Туркменистан (Turkmenistan) - Demographic and Health Survey - 2001

Publication date: 2001

1 ÌÅÄÈÊÎ-ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÒÓÐÊÌÅÍÈÑÒÀÍÀ ÀÍÊÅÒÀ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈß ÒÓÐÊÌÅÍÈÑÒÀÍ ÍÀÓ×ÍÎ-ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß ÌÀÒÅÐÈ È ÐÅÁÅÍÊÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÒÓÐÊÌÅÍÈÑÒÀÍÀ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÃÎÐÎÄÀ/ÃÎÐÎÄÊÀ/ÑÅËÀ ÈÌß ÃËÀÂÛ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈß ÍÎÌÅÐ ÊËÀÑÒÅÐÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÍÎÌÅÐ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÐÎÄ/ÍÅÁÎËÜØÎÉ ÃÎÐÎÄ/ÃÎÐÎÄÎÊ/ÑÅËÜÑÊÀß ÌÅÑÒÍÎÑÒÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÐÎÄ=1, ÍÅÁÎËÜØÎÉ ÃÎÐÎÄ=2, ÃÎÐÎÄÎÊ=3, ÑÅËÜÑÊÀß ÌÅÑÒÍÎÑÒÜ=4) ÃÎÐÎÄ/ÑÅËÎ (ÃÎÐÎÄ=1, ÑÅËÎ=2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈÈ ÈÌÅÞÒÑß ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÅ ÎÏÐÎÑÓ È ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÞ ÏÎ ÀÍÅÌÈÈ È È ÀÍÒÐÎÏÎÌÅÒÐÈÈ (ÄÀ=1, ÍÅÒ=2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÂÈÇÈÒ ÈÍÒÅÐÂÜÞÅÐÀ 1 2 3 ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÈÇÈÒ ÄÀÒÀ ÈÌß ÈÍÒÅÐÂÜÞÅÐÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ* +)))0))), ÄÅÍÜ *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖ *!!!*!!!* +)))0)))3)))3)))1 ÃÎÄ * 2 * 0 * 0 * 0 * .)))2)))3)))3)))1 ÈÌß *!!!*!!!* .)))3)))1 ÐÅÇÓËÜÒÀÒ *!!!* .)))- ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÂÈÇÈÒ: ÄÀÒÀ ÎÁÙÅÅ ×ÈÑËÎ ÂÈÇÈÒΠ+))), *!!!* .)))-ÂÐÅÌß *ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ: 1 ÂÈÇÈÒ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍ 2 ÍÅÒ ×ËÅÍΠÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈß ÈËÈ ËÈÖ, ÑÏÎÑÎÁÍÛÕ ÎÒÂÅÒÈÒÜ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÈÍÒÅÐÂÜÞÅÐÀ 3 ÂÑÅ ×ËÅÍÛ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈß ÎÒÑÓÒÑÒÂÎÂÀËÈ ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÅ ÂÐÅÌß 4 ÂÈÇÈÒ ÎÒËÎÆÅÍ 5 ÏÎËÓ×ÅÍ ÎÒÊÀÇ 6 ÆÈËÈÙÅ ÏÓÑÒÎÅ ÈËÈ ÍÅÒ ÆÈËÈÙÀ ÏÎ ÈÌÅÞÙÅÌÓÑß ÀÄÐÅÑÓ 7 ÆÈËÈÙÅ ÐÀÇÐÓØÅÍÎ 8 ÆÈËÈÙÅ ÍÅ ÍÀÉÄÅÍÎ 9 ÄÐÓÃÎÅ (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÎÁÙÅÅ ×ÈÑËÎ ËÞÄÅÉ Â ÄÎÌÎ- ÂËÀÄÅÍÈÈ +)))0)) ), *!!!*!! !* .)))2)) )- ÎÁÙÅÅ ×ÈÑËÎ ÆÅÍÙÈÍ ÏÎÄËÅ- ÆÀÙÈÕ ÎÏÐÎÑÓ +)))0)) ), *!!!*!! !* .)))2)) )- ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ  ÀÍÊÅÒÅ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈß +)))0)) ), *!!!*!! !* .)))2)) )- 2 ÑÓÏÅÐÂÈÇÎÐ ÐÅÄÀÊÒÎÐ Â ÐÀÉÎÍÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ Â ÖÅÍÒÐÅ ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÈÌß +)))0)) ), *!!!*!! !* .)))2)) )- ÈÌß +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀÒÀ ÄÀÒÀ 3 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ×ËÅÍÀÕ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈß È ÏÎÑÅÒÈÒÅËßÕ ÄÎÌÀ Ñåé÷àñ ìíå íåîáõîäèìî ñïðîñèòü î òåõ ëèöàõ, êîòîðûå îáû÷íî æèâóò ó Âàñ èëè íàõîäÿòñÿ ñåé÷àñ â Âàøåì äîìå Men h@zir sizden, siziÁ `vÁhzde adaty vaÕavan hemde h@zirki oturvan adamlar barada soramakHy ÍÎ Ì ÅÐ Ë ÈÍ ÈÈ ÏÎÑÒÎßÍÍÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÏÎÑÅÒÈÒÅËÈ ÑÂßÇÜ Ñ ÃËÀÂÎÉ ÄÎÌÎ- ÂËÀÄÅÍÈß* ÏÎË ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß ÂÎÇÐÀÑÒ ËÈÖÀ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÅ ÎÏÐÎÑÓ Íàçîâèòå, ïîæàëóéñòà, èìåíà òåõ ëþäåé, êîòîðûå îáû÷íî æèâóò â Âàøåì äîìå, à òàêæå èìåíà ïîñåòèòåëåé Âàøåãî äîìà, êîòîðûå â÷åðà çäåñü íî÷åâàëè? Íà÷íèòå ñ ãëàâû äîìîâëàäåíèÿ. Mhmk in bolsa siz iÁ `vÁhzd@ki vaÕavaÁ adam laryÁ attaryny, siziÁ `vÁhzde gelip gid v@nlerin hem-de dhvn agÕa m vatyp gidenleriÁ atlaryny avdyp berin ? _v evesiniÁ adyny avdyp baÕlaberiÁ Ê à ê î â à ñ â ÿ ç ü (ÈÌß) ñ ãëàâîé  à ø å ã î ä î ì î - âëàäåíèÿ? _v evesi bilen s iziÁ (ady) n@hili baglylygyÁyz bar? Êàêîãî ïîëà (ÈÌ ß): æåíñ êîãî èëè ìóæñêîãî ? Havsy jyns (erkek va-da aval) Ïðîæèâàåò ëè (ÈÌß) ïîñòîÿííî â Âàøåì äîì å ? Sizin `vÁhzde e lm y da m a vaÕavarmy? Íî÷åâàë(à) ëè (ÈÌß)â Âàøåì äîìå â÷åðà íî÷üþ? SiziÁ `vÁhzde (ady) dhvn agÕam vatgymy? Ñêîëüêî ëåò (ÈÌ ß)? N@He vaÕyÁda (ady)? ÎÁÂÅÑÒÈ ÊÐÓÆÊÎÌ ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ Æ Å Í Ù È ÍÛ Â ÂÎÇÐ ÀÑÒÅ 15- 49 ËÅÒ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Ì Æ ÄÀ ÍÅÒ ÄÀ ÍÅÒ Â ÃÎÄÀÕ 01 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 01 02 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 02 03 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 03 04 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 04 05 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 05 06 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 06 07 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 07 08 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 08 09 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 09 10 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 10 * ÊÎÄÛ ÄËß ÎÒ ÅÒΠÍÀ ÂÎÏ ÐÎÑ 3. ÎÁ ÎÒÍÎØÅÍÈÈ Ê ÃËÀÂÅ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈß: 01 = ÃËÀÂÀ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈß 02 = ÆÅÍÀ (ÌÓÆ) ÃËÀÂÛ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈß 03 = ÑÛÍ ÈËÈ ÄÎ×Ü 04 = ÇßÒÜ ÈËÈ ÑÍÎÕÀ 05 = ÂÍÓÊ ÈËÈ ÂÍÓ×ÊÀ 06 = ÌÀÒÜ ÈËÈ ÎÒÅÖ 0 7 = ÒÅ ÑÒ Ü È ËÈ ÒÅ Ù À 08 = ÁÐÀÒ ÈËÈ ÑÅÑÒÐÀ 10 = ÄÐÓÃÎÉ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ 11 = ÏÐÈÅÌÍÛÉ(Àß) ÑÛÍ/ÄÎ×Ü 12 = ÍÅ ÈÌÅÅÒ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÂßÇÅÉ 98 = ÍÅ ÇÍÀÅÒ 4 ÍÎ Ì ÅÐ Ë ÈÍ ÈÈ Â Î Ï ÐÎ Ñ Û Î Ð Î Ä ÈÒ Å Ëß Õ : Ç À ÄÀ  À ÒÜ ËÈ Ö À Ì Â ÂÎÇÐ ÀÑÒÅ Ì ÅÍÜØ Å 15 ËÅÒ** ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Æèâà ëè ðîäíàÿ ìàòü ó (ÈÌ ß)? (Ad y) ejeÁiz d ir im i ÅÑËÈ ÆÈÂÀ Æèâ ëè ðîäíîé îòåö ó (ÈÌ ß)? (Ady) kakaÁyz d ir im i ÅÑËÈ ÆÈÂ Å Ñ ËÈ ÂÎ Ç ÐÀ Ñ Ò 6 ËÅ Ò È ÑÒ ÀÐ Ø Å ÅÑËÈ ÂÎÇÐÀÑÒ 6-24 ËÅÒ Æèâåò ëè îíà â ýòîì æå äîìå? ÅÑËÈ ÄÀ: Êàê åå çîâóò? Eger diri bolsa . Ôu `vde olam vaÕavarm y? Hawa bolsa. OnuÁ ady n@me? ÇÀÏÈØÈÒÅ ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ ÌÀÒÅÐÈ. Æèâåò ëè îí â ýòîì æå äîìå? ÅÑËÈ ÄÀ: Êàê åãî çîâóò? Eger diri bolsa . Ôu `vde olam vaÕavarm y? Hawa bolsa. OnuÁ ady n@me? Eger vaÕy 6 we vokary. Ó÷èëñÿ (ëàñü) ëè êîãäà-ëèáî (ÈÌ ß) â ó÷åáíîì çàâå äåí èèl? (Ady) haHanam bolsa okuw javynda okadyÁy zm y ? Ê à ê î â ó ð î â å í ü îáðàçîâàíèÿ â òîì ó÷åáíîì çàâåä å í è è, ãäå ó÷èëñÿ(ëàñü) (ÈÌß) ?*** Ñ ê î ë ü ê î ê ë à ñ ñ î â (êóðñîâ) çàêîí÷èë(à) (ÈÌß)l?*** (ady) Õol okan okuw j a v y Á y z y Á b i l e m derejesi n@gil i? (Ady) n @H e k l a s ( k u r s ) gutardyÁyz? Ïîñåùàë(à) ëè (ÈÌß) ó÷åáíîå çàâåäåíèå êîãäà- ëèáî â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà, ç à â å ð ø è â - øåãîñÿ â ìàå 2000 ã.? HaHanam bolsa Õu okuw vylyÁ dowamynda, m avyÁ 2000 vylynda tamamlap okuw javyna hatnaÕdyÁy zm y  ê àê î ì ê ë à ñ ñ å / ê ó ð ñ å â ý ò î ì ó÷åáíîì ãîäó (ÈÌß) ó÷èë ñÿ(ëà ñü) ? (Ady) Õu okuw vylda n a H i n j i k l a s d a (kursda) okadyÁ? Ï î ñ å ù à ë ( à ) ë è ( È Ì ß ) ó ÷ å á í î å çàâåäåíèå êî ãäà- ëèáî â òå÷åíèå ïðå- äûä óùå ãî ó÷åáí îãî ãîäà, çàâåðøèâøå- ãîñÿ â ì àå 1999ã? (Ady) haHanam bolsa geHen okuw vylyÁ dowamynda 1999 nji y l y Á m a v y n d e t a m a m l a p o k u w j a v y n d a gatnaÕdyÁyzm y.  êàêîì êëàññå /êóðñå â òîì ó÷åáíîì ãîäó (ÈÌß) ó÷èë ñÿ(ëà ñü)? (Ady) Õol okuw vylynda n@Hinj i lkasda (kursda) okadyÁ? (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18) (19) (20) ÄÀ ÍÅÒ ÍÇ ÄÀ ÍÅÒ ÍÇ ÄÀ ÍÅÒ ÓÐÎÂÅÍÜ ÊËÀÑÑ/ÊÓÐÑ ÄÀ ÍÅÒ ÓÐÎÂÅÍÜ ÊËÀÑÑ/ÊÓÐÑ ÄÀ ÍÅÒ ÓÐÎÂÅÍÜ ÊËÀÑÑ/ÊÓÐÑ 01 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 12 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 14 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! !!* .)))2) ))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 02 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 12 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 14 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! !!* .)))2) ))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 03 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 12 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 14 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! !!* .)))2) ))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 04 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 12 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 14 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! !!* .)))2) ))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 05 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 12 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 14 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! !!* .)))2) ))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 06 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 12 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 14 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! !!* .)))2) ))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 07 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 12 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 14 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! !!* .)))2) ))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18) (19) (20) 5 08 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 12 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 14 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! !!* .)))2) ))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 09 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 12 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 14 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! !!* .)))2) ))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 10 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 12 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 8 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 14 +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * .)))2))) - 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! !!* .)))2) ))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ** ÂÎÏÐ ÎÑÛ 10-13. ÝÒÈ ÂÎÏÐÎÑÛ ÈÌÅÞÒ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ Ê ÐÎÄÍÎÉ ÌÀÒÅÐÈ ÈËÈ ÐÎÄÍÎÌÓ ÎÒÖÓ ÐÅ ÁÅ ÍÊ À. Â Í ÅÑ Ò È ‘0 0'   ÎÏ Ð Î ÑÛ 1 1 È 13 ÅÑ Ë È Ð Î ÄÈ Ò ÅË È ÍÅ ß ÂË ß Þ ÒÑ ß Æ ÈÒ Å Ëß Ì È ÄÀÍÍÎÃÎ ÄÎÌÀ. ***ÊÎÄÛ ÄËß ÎÒ ÅÒÎÂ Í À ÂÎÏÐ ÎÑÛ 15, 18 È 20 ÓÐÎÂÅÍÜ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß: 1 = ÍÀ×ÀËÜÍÎÅ È ÑÐÅÄÍÅÅ 2 = ÑÐÅÄÍÅÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ 3 = ÂÛÑØÅÅ 8 = ÍÅ ÇÍÀÅÒ Ê ËÀ ÑÑ Û /Ê ÓÐ Ñ Û: 00 = ÎÊÎÍ×ÈË(À) ÌÅÍÜØÅ ÎÄÍÎÃÎ ÊÓÐÑÀ/ÊËÀÑÑÀ 98 = ÍÅ ÇÍÀÅÒ ÍÎ Ì ÅÐ Ë ÈÍ ÈÈ ÏÎÑÒÎßÍÍÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÏÎÑÅÒÈÒÅËÈ ÑÂßÇÜ Ñ ÃËÀÂÎÉ ÄÎÌÎ-ÂËÀÄÅÍÈß* ÏÎË ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß ÂÎÇÐÀÑÒ ËÈÖÀ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÅ ÎÏÐÎÑÓ Íàçîâèòå, ïîæàëóéñòà, èìåíà òåõ ëþäåé, êîòîðûå îáû÷íî æèâóò â Âàøåì äîì å, à òàêæå èìåíà ïîñåòèòåëåé Âàøåãî äîìà, êîòîðûå â÷åðà çäåñü íî÷åâàëè? Íà÷íèòå ñ ãëàâû äîìîâëàäåíèÿ. Mhm kin bolsa siziÁ `vÁhzd@k i vaÕavaÁ adam laryÁ attaryny, siziÁ `vÁhzde gelip gid v@nlerin hem-de dhvn agÕam vatyp gidenleriÁ atlaryny avdyp berin ? _v evesiniÁ adyny avdyp baÕlaberiÁ Êàêîâà ñâÿçü (ÈÌß) ñ ãëàâîé Âàø åãî äîìîâëàäåíèÿ? _v evesi bilen siziÁ (ady) n@hili baglylygyÁyz bar? Êàêîãî ïîëà (ÈÌ ß): æåíñ êîãî èëè ìóæñ êîãî ? Havsy jyns (erkek va-da aval) Ïðîæèâàåò ëè (ÈÌß) ïîñòîÿííî â Âàøåì äîìå ? (Sizin `vÁhzde e lm y da m a vaÕavarmy? Íî÷åâàë(à) ëè (È Ìß )â Âàøåì äîìå â÷åðà íî÷üþ? SiziÁ `vÁhzde (ady) dhvn agÕam vatdymy? Ñêîëüêî ëåò (ÈÌ ß)? N@He vaÕyÁda (ady)? ÎÁÂÅÑÒÈ Ê Ð ÓÆ Ê Î Ì ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÂÎÇÐÀÑÒÅ 15-49 ËÅÒ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Ì Æ ÄÀ ÍÅÒ ÄÀ ÍÅÒ Â ÃÎÄÀÕ 11 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 11 12 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 12 13 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 13 14 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 14 15 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 15 6 16 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 16 17 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 17 18 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 18 19 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 19 20 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 1 2 1 2 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 20 * ÊÎÄÛ ÄËß ÎÒ ÅÒΠÍÀ ÂÎÏ ÐÎÑ 3. ÎÁ ÎÒÍÎØÅÍÈÈ Ê ÃËÀÂÅ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈß: 01 = ÃËÀÂÀ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈß 02 = ÆÅÍÀ (ÌÓÆ) ÃËÀÂÛ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈß 03 = ÑÛÍ ÈËÈ ÄÎ×Ü 04 = ÇßÒÜ ÈËÈ ÑÍÎÕÀ 05 = ÂÍÓÊ ÈËÈ ÂÍÓ×ÊÀ 06 = ÌÀÒÜ ÈËÈ ÎÒÅÖ 0 7 = ÒÅ ÑÒ Ü È ËÈ ÒÅ Ù À 08 = ÁÐÀÒ ÈËÈ ÑÅÑÒÐÀ 10 = ÄÐÓÃÎÉ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ 11 = ÏÐÈÅÌÍÛÉ(Àß) ÑÛÍ/ÄÎ×Ü 12 = ÍÅ ÈÌÅÅÒ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÂßÇÅÉ 98 = ÍÅ ÇÍÀÅÒ ÍÎ Ì ÅÐ Ë ÈÍ ÈÈ Â Î Ï ÐÎ Ñ Û Î Ð Î Ä ÈÒ Å Ëß Õ : Ç À ÄÀ  À ÒÜ ËÈ Ö À Ì Â ÂÎÇÐ ÀÑÒÅ Ì ÅÍÜØ Å 15 ËÅÒ** ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Æèâà ëè ðîäíàÿ ìàòü ó (ÈÌ ß)? (Ad y) ejeÁiz d ir im i ÅÑËÈ ÆÈÂÀ Æèâ ëè ðîäíîé îòåö ó (ÈÌ ß)? (Ady) kakaÁyz d ir im i ÅÑËÈ ÆÈÂ Å Ñ ËÈ ÂÎ Ç ÐÀ Ñ Ò 6 ËÅ Ò È ÑÒ ÀÐ Ø Å ÅÑËÈ ÂÎÇÐÀÑÒ 6-24 ËÅÒ Æèâåò ëè îíà â ýòîì æå äîìå? ÅÑËÈ ÄÀ: Êàê åå çîâóò? Eger diri bolsa . Ôu `vde olam vaÕavarm y? Howa bolsa. OnuÁ ady n@me? ÇÀÏÈØÈÒÅ ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ ÌÀÒÅÐÈ. Æèâåò ëè îí â ýòîì æå äîìå? Êàê åãî çîâóò? Eger diri bolsa . Ôu `vde olam vaÕava rm y ? Howa bolsa. OnuÁ ady n@me? Eger vaÕy 6 we vokary. ÇÀÏÈØÈÒÅ ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ ÎÒÖÀ Ó÷èëñÿ(ëàñü) ëè êîãäà-ëèáî (ÈÌ ß) â ó÷åáíîì çàâå äåí èèl? (Ady) haHanam bolsa okuw javynda okadyÁyzmy? Ê à ê î â ó ð î â å í ü îáðàçîâàíèÿ â òîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè, ã ä å ó ÷ è ë ñ ÿ ( ë à ñ ü ) (ÈÌß) ?*** Ñ ê î ë ü ê î ê ë à ñ ñ î â (êóðñîâ) çàêîí÷èë(à) (ÈÌß)l?*** ady) Õol okan okuw j a v y Á y z y Á b i l e m derejesi n@hil i? (Ady) n @He k l a s ( k u r s ) gutardyÁyz? Ïîñåùàë(à) ëè (ÈÌß) ó÷åáíîå çàâåäåíèå êîãäà- ëèáî â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà, ç à â å ð ø è â - ø åãîñÿ â ìàå 2000 ã.? HaHanam bolsa Õu okuw vylyÁ dowamynda, m avyÁ 2000 vylynda tamamlap okuw javyna gatnaÕdyÁy zm y  êàêîì êëàññå /êóðñå â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó (ÈÌ ß) ó÷è ëñÿ(ë àñü) ? (A dy) Õu okuw vylda naHinji klasda (kursda) okadyÁ? Ï î ñ å ù à ë ( à ) ë è ( È Ì ß ) ó ÷ å á í î å çàâåäåíèå êî ãäà- ëèáî â òå÷åíèå ïðå- äûä óùå ãî ó÷åáí îãî ãîäà, çàâåðøèâøå- ãîñÿ â ì àå 1999ã? (Ady) haHanam bolsa geHen okuw vylyÁ dowamynda 1999 nji y l y Á m a v y n d a t a m a m l a p o k u w j a v y n d a gatnaÕdyÁyzmy.  êàêîì êëàññå /êóðñå â òîì ó÷åáíîì ãîäó (ÈÌß) ó÷èë ñÿ(ëà ñü)? (Ady) Õol okuw vylynda n@Hinj i lkasda (kursda) okadyÁ? (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18) (19) (20) ÄÀ ÍÅÒ ÍÇ ÄÀ ÍÅÒ ÍÇ ÄÀ ÍÅÒ ÓÐÎÂÅÍÜ ÊËÀÑÑ/ÊÓÐÑ ÄÀ ÍÅÒ ÓÐÎÂÅÍÜ ÊËÀÑÑ/ÊÓÐÑ ÄÀ ÍÅÒ ÓÐÎÂÅÍÜ ÊËÀÑÑ/ÊÓÐÑ 11 1 2 8 +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 8 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 12 1 2 8 +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 8 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 13 1 2 8 +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 8 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 14 1 2 8 +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 8 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 15 1 2 8 +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 8 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18) (19) (20) 7 16 1 2 8 +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 8 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 17 1 2 8 +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 8 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 18 1 2 8 +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 8 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 19 1 2 8 +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 8 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 20 1 2 8 +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 8 +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))) , *!!!*!!! * 1 2 ÏÅÐÅÉÒÈ Ê =- 19 +))), *!!!* .)))- +)))0) )), *!!!*! 1 2 ÑËÅÄ. =- ËÈÍÈß +))), *!!!* .)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ** ÂÎÏÐ ÎÑÛ 10-13. ÝÒÈ ÂÎÏÐÎÑÛ ÈÌÅÞÒ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ Ê ÐÎÄÍÎÉ ÌÀÒÅÐÈ ÈËÈ ÐÎÄÍÎÌÓ ÎÒÖÓ ÐÅ ÁÅ ÍÊ À. Â Í ÅÑ Ò È ‘0 0'   ÎÏ Ð Î ÑÛ 1 1 È 13 ÅÑ Ë È Ð Î ÄÈ Ò ÅË È ÍÅ ß ÂË ß Þ ÒÑ ß Æ ÈÒ Å Ëß Ì È ÄÀÍÍÎÃÎ ÄÎÌÀ. ***ÊÎÄÛ ÄËß ÎÒ ÅÒÎÂ Í À ÂÎÏÐ ÎÑÛ 15, 18 È 20 ÓÐÎÂÅÍÜ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß: 1 = ÍÀ×ÀËÜÍÎÅ È ÑÐÅÄÍÅÅ 2 = ÑÐÅÄÍÅÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ 3 = ÂÛÑØÅÅ 8 = ÍÅ ÇÍÀÅÒ Ê ËÀ ÑÑ Û /Ê ÓÐ Ñ Û: 00 = ÎÊÎÍ×ÈË(À) ÌÅÍÜØÅ ÎÄÍÎÃÎ ÊÓÐÑÀ/ÊËÀÑÑÀ 98 = ÍÅ ÇÍÀÅÒ ÎÒÌÅÒÈÒÜ ÃÀËÎ×ÊÎÉ Â ÒÎÌ ÑËÓ×ÀÅ ÅÑËÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÐÎÄÎËÆ ÈÒÜ ÑÏÈÑÎÊ Ìíå íóæíî çàäàòü åùå íåñêîëüêî âîïðîñîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû áûòü óâåðåííûì â òîì, ÷òî èìåþùèéñÿ ó ìåíÿ ñïèñîê ÿâëÿåòñÿ ïîëíûì: Men ene-de birn@He soraglar bermekHi vagny mend@ki spisogyÁ dolylygyna anyklamak hHin 1) Åñòü ëè åùå êòî-ëèáî èç âçðîñëûõ èëè äåòåé, êòî íå âîøåë â ñïèñîê? Ulylardan ýa-da çagalardan Õu spisoga girmedik barmy? ÄÀ +))), .)))2))< ÂÍÅÑÒÈ ÊÀÆÄÎÃÎ Â ÒÀÁËÈÖÓ ÍÅÒ +))), .)))- 2) Ìîæåòå ëè Âû íàçâàòü êîãî-ëèáî, êòî íå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Âàøåé ñåìüè (äðóçüÿ, ðîäñòâåííèêè, äîìðàáîòíèêè, íÿíè, çíàêîìûå, êâàðòèðàíòû), íî æèâåò â âàøåì äîìå? Siz avdyn biljekmisiÁiz havsy biri siziÁ maÕgakaÁyzyÁ Hleny d@ldigini (dostlar, garyndaÕlar, hyzmatk@rleriÁiz, eneke tanyÕlar, kwartirantlar), v`ne siziÁ `vÁhzde vaÕavarlar? ÄÀ +))), .)))2))< ÂÍÅÑÒÈ ÊÀÆÄÎÃÎ Â ÒÀÁËÈÖÓ ÍÅÒ +))), .)))- 3) Åñòü êòî-ëèáî èç ãîñòåé, âðåìåííûõ ïîñåòèòåëåé è ò.ä., íî÷åâàâøèõ ïðîøëîé íî÷üþ â Âàøåì äîìå, íî íå âîøåäøèé â äàííûé ñïèñîê? Myhnanlardan kimdir biri, wagtlaýyn gelen we baÕgalar, geçen gije siziÁ öýÁüzde ýatmadyk ýagny Õu spisogyn içine girmedik? ÄÀ +))), .)))2))< ÂÍÅÑÒÈ ÊÀÆÄÎÃÎ Â ÒÀÁËÈÖÓ ÍÅÒ +))), .)))- 8 ¹ ÂÎÏÐÎÑÛ È ÔÈËÜÒÐÛ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈß ÏÅÐÅÕÎÄ 21 ×òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ïèòüåâîé âîäû â Âàøåì äîìå ? SiziÁ öýÁüzde içilýän suwyÁ esasy çeÕmesi bolum näme durýar? ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ ÒÐÓÁÀ  ÆÈËÈÙÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ÒÐÓÁÀ ÂÎ ÄÂÎÐÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ . . . . . 13 ÊÎËÎÄÅÇÍÀß ÂÎÄÀ ÊÎËÎÄÅÖ Â ÆÈËÈÙÅ . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ÊÎËÎÄÅÖ ÂÎ ÄÂÎÐÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎËÎÄÅÖ . . . . . . . . . . 23 ÂÎÄÀ ÈÇ ÂÎÄÎÂÎÇÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 ÁÓÒÛËÎ×ÍÀß ÂÎÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ÄÐÓÃÎÅ 96 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ))< 23 ))< 23 ))< 23 ))< 23 ))< 23 22 Ñêîëüêî âðåìåíè òðåáóåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû Âû ñõîäèëè òóäà, âçÿëè âîäó è âåðíóëèñü îáðàòíî? Size näçe wagt gerek ýagny suwy gildip we alyp gelmek hHin? +)))0)))0))), ÌÈÍÓÒÛ . . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!*!!!* .)))2)))2)))- ÍÀÕÎÄÈÒÑß Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌ ÂËÀÄÅÍÈÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 23 Êàêîé òèï òóàëåòà â Âàøåì äîìå? SiziÁ `vÁhzde havsy tipli hajathana bar? ÑÌÛÂÍÎÉ ÒÓÀËÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ÒÓÀËÅÒ Â ÂÈÄÅ ßÌÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ÍÅÒ ÒÓÀËÅÒÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ÄÐÓÃÎÅ 96 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ))< 25 24 Èñïîëüçóåòå ëè Âû òóàëåò ñîâìåñòíî ñ æèòåëÿìè äðóãèõ äîìîâëàäåíèé? Siz hajathanaÁyzy baÕgada goÁÕyHylykda y@Õavanlar bilen bilelikde ulanvarsyÁyzmy? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 25 Èìåþòñÿ ëè â Âàøåì äîìîâëàäåíèè: Ýëåêòðè÷åñòâî? Ðàäèî? Òåëåâèçîð? Òåëåôîí? Õîëîäèëüíèê? SiziÁ öýÁüzde - elektrik, radio, telewizor, telefon, we holadilnik barmy? ÄÀ ÍÅÒ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 ÐÀÄÈÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 ÒÅËÅÔÎÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 26 Êàêîé òèï òîïëèâà Âû èñïîëüçóåòå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè? Siz iýmit taýynlamak üçin haýsy tipli ýangyjy ulanýarsyÁyz? ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 ÃÀÇ Â ÁÀËËÎÍÀÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 ÊÅÐÎÑÈÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 ÓÃÎËÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 ÄÐÅÂÅÑÍÛÉ ÓÃÎËÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 ÄÐÎÂÀ, ÑÎËÎÌÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 ÒÅÇÅÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 ÄÐÓÃÎÅ 96 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) 27 ÓÊÀÇÀÒÜ ÌÀÒÅÐÈÀË, ÈÇ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÑÄÅËÀÍ ÏÎË ÇÀÏÈÑÀÒÜ ÒÎ, ×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß Â ÄÎÌÅ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÇÅÌËß/ÏÅÑÎÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ÏÐÎÑÒÎÉ ÏÎË ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÄÎÑÊÈ . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ÎÁÐÀÁÎÒÀÍÍÛÉ ÏÎË ÏÀÐÊÅÒ ÈËÈ ÏÎËÈÐÎÂÊÀ . . . . . . . . . . . . 31 ËÈÍÎËÅÓÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ÖÅÌÅÍÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 ÊÎÂÐÎËÀÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ÄÐÓÃÎÅ 96 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) 28 Èìååòñÿ ëè â Âàøåì äîìå: Âåëîñèïåä? Ìîòîöèêë èëè ìîòîðíàÿ ëîäêà? Ëåãêîâàÿ àâòîìàøèíà èëè ãðóçîâèê? SiziÁ öýÁüzde welosiped, motosikl vada motor g@misi eÁil vada vhk awtomaÕiny barmy? ÄÀ ÍÅÒ ÂÅËÎÑÈÏÅÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 ÌÎÒÎÖÈÊË/ÌÎÒ.ËÎÄÊÀ . . . . . . . 1 2 ËÅÃÊ.ÀÂÒ./ÃÐÓÇÎÂÈÊ . . . . . . . . . 1 2 ¹ ÂÎÏÐÎÑÛ È ÔÈËÜÒÐÛ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈß ÏÅÐÅÕÎÄ 9 33 Åñòü ëè â Âàøåì äîìîâëàäåíèè îòâåäåííîå ìåñòî äëÿ ìûòüÿ ðóê? SiziÁ öýÁüzde el ýuwmak üçin bölinen er barmy? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ))< 34À 34 ÏÎÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÊÀÇÀÒÜ ÝÒÎ ÌÅÑÒÎ , ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÎÅ ×ËÅÍÀÌÈ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈß È ÎÒÌÅÒÈÒÜ ÍÀËÈ×ÈÅ ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÏÐÅÄÌÅÒΠÄÀ ÍÅÒ ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ/ÓÌÛÂÀËÜÍÈÊ . . . . . 1 2 ÌÛËÎ ÈËÈ ÄÐÓÃÈÅ ×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ . . . . . . . . . 1 2 ÐÀÊÎÂÈÍÀ, ÂÀÍÍÀ/ÒÀÇ, ÂÅÄÐÎ . . . 1 2 34À ÏÎÏÐÎÑÈÒÅ ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ ÏÐÈÍÅÑÒÈ ÓÏÀÊÎÂÊÓ ÑÎËÈ È ÎÒÌÅÒÜÒÅ ÑËÅÄÓÞÙÅÅ: ÕÀÐÀÊÒÅÐ ÓÏÀÊÎÂÊÈ ___________________________________________________________ (ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß) ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÎÂÀß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÊÀÐÒÎÍÍÀß/ÁÓÌÀÆÍÀß . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÁÅÇ ÓÏÀÊÎÂÊÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ÄÎÌÀ ÍÅÒ ÑÎËÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ))< 35 ))< 36 34 ÑÎËÜ ÉÎÄÈÐÎÂÀÍÍÀß ÈËÈ ÍÅ ÉÎÄÈÐÎÂÀÍÍÀß ÉÎÄÈÐÎÂÀÍÍÀß ÑÎËÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÉÎÄÈÐÎÂÀÍÍÀß ÑÎËÜ . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅÒ ÍÀÄÏÈÑÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 35 ÏÎÏÐÎÑÈÒÅ ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ ÏÐÈÍÅÑÒÈ ËÎÆÊÓ ÑÎËÈ. ÏÐÎÂÅÄÈÒÅ ÒÅÑÒ ÍÀ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÉÎÄÀ  ÑÎËÈ. ÇÀÏÈØÈÒÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÉÎÄÀ  ÌÊÃ. 0 ÌÊà (ÍÅÒ ÉÎÄÀ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 ÌÊà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 15 ÌÊà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 30 ÌÊà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 35À Ãäå Âû îáû÷íî õðàíèòå ñîëü? Siz nahar duzyny nirede saklavarsyÁyz?  ÇÀÊÐÛÒÛÕ ÅÌÊÎÑÒßÕ/ÂÄÀËÈ ÎÒ ÌÅÑÒ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÏÈÙÈ /  ÒÅÌÍÎÌ ÌÅÑÒÅ . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÅÌÊÎÑÒßÕ/ÂÁËÈÇÈ ÌÅÑÒ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÏÈÙÈ / ÍÀ ÑÂÅÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 35 Çíàåòå ëè Âû î íåîáõîäèìîñòè óïîòðåáëåíèÿ â ïèùó éîäèðîâàííîé ñîëè, ÷òîáû ïðåäóïðåäèòü ðÿä çàáîëåâàíèé? Siz b ilv@rsiÁizmi ivmite vody duzy ulam aklyk barada, ÕonuÁ hsti bilen birn@He keselle ri dhvdyryp bolvandygyny? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 36 Åñòü ëè ó êîãî-ëèáî â Âàøåì äîìîâëàäåíèè äà÷à (èëè äîñòóï â ñàä èëè îãîðîä), îòêóäà Âû ìîæåòå ïîëó÷àòü ôðóêòû è îâîùè âî âðåìÿ îñåííå- ëåòíåãî ñåçîíà? SiziÁ `vÁhziÁ birinde daHa (va-da bagy-bakjasy) barmy, siz tomus-ghvzki m`wshm wagtlarynda g`k-`nhmleri nireden alyp bilyv@rsiÁiz? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÄÐÓÃÎÅ ________________________ 6 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) 37 Ñîäåðæèò ëè êòî-ëèáî â Âàøåì äîìîâëàäåíèè äîìàøíèé ñêîò èëè äîìàøíþþ ïòèöó? SiziÁ `vÁhzde kimdir biriÁiz `v mallaryny we guÕlaryny saklavanlary barmy? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÄÐÓÃÎÅ________________________ 6 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÌÅÄÈÊÎ-ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÒÓÐÊÌÅÍÈÑÒÀÍÀ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÀÍÊÅÒÀ ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀÓ×ÍÎ-ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß ÌÀÒÅÐÈ È ÐÅÁÅÍÊÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÒÓÐÊÌÅÍÈÑÒÀÍÀ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÃÎÐÎÄÀ/ÃÎÐÎÄÊÀ/ÑÅËÀ ÈÌß ÃËÀÂÛ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈß ÍÎÌÅÐ ÊËÀÑÒÅÐÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÍÎÌÅÐ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÐÎÄ/ÍÅÁÎËÜØÎÉ ÃÎÐÎÄ/ÃÎÐÎÄÎÊ/ÑÅËÜÑÊÀß ÌÅÑÒÍÎÑÒÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÐÎÄ=1, ÍÅÁÎËÜØÎÉ ÃÎÐÎÄ=2, ÃÎÐÎÄÎÊ=3, ÑÅËÜÑÊÀß ÌÅÑÒÍÎÑÒÜ=4) ÃÎÐÎÄ/ÑÅËÎ (ÃÎÐÎÄ=1, ÑÅËÎ=2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÈÌß È ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ ÆÅÍÙÈÍÛ ÂÈÇÈÒ ÈÍÒÅÐÂÜÞÅÐÀ 1 2 3 ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÈÇÈÒ ÄÀÒÀ ÈÌß ÈÍÒÅÐÂÜÞÅÐÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ* +)))0))), ÄÅÍÜ *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖ *!!!*!!!* +)))0)))3)))3)))1 ÃÎÄ * 2* 0 * 0 *!0!* .)))2)))3)))3)))1 ÈÌß *!!!*!!!* .)))3)))1 ÐÅÇÓËÜÒÀÒ *!!!* .)))- ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÂÈÇÈÒ: ÄÀÒÀ ÎÁÙÅÅ ×ÈÑËÎ ÂÈÇÈÒΠ+))), *!!!* .)))- ÂÐÅÌß * ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒΠ1 ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍ 2 ÍÅÒ ÄÎÌÀ 3 ÎÒËÎÆÅÍ 4 ÎÒÊÀÇ 5 ×ÀÑÒÈ×ÍÎ ÇÀÂÅÐØÅÍ 6 ÍÅÂÎÇÌÎÆÅÍ 7 ÄÐÓÃÎÅ _______________________________________ (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) 1. ßÇÛÊ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÎÌ ÏÐÎÂÎÄÈËÎÑÜ ÀÍÊÅÒÈÐÎÂÀÍÈÅ 2. ßÇÛÊ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÎÌ ÐÀÇÃÎÂÀÐÈÂÀÅÒ ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ 3. ÁÛË ËÈ ÏÐÈÃËÀØÅÍ ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ ÒÓÐÊÌÅÍÑÊÈÉ 1 1 ÄÀ 1 ÐÓÑÑÊÈÉ 2 2 ÍÅÒ 2 ÄÐÓÃÎÉ 3 3 ÑÓÏÅÐÂÈÇÎÐ ÏÎËÅÂÎÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ ÐÅÄÀÊÒÎÐ Â ÎÔÈÑÅ ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÈÌß ______________________ +)))0) )), *!!!*! !!* .)))2) ))- ÈÌß ______________________ +)))0)) ), *!!!*!! !* .)))2)) )- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀÒÀ _____________________ ÄÀÒÀ _____________________ C!1)+9 1!. ?#U!a 3=K?C;!O3a K?C;! E?'9!E3a 1*D"&FH&J6H,! ;,>b 2@&JH _________________________________________ . a D"$@H"` & ="JR>@-8:4>4R,F8@< P,>HD, @ND">Z 2*@D@&\b <"H,D4 4 D,$,>8" \<4>4FH,DFH&" 2*D"&@@ND">,>4b 4 <,*4P4>F8@6 BD@<ZT:,>>@FH4 GJD8<,>4FH">". ;Z BD@&@*4< @$V,>"P4@>":\>@, 4FF:,*@&">4, 2*@D@&\b 0,>V4> 4 *,H,6. %Z BD4(:"T",H,F\ *:b JR"FH4b & *">>@6 BD@(D"<<,. a N@H,:" $Z 2"*"H\ %"< &@BD@FZ, 8"F"`V4,Fb <>@(4N "FB,8H@& %"T,(@ 2*@D@&\b (4 2*@D@&\b %"T4N *,H,6). ]H" 4>L@D<"P4b B@<@0,H BD"&4H,:\FH&J GJD8<,>4FH">" BD4 B:">4D@&">44 ^LL,8H4&>ZN *@:(@FD@R>ZN BD@(D"<< & @$:"FH4 2*D"&@@ND">,>4b. A@0":J6FH", J*,:4H, >"< 20-45 <4>JH %"T,(@ &D,<,>4 *:b 2"B@:>,>4b ">8,HZ. 3>L@D<"P4b, BD,*@FH"&:,>>"b %"<4, $J*,H FHD@(@ 8@>L4*,>P4":\>@6 4 >, $J*,H B,D,*"&"H\Fb HD,H\4< :4P"<. IR"FH4, & ^H@6 BD@(D"<<, *@$D@&@:\>@, 4 %Z <@0,H, >, @H&,R"H\ >" 8"84,-:4$@ &@BD@FZ 4:4 >" &F, &@BD@FZ. ?*>"8@, <Z >"*,,<Fb , RH@ %Z $J*,H, JR"FH&@&"H\ & *">>@6 BD@(D"<<,, B@F8@:\8J J2>"H\ %"T, <>,>4, >"< @R,>\ &"0>@. %Z N@H4H, J2>"H\ RH@-:4$@ @$ ^H@6 BD@(D"<<,? ;@0>@ :4 <>, >"R"H\ @BD@F? A@*B4F\ 4>H,D&\`,D": _____________________________________ )"H": “_____ “ _________________ 2000 (. Salam! MeniÁ adym ______________________. Men TürkmenistanyÁ saglygy goraýyÕ we derman senagaty ministrlindäki Gurbansoltan-eje adyndaky EÇSG YKM-de iÕleýärin. Biz eneleriÁ we çagalaryÁ arasynda umumy milli barlag - saglyk iÕini geçirýäris. Biz sizi Õu geçirilýän saglyk maksatnamasyna çagyrýarys. Men size Õu geçirilýän saglyk maksatnamasynda siziÁ saglygyÁyza we çagaÁyzyÁ saglygyna degiÕli bolan birnäçe sowal bermek isleýärin. Ôu alýan maglumatlaryÁyz biziÁ Türkmenistan döwletimizde geçirilýän köpýyllykly saglyk maksatnamasyna degerli peýda bolar diýip umyt edýäris. Biz 20- 45min gymmatly wagtyÁyzy Õu anketany doldurmaga sarp etmegiÁizi sizden haýyÕ edýäris. Ôu berjek maglumatlaryÁyz diÁe ikimiziÁ aramyzda galar, baÕga hiç bir üçünji adam bilmez. Ôu programma gatnaÕmak diÁe siziÁ islegiÁiz boýunça. Siz islemeseÁiz käbir soraglara ýa-da hiç bir soragada jogap bermän hem bilersiÁiz. Ýöne siz Õu maksatnama gatnaÕarsyÁyz diýip umyt edýäris. Sebäbi siziÁ pikiriÁiz bize örän möhüm. Siz Õu maksatnama barada bir zatlar bilesiÁiz gelýärmi? Size sorag bermäge rugsat ediÁ. InterwýuýeryÁ goly__________________ wagty ”_____“___________2000ý. C+EA?=)+=G E?'9!E=! =! IQ!EG3+ % ?AC?E+ .1 C+EA?=)+=G =+ E?'9!E=! =! IQ!EG3+ % ?AC?E+ .2 1!%+CS+=3+ ?AC?E! 101 1!A3E!G[ %C+;a =!Q!9! 3=G+C%[_. +)))0))), Q!EY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* /)))3)))1 ;3=IGY . . . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- 102 %@-B,D&ZN, <>, N@H,:@F\ $Z FBD@F4H\ @ %"F @ %"T,< *@<,. )@ H@(@ &D,<,>4, 8@(*" %"< 4FB@:>4:@F\ 12 :,H, (*, %Z & @F>@&>@< 04:4: & $@:\T@< (@D@*,, (@D@*8, 4:4 F,:\F8@6 <,FH>@FH4 ? Birinji bilen sizden sorasym gelýär - özüÁiz barada hem-de 12 ýaÕa çenli nirede ýaÕandygyÁyz barada aýdasaÁyz: uly Õäherdemi, Õäherçedemi ýa-da obada? '?C?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 '?C?)?7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 E+9[E7!a ;+EG=?EG[ . . . . . . . . . . . . 3 103 E8@:\8@ :,H %Z 04&,H, & *">>@6 <,FH>@FH4 (>"2&"H\ HJ <,FH>@FH\, (*, @>" F,6R"F 04&,H)? Siz Õu wagtky ýeriÁizde haçandan bäri ýaÕaýarsyÁyz? (Häzirki ýaÕaýan ýeriniÁ ady ýa-da adresi). +E93 ;+=++ ?)=?'? '?)!, 1!A3S3G+ ‘00' 9+G. +)))0))), '?)Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- %E+')! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 =!M?)3GEa E %313G?; . . . . . . . . . . 96 ), )2<105 104 )@ H@(@, 8"8 %Z F`*" B,D,,N":4, (*, %Z 04:4: & (@D@*,, (@D@*8, 4:4 F,:\F8@6 <,FH>@FH4? Ôu ýere göçüp gelmezden öÁ siz nirede ýaÕadyÁyz: Õäherdemi, Õäherçedemi ýa-da obada. '?C?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 '?C?)?7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 E+9[E7!a ;+EG=?EG[ . . . . . . . . . . . . 3 105 E8"04H,, B@0":J6FH", 8@(*" %Z D@*4:4F\ (<,FbP 4 (@*) SiziÁ dogulan ýylyÁyz we aýyÁyz? +)))0))), ;+EaO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- =+ 1=!+G ;+EaO! . . . . . . . . . . . . . . 98 +)))0)))0)))0))), '?) . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!*!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- =+ 1=!+G '?)! . . . . . . . . . . . . . . . . 9998 106 E8@:\8@ %"< B@:>ZN :,H? Siz Õu wagt doly näçe ýaÕyÁyzda? EC!%=3G[ ?G%+GY 105 3/393 106 3 %=+EG3 3EAC!%9+=3a, +E93 =+?#M?)3;? +)))0))), A?9=YM 9+G . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- 107 IR4:4F\ :4 %Z 8@(*"-:4$@ & JR,$>@< 2"&,*,>44? Siz haýsy hem bolsa bir okuw jaýynda okadyÁyzmy? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ))<110 108 7"8@& JD@&,>\ @$D"2@&">4b & H@< JR,$>@< 2"&,*,>44, & 8@H@D@< %Z JR4:4F\ (JR4H,F\): >"R":\>Z6, FD,*>46, FD,*>,-FB,P4":\>Z6, &ZFT46 ? SiziÁ okan (okaýan) okuw jaýyÁyzda bilim derejesi nähili: baÕlangyç, orta, orta-hünärli ýa-da ýokary bilim. =!Q!9[=Y5/EC+)=35 . . . . . . . . . . . . 1 EC+)=+-EA+O3!9[=Y5 . . . . . . . . . . 2 %YES35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 109 E8@:\8@ :,H %Z BD@JR4:4F\ & H@< JR,$>@< 2"&,*,>44? Siz Õol okuw jaýynda näçe ýyl okadyÁyz? +)))0))), *! !* !* .)))2)))- 110 Q4H",H, :4 %Z ("2,HZ 4:4 0JD>":Z B@RH4 8"0*Z6 *,>\, B@ <,>\T,6 <,D, @*4> D"2 & >,*,:`, <,>\T, R,< @*4> D"2 & >,*,:` 4:4 &@@$V, >, R4H",H,? Siz gazet-žurnallary günde okaýarsyÁyzmy: hepde-de 1 gezekmi, 2 hepde-de bir gezekmi ýa-da hiç-hili okamaýarsyÁyzmy? A?QG3 7!/)Y5 )+=[ . . . . . . . . . . . . 1 =+ ;+=++ ?)=?'? C!1! % =+)+9_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ;+=++ ?)=?'? C!1! % =+)+9_ . . . 3 =+ Q3G!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 111 7"8 R"FH@ %Z F:JT",H, D"*4@? (8"0*Z6 *,>\, <,>,, 1 D"2" & >,*,:`, $@:,, 4:4 >, F:JT",H,?) Siz radiony günde diÁleýärsiÁizmi, hepde-de bir gezek, iki hepde-de bir gezek ýa-da hiç-hili diÁlemeýärsiÁizmi? A?QG3 7!/)Y5 )+=[ . . . . . . . . . . . . 1 =+ ;+=++ ?)=?'? C!1! % =+)+9_ 2 ;+=++ ?)=?'? C!1! % =+)+9_ . . . 3 =+ E9IS!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 112 E<@HD4H, :4 H,:,&42@D 4 8"8 R"FH@: B@RH4 8"0*Z6 *,>\, @*4> D"2 & >,*,:`, <,>\T, R,< @*4> D"2 & >,*,:` 4:4 &@@$V, >, F<@HD4H,? Siz telewizory günde seredýärsiÁizmi, hepde-de bir gezek, iki hepde-den bir gezek ýa-da hiç-hili seretmeýärsiÁizmi? A?QG3 7!/)Y5 )+=[ . . . . . . . . . . . . 1 =+ ;+=++ ?)=?'? C!1! % =+)+9_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ;+=++ ?)=?'? C!1! % =+)+9_ . . . 3 =+ E;?GC3G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 113 a&:b,H,F\ :4 %Z <JFJ:\<">8@6, ND4FH4">8@6, BD4>"*:,04H, 8 *DJ(@6 D,:4(44, 4:4 &@@$V, >, D,:4(4@2>Z ? Siz musulmany, hristianmy ýa baÕga dina uýýarsyÁyzmy ýa-da hiç-hili dina uýmaýarsyÁyzmy? ;IEI9[;!=7! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MC3EG3!=7! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 )CI'?+ ___________________________________ 6 (I7!1!G[ 7?=7C+G=?) =+ C+93'3?1=! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 114 7"8@&" %"T" >"P4@>":\>@FH\ ? %Z GJD8<,>8"? CJFF8"b ? 7"2"T8" ? I2$,R8" ? )DJ(@6 >"P4@>":\>@FH4 ? SiziÁ milletiÁiz näme? Siz Türkmenmi? Orsmy? Gazakmy? Özbekmi? Ýa-da baÕga milletmi? GIC7;+=7! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CIEE7!a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7!1!S7! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 I1#+Q7! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 )CI'?+____________________________ 6 (I7!1!G[ 7?=7C+G=?) =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 114! AD,0*, R,< BD@*@:04H\ F &@BD@F"<4, D"2D,T4H, B@<,D4H\ %"T, 8D@&b>@, *"&:,>4, >" :,&@6 DJ8,, " H"80, BJ:\F. A?;+C3G[ )!%9+=3+ =! 9+%?5 CI7+, ! G!7/+ AI9[E 1!A3E!G[ C+1I9[G!GY !CG+C3!9[=?+ )!%9+=3+: E3EG?93Q+E7?+ )3!EG?93Q+E7?+ AI9[E 114B )"&"6H, H,B,D\ B@<,D4< %"T, 8D@&b>@, *"&:,>4, >" BD"&@6 DJ8,, " H"80, BJ:\F. A?;+C3G[ )!%9+=3+ =! AC!%?5 CI7+, ! G!7/+ AI9[E 1!A3E!G[ C+1I9[G!GY !CG+C3!9[=?+ )!%9+=3+: E3EG?93Q+E7?+ )3!EG?93Q+E7?+ AI9[E C!1)+9 1!. ?#U!a 3=K?C;!O3a K?C;! E?'9!E3a 1*D"&FH&J6H,! ;,>b 2@&JH _________________________________________ . a D"$@H"` & ="JR>@-8:4>4R,F8@< P,>HD, @ND">Z 2*@D@&\b <"H,D4 4 D,$,>8" \<4>4FH,DFH&" 2*D"&@@ND">,>4b 4 <,*4P4>F8@6 BD@<ZT:,>>@FH4 GJD8<,>4FH">". ;Z BD@&@*4< @$V,>"P4@>":\>@, 4FF:,*@&">4, 2*@D@&\b 0,>V4> 4 *,H,6. %Z BD4(:"T",H,F\ *:b JR"FH4b & *">>@6 BD@(D"<<,. a N@H,:" $Z 2"*"H\ %"< &@BD@FZ, 8"F"`V4,Fb <>@(4N "FB,8H@& %"T,(@ 2*@D@&\b (4 2*@D@&\b %"T4N *,H,6). ]H" 4>L@D<"P4b B@<@0,H BD"&4H,:\FH&J GJD8<,>4FH">" BD4 B:">4D@&">44 ^LL,8H4&>ZN *@:(@FD@R>ZN BD@(D"<< & @$:"FH4 2*D"&@@ND">,>4b. A@0":J6FH", J*,:4H, >"< 20-45 <4>JH %"T,(@ &D,<,>4 *:b 2"B@:>,>4b ">8,HZ. 3>L@D<"P4b, BD,*@FH"&:,>>"b %"<4, $J*,H FHD@(@ 8@>L4*,>P4":\>@6 4 >, $J*,H B,D,*"&"H\Fb HD,H\4< :4P"<. IR"FH4, & ^H@6 BD@(D"<<, *@$D@&@:\>@, 4 %Z <@0,H, >, @H&,R"H\ >" 8"84,-:4$@ &@BD@FZ 4:4 >" &F, &@BD@FZ. ?*>"8@, <Z >"*,,<Fb , RH@ %Z $J*,H, JR"FH&@&"H\ & *">>@6 BD@(D"<<,, B@F8@:\8J J2>"H\ %"T, <>,>4, >"< @R,>\ &"0>@. %Z N@H4H, J2>"H\ RH@-:4$@ @$ ^H@6 BD@(D"<<,? ;@0>@ :4 <>, >"R"H\ @BD@F? A@*B4F\ 4>H,D&\`,D": _____________________________________ )"H": “_____ “ _________________ 2000 (. Salam! MeniÁ adym ______________________. Men TürkmenistanyÁ saglygy goraýyÕ we derman senagaty ministrlindäki Gurbansoltan-eje adyndaky EÇSG YKM-de iÕleýärin. Biz eneleriÁ we çagalaryÁ arasynda umumy milli barlag - saglyk iÕini geçirýäris. Biz sizi Õu geçirilýän saglyk maksatnamasyna çagyrýarys. Men size Õu geçirilýän saglyk maksatnamasynda siziÁ saglygyÁyza we çagaÁyzyÁ saglygyna degiÕli bolan birnäçe sowal bermek isleýärin. Ôu alýan maglumatlaryÁyz biziÁ Türkmenistan döwletimizde geçirilýän köpýyllykly saglyk maksatnamasyna degerli peýda bolar diýip umyt edýäris. Biz 20- 45min gymmatly wagtyÁyzy Õu anketany doldurmaga sarp etmegiÁizi sizden haýyÕ edýäris. Ôu berjek maglumatlaryÁyz diÁe ikimiziÁ aramyzda galar, baÕga hiç bir üçünji adam bilmez. Ôu programma gatnaÕmak diÁe siziÁ islegiÁiz boýunça. Siz islemeseÁiz käbir soraglara ýa-da hiç bir soragada jogap bermän hem bilersiÁiz. Ýöne siz Õu maksatnama gatnaÕarsyÁyz diýip umyt edýäris. Sebäbi siziÁ pikiriÁiz bize örän möhüm. Siz Õu maksatnama barada bir zatlar bilesiÁiz gelýärmi? Size sorag bermäge rugsat ediÁ. InterwýuýeryÁ goly__________________ wagty ”_____“___________2000ý. C+EA?=)+=G E?'9!E=! =! IQ!EG3+ % ?AC?E+ .1 C+EA?=)+=G =+ E?'9!E=! =! IQ!EG3+ % ?AC?E+ .2 1!%+CS+=3+ ?AC?E! 101 1!A3E!G[ %C+;a =!Q!9! 3=G+C%[_. +)))0))), Q!EY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* /)))3)))1 ;3=IGY . . . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- 102 %@-B,D&ZN, <>, N@H,:@F\ $Z FBD@F4H\ @ %"F @ %"T,< *@<,. )@ H@(@ &D,<,>4, 8@(*" %"< 4FB@:>4:@F\ 12 :,H, (*, %Z & @F>@&>@< 04:4: & $@:\T@< (@D@*,, (@D@*8, 4:4 F,:\F8@6 <,FH>@FH4 ? Birinji bilen sizden sorasym gelýär - özüÁiz barada hem-de 12 ýaÕa çenli nirede ýaÕandygyÁyz barada aýdasaÁyz: uly Õäherdemi, Õäherçedemi ýa-da obada? '?C?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 '?C?)?7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 E+9[E7!a ;+EG=?EG[ . . . . . . . . . . . . 3 103 E8@:\8@ :,H %Z 04&,H, & *">>@6 <,FH>@FH4 (>"2&"H\ HJ <,FH>@FH\, (*, @>" F,6R"F 04&,H)? Siz Õu wagtky ýeriÁizde haçandan bäri ýaÕaýarsyÁyz? (Häzirki ýaÕaýan ýeriniÁ ady ýa-da adresi). +E93 ;+=++ ?)=?'? '?)!, 1!A3S3G+ ‘00' 9+G. +)))0))), '?)Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- %E+')! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 =!M?)3GEa E %313G?; . . . . . . . . . . 96 ), )2<105 104 )@ H@(@, 8"8 %Z F`*" B,D,,N":4, (*, %Z 04:4: & (@D@*,, (@D@*8, 4:4 F,:\F8@6 <,FH>@FH4? Ôu ýere göçüp gelmezden öÁ siz nirede ýaÕadyÁyz: Õäherdemi, Õäherçedemi ýa-da obada. '?C?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 '?C?)?7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 E+9[E7!a ;+EG=?EG[ . . . . . . . . . . . . 3 105 E8"04H,, B@0":J6FH", 8@(*" %Z D@*4:4F\ (<,FbP 4 (@*) SiziÁ dogulan ýylyÁyz we aýyÁyz? +)))0))), ;+EaO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- =+ 1=!+G ;+EaO! . . . . . . . . . . . . . . 98 +)))0)))0)))0))), '?) . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!*!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- =+ 1=!+G '?)! . . . . . . . . . . . . . . . . 9998 106 E8@:\8@ %"< B@:>ZN :,H? Siz Õu wagt doly näçe ýaÕyÁyzda? EC!%=3G[ ?G%+GY 105 3/393 106 3 %=+EG3 3EAC!%9+=3a, +E93 =+?#M?)3;? +)))0))), A?9=YM 9+G . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- 107 IR4:4F\ :4 %Z 8@(*"-:4$@ & JR,$>@< 2"&,*,>44? Siz haýsy hem bolsa bir okuw jaýynda okadyÁyzmy? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ))<110 108 7"8@& JD@&,>\ @$D"2@&">4b & H@< JR,$>@< 2"&,*,>44, & 8@H@D@< %Z JR4:4F\ (JR4H,F\): >"R":\>Z6, FD,*>46, FD,*>,-FB,P4":\>Z6, &ZFT46 ? SiziÁ okan (okaýan) okuw jaýyÁyzda bilim derejesi nähili: baÕlangyç, orta, orta-hünärli ýa-da ýokary bilim. =!Q!9[=Y5/EC+)=35 . . . . . . . . . . . . 1 EC+)=+-EA+O3!9[=Y5 . . . . . . . . . . 2 %YES35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 109 E8@:\8@ :,H %Z BD@JR4:4F\ & H@< JR,$>@< 2"&,*,>44? Siz Õol okuw jaýynda näçe ýyl okadyÁyz? +)))0))), *! !* !* .)))2)))- 110 Q4H",H, :4 %Z ("2,HZ 4:4 0JD>":Z B@RH4 8"0*Z6 *,>\, B@ <,>\T,6 <,D, @*4> D"2 & >,*,:`, <,>\T, R,< @*4> D"2 & >,*,:` 4:4 &@@$V, >, R4H",H,? Siz gazet-žurnallary günde okaýarsyÁyzmy: hepde-de 1 gezekmi, 2 hepde-de bir gezekmi ýa-da hiç-hili okamaýarsyÁyzmy? A?QG3 7!/)Y5 )+=[ . . . . . . . . . . . . 1 =+ ;+=++ ?)=?'? C!1! % =+)+9_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ;+=++ ?)=?'? C!1! % =+)+9_ . . . 3 =+ Q3G!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 111 7"8 R"FH@ %Z F:JT",H, D"*4@? (8"0*Z6 *,>\, <,>,, 1 D"2" & >,*,:`, $@:,, 4:4 >, F:JT",H,?) Siz radiony günde diÁleýärsiÁizmi, hepde-de bir gezek, iki hepde-de bir gezek ýa-da hiç-hili diÁlemeýärsiÁizmi? A?QG3 7!/)Y5 )+=[ . . . . . . . . . . . . 1 =+ ;+=++ ?)=?'? C!1! % =+)+9_ 2 ;+=++ ?)=?'? C!1! % =+)+9_ . . . 3 =+ E9IS!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 112 E<@HD4H, :4 H,:,&42@D 4 8"8 R"FH@: B@RH4 8"0*Z6 *,>\, @*4> D"2 & >,*,:`, <,>\T, R,< @*4> D"2 & >,*,:` 4:4 &@@$V, >, F<@HD4H,? Siz telewizory günde seredýärsiÁizmi, hepde-de bir gezek, iki hepde-den bir gezek ýa-da hiç-hili seretmeýärsiÁizmi? A?QG3 7!/)Y5 )+=[ . . . . . . . . . . . . 1 =+ ;+=++ ?)=?'? C!1! % =+)+9_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ;+=++ ?)=?'? C!1! % =+)+9_ . . . 3 =+ E;?GC3G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 113 a&:b,H,F\ :4 %Z <JFJ:\<">8@6, ND4FH4">8@6, BD4>"*:,04H, 8 *DJ(@6 D,:4(44, 4:4 &@@$V, >, D,:4(4@2>Z ? Siz musulmany, hristianmy ýa baÕga dina uýýarsyÁyzmy ýa-da hiç-hili dina uýmaýarsyÁyzmy? ;IEI9[;!=7! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MC3EG3!=7! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 )CI'?+ ___________________________________ 6 (I7!1!G[ 7?=7C+G=?) =+ C+93'3?1=! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 114 7"8@&" %"T" >"P4@>":\>@FH\ ? %Z GJD8<,>8"? CJFF8"b ? 7"2"T8" ? I2$,R8" ? )DJ(@6 >"P4@>":\>@FH4 ? SiziÁ milletiÁiz näme? Siz Türkmenmi? Orsmy? Gazakmy? Özbekmi? Ýa-da baÕga milletmi? GIC7;+=7! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CIEE7!a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7!1!S7! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 I1#+Q7! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 )CI'?+____________________________ 6 (I7!1!G[ 7?=7C+G=?) =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 114! AD,0*, R,< BD@*@:04H\ F &@BD@F"<4, D"2D,T4H, B@<,D4H\ %"T, 8D@&b>@, *"&:,>4, >" :,&@6 DJ8,, " H"80, BJ:\F. A?;+C3G[ )!%9+=3+ =! 9+%?5 CI7+, ! G!7/+ AI9[E 1!A3E!G[ C+1I9[G!GY !CG+C3!9[=?+ )!%9+=3+: E3EG?93Q+E7?+ )3!EG?93Q+E7?+ AI9[E 114B )"&"6H, H,B,D\ B@<,D4< %"T, 8D@&b>@, *"&:,>4, >" BD"&@6 DJ8,, " H"80, BJ:\F. A?;+C3G[ )!%9+=3+ =! AC!%?5 CI7+, ! G!7/+ AI9[E 1!A3E!G[ C+1I9[G!GY !CG+C3!9[=?+ )!%9+=3+: E3EG?93Q+E7?+ )3!EG?93Q+E7?+ AI9[E C!1)+9 1#.;+)3O3=E7?+ ?#E9I/3%!=3+ 3 E?EG?a=3+ 1)?C?%[a 115 E:,*J`V4, &@BD@FZ 8"F"`HFb <,FH" 8J*" :`*4 @$D"V"`HFb *:b D,T,>4b BD@$:,< F@ 2*@D@&\,<. +FH\ :4 & %"T,6 <,FH>@FH4 H"8@, JRD,0*,>4, 8J*" %Z @$ZR>@ @$D"V",H,F\, 8@(*" 2"$@:,:4 4:4 8@(*" >J0>" 8@>FJ:\H"P4b B@ B@&@*J 2*@D@&\b ? Indiki soraglar adamlar öz saglyklary barada nirä ýüz tutýarlar. SiziÁ Õu wagtky ýaÕaýan ýeriÁizde keselläýen wagtyÁyzda )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 )CI'?+______________________ 6 I7!1!G[ 7?=7C+G=? =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ))<118 ))<119 ))<119 116 7 8"8@<J H4BJ JRD,0*,>4b @>@ @H>@F4HFb - F,:\F846 4:4 (@D@*F8@6 *@< 2*@D@&\b, 0,>F8"b 8@>FJ:\H"P4b, (@FB4H":\, 4:4 *DJ(@, JRD,0*,>4,? SiziÁ ýüz tutýan edaraÁyz haýsy görnüÕe degiÕli, oba saglyk öýümi, Õäher saglyk öýümi, aýallar konsultasyasymy, gospitalmy ýa-da baÕga edaramy? _________________________________________________________________ 1!A3S3G+ =!1%!=3+ IQC+/)+=3a E)1/')1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 /7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 '?EA3G!9[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 )CI'?+ ____________________________ 6 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 117 3<,,H, :4 %Z &@2<@0>@FH\ B@<,>bH\ JRD,0*,>4, 8J*" %Z @$ZR>@ @$D"V",H,F\ 2" <,*4P4>F8@6 B@<@V\` ? Siz medisina kömegi üçin ýüz tutýan edaraÁyzy çalyÕmaga ýagdaýyÁyz barmy? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ), )3<119 )- 118 % R,< BD4R4>" H@(@, RH@ %Z >, 4<,,H, @$ZR>@(@ 4FH@R>48" <,*4P4>F8@6 B@<@V4? SiziÁ medisina kömeginiÁ çeÕmesini alyp bilmeýänligiÁiziÁ sebäbi näme? 3EG?Q=37 =+ )?EGIA+= . . . . . 1 =+G AC3Q3= G.7. C+)7?/ %??#U+ =+ #?9++G . . . . . . . . . . . 2 =+)!%=? A+C++M!9! % ]GI ;+EG=?EG[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 )CI'?+ _____________________________ 6 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 119 % H,R,>44 B@F:,*>4N 12 <,FbP,& @$D"V":4F\ :4 %Z 8 &D"RJ 2" <,*4P4>F8@6 B@<@V\` B@ B@&@*J $@:,2>4, HD"&<Z 4:4 *DJ(4N BD@$:,< F@ 2*@D@&\,<, &8:`R"b <,*@F<@HDZ 4 B@F,V,>4, B@ B@&@*J $,D,<,>>@FH4? Siz soÁky 12 aýyÁ dowamynda öz keseliÁiz, saglyk ýagdaýyÁyza Õikes ýeten ýa-da baÕga keseller sebäpli, Õol sanda medisina gözegçiligi we perenatal kömegi üçin lukmana ýüz tutdyÁyzmy? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ), )2<123 120 % 8"8@< <,FbP, 4 (@*J %Z B@F,H4:4 &D"R" B@ B@&@*J 2"$@:,&">4b 4:4 HD"&<Z & B@F:,*>46 D"2? Siz soÁky sapar haýsy aýda we ýylda öz keseliÁiz barada, ýa-da saglyk ýagdaýyÁyza Õikes ýetenligi barada lukmana ýüz tutdyÁyzmy. +)))0))), ;+EaO . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), '?) . . . . . . . . . . * !*! ! * !*!!!* .)))2)))2)))2)))- =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9998 121 %@ &D,<b H@(@ B@F,V,>4b, $Z:4 :4 %Z >" BD4,<, J F,<,6>@(@ &D"R" 4:4 FB,P4":4FH" J28@(@ BD@L4:b @8"2Z&"`V,(@ B@<@V\ H@:\8@ BD4 @BD,*,:,>>ZN 2"$@:,&">4bN? Siz öÁki gezek her-hili keselleri bejerýän we öÁüni alma kömegini berýän maÕgala lukmanyna ýüz tutdyÁyzmy ýa-da belli bir keseli bejerýan inçe hünärli lukmana ýüz tutdyÁyzmy? E+;+5=Y5 %C!Q. . . . . . . . . . . . . . 1 EA+O3!93EG . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 )CI'?+ ____________________________ 6 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 122 #Z:@ :4 ^H@ JRD,0*,>4,<, (*, %Z @$ZR>@ B@:JR",H, <,*4P4>F8J` B@<@V\ 8@(*" $@:,,H, 4:4 8@>FJ:\H4DJ,H,F\ B@ B@&@*J %"T,(@ 2*@D@&\b? Ôol ýüz tutan adaraÁyz öÁki medisina komejini soglyk barada konsultasiýa berýän edaramydy? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 123 % H,R,>4, B@F:,*>4N 12 <,FbP,& B@F,H4: :4 %"F &D"R 4:4 <,*F,FHD" >" *@<J B@ B@&@*J 2"$@:,&">4b, HD"&<Z 4:4 *DJ(4N BD@$:,< F&b2">>ZN F@ 2*@D@&\,< ? SoÁky 12 aýyÁ irinde size lukman ýa-da Õepagat uýasy saglygyÁyz barada ýa-da Õikes ýetenligi sebäpli öýüÁize geldimi? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ), )2<125 123! 7H@ %"F B@F,H4:: &D"R 4:4 <,*F,FHD" 4:4 L,:\*T,D? Size lukman geldimi ýa-da Õepagat uýasy? %C!Q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ;+)E+EGC! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 )CI'?+ ___________________________ 6 ), /<125 * ) 124 #Z: :4 ^H@H &D"R F,<,6>Z< &D"R@< 4:4 0, @> FB,P4":4FH J28@(@ BD@L4:b, @8"2Z&"`V46 B@<@V\ H@:\8@ BD4 @BD,*,:,>>ZN 2"$@:,&">4bN? Ôol lukman maÕgala lukmanymy keselleriÁ hemme görnüÕini bejerin we kesiliÁ öÁüni altamaga kömek berýän ýa-da inçe hünärli lukmanmy belli-bir keseli bejerýän? E+;+5=Y5 %C!Q. . . . . . . . . . . . . . 1 EA+O3!93EG . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 )CI'?+ __________________________ 6 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 125 % H,R,>4, B@F:,*>4N 12 <,FbP,& F8@:\8@ *,>,( %Z 42D"FN@*@&":4 *:b B@:JR,>4b <,*4P4>F8@6 B@<@V4: <,>,, 100000<">"H 4:4 $@:,, 100 000 <">"H, 4:4 0, &@@$V, >, $Z:@ <,*4P4>F84N D"FN@*@&? Siz soÁky 12-aýyÁ irinde öz saglygyÁyz üçin näçe pul harajat etdiÁiz: 100 müÁ manada çenli, 100 müÁ manatdan ýokary ýa-da medisina üçin çykdaýjy etmediÁizmi? =+ C!EM?)?%!9!. . . . . . . . . . . . . 1 ;+=++ 100 000 ;!=!G. . . . . . . . . 2 #?9++ 100 000 ;!=!G. . . . . . . . . . 3 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 125! =" RH@ 42D"FN@*@&":4 %Z ^H4 *,>\(4 (>" :,8"DFH&@, <,*4P4>F84, JF:J(4, @$F:,*@&">4, 4 *D)? =! 9+7!CEG%!. . . . . . . . . . . . . . . . 1 ;+)3O3=E73+ IE9I'3. . . . . . . 2 ?#E9+)?%!=3+. . . . . . . . . . . . . . . 3 )CI'?+._____________________ 6 I7!1!G[ 7?=7C+G=? =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 126 E:ZT":4 :4 %Z @ >@&@6 AD,24*,>HF8@6 BD@(D"<<, D,L@D<4D@&">4b 2*D"&@@ND">,>4b ? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 127 E,6R"F <>, N@H,:@F\ $Z 2"*"H\ %"< >,F8@:\8@ &@BD@F@& @ %"T,< 2*@D@&\,. '@&@D4: :4 %"< 8H@-:4$@ 42 <,*DD"$@H>48@&@ H@<, RH@ J %"F 4<,`HFb 8"84,- :4$@ 42 F:,*J`V4N 2"$@:,&">46 4:4 F@FH@b>46? Men häzir siziÁ öz saglygyÁyz barada birnäçe sorag bermek isleýärin? Medisina iÕgärleriniÁ arasyndan biri size keseliÁiziÁ barlygy ýa-da organizmyzyÁ gowÕaklygy barada heý bir zat aýtdylarmy? 128 !>,<4b 4:4 <":@8D@&4,? Gan azlyk? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ), )2<130 129 7@(*" &B,D&Z, %"< F8"2":4 RH@ J %"F ">,<4b? Sizde gan azlyk barlygy barada ilkinji haçan aýtdylar? ;+=++ 12 ;+EaO+% =!1!) . . . . 1 #?9++ 12 ;+EaO+% =!1!) . . . . 2 130 '4B,DH@>4R,F8"b $@:,2>\ 4:4 B@&ZT,>>@, 8D@&b>@, *"&:,>4,? Gipertoniýa keseli ýa-da gan basyÕynyÁ ýokarlygy? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ), )2<132 131 7@(*" &B,D&Z, %"< F8"2":4 RH@ J %"F (4B,DH@>4R,F8"b $@:,2>\? Sizde gan basyÕynyÁ ýokarydygyny birinji gezek kim aýtdy? ;+=++ 12 ;+EaO+% =!1!) . . . . 1 #?9++ 12 ;+EaO+% =!1!) . . . . 2 132 )4"$,H 4:4 F"N"D>"b $@:,2>\? Diabet ýa-da süýji keseli? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ), )2<134 133 7@(*" &B,D&Z, %"< F8"2":4 RH@ J %"F *4"$,H? Sizde süýji keseliniÁ barlygyny birinji kim aýtdy? ;+=++ 12 ;+EaO+% =!1!) . . . . 1 #?9++ 12 ;+EaO+% =!1!) . . . . 2 134 #@:,2>\ B@R,8, >"BD4<,D B4,:@>,LD4H 4:4 (:@<,DJ:@>,LD4H? Böwrek keseli meselem niolonefrit ýa-da glomerulonefrit? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ), )2<136 135 7@(*" &B,D&Z, %"< F8"2":4 RH@ J %"F 4<,,HFb $@:,2>\ B@R,8? Sizde böwrek keseliniÁ barlygyny kim birinji aýtdy? ;+=++ 12 ;+EaO+% =!1!) . . . . 1 #?9++ 12 ;+EaO+% =!1!) . . . . 2 136 ',B"H4H 4:4 #@:,2>\ #@H84>" Sary getirme ýa-da Botkin keseli? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ), )2<138 137 7@(*" &B,D&Z, %"< F8"2":4 RH@ J %"F 4<,,HFb (,B"H4H? Sizde sary getirme barlygy barada kim birinji aýtdy? ;+=++ 12 ;+EaO+% =!1!) . . . . 1 #?9++ 12 ;+EaO+% =!1!) . . . . 2 138 AD4>4<",H, :4 %Z & >"cH@bV,, &D,<b 0,:,2@F@*,D0"V4, H"$:,H84 *:b BD@L4:"8H484 4 :,R,>4b ">,<44? Ôu wagt gan azlygyÁ öÁüni almak ýa-da bejirmek üçin düzüminde demir saklaýan tabletka içýärsiÁizmi? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 )<143 139 AD4>4<":4 :4 %Z 4:4 B@8JB":4 :4 0,:,2@F@*,D0"V4, H"$:,H84 *:b BD@L4:"8H484 4 :,R,>4b ">,<44 D">\T,? Siz öÁ gan azlyk sebäpli ýa-da öÁüni almak üçin düzüminde demir bolan tabletka içipdiÁizmi ýa-da satyn alypdyÁyzmy? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ), )2<142 140 7@(*" & B@F:,*>46 D"2 %Z BD4>4<":4 H"$:,H84 *:b BD@L4:"8H484 4:4 :,R,>4b ">,<44? Siz haçan iÁ soÁky sapar gan azlygy bejermek ýa-da öÁüni almak üçin tabletka içdiÁiz? +)))0))), ;+EaO . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), '?) . . . . . . . . . . * !*! ! * !*!!!* .)))2)))2)))2)))- =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9998 140A #Z:@ :4 ^H@ &@ &D,<b %"T,6 B@F:,*>,6 $,D,<,>>@FH4? Ôol wagt siziÁ soÁky göwreli mahalyÁyzmydy? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 )<142 141 % H@ &D,<b, 8@(*" %Z BD4>4<":4 ^H4 H"$:,H84 & B@F:,*>46 D"2, & H,R,>4, F8@:\84 *>,6 %Z 4N BD4>4<":4? SoÁky gezek içen dermanyÁyzy, näçe günüÁ dowamynda kabul etdiÁiz. 7?9-%? )=+5 =+ 1=!+G .998 142 AD4>4<",H, :4 %Z F,6R"F D,(J:bD>@ 8"84,-:4$@ H"$:,H84, J8@:Z 4:4 *DJ(4, :,8"DFH&,>>Z, BD,B"D"HZ? Siz Õu wagt yzygiderli haýsy hem bolsa bir tabletkany, ukoly ýa-da baÕga dermanlar kabul edýärsiÁiz? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ))<144 )<146 143 AD4>4<",H, :4 %Z D,(J:bD>@ 8"84,-:4$@ H"$:,H84, J8@:Z 4:4 *DJ(4, :,8"DFH&,>>Z, BD,B"D"HZ B@<4<@ H,N, 8@H@DZ, %Z BD4>4<",H, *:b BD@L4:"8H484 4 :,R,>4b ">,<44? Siz gan azlygyÁ öÁüni almak ýa-da bejermek üçin içýän dermanlaryÁyzdan baÕga, yzygiderli tabletka, ukol kabul edýärsiÁizmi? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ))<146 144 1>",H, :4 %Z BD@H4& 8"8@6 $@:,2>4 %"< >"2>"R4:4 ^H@ 4:4 ^H4 :,8"DFH&"? +F:4 )", BD@H4& 8"8@6 $@:,2>4? Siz Õu dermanlary haýsy kesele garÕy berenliklerini bilýärsiÁizmi? Eger bilýän bolsaÁyz haýsy kesel üçin? =!1%!=3+ #?9+1=3 145 A@8"04H, JB"8@&8J :,8"DFH&", 8@H@D@, %Z BD4>4<",H,. Ôol dermanyÁ gabyny görkezseÁizläÁ. +E93 A?7!1Y%!+G, 1!A3E!G[ =!1%!=3+ %E+M A?7!1!==YM IA!7?%?7 =!1%!=3a IA!7?%?7 =+ A?7!1Y%!+G . . . . . . . . . .9 9 8 146 E:ZT":4 :4 %Z 8@(*"-:4$@ @ H"8@6 $@:,2>4, 8"8 HJ$,D8J:,2? Siz haçan hem bolsa inçekesel barada biz zatlar eÕidipdiÁizmi? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ))<156 147 7"8 %Z *J<",H,, <@0>@ :4 HJ$,D8J:,2 B@:>@FH\` 42:,R4H\ BD4 B@<@V4 :,8"DFH&? Siz dermanlaryÁ kömegi bilen inçekiseli düýbinden bejerip bolýanlygyny bilýarmisiÁia )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 148 #@:,:4 :4 8@(*"-:4$@ HJ$,D8J:,2@< %Z 4:4 8H@->4$J*\ 42 %"T,6 F,<\4? Siz ýa-da maÕgalaÁyzdan biri inçe-kesel bilen syrkawlapmydy? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 149 1>",H, :4 %Z :`*,6 42 *DJ(4N F,<,6 F 8,< %Z R"FH@ 8@>H"8H4DJ,H, (F@F,*4, 8@::,(4 4:4 $:4284, *DJ2\b), $@:,`V4N 4:4 D">,, $@:,&T4N HJ$,D8J:,2@<? Siz baÕga maÕgaladan (goÁÕy, iÕdeÕlerden ýa-da joralaryÁ) inçekesel bilen kesellän adamlar bilen aragatnaÕyk edinmidiÁiz? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 150 1>",H, :4 %Z, B@ 8"84< BD42>"8"< 4:4 F4<BH@<"<, <@0>@ @BD,*,:4H\ $@:\>ZN HJ$,D8J:,2@<? Siz nähili pikiz edýarsiÁiz, haysy alamatlar we simptomlar boýunça inçekendigini kesgitläp bolýar? 7!S+9[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 7!S+9[ E ;?7C?G?5 . . . . . . B 7!S+9[ #?9++ 3 =+)+9[ . . C /!C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7C?%[ % ;?7C?G+ . . . . . . . . . . E A?G+Ca !AA+G3G! . . . . . . . . . . F A?G93%?EG[ . . . . . . . . . . . . . . . . G #?9[ % 'CI)3 . . . . . . . . . . . . . . . H IEG!9?EG[/IG?;9a+;?EG[ . . I A?MI)!=3+ . . . . . . . . . . . . . . . . K E?=93%?EG[ . . . . . . . . . . . . . . . . . L )CI'?+ ________________________ ____X (I7!1!G[ 7?=7C+G=?) =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z ))<152 151 AD4 8"84N F4<BH@<"N HJ$,D8J:,2", %Z $Z @$D"H4:4F\ 2" <,*4P4>F8@6 B@<@V\`? InçekeseliÁ haýsy alamatlary ýüze çykanda siz medisina kömegi üçin ýüz tutarsyÁyz 7!S+9[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 7!S+9[ E ;?7C?G?5 . . . . . . B 7!S+9[ #?9++ 3 =+)+9[ . . C /!C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7C?%[ % ;?7C?G+ . . . . . . . . . . E A?G+Ca !AA+G3G! . . . . . . . . . . F A?G93%?EG[ . . . . . . . . . . . . . . . . G #?9[ % 'CI)3 . . . . . . . . . . . . . . . H IEG!9?EG[/IG?;9a+;?EG[ . . I A?MI)!=3+ . . . . . . . . . . . . . . . . K E?=93%?EG[ . . . . . . . . . . . . . . . . . L )CI'?+ ___________________ X (I7!1!G[ 7?=7C+G=?) =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z 152 7@(*" R,:@&,8 &B,D&Z, @$>"DJ04&",H, RH@ @> 2"$@:,: HJ$,D8J:,2@<, 8"8 @> *@:0,> :,R4H\Fb: & $@:\>4P, 4:4 *4FB">F,D,, >" *@<J, 4:4 &>"R":, & $@:\>4P, F B@F:,*J`V4< :,R,>4,< >" *@<J? Haçanda adam inçekeseli bilen syrkawlan ýagdaýynda nähili usulda bejeriÕ almaly: keselhanada, dispanserde, öýde, ýa- da ilki keselhsnsda soÁra öýde % #?9[=3O+ . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9+Q3G[Ea )?;! . . . . . . . . . . . . 2 A+C%?=!Q!9[=? % #?9[=3O+, E A?E9+)I_U3; 9+Q+=3+; )?;! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 )CI'?+ __________________ 6 (I7!1!G[ 7?=7C+G=?) =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 153 7"84< BJH,< HJ$,D8J:,2 D"FBD@FHD">b,HFb @H @*>@(@ :4P" 8 *DJ(@<J? Inçekesel bir adamdan baÕga adama nähili ýollar bilen geçip bilýär? Q+C+1 %?1)IM AC3 7!S9+ . . . 1 )CI'?+ ____________________ 6 (I7!1!G[ 7?=7C+G=?) =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 154 7J*" $Z %Z @$D"H4:4F\ 2"<,*4P4>F8@6 B@<@V\`, ,F:4 $Z D,T4:4, RH@ %Z 4:4 %"T D,$,>@8 $@:\>Z HJ$,D8J:,2@<? Siz ýa-da çagaÁyz inçekesel bilen kesellän ýagdaýyÁyzda medisina kömegi üçin nirä ýüz tutarsyÁyz? '?EI)!CEG%+==Y5 E+7G?C '?EA3G!9[ . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 E)1/')1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 E+;.%C!Q.!;#. . . . . . . . . . . . . . . 13 GI#.)3EA!=E+C . . . . . . . . . . . . 14 )CI'?+ '?E.;+).IQC+/). __________________________ 16 (I7!1!G[ 7?=7C+G=?) Q!EG=Y5 E+7G?C Q!EG=!a #-O!/793=37! . . . 21 Q!EG=Y5 %C!Q . . . . . . . . . . . . 22 )CI'?+ Q!EG. ;+).IQC+/). ____________________________26 (I7!1!G[ 7?=7C+G=?) )CI'?+_______________________ 96 (I7!1!G[ 7?=7C+G=?) =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 155 +F:4 $Z R:,> %"T,6 F,<\4 &ZB4F":Fb 42 $@:\>4PZ B@F:, :,R,>4b HJ$,D8J:,2", B@0,:":4 $Z %Z &2bH\ ,(@ *@<@6 *:b *":\>,6T,(@ BD@*@:0,>4b :,R,>4b? SiziÁ maÕgalaÁyzyÁ içinden biri inçekesel bilen keselläp bejergi alandan soÁ keselhanadan çyksa, siz bejergisini dowam etmek üçin öýe kabul edersiÁiz? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 156 AD,0*, R,< BD@*@:04H\ F &@BD@F"<4, D"2D,T4H, B@<,D4H\ %"T, 8D@&b>@, *"&:,>4, >" :,&@6 DJ8,, " H"80, BJ:\F. A?;+C3G[ )!%9+=3+ =! 9+%?5 CI7+, ! G!7/+ AI9[E 1!A3E!G[ C+1I9[G!GY !CG+C3!9[=?+ )!%9+=3+ E3EG?93Q+E7?+ )3!EG?93Q+E7?+ AI9[E 157 G,B,D\ D"2D,T4H, B@<,D4H\ %"T, 8D@&b>@, *"&:,>4, >" BD"&@6 DJ8,, " H"80, BJ:\F. A?;+C3G[ )!%9+=3+ =! AC!%?5 CI7+, ! G!7/+ AI9[E 1!A3E!G[ C+1I9[G!GY !CG+C3!9[=?+ )!%9+=3+ E3EG?93Q+E7?+ )3!EG?93Q+E7?+ AI9[E ÐÀÇÄÅË 2: ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÅÉ 201 Ñåé÷àñ ÿ áû õîòåëà çàäàòü íåñêîëüêî âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ äåòîðîæäåíèÿ. Ðîæàëè ëè Âû êîãäà-ëèáî? H@zir men sizden Haga dograÁyzdaky vagdavlaryÁyz barada sorajak, a aslynda siz Haga dogurdyÁyzmy? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ))<206 202 Åñòü ëè ó Âàñ ñûíîâüÿ èëè äî÷åðè, êîòîðûõ Âû ðîäèëè, è êîòîðûå æèâóò ñåé÷àñ ñ Âàìè ? SiziÁ dogran oglan we gyzlaryÁyzdan h@zir siziÁ bilen vaÕavany barmy? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ))<204 203 Ñêîëüêî ñûíîâåé æèâåò ñåé÷àñ ñ Âàìè? È ñêîëüêî äî÷åðåé æèâåò ñåé÷àñ ñ Âàìè ? N@He ogluÁyz siziÁ bilen vaÕavar? N@He gyzyÁyz siziÁ bilen vaÕavar? ÅÑËÈ ÍÅÒ, ÒÎ ÇÀÏÈÑÀÒÜ ‘00'. +)))0))), ÑÛÍÎÂÜß Â ÄÎÌÅ . . . *!!!*!!!* /)))3)))1 ÄÎ×ÅÐÈ Â ÄÎÌÅ . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- 204 Åñòü ëè ó Âàñ ñûíîâüÿ èëè äî÷åðè, êîòîðûõ Âû ðîäèëè, êîòîðûå ñåé÷àñ æèâû, íî íå æèâóò ñ Âàìè? SiziÁ dogran oglan we gyzlaryÁyzdan h@zir siziÁ bilen vaÕavany barmy? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ))<206 205 Ñêîëüêî Âû èìååòå æèâûõ ñûíîâåé, êîòîðûå íå æèâóò ñ Âàìè? È ñêîëüêî Âû èìååòå æèâûõ äî÷åðåé, êîòîðûå íå æèâóò ñ Âàìè? Diri gezip v`ren ogluÁyzyÁ n@Hesi siziÁ bilen vaÕanok? Diri gezip v`ren gyzyÁyzyÁ n@Hesi siziÁ bilen vaÕanok? ÅÑËÈ ÍÅÒ, ÒÎ ÇÀÏÈÑÀÒÜ ‘00'. +)))0))), ÑÛÍÎÂÜß ÂÍÅ ÄÎÌÀ . *!!!*!!!* /)))3)))1 ÄÎ×ÅÐÈ ÂÍÅ ÄÎÌÀ . . . *!!!*!!!* .)))2)))- 206 Áûëè ëè ó Âàñ ðîäíûå ñûíîâüÿ èëè äî÷åðè, êîòîðûå ðîäèëèñü æèâûìè, íî ïîòîì óìåðëè? ÅÑËÈ ÍÅÒ, ÌÎÆÍÎ ÇÀÄÀÒÜ ÂÎÏÐÎÑ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÎÁÐÀÇÎÌ: Áûëè ëè ó Âàñ äåòè, êîòîðûå ïðîÿâëÿëè êàêèå-ëèáî ïðèçíàêè æèçíè, íî æèëè òîëüêî ëèøü íåñêîëüêî ÷àñîâ èëè äíåé? SiziÁ dogulandan soÁ `len ogluÁyz va-da gyzyÁyz barmy? SiziÁ dhnv@ inenden soÁra birn@He sagatdan va-da ghnden soÁ `leni boldymy? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ))<208 207 Ñêîëüêî ìàëü÷èêîâ óìåðëî? È ñêîëüêî äåâî÷åê óìåðëî? SiziÁ n@He sany ogluÁyz `ldi? N@He sany gyzyÁyz `ldi? ÅÑËÈ ÍÅÒ, ÒÎ ÇÀÏÈÑÀÒÜ ‘00'. +)))0))), ÌÀËÜ×ÈÊΠÓÌÅÐËÎ . *!!!*!!!* /)))3)))1 ÄÅÂÎ×ÅÊ ÓÌÅÐËÎ . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- 208 ÑÓÌÌÈÐÎÂÀÒÜ ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ 203, 205, 207 È ÂÍÅÑÒÈ ÑÓÌÌÀÐÍÓÞ ÖÈÔÐÓ ÅÑËÈ ÍÅ ÁÛËÎ ÄÅÒÅÉ ÐÎÄÈÂØÈÕÑß ÆÈÂÛÌÈ, ÇÀÏÈÑÀÒÜ ‘00'. ÄÅÒÈ, ÐÎÄÈÂØÈÅÑß +)))0))), ÆÈÂÛÌÈ . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- 209 ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ 208: Äëÿ òîãî ÷òîáû óäîñòîâåðèòüñÿ ïðàâèëüíî ëè ÿ çàïîëíèëà: â òå÷åíèå âñåé æèçíè Âû ðîäèëèëè æèâûõ äåòåé ______ ðàç. Ýòî âåðíî? MeniÁ dogry vazanlygymy anyklamak hHin: Siz vaÕavÕyÁyzyÁ dowamynda dogurdyÁyzmy n@He ________gezek. Bu dogrymy? ÄÀ ÍÅÒ ÍÓÆÍÎ ÏÎÂÒÎÐÈÒÜ È 209A Áåðåìåííîñòü èíîãäà íå çàâåðøàåòñÿ ðîæäåíèåì ðåáåíêà. Ýòî áûâàåò ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî æåíùèíà äåëàåò àáîðò, ìèíè-àáîðò èëè ó íåå ïðîèñõîäèò âûêèäûø èëè ìåðòâîðîæäåíèå. Ìîæåòå ëè Âû íàçâàòü êîëè÷åñòâî ñäåëàííûõ Âàìè àáîðòîâ è ìèíè-àáîðòîâ? K@wagt g`wrelilik netijesiz vagny Haga dogulman gutarvar.Bu esasy aval abort edv@r, mini-abortva-da onda Haga dhÕmegi va-da `li bolvar. Siz n@He gezek abort etdirdiÁiz, sanyny avdavsaÁyz? +)))0))), ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÀÁÎÐÒÎÂ*!!!*!!!* .)))2)))- 209B Ñêîëüêî áûëî âûêèäûøåé ? N@He HagaÁyz dhÕdi? ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ +)))0))), ÂÛÊÈÄÛØÅÉ . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- 209C Ñêîëüêî áûëî äåòåé, ðîäèâøèõñÿ ìåðòâûìè? N@He HagaÁyz `li boldy? ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ +)))0))), ÌÅÐÒÂÎÐÎÆÄÅÍÈÉ *!!!*!!!* .)))2)))- 209D ÑÓÌÌÈÐÎÂÀÒÜ ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ 208, 209À, 209Â È 209Ñ È ÂÍÅÑÒÈ ÑÓÌÌÀÐÍÓÞ ÖÈÔÐÓ ÅÑËÈ ÍÅ ÁÛËÎ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÅÉ, ÇÀÏÈÑÀÒÜ ‘00'. ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ +)))0))), ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÅÉ . . *!!!*!!!* .)))2)))- 210 ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ 209D: ÎÄÍÀ ÈËÈ ÁÎËÅÅ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÅÉ +))), /)))- ? ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÅÉ ÍÅ ÁÛËÎ +))), .)))2))))))))))))))))))))) ))<228 211 Ñåé÷àñ ìíå õîòåëîñü çàäàòü Âàì âîïðîñû î êàæäîé èç Âàøèõ áåðåìåííîñòåé, âêëþ÷àÿ òå, êîòîðûå çàâåðøèëèñü ðîæäåíèåì æèâîãî ðåáåíêà, àáîðòîì, ìèíè-àáîðòîì, âûêèäûøåì èëè ìåðòâîðîæäåíèåì. Äàâàéòå íà÷íåì ñ ñàìîé ïîñëåäíåé áåðåìåííîñòè. Îòâåòüòå ïîæàëóéñòà íà ñëåäóþùèå âîïðîñû. Size g`wreliligiÁ her-biri barada sorag berm@ge rugsat ediÁ, oÁ iHine diri bolan HagaÁyz,abort, mini-abort, avrylan va-da `li bolan Hagalar HuÁur hem girv@r? IÁ soÁky g`wreligiÁizden baÕlalyÁ. Siz Õevle soraglara jogap beriÁ? 212 Êîãäà çàêîí÷èëàñü Âàøà ïîñëåäíÿÿ /ïðåäïîñëåäíÿÿ è ò.ä. áåðåìåííîñòü? Óêàæèòå ìåñÿö è ãîä. SiziÁ soÁky g`wreliligiÁiz, ondan `Áki we Õ.m. haHan gutardy. Havsy avda, vylda? 213 Êàê çàâåðøèëàñü äàííàÿ áåðåìåí- íîñòü: ðîæäåíèåì æèâîãî ðåáåíêà, àáîðòîì,ìèíè- àáîðòîì,âûêèäû-øåì èëè ìåðòâî- ðîæäåíèåì ? Ôol g`wreliligiÁiz n@hili gutardy: diri Haga doguldy, abort, mini- abort, Haga dhÕmegi va-da ` li bolmagy? 214 ÏÎÏÛÒÀÉ- ÒÅÑÜ ÂÛßÑÍÈÒÜ: ÍÅ ÏÐÎÏÓ-ÙÅÍÀ ËÈ ÊÀÊÀß- ËÈÁÎ ÅÙÅ ÁÅÐÅ- ÌÅÍÍÎÑÒÜ. 215 ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ 213: ÇÀÏÈØÈÒÅ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞ-ÙÈÉ ÎÒÂÅÒ 216 Ðîäèëñÿ ëè â ðåçóëüòàòå ýòîé áåðåìåííîñ-òè îäèí ðåáåíîê èëè äâîéíÿ, òðîé-íÿ è. ò.ä.? Ôu g`wreliligiÁ netijesinde bir Haga boldymy, ekizmi va-da hHem we Õ.m.? 217 ="2@&4H, 4<b D@*4&- T,(@Fb D,$,>8" G a g a n y Á adyna n@me govdyÁyz 218 ßâëÿåòñÿ ëè (ÈÌß ÐÅÁÅÍ-ÊÀ) ìàëü÷è- êîì èëè äåâî÷-êîé? GagaÁ ady gyzyÁkymy , oglanyÁky? 219 Æèâ (à) ëè (ÈÌß ÐÅÁÅÍ- ÊÀ)? Gaga dirimi? 220 Ñêîëüêî ïîëíûõ ëåò (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ)? Gaga n@He vaÕynda? ÇÀÏÈÑÀÒÜ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÎËÍÛÕ ËÅÒ 221 Æèâåò ëè (ÈÌß ÐÅ- ÁÅÍÊÀ) ñ Âàìè? SiziÁ bilen vaÕavarmy ? 222 ÇÀÏÈØÈÒÅ ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ ÐÅÁÅÍÊÀ ÈÇ ÀÍÊÅÒÛ ÄÎÌÎÂËÀ- ÄÅÍÈß. ÇÀÏÈØÈÒÅ ‘00' ÅÑËÈ ÐÅÁÅÍÎÊ ÍÅ ÎÒÌÅ×ÅÍ Â ÀÍÊÅÒÅ ÄÎÌÎÂËÀ- ÄÅÍÈß 223  êàêîì âîçðàñòå (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) óìåð(ëà)? ÅÑËÈ ‘1 ÃÎÄ’, ÑÏÐÎÑÈÒÜ : Ñêîëüêî áûëî ìåñÿöåâ? N@He vaÕynda (HagaÁ ady) `ldi eger 1 vaÕynda bolsa n@He avlykda `ldi? ÇÀÏÈÑÀÒÜ ÄÍÈ, ÅÑËÈ ÌÅÍÜØÅ 1 ÌÅÑßÖÀ, ÌÅÑßÖÛ, ÅÑËÈ ÌÅÍÜØÅ 2 ËÅÒ, ÃÎÄÛ. 01 +)))0))), ÌÅÑßÖ . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), ÃÎÄ *! * *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . 2 ÌÈÍÈ-ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . 3 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . . . . . . 4 Ì Å Ð Ò ΠРÎÆ Ä Å ÍÍ Û É 5 ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 2 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . 3 ÌÅ ÐÒ ÎÐ ÎÆ Ä-É 4 ÑËÅÄÓÞÙÀß ÎÄ ÈÍ Ð ÅÁÅ - ÍÎÊ . . . . . . . . . 1 ÁËÈÇÍÅÖÛ . . . 2 ÈÌß ___________ ÌÀËÜ×ÈÊ 1 ÄÅÂÎ×ÊÀ 2 ÄÀ . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . 2 * ? 223 ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÃÎÄÀÕ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀ . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . 2 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- * ? ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅÍ- +)))0))), ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . 3 *!!!*!!!* .)))2)))- * ? 02 +)))0))), ÌÅÑßÖ . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), ÃÎÄ *! * *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . 2 ÌÈÍÈ-ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . 3 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . . . . . . 4 Ì Å Ð Ò ΠРÎÆ Ä Å ÍÍ Û É 5 ÄÀ . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . 2 ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 2 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . 3 ÌÅ ÐÒ ÎÐ ÎÆ Ä-É 4 ÑËÅÄÓÞÙÀß ÎÄÈÍ ÐÅÁÅ- ÍÎÊ . . . . . . . . . 1 ÁËÈÇÍÅÖÛ . . . 2 ÈÌß ___________ ÌÀËÜ×ÈÊ 1 ÄÅÂÎ×ÊÀ 2 ÄÀ . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . 2 * ? 223 ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÃÎÄÀÕ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀ . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . 2 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- * ? ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅÍ- ÍÎÑÒÜ +)))0))), ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . 3 *!!!*!!!* .)))2)))- * ? 03 +)))0))), ÌÅÑßÖ . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), ÃÎÄ *! * *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . 2 ÌÈÍÈ-ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . 3 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . . . . . . 4 Ì Å Ð Ò ΠРÎÆ Ä Å ÍÍ Û É 5 ÄÀ . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . 2 ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 2 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . 3 ÌÅ ÐÒ ÎÐ ÎÆ Ä-É 4 ÑËÅÄÓÞÙÀß ÎÄ ÈÍ Ð ÅÁÅ - ÍÎÊ . . . . . . . . . 1 ÁËÈÇÍÅÖÛ . . . 2 ÈÌß ___________ ÌÀËÜ×ÈÊ 1 ÄÅÂÎ×ÊÀ 2 ÄÀ . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . 2 * ? 223 ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÃÎÄÀÕ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀ . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . 2 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- * ? ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅÍ- ÍÎÑÒÜ +)))0))), ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . 3 *!!!*!!!* .)))2)))- * ? 04 +)))0))), ÌÅÑßÖ . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), ÃÎÄ *! * *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . 2 ÌÈÍÈ-ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . 3 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . . . . . . 4 Ì Å Ð Ò ΠРÎÆ Ä Å ÍÍ Û É 5 ÄÀ . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . 2 ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 2 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . 3 ÌÅ ÐÒ ÎÐ ÎÆ Ä-É 4 ÑËÅÄÓÞÙÀß ÎÄÈÍ ÐÅÁÅ- ÍÎÊ . . . . . . . . . 1 ÁËÈÇÍÅÖÛ . . . 2 ÈÌß ___________ ÌÀËÜ×ÈÊ 1 ÄÅÂÎ×ÊÀ 2 ÄÀ . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . 2 * ? 223 ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÃÎÄÀÕ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀ . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . 2 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- * ? ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅÍ- ÍÎÑÒÜ +)))0))), ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . 3 *!!!*!!!* .)))2)))- * ? 05 +)))0))), ÌÅÑßÖ . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), ÃÎÄ *! * *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . 2 ÌÈÍÈ-ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . 3 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . . . . . . 4 Ì Å Ð Ò ΠРÎÆ Ä Å ÍÍ Û É 5 ÄÀ . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . 2 ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 2 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . 3 ÌÅ ÐÒ ÎÐ ÎÆ Ä-É 4 ÑËÅÄÓÞÙÀß ÎÄ ÈÍ Ð ÅÁÅ - ÍÎÊ . . . . . . . . . 1 ÁËÈÇÍÅÖÛ . . . 2 ÈÌß ___________ ÌÀËÜ×ÈÊ 1 ÄÅÂÎ×ÊÀ 2 ÄÀ . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . 2 * ? 223 ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÃÎÄÀÕ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀ . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . 2 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- * ? ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅÍ- ÍÎÑÒÜ +)))0))), ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . 3 *!!!*!!!* .)))2)))- * ? 06 +)))0))), ÌÅÑßÖ . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), ÃÎÄ *! * *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . 2 ÌÈÍÈ-ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . 3 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . . . . . . 4 Ì Å Ð Ò ΠРÎÆ Ä Å ÍÍ Û É 5 ÄÀ . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . 2 ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 2 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . 3 ÌÅ ÐÒ ÎÐ ÎÆ Ä-É 4 ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅ ÍÍÎÑÒÜ ÎÄÈÍ ÐÅÁÅ- ÍÎÊ . . . . . . . . . 1 ÁËÈÇÍÅÖÛ . . . 2 ÈÌß ___________ ÌÀËÜ×ÈÊ 1 ÄÅÂÎ×ÊÀ 2 ÄÀ . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . 2 * ? 223 ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÃÎÄÀÕ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀ . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . 2 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- * ? ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅÍ- ÍÎÑÒÜ +)))0))), ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . 3 *!!!*!!!* .)))2)))- * ? ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅ ÍÍÎÑÒÜ 07 +)))0))), ÌÅÑßÖ . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), ÃÎÄ *! * *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . 2 ÌÈÍÈ-ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . 3 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . . . . . . 4 Ì Å Ð Ò ΠРÎÆ Ä Å ÍÍ Û É 5 ÄÀ . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . 2 ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 2 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . 3 ÌÅ ÐÒ ÎÐ ÎÆ Ä-É 4 ÑËÅÄÓÞÙÀß ÎÄÈÍ ÐÅÁÅ- ÍÎÊ . . . . . . . . . 1 ÁËÈÇÍÅÖÛ . . . 2 ÈÌß ___________ ÌÀËÜ×ÈÊ 1 ÄÅÂÎ×ÊÀ 2 ÄÀ . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . 2 * ? 223 ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÃÎÄÀÕ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀ . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . 2 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- * ? +)))0))), ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . 3 *!!!*!!!* .)))2)))- * ? 08 +)))0))), ÌÅÑßÖ . . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), ÃÎÄ *! * *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÌÈÍÈ-ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 3 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . . . . . . . 4 Ì Å Ð Ò ΠРÎÆ Ä Å ÍÍ Û É . 5 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . 2 ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 2 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . 3 ÌÅ ÐÒ ÎÐ ÎÆ Ä-É 4 ÑËÅÄÓÞÙÀß ÎÄ ÈÍ Ð ÅÁÅ - ÍÎÊ . . . . . . . . . . 1 ÁËÈÇÍÅÖÛ . . . . 2 ÈÌß ___________ ÌÀËÜ×ÈÊ 1 ÄÅÂÎ×ÊÀ 2 ÄÀ . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . 2 * ? 223 ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÃÎÄÀÕ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀ . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . 2 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- * ? ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅÍ- ÍÎÑÒÜ +)))0))), ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . 3 *!!!*!!!* .)))2)))- * ? 09 +)))0))), ÌÅÑßÖ . . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), ÃÎÄ *! * *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÌÈÍÈ-ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 3 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . . . . . . . 4 Ì Å Ð Ò ΠРÎÆ Ä Å ÍÍ Û É . 5 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . 2 ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 2 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . 3 ÌÅ ÐÒ ÎÐ ÎÆ Ä-É 4 ÑËÅÄÓÞÙÀß ÎÄ ÈÍ Ð ÅÁÅ - ÍÎÊ . . . . . . . . . . 1 ÁËÈÇÍÅÖÛ . . . . 2 ÈÌß ___________ ÌÀËÜ×ÈÊ 1 ÄÅÂÎ×ÊÀ 2 ÄÀ . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . 2 * ? 223 ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÃÎÄÀÕ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀ . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . 2 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- * ? ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅÍ- ÍÎÑÒÜ +)))0))), ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . 3 *!!!*!!!* .)))2)))- * ? 10 +)))0))), ÌÅÑßÖ . . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), ÃÎÄ *! * *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÌÈÍÈ-ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 3 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . . . . . . . 4 Ì Å Ð Ò ΠРÎÆ Ä Å ÍÍ Û É . 5 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . 2 ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 2 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . 3 ÌÅ ÐÒ ÎÐ ÎÆ Ä-É 4 ÑËÅÄÓÞÙÀß ÎÄ ÈÍ Ð ÅÁÅ - ÍÎÊ . . . . . . . . . . 1 ÁËÈÇÍÅÖÛ . . . . 2 ÈÌß ___________ ÌÀËÜ×ÈÊ 1 ÄÅÂÎ×ÊÀ 2 ÄÀ . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . 2 * ? 223 ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÃÎÄÀÕ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀ . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . 2 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- * ? ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅÍ- ÍÎÑÒÜ +)))0))), ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . 3 *!!!*!!!* .)))2)))- * ? 11 +)))0))), ÌÅÑßÖ . . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), ÃÎÄ *! * *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÌÈÍÈ-ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 3 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . . . . . . . 4 Ì Å Ð Ò ΠРÎÆ Ä Å ÍÍ Û É . 5 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . 2 ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 2 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . 3 ÌÅ ÐÒ ÎÐ ÎÆ Ä-É 4 ÑËÅÄÓÞÙÀß ÎÄ ÈÍ Ð ÅÁÅ - ÍÎÊ . . . . . . . . . . 1 ÁËÈÇÍÅÖÛ . . . . 2 ÈÌß ___________ ÌÀËÜ×ÈÊ 1 ÄÅÂÎ×ÊÀ 2 ÄÀ . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . 2 * ? 223 ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÃÎÄÀÕ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀ . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . 2 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- * ? ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅÍ- ÍÎÑÒÜ +)))0))), ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . 3 *!!!*!!!* .)))2)))- * ? 12 +)))0))), ÌÅÑßÖ . . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), ÃÎÄ *! * *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÌÈÍÈ-ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 3 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . . . . . . . 4 Ì Å Ð Ò ΠРÎÆ Ä Å ÍÍ Û É . 5 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . 2 ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 2 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . 3 ÌÅ ÐÒ ÎÐ ÎÆ Ä-É 4 ÑËÅÄÓÞÙÀß ÎÄ ÈÍ Ð ÅÁÅ - ÍÎÊ . . . . . . . . . . 1 ÁËÈÇÍÅÖÛ . . . . 2 ÈÌß ___________ ÌÀËÜ×ÈÊ 1 ÄÅÂÎ×ÊÀ 2 ÄÀ . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . 2 * ? 223 ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÃÎÄÀÕ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀ . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . 2 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- * ? ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅÍ- ÍÎÑÒÜ +)))0))), ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . 3 *!!!*!!!* .)))2)))- * ? 13 +)))0))), ÌÅÑßÖ . . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), ÃÎÄ *! * *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÌÈÍÈ-ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 3 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . . . . . . . 4 Ì Å Ð Ò ΠРÎÆ Ä Å ÍÍ Û É . 5 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . 2 ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 2 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . 3 ÌÅ ÐÒ ÎÐ ÎÆ Ä-É 4 ÑËÅÄÓÞÙÀß ÎÄ ÈÍ Ð ÅÁÅ - ÍÎÊ . . . . . . . . . . 1 ÁËÈÇÍÅÖÛ . . . . 2 ÈÌß ___________ ÌÀËÜ×ÈÊ 1 ÄÅÂÎ×ÊÀ 2 ÄÀ . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . 2 * ? 223 ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÃÎÄÀÕ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀ . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . 2 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- * ? ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅÍ- ÍÎÑÒÜ +)))0))), ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . 3 *!!!*!!!* .)))2)))- * ? 14 +)))0))), ÌÅÑßÖ . . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), ÃÎÄ *! * *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÌÈÍÈ-ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 3 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . . . . . . . 4 Ì Å Ð Ò ΠРÎÆ Ä Å ÍÍ Û É . 5 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . 2 ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 2 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . 3 ÌÅ ÐÒ ÎÐ ÎÆ Ä-É 4 ÑËÅÄÓÞÙÀß ÎÄ ÈÍ Ð ÅÁÅ - ÍÎÊ . . . . . . . . . . 1 ÁËÈÇÍÅÖÛ . . . . 2 ÈÌß ___________ ÌÀËÜ×ÈÊ 1 ÄÅÂÎ×ÊÀ 2 ÄÀ . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . 2 * ? 223 ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÃÎÄÀÕ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀ . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . 2 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- * ? ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅÍ- ÍÎÑÒÜ +)))0))), ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . 3 *!!!*!!!* .)))2)))- * ? 15 +)))0))), ÌÅÑßÖ . . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), ÃÎÄ *! * *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÌÈÍÈ-ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 3 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . . . . . . . 4 Ì Å Ð Ò ΠРÎÆ Ä Å ÍÍ Û É . 5 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . 2 ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 2 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . 3 ÌÅ ÐÒ ÎÐ ÎÆ Ä-É 4 ÑËÅÄÓÞÙÀß ÎÄ ÈÍ Ð ÅÁÅ - ÍÎÊ . . . . . . . . . . 1 ÁËÈÇÍÅÖÛ . . . . 2 ÈÌß ___________ ÌÀËÜ×ÈÊ 1 ÄÅÂÎ×ÊÀ 2 ÄÀ . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . 2 * ? 223 ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÃÎÄÀÕ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀ . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . 2 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- * ? ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅÍ- ÍÎÑÒÜ +)))0))), ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . 3 *!!!*!!!* .)))2)))- * ? 16 +)))0))), ÌÅÑßÖ . . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), ÃÎÄ *! * *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÌÈÍÈ-ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 3 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . . . . . . . 4 Ì Å Ð Ò ΠРÎÆ Ä Å ÍÍ Û É . 5 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . 2 ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 2 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . 3 ÌÅ ÐÒ ÎÐ ÎÆ Ä-É 4 ÑËÅÄÓÞÙÀß ÎÄ ÈÍ Ð ÅÁÅ - ÍÎÊ . . . . . . . . . . 1 ÁËÈÇÍÅÖÛ . . . . 2 ÈÌß ___________ ÌÀËÜ×ÈÊ 1 ÄÅÂÎ×ÊÀ 2 ÄÀ . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . 2 * ? 223 ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÃÎÄÀÕ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀ . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . 2 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- * ? ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅÍ- ÍÎÑÒÜ +)))0))), ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . 3 *!!!*!!!* .)))2)))- * ? 17 +)))0))), ÌÅÑßÖ . . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), ÃÎÄ *! * *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÌÈÍÈ-ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 3 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . . . . . . . 4 Ì Å Ð Ò ΠРÎÆ Ä Å ÍÍ Û É . 5 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . 2 ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 2 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . 3 ÌÅ ÐÒ ÎÐ ÎÆ Ä-É 4 ÑËÅÄÓÞÙÀß ÎÄ ÈÍ Ð ÅÁÅ - ÍÎÊ . . . . . . . . . . 1 ÁËÈÇÍÅÖÛ . . . . 2 ÈÌß ___________ ÌÀËÜ×ÈÊ 1 ÄÅÂÎ×ÊÀ 2 ÄÀ . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . 2 * ? 223 ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÃÎÄÀÕ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀ . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . 2 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- * ? ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅÍ- ÍÎÑÒÜ +)))0))), ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . 3 *!!!*!!!* .)))2)))- * ? 18 +)))0))), ÌÅÑßÖ . . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0)))0)))0))), ÃÎÄ *! * *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÌÈÍÈ-ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 3 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . . . . . . . 4 Ì Å Ð Ò ΠРÎÆ Ä Å ÍÍ Û É . 5 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . 2 ÆÈÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ . . . . . 1 ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . 2 Â Û Ê ÈÄ Û Ø . . . . . 3 ÌÅ ÐÒ ÎÐ ÎÆ Ä-É 4 ÑËÅÄÓÞÙÀß ÎÄ ÈÍ Ð ÅÁÅ - ÍÎÊ . . . . . . . . . . 1 ÁËÈÇÍÅÖÛ . . . . 2 ÈÌß ___________ ÌÀËÜ×ÈÊ 1 ÄÅÂÎ×ÊÀ 2 ÄÀ . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . 2 * ? 223 ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÃÎÄÀÕ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- ÄÀ . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . 2 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ +)))0))), *!!!*!!!* .)))2)))- * ? ÑËÅÄÓÞÙÀß ÁÅÐÅÌÅÍ- ÍÎÑÒÜ +)))0))), ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . 3 *!!!*!!!* .)))2)))- * ? 225 EC!%=3G+ 209D E 7?93Q+EG%?; #+C+;+==?EG+5, A+C+Q3E9+==YM % 3EG?C33 #+C+;+==?EG+5 (%.212) 3 ?G;+G[G+: G? /+ E!;?+ +))), O3KCY +))), 7?93Q+EG%? /)))- C!1=Y+ .)))2))< (A?AYG!G[Ea E?'9!E?%!G[) * ? AC?%+C3G[ 212: 1!A3E!= 93 '?), AC3 7?G?C?; 1!%+CS39!E[ 7!/)!a 31 A+C+Q3E9+==YM #+C+;+==?EG+5 220: 1!A3E!= 93 %?1C!EG 7!/)?'? /3%IU+'? C+#+=7! 223: 1!A3E!= 93 %?1C!EG 7!/)?'? I;+CS+'? C+#+=7! +E93 %?1C!EG AC3 E;+CG3 12 ;+EaO+% 393 1 '?), A?AYG!93E[ 93 ?AC+)+93G[ G?Q=?+ 7?93Q+EG%? ;+EaO+%. +))), *!!!* /)))1 *!!!* /)))1 *!!!* /)))1 *!!!* .)))- 226 AC?%+C3G[ 212 3 213: I7!1!G[ 7?93Q+EG%? C?)?% 1! A+C3?) %C+;+=3, =!Q3=!a E a=%!Ca 1995 393 A?1/+. +E93 1! ]G?G A+C3?) %C+;+=3 =+ #Y9? C?)?% - 1!A3E!G[ ‘0'. +))), *!!!* .)))- 227 % 7!9+=)!C+ )9a 7!/)?5 #+C+;+==?EG3, 1!%+CS3%S+5Ea % A+C3?) %C+;+=3, =!Q3=!a E a=%!Ca 1995 '?)! % EG?9#O+ 1 7!9+=)!Ca I7!/3G+ 7?) 3EM?)! #+C+;+==?EG3 % ;+EaO, 7?')! 1!7?=Q39!E[ #+C+;+==?EG[ : • “C” - )9a /3%?C?/)+==YM, • “;” - )9a ;+CG%?C?/)+==YM • “%” - )9a %Y73)YS+5, • “3 ”- )9a 3=)IO3C?%!==?'? !#?CG!, • “!” - )9a ;3=3-!#?CG!, 1!G+; EAC?E3G+ E7?9[7? ;+EaO+% AC?)?9/!9!E[ 7!/)!a 31 ++ #+C+;+==?EG+5. %=+E3G+ “#” % 7!/)I_ aQ+57I, E??G%+GEG%I_UI_ 7!/)?;I AC+)S+EG%I_U+;I ;+EaOI 7!9+=)!Ca E?'9!E=? AC?)?9/3G+9[=?EG3 #+C+;+==?EG3. (AC3;+Q!=3+: 7?93Q+EG%? aQ++7 E #I7%?5 “#” )?9/=? #YG[ =! ?)=? ;+=[S+ Q+; 7?93Q+EG%? ;+EaO+% % G+Q+=3+ 7?G?CYM #+C+;+==?EG[ AC?)?9/!9!E[). % 1!79_Q+=3+, )9a 7!/)?'? C?/)+=3a =!A3S3G+ 3;a C+#+=7! E9+%! ?G 7?)! “C”. ? 7!/)?; !#?CG+ EAC?E3G+: ')+ #Y9 AC?31%+)+= !#?CG 3 % EG?9#O+ 5 %%+)3G+ 7?) ]G?'? IQC+/)+=3a. 228 #,D,<,>>Z :4 %Z F,6R"F? Siz häzir göwrelimi? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 =+ I%+C+=! . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ), )2<231 229 E8@:\8@ <,FbP,& %"T,6 $,D,<,>>@FH4? GöwreliliÁiz näçe aýlyk? 1!A3E!G[ 7?93Q+EG%? A?9=YM ;+EaO+%. I7!/3G+ ‘#’ % EG?9#O+ 1 7!9+=)!Ca, =!Q3=!a E ;+EaO! 3=G+C%[_3C?%!=3a , % E??G%+GEG%33 E ?#U3; 7?93Q+EG%?; ;+EaO+% #+C+;+==?EG3. +)))0))), ;+EaOY . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- 230 % H@ &D,<b, 8@(*" %Z 2"$,D,<,>,:4, 0,:":4 :4 %Z 2"$,D,<,>,H\ 4<,>>@ H@(*", 4:4 %Z B:">4D@&":4 2"$,D,<,>,H\ B@20,, 4:4 %Z H@(*" &@@$V, >, N@H,:4 4<,H\ *,H,6? Siz göwreli bolaÁyzda isleg boýunçamy, diýen wagtyÁyz boldymy, planlaÕdyryp etdiÁizmi, soÁyrak ýa-da hiç-hili çaga islemediÁizmi? G?')! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A?1/+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 %??#U+ =+ M?G+9! . . . . . . . . . 3 231 ="2@&4H,, B@0":J6FH", *"HJ B@F:,*>,6 <,>FHDJ"P44? SiziÁ aýbaÕyÁyzda iÁ soÁky gezek haçan boldy? ________________________________________ (1!A3E!G[ )!GI , +E93 31%+EG=!) +)))0))), )=+5 =!1!) . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 =+)+9[ =!1!) . . . 2 *!!!*!!!* /)))3)))1 ;+EaO+% =!1!) . . 3 *!!!*!!!* /)))3)))1 9+G =!1!) . . . . . . . 4 *!!!*!!!* .)))2)))- E+5Q!E ;+=?A!I1! . . . . . . 994 )? A?E9+)=3M C?)?% . . . . 995 =37?')! =+ ;+=EGCI3C?%!9! . . . . . . . . 996 232 1>",H, :4 %Z & 8"84, *>4 >"4$@:,, &ZF@8" &,D@bH>@FH\ 2"$,D,<,>,H\? Siz aýdyp bilersiÁizmi aýbaÕynyÁ birinji günini we indiki qýbaÕysynyÁ birinji gününi, haçan aýal maÕgala-da esasy jyns gatnaÕygy bolýar we göwreli bolmagyÁ ýokary günleri? )! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 =+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ), )2<301 233 E8"04H,, 8"8@, ^H@ &D,<b: B,D,* >"R":@< <,FbR>ZN, &@ &D,<b <,FbR>ZN, FD"2J B@F:, @8@>R">4b <,FbR>ZN, & F,D,*4>, <,>FHDJ":\>@(@ P48:"? Haýsy wagt aýbaÕyÁ baÕlamazyndan öÁ, aýbaÕy gelip durka, gutarandan soÁ, ortalarynda? A+C+) =!Q!9?; ;+EaQ=YM 1 %? %C+;a ;+EaQ=YM . . . . . . . 2 EC!1I A?E9+ ?7?=Q!=3a ;+EaQ=YM . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 % E+C+)3=+ ;+=EGCI!9[=?'? O379! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 )CI'?+ ____________________________ 6 (I7!1!G[ 7?=7C+G=?) =+ 1=!+G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÐÀÇÄÅË 3. ÊÎÍÒÐÀÖÅÏÖÈß Äàâàéòå ïîãîâîðèì î êîíòðàöåïöèè - î ðàçëè÷íûõ ñïîñîáàõ è ìåòîäàõ, ïðè ïîìîùè êîòîðûõ ìîæíî ïðåäîõðàíèòüñÿ îò áåðåìåííîñòè. G`wrelilikden goranmak hHin ulanylvan kontraseptiva we onuÁ usullary barada ghrrhÁ edeliÁ. ÅÑËÈ ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÀÌÀ ÍÀÇÛÂÀÅÒ ÎÄÈÍ ÈÇ ÌÅÒÎÄΠÊÎÍÒÐÀÖÅÏÖÈÈ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÎÁÂÅÑÒÈ ÊÐÓÆÊÎÌ ÊÎÄ 1  ÂÎÏÐÎÑÅ 301 ÐßÄÎÌ Ñ ÌÅÒÎÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÁÛË ÑÏÎÍÒÀÍÍÎ ÓÏÎÌßÍÓÒ. ÇÀÒÅÌ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÐÎÉÒÈ ÏÎ ÑÒÎËÁÈÊÓ 301, ÏÐÎ×ÈÒÀ ÆÅÍÙÈÍÅ ÍÀÇÂÀÍÈß È ÎÏÈÑÀÍÈß ÌÅÒÎÄΠÊÎÍÒÐÀÖÅÏÖÈÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÀÌÀ ÍÅ ÍÀÇÂÀËÀ. ÏÐÈ ÝÒÎÌ, ÅÑËÈ ÆÅÍÙÈÍÀ ÓÊÀÇÛÂÀÅÒ ÍÀ ÒÎ, ×ÒÎ ÎÍÀ ÇÍÀÅÒ ÎÁ ÎÄÍÎÌ ÈÇ ÏÅÐÅ×ÈÑËÅÍÍÛÕ ÂÀÌÈ ÌÅÒÎÄΠÊÎÍÒÐÀÖÅÏÖÈÈ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÎÁÂÅÑÒÈ ÊÐÓÆÊÎÌ ÖÈÔÐÓ 1. ÅÑËÈ ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ×ÈÒÀÅÒ, ×ÒÎ ÎÍÀ ÍÅ ÑËÛØÀËÀ Î ÍÀÇÂÀÍÍÎÌ ÂÀÌÈ ÌÅÒÎÄÅ ÊÎÍÒÐÀÖÅÏÖÈÈ - ÎÁÂÅÑÒÈ ÊÐÓÆÊÎÌ ÖÈÔÐÓ 2. ÇÀÒÅÌ ÇÀÄÀÒÜ ÂÎÏÐÎÑ 302 ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ ÈÇ ÌÅÒÎÄÎÂ Ñ ÎÁÂÅÄÅÍÍÎÉ ÖÈÔÐÎÉ 1  301 ÂÎÏÐÎÑÅ. 301 Î êàêîì èç ìåòîäîâ Âû ñëûøàëè? ÅÑËÈ ÌÅÒÎÄ ÍÅ ÍÀÇÂÀÍ ÑÏÎÍÒÀÍÍÎ, ÑÏÐÎÑÈÒÅ: Ñëûøàëè ëè Âû êîãäà-ëèáî î (ÌÅÒÎÄÅ)? Havsy usullar barada eÕitdiÁiz? 302 Èñïîëüçîâàëè ëè Âû (ÌÅÒÎÄ)? Ñiç (c)IEGI) /îëäàíäû±ûç áà? 1 ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈß ÆÅÍÙÈÍÛ. Æåíùèíå ïðîâîäÿò îïåðàöèþ äëÿ òîãî, ÷òîáû ó íåå íå áûëî äåòåé. AvallaryÁ sterilizasivasy. Gaga bolmaz valy avallary operasiva edv@ler. ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ), ? Ïðîâîäèëè ëè Âàì îïåðàöèþ äëÿ òîãî, ÷òîáû áîëüøå íå ðîæàòü äåòåé? Ñiçãå áàëà òóìàó :øií îïåðàöèÿ æàñàëûíäû ìà? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈß ÌÓÆ×ÈÍÛ. Ìóæ÷èíå ïðîâîäÿò îïåðàöèþ äëÿ òîãî, ÷òîáû ó íåãî íå áûëî äåòåé. ErkekleriÁ sterilizasivasy. Gaga bolmaz voly olary operasiva edv@ler. ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ), ? Áûë ëè ó Âàñ êîãäà-ëèáî ïàðòíåð, êîòîðîìó áûëà ñäåëàíà òàêàÿ îïåðàöèÿ ? Îñûíäàé îïåðàöèÿ æàñàëûíAàí ñåðiãi±iç áîëäû ìà? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 ÏÐÎÒÈÂÎÇÀ×ÀÒÎ×ÍÛÅ ÒÀÁËÅÒÊÈ. Æåíùèíà ïðèíèìàåò òàáëåòêè, ÷òîáû ïðåäîõðàíèòüñÿ îò áåðåìåííîñòè. G`wrelilik bolmaz valy iHilv@n derman. G`wrelilik bormaz valy aval maÕgala derman iHvar ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ), ? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 ÂÍÓÒÐÈÌÀÒÎ×ÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ: Ñïèðàëü èëè ïåòëÿ, óñòàíîâëåííàÿ âðà÷îì. uatga govulvan spiral. WraHyÁ govan spiraly va-da halkasy. ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ), ? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 ÈÍÚÅÊÖÈÈ. Æåíùèíà ïîëó÷àåò óêîëû äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ áåðåìåííîñòè íà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. Sanjym. Bir n@He av g`wreli bolmaz valy ukol edilv@r. ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ), ? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 ÈÌÏËÀÍÒÛ. Æåíùèíå âñòàâëÿþò ïîäêîæíî â îáëàñòè ïðåäïëå÷üÿ íåñêîëüêî ìàëåíüêèõ êàïñóë äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ áåðåìåííîñòè íà íåñêîëüêî ëåò. Implanta. G`wrelilik bir n@He vyl bolmaz valy avallaryÁ egniniÁ vanyna derisiniÁ aÕagyna kapsula govulvar? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ), ? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 ÏÐÅÇÅÐÂÀÒÈ Ìóæ÷èíà íàäåâàåò ïðåçåðâàòèâ ïåðåä ïîëîâûì àêòîì. Prozerwatiw erkek adam jyns organyna.gevdirilv@r. ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ), ? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 ÆÅÍÑÊÈÉ ÏÐÅÇÅÐÂÀÒÈ Æåíùèíà ìîæåò ïîìåñòèòü ðåçèíîâûé êîëïà÷îê âî âëàãàëèùå ïåðåä ïîëîâûì àêòîì AvallaryÁ prozerwatiwi AvallarkalpaHogy jyns gatnaÕygyndan `Á gevv@rler? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ), ? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 ÄÈÀÔÐÀÃÌÀ, ÊÎËÏÀ×ÎÊ Æåíùèíà ââîäèò äèàôðàãìó, êîëïà÷îê âî âëàãàëèùå ïåðåä ïîëîâûì àêòîì. Diafragma, kolpaHok. Avallar diafragmany, kolpaHogy jyns gatnaÕygyndan `Á salvarlar. ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ), ? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 10 ÏÅÍÀ, ÃÅËÜ, ÑÂÅ×À, ÊÐÅÌ, Æåíùèíà ââîäèò ñâå÷ó, ãåëü, ïåíó, êðåì âî âëàãàëèùå ïåðåä ïîëîâûì àêòîì. K`phrjik, gel, sweHa, krem. Avallar k`phrjigi, gel, sweHany, kremy jyns gatnaÕygyndan `Á ulanvarlar. ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ), ? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 11 ÌÅÒÎÄ ËÀÊÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÀÌÅÍÎÐÅÈ (ÌËÀ). Æåíùèíà ìîæåò èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûé ìåòîä êîíòðàöåïöèè, åñëè îíà êîðìèò ñâîåãî ðåáåíêà òîëüêî ãðóäüþ(äíåì è íî÷üþ) ñ ðîæäåíèÿ äî 6 ìåñÿöåâ è ïðè ýòîì, åñëè òîëüêî, íå âîñòàíîâèëèñü ìåñÿ÷íûå. Latasiva aminoreva usuly Aval maÕgala v`rite kontraseptiva usulyny ulanyp biler, Hagasyny diÁe ghndiz we agÕam etdirv@n bolsa, doglan ghnhnden 6 ava Henli, v`ne avbaÕysy dhzlenmedik bolsa. ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ), ? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 12 ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÌÅÒÎÄ. Æåíùèíà èçáåãàåò ïîëîâûõ êîíòàêòîâ â òå äíè ìåñÿöà, êîãäà íàèáîëåå âûñîêà âåðîÿòíîñòü çàáåðåìåíåòü. Kalendar usuly Aval maÕgala jyns aragatnaÕygyndan Haga galmagynyÁ belli ghnhnde, avynda Haga durvar? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ), ? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 13 ÏÐÅÐÂÀÍÍÛÉ ÀÊÒ. Ìóæ÷èíà ìîæåò áûòü îñòîðîæåí - ïðåêðàùàåò àêò ïåðåä ñåìÿèçâåðæåíèåì. Arasy hzhlen aragatnaÕyk Erkek adam tohum bolhp HykarmagyÁ `Á vanynda h@zirlik bilen jyns aragatnaÕygyny bozv@r. ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ), ? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 14 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß (ÏÎÑÒÊÎÈÒÀËÜÍÀß) ÊÎÍÒÐÀÖÅÏÖÈß. Æåíùèíà äëÿ èçáåæàíèÿ áåðåìåííîñòè ìîæåò ïðèíèìàòü òàáëåòêè â òîò äåíü, êîãäà ïðîèçîøåë ïîëîâîé êîíòàêò. M`hhm (postkoital) kontrasepsivasy Aval maÕgala g`wreliligiÁ `Áhni almak hHin, jyns aragatnaÕygy bolan ghni tabletka kabul edv@r ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ), ? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 15 Ñëûøàëè ëè Âû î äðóãèõ ñïîñîáàõ, ïðè ïîìîùè êîòîðûõ ìîæíî èçáåæàòü áåðåìåííîñòè? Siz g`wreliligiÁ `Áhni alvan baÕgada usullar barada eÕidipmidiÁiz? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 _____________________________________ (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ______________________________ (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ), ? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 303 ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ 302: ÍÅÒ ÍÈ ÎÄÍÎÃÎ ÎÒÂÅÒÀ “ÄÀ” (ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀËÀ ÌÅÒÎÄΠÊÎÍÒÐÀÖÅÏÖÈÈ) +))), /)))- ? ÏÎ ÌÅÍÜØÅÉ ÌÅÐÅ ÎÄÈÍ ÎÒÂÅÒ “ÄÀ” (ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀËÀ ÌÅÒÎÄ ÊÎÍÒÐÀÖÅÏÖÈÈ) +))), .)))2)))))))))))))))))))))))) ))<307 304 AD,*@ND">b:4F\ :4 %Z 8@(*"->4$J*\ @H $,D,<,>>@FH4? Siz n@hili hem bolsa bir usul bilen g`wreliligiÁ `Áhni almak Haresini g`rhpmidiÁiz? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ))<306 305 ÇÀÏÈØÈÒÅ ‘0'  ÊÎËÎÍÊÅ 1 ÊÀËÅÍÄÀÐß Â ÊÀÆÄÎÉ ÏÓÑÒÎÉ ß×ÅÉÊÅ ÌÅÑßÖÀ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))) ))<327 306 ×òî Âû ïðåäïðèíèìàëè äëÿ ýòîãî? Siz ÕonuÁ hHin n@hili Hareler g`rdhÁiz? ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ 302 È 303 (À ÒÀÊÆÅ 301, ÅÑËÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ). 307 ! F8@:\8@ 04&ZN *,H,6 $Z:@ J %"F H@(*", 8@(*" %Z &B,D&Z, D,T4:4 BD,*@ND">bH\Fb @H $,D,<,>>@FH4? ÅÑËÈ ÍÅ ÁÛËÎ ÄÅÒÅÉ - ÇÀÏÈÑÀÒÜ ‘00'. H@zir size sorag berm@ge rugsat ediÁ. Siz haHan birinji gerezek g`wreliligiÁ `Áhni almak hHin n@ne-de bolsa bir iÕler etdiÁiz? Ôol wagt siz-de n@He diri HagaÁyz bardy? +)))0))), ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÄÅÒÅÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- 308 ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ 302 (01): ÆÅÍÙÈÍÅ ÏÐÎÂÎÄÈËÈ ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈÞ +))), /)))- ? ÆÅÍÙÈÍÅ ÍÅ ÏÐÎÂÎÄÈËÈ ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈÞ +))), .)))2))))))))))))))))))))))))))))))<309 308À Êàêîâà ïðè÷èíà òîãî, ÷òî Âàì ïðîâåëè ñòåðèëèçàöèþ: ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì èëè ñ öåëüþ ïëàíèðîâàíèÿ ñåìüè? Size sterilizasiva geHililmegine n@me seb@p boldy: medisina g`rkezmesimi va-da maÕgala gurmak maksadybilenmi? ÏÎ ÌÅÄÏÎÊÀÇÀÍÈßÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ñ ÖÅËÜÞ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈß ÑÅÌÜÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ), * /<311À * )- 309 ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ 228: ÍÅ ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ ÈËÈ ÍÅ ÓÂÅÐÅÍÀ +))), /)))- ? ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ +))), .)))2))))))))))))))))))))))))))))))<319 310 Äåëàåòå ëè Âû ÷òî-ëèáî ñåé÷àñ èëè èñïîëüçóåòå êàêèå-ëèáî ìåòîäû ïðåäîõðàíåíèÿ îò áåðåìåííîñòè? Siz Õu wagt n@me edv@rsiÁiz va-da g`wreliligiÁ `Áhni almak hHin n@hili usullary ulanvarsyÁyz? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ))<319 311 311A Êàêîé ìåòîä Âû èñïîëüçóåòå? Siz havsy usuly ulanvarsyÁyz? ÅÑËÈ ÓÏÎÌßÍÓÒ ÁÎËÅÅ ×ÅÌ ÎÄÈÍ ÌÅÒÎÄ, ÏÅÐÅÉÒÈ ÍÀ ÂÛØÅÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÉ ÌÅÒÎÄ. ÅÑËÈ ÆÅÍÙÈÍÀ ÏÎÄÂÅÐÃÀËÀÑÜ ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈÈ ÎÁÂÅÑÒÈ ÊÐÓÆÊÎÌ ‘A' ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈß ÆÅÍÙÈÍÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈß ÌÓÆ×ÈÍÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B ÒÀÁËÅÒÊÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ÂÌÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D ÈÍÜÅÊÖÈÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E ÈÌÏËÀÍÒÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F ÏÐÅÇÅÐÂÀÒÈÂÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G ÆÅÍÑÊÈÉ ÏÐÅÇÅÐÂÀÒÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H ÄÈÀÔÐÀÃÌÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ÏÅÍÀ/ÃÅËÜ/ÑÂÅ×À/ÊÐÅÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J ÌÅÒÎÄ ËÀÊÒ.ÀÌÅÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÌÅÒÎÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L ÏÐÅÐÂÀÍÍÛÉ ÀÊÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M ÄÐÓÃÎÅ ______________________________________________ X (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) _ * * * * * * * * * * /<318 * * _| 313 Ãäå Âàì ïðîâîäèëè ñòåðèëèçàöèþ? Size sterilizasivany nirede geHirdiler? ÅÑËÈ ÌÅÑÒÎÌ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÏÅÐÀÖÈÈ ßÂËßÅÒÑß ÃÎÑÏÈÒÀËÜ, ÑÅËÜÑÊÈÉ ÈËÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÄÎÌ ÇÄÎÐÎÂÜß ÈËÈ ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß, ÎÊÐÓÃËÈÒÜ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÓÞ ÖÈÔÐÓ. __________________________________________________________________________________________ (ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÊËÈÍÈÊÈ) ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÅÊÒÎÐ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ÑÄÇ/ÃÄÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ÆÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ÄÐÓÃÎÅ ÃÎÑ.ÌÅÄ. Ó×ÐÅÆÄ. __________________________________________ 16 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ×ÀÑÒÍÛÉ ÌÅÄ.ÑÅÊÒÎÐ ×ÀÑÒ. ÁÎËÜÍÈÖÀ/ÊËÈÍÈÊÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ×ÀÑÒ.ÂÐÀ× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ÄÐÓÃÎÅ ×ÀÑÒ. Ó×ÐÅÆÄ. ÈËÈ ËÈÖÎ ____________________________________________26 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÄÐÓÃÎÅ _______________________________________________ 96 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 314 Áûëè ëè Âû (Âàø ìóæ èëè ïàðòíåð) ïðîèíôîðìèðîâàíû äî ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè ïî ñòåðèëèçàöèè î òîì, ÷òî Âû áîëüøå íå ñìîæåòå èìåòü äåòåé? Size (siziÁ adamyÁyza va-da jyns voldaÕyÁyza) sterilizasiva geHirilmezinden `Á, soÁra hiH-haHan HagaÁyzyÁ bolmajakdygy barada habar edildimi? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 316  êàêîì ìåñÿöå è ãîäó áûëà ïðîâåäåíà ñòåðèëèçàöèÿ ? Havsy vylda we avda sterilizasiva geHirildi? +)))0))), ÌÅÑßÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* +)))0)))3)))3)))1 ÃÎÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *!! *! *!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- 317 ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ 316: ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÎÂÅÄÅÍÀ ÄÎ ßÍÂÀÐß 1995 +))), /)))- +)))))))))))))))))))))))- ? ÓÊÀÆÈÒÅ ÊÎÄ ÄËß ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈÈ Â ÌÅÑßÖÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÈÍÒÅÐÂÜÞ Â ÑÒÎËÁÖÅ 1 ÊÀËÅÍÄÀÐß È ÊÀÆÄÛÉ ÌÅÑßÖ ÍÀÇÀÄ Ê ßÍÂÀÐÞ 1995 ÇÀÒÅÌ ÏÅÐÅÉÄÈÒÅ Ê )))))))))<320 ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÎÂÅÄÅÍÀ  ßÍÂÀÐÅ 1995 ÈËÈ ÏÎÇÄÍÅÅ +))), /)))- +))))))))))))))))))))))))))))))))))))- ? ÓÊÀÆÈÒÅ ÊÎÄ ÄËß ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈÈ Â ÌÅÑßÖÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ Â ÑÒÎËÁÖÅ 1 ÊÀËÅÍÄÀÐß È Â ÊÀÆÄÛÉ ÌÅÑßÖ ÍÀÇÀÄ Ê ÄÀÒÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ. ÓÊÀÆÈÒÅ ÊÎÄ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ ÌÅÒÎÄÀ  ÑÒÎËÁÅÖ 2 ÊÀËÅÍÄÀÐß Â ÌÅÑßÖÅ ÄÀÒÛ ÎÏÅÐÀÖÈÈ. ÇÀÒÅÌ ÏÅÐÅÉÄÈÒÅ Ê )))))))))<319 318  ÑÒÎËÁÖÅ 1 ÊÀËÅÍÄÀÐß Â ß×ÅÉÊÓ, ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÓÞ ÌÅÑßÖÓ ÈÍÒÅÐÂÜÞÈÐÎÂÀÍÈß, ÂÍÅÑÈÒÅ ÊÎÄ ÌÅÒÎÄÀ ÊÎÍÒÐÀÖÅÏÖÈÈ, ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÍÎÃÎ Â Â.311. ÇÀÒÅÌ ÓÇÍÀÉÒÅ - ÊÎÃÄÀ ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÀ×ÀËÀ ÏÐÈÌÅÍßÒÜ ÄÀÍÍÛÉ ÌÅÒÎÄ. ÂÍÅÑÈÒÅ ÊÎÄ ÌÅÒÎÄÀ  ÊÀÆÄÓÞ ß×ÅÉÊÓ, ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÓÞ ÌÅÑßÖÓ, ÊÎÃÄÀ ÄÀÍÍÛÉ ÌÅÒÎÄ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀËÑß. ÅÑËÈ ÌÅÒÎÄ ÍÀ×ÀË ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß Ñ 1995 ÃÎÄÀ, ÂÍÅÑÈÒÅ ÊÎÄ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈß ÌÅÒÎÄÀ ÊÎÍÒÐÀÖÅÏÖÈÈ Â ÑÒÎËÁÖÅ 2 ÊÀËÅÍÄÀÐß Â ÒÓ ß×ÅÉÊÓ, ÊÎÒÎÐÀß ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÅÒ ÌÅÑßÖÓ ÍÀ×ÀËÀ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÌÅÒÎÄÀ. ÈËËÞÑÒÐÀÒÈÂÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ: • Êîãäà Âû íà÷àëè èñïîëüçîâàòü ýòîò ìåòîä áåñïðåðûâíî? • Êàê äîëãî Âû èñïîëüçóåòå ýòîò ìåòîä áåñïðåðûâíî? • Òîãäà, êîãäà Âû íà÷àëè èñïîëüçîâàòü ýòîò ìåòîä, ãäå Âû ïðèîáðåëè åãî? • Ôu usuly siz haHan hznhksiz ulanyp baÕladyÁyz? • N@He bagtdan b@ri siz Õu usuly hznhksiz ulanvarsyÁyz? • Siz Õu usuly ulanyp baÕlanyÁyzda, ony nireden aldyÁyz? 319 Ñåé÷àñ ÿ õîòåëà áû çàäàòü Âàì íåñêîëüêî âîïðîñîâ î òîì, êîãäà Âû èëè Âàø ïàðòíåð èñïîëüçîâàëè ìåòîä êîíòðàöåïöèè. Men h@zir, siziÁ we siziÁ voldaÕyÁyzyÁ kontrasepsiva usulyny haHan ulanvandygyÁyz barada bir n@He sorag bermekHi bolvaryn: ÑËÅÄÓß ÊÀËÅÍÄÀÐÞ, ÓÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÌÅÑßÖÛ, ÊÎÃÄÀ ÏÐÈÌÅÍßËÈÑÜ ÈËÈ ÍÅ ÏÐÈÌÅÍßËÈÑÜ ÌÅÒÎÄÛ ÊÎÍÒÐÀÖÅÏÖÈÈ. ÂÍÅÑÈÒÅ ÝÒÓ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ß×ÅÉÊÈ ÂÏËÎÒÜ ÄÎ 1995 ÃÎÄÀ. ÏÐÈ ÝÒÎÌ ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÕ ÒÎ×ÅÊ, ÒÅ ß×ÅÉÊÈ,  ÊÎÒÎÐÛÕ ÎÒÌÅ×ÅÍÛ ÄÀÒÛ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÈÌÅÍÀ ÄÅÒÅÉ, À ÒÀÊÆÅ ÌÅÑßÖÛ ÊÎÃÄÀ ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÛËÀ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÉ.  ÑÒÎËÁÖÅ 1 ÊÀËÅÍÄÀÐß ÄËß ÊÀÆÄÎÉ ÏÓÑÒÎÉ ß×ÅÉÊÈ ÂÂÅÄÈÒÅ ÊÎÄ ÏÐÈÌÅÍßÅÌÎÃÎ ÌÅÒÎÄÀ ÈËÈ ‘0’  ÑËÓ×ÀÅ ÍÅÏÐÈÌÅÍÅÍÈß. ÈËËÞÑÒÐÀÒÈÂÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ: ÑÒÎËÁÅÖ 1 • Êîãäà â ïîñëåäíèé ðàç Âû èñïîëüçîâàëè ìåòîä êîíòðàöåïöèè è êàêîé ýòî áûë ìåòîä ? • Êîãäà Âû íà÷àëè èñïîëüçîâàòü ýòîò ìåòîä? ×åðåç êàêîé ïåðèîä âðåìåíè ïîñëå ðîæäåíèÿ (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) Âû íà÷àëè èñïîëüçîâàòü ýòîò ìåòîä? •  òå÷åíèè êàêîãî âðåìåíè Âû èñïîëüçîâàëè ìåòîä âïîñëåäñòâèè? G_RKEZILEN SORAGLAR: 1 SgTIN • SoÁky sapar siz haHan kontrasepsiva usulyny ulandyÁyz we ol usulu``n havsy g`rnhÕi? • Siz bu usuly haHan ulanyp baÕladyÁyz? Gaga dogulanyndan soÁ (HaganyÁ ady), n@He wagt geHenden soÁra siz bu usuly ulanyp baÕladyÁyz? • N@He wagtyÁ dowamynda siz Õu usuly ulandyÁyz?  ÑÒÎËÁÖÅ 2 ÊÀËÅÍÄÀÐß ÓÊÀÆÈÒÅ ÊÎÄ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ  ß×ÅÉÊÓ, ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÓÞ ÍÀ×ÀËÓ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÌÅÒÎÄÀ. ÈËËÞÑÒÐÀÒÈÂÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ: ÑÒÎËÁÅÖ 2: • Êàê íàçûâàåòñÿ òî ìåñòî, ãäå Âû ïðèîáðåëè ìåòîä êîíòðàöåïöèè, â òî âðåìÿ, êîãäà Âû íà÷àëè åãî ïðèìåíÿòü? • Êàê íàçûâàåòñÿ òî ìåñòî, ãäå Âàì îáúÿñíèëè î òîì, êàê íàäî ïðèìåíÿòü ìåòîä [ ÌËÀ, êàëåíäàðíûé ìåòîä èëè ïðåðâàííûé àêò]? G_RKEZILEN SORAGLAR: 2 SgTIN • SiziÁ kontrasepsiva ulsulyny alan eriÁiz n@hili atlandyrylvardy, Õol wagt, haHan-da siz Õol seriÕd@ni ulanyp baÕlan wagtyÁiz? • Size Õu usuly (MZA, kalendar usuly, arasy hzhlen jyns aragatnaÕygy) n@hili ulanmalygyny dhÕhndiren eri n@gili atlandyrylvar?  ÑÒÎËÁÖÅ 3 ÊÀËÅÍÄÀÐß ÓÊÀÆÈÒÅ ÊÎÄÛ ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈß ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÌÅÒÎÄÀ  ß×ÅÉÊÈ, ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÌ ÌÅÑßÖÅÌ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß. ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÊÎÄΠ ÑÒÎËÁÖÅ 3 ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ ÒÀÊÈÌ ÆÅ, ÊÀÊ È ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÅÐÛÂÀÍÈÉ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÌÅÒÎÄÀ  ÑÒÎËÁÖÅ 1. ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍÀ ÏÐÅÊÐÀÒÈËÀ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÌÅÒÎÄ. ÅÑËÈ ÍÀÑÒÓÏÈËÀ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ, ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÇÀÁÅÐÅÌÅÍÅËÀ ËÈ ÎÍÀ ÑËÓ×ÀÉÍÎ ÏÐÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÌÅÒÎÄÀ ÈËÈ ÏÐÅÄÍÀÌÅÐÅÍÍÎ ÏÐÅÊÐÀÒÈËÀ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÌÅÒÎÄÀ ÄËß ÒÎÃÎ, ×ÒÎÁÛ ÇÀÁÅÐÅÌÅÍÅÒÜ. ÈËËÞÑÒÐÀÒÈÂÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ: ÑÒÎËÁÅÖ 3: • Ïî÷åìó Âû ïðåêðàòèëè ïðèìåíåíèå (ÌÅÒÎÄÀ)? • Âû ïðåêðàòèëè äëÿ òîãî, ÷òîáû çàáåðåìåíåòü èëè Âû ïðåêðàòèëè ïî êàêèì-ëèáî äðóãèì ïðè÷èíàì? Èëè æå Âû ïðîñòî çàáåðåìåíåëè âî âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ ìåòîäà? G_RKEZILEN SORAGLAR: 3 SgTIN • Siz n@me hHin bu usuly ulanmagyÁyzy bes etdiÁiz? • Siz g`wleri bolmak hHin bu usuly ulanmagyÁyzy bes tdiÁuzmi va-da boÕga seb@pleri barmy? ua-da siz Õu usuly ulanvan wagtyÁyzda d`wleri boldyÁyzmy? ÅÑËÈ ÏÐÅÊÐÀÒÈËÀ ÏÐÅÄÍÀÌÅÐÅÍÍÎ, ×ÒÎÁÛ ÇÀÁÅÐÅÌÅÍÅÒÜ, ÑÏÐÎÑÈÒÅ: • Ñêîëüêî ìåñÿöåâ Âàì ïîòðåáîâàëîñü äëÿ òîãî, ÷òîáû çàáåðåìåíåòü ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ (ÌÅÒÎÄÀ)? È ÓÊÀÆÈÒÅ ‘0’  ÊÀÆÄÛÉ ÒÀÊÎÉ ÌÅÑßÖ Â ÑÒÎËÁÖÅ 1. 320 ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ 311/311A: ÎÁÂÅÑÒÈ ÊÐÓÆÊÎÌ ÊÎÄ ÌÅÒÎÄÀ: ÍÅ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈß ÆÅÍÙÈÍÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈß ÌÓÆ×ÈÍÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 ÒÀÁËÅÒÊÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 ÂÌÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 ÈÍÜÅÊÖÈÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 ÈÌÏËÀÍÒÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 ÏÐÅÇÅÐÂÀÒÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 ÆÅÍÑÊÈÉ ÏÐÅÇÅÐÂÀÒÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 ÄÈÀÔÐÀÃÌÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 ÏÅÍÀ/ÃÅËÜ/ÑÂÅ×À/ÊÐÅÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ÌÅÒÎÄ ËÀÊÒ.ÀÌÅÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÌÅÒÎÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ÏÐÅÐÂÀÍÍÛÉ ÀÊÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ÄÐÓÃÎÉ ÌÅÒÎÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 ))<327 ))<325 ))<325 ))<324 ))<324 ))<324 ))<324 ))<325 ))<325 ))<325 321 ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ ÑÒÎËÁÅÖ 1 ÊÀËÅÍÄÀÐß ÏÎ ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÄÀÍÍÎÃÎ ÌÅÒÎÄÀ: ))<325 ÍÀ×ÀËÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÏÎÑËÅ ßÍÂÀÐß 1995 +))), /)))- ? ÍÀ×ÀËÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ Â ßÍÂÀÐÅ 1995 ÈËÈ ÄÎ ÝÒÎÃÎ +))), .)))2)))))))))))))))))))))))))))))))) 322 Âû âïåðâûå ïðèîáðåëè (ÄÀÍÍÛÉ ÌÅÒÎÄ) èç (ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÌÅÒÎÄÀ ÈÇ ÊÀËÅÍÄÀÐß) â (ÄÀÒÀ). Ðàññêàçàëè ëè Âàì òîãäà î ïîáî÷íûõ ýôôåêòàõ èëè ïðîáëåìàõ, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì ýòîãî ìåòîäà ? Siz (Õu ulyly) ilkinji gerek (kalendar HeÕmesindeÁ usulyndan) aldyÁyz, (wagty). Size Õol wagt kontrasepsiva usulyny ulananyÁyzda n@sazlyklaryÁ vhze Hykjakdygy va-da zeleliniÁ etjekdigi barada duvdurypmydylar. ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ))<324 323 Ðàññêàçàëè ëè Âàì, ÷òî ïðåäïðèíèìàòü, åñëè âîçíèêíóò ïîáî÷íûå ýôôåêòû? UsulyÁ zyvanly taraplary vhze Hyksa, size n@me etmeligini dhÕhndirdilermi? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 324 Êîãäà Âû ïðèîáðåëè (ÄÀÍÍÛÉ ÌÅÒÎÄ), ðàññêàçàëè ëè Âàì î äðóãèõ ìåòîäàõ êîíòðàöåïöèè, êîòîðûå Âû ìîãëè áû ïðèìåíÿòü? HaHanda siz Õu usuly alanyÁyzda, size kontrasepsiva usulynyÁ baÕgada g`rnhÕleriniÁ bardygy we siz Õol usullary ulanyp biljekdigiÁiz barada ghrrhÁ berdilermi? • ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 325 ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ 311/311A: ÎÁÂÅÑÒÈ ÊÐÓÆÊÎÌ ÊÎÄ ÌÅÒÎÄÀ: ÍÅ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈß ÆÅÍÙÈÍÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈß ÌÓÆ×ÈÍÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 ÒÀÁËÅÒÊÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 ÂÌÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 ÈÍÜÅÊÖÈÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 ÈÌÏËÀÍÒÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 ÏÐÅÇÅÐÂÀÒÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 ÆÅÍÑÊÈÉ ÏÐÅÇÅÐÂÀÒÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 ÄÈÀÔÐÀÃÌÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 ÏÅÍÀ/ÃÅËÜ/ÑÂÅ×À/ÊÐÅÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ÌÅÒÎÄ ËÀÊÒ.ÀÌÅÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÌÅÒÎÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ÏÐÅÐÂÀÍÍÛÉ ÀÊÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ÄÐÓÃÎÉ ÌÅÒÎÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 ))<327 ))<401 ))<401 ))<329 ))<329 ))<329 ))<329 326 Ãäå Âû ïðèîáðåëè (ÄÀÍÍÛÉ ÌÅÒÎÄ) â ïîñëåäíèé ðàç? Siz (Õu usuly) soÁky sapar nireden aldyÁyz? ÅÑËÈ ÌÅÑÒÎÌ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈß ßÂËßÅÒÑß ÃÎÑÏÈÒÀËÜ, ÑÅËÜÑÊÈÉ ÈËÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÄÎÌ ÇÄÎÐÎÂÜß, ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß, ÀÏÒÅÊÀ, ÓÊÀÇÀÒÜ ÍÀÇÂÀÍÈÅ È ÎÊÐÓÃËÈÒÜ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÓÞ ÖÈÔÐÓ. __________________________________________________________________________________________ (ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÊËÈÍÈÊÈ) ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÅÊÒÎÐ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ÑÄÇ\ÃÄÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ÆÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ÀÏÒÅÊÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ÄÐÓÃÎÅ ÃÎÑ.ÌÅÄ. Ó×ÐÅÆÄ. ________________________________ 16 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ×ÀÑÒÍÛÉ ÌÅÄ.ÑÅÊÒÎÐ ×ÀÑÒ. ÁÎËÜÍÈÖÀ/ÊËÈÍÈÊÀ . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ×ÀÑÒ.ÀÏÒÅÊÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ×ÀÑÒ.ÂÐÀ× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ÄÐÓÃÎÅ ×ÀÑÒ. Ó×ÐÅÆÄ. ÈËÈ ËÈÖÎ_______________________________ 26 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÄÐÓÃÎÅ __________________________________ 96 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 ), * * * * * * * * * * /<329 * * * * * * * )- 327 Çíàåòå ëè Âû ìåñòî, ãäå ìîãëè áû ïðèîáðåñòè ìåòîäû êîíòðàöåïöèè? Siz kontrasepsiva usulyny nireden almak mhmkindigini bilv@rsiÁizmi? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ))<329 328 Ãäå íàõîäèòñÿ ýòî ìåñòî? Ôol ver nirede verleÕv@r? ÅÑËÈ ÌÅÑÒÎÌ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈß ßÂËßÅÒÑß ÃÎÑÏÈÒÀËÜ, ÑÅËÜÑÊÈÉ ÈËÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÄÎÌ ÇÄÎÐÎÂÜß, ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß, ÀÏÒÅÊÀ , ÓÊÀÇÀÒÜ ÍÀÇÂÀÍÈÅ È ÎÊÐÓÃËÈÒÜ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÓÞ ÖÈÔÐÓ. __________________________________________________________ (ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ) ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÅÊÒÎÐ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ÑÄÇ\ÃÄÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ÆÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ÀÏÒÅÊÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ÄÐÓÃÎÅ ÃÎÑ.ÌÅÄ. Ó×ÐÅÆÄ._________________________________ 16 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ×ÀÑÒÍÛÉ ÌÅÄ.ÑÅÊÒÎÐ ×ÀÑÒ. ÁÎËÜÍÈÖÀ/ÊËÈÍÈÊÀ . . . . . . . . . . . . . . . . 21 .ÀÏÒÅÊÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ×ÀÑÒ.ÂÐÀ× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ÄÐÓÃÎÅ ×ÀÑÒ. Ó×ÐÅÆÄ. ÈËÈ ËÈÖÎ_______________________________ 26 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÄÐÓÃÎÅ__________________________________ 96 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 329 Ïîñåùàë ëè Âàñ çà ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ ìåäðàáîòíèê, êîòîðûé ðàññêàçûâàë Âàì î ìåòîäàõ êîíòðàöåïöèè? SoÁky 12 avyÁ iHinde size medisina isg@ri gelip, kontrasepsiva usuly barada ghrrhÁ berdimi. ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 330 Ïîñåùàëè ëè Âû èëè Âàøè äåòè ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå ïî êàêîìó-ëèáî ïîâîäó â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 12 ìåñÿöåâ ? Siz va-da siziÁ HagalaryÁyz soÁky 12 avyÁ iHinde havsydyr bir seb@plere g`r@ medisina edaralaryna vhz tutduÁyzmy? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ))<341 331 Ðàçãîâàðèâàë ëè ñ Âàìè êòî-ëèáî èç äàííîãî ìåäó÷ðåæäåíèÿ î ìåòîäàõ êîíòðàöåïöèè? Ôol medisina edarasyndan havsy hem bolsa bir medisina iÕg@ri siziÁ bilen kontrasepsiva usuly barada ghrrhÁ geHirdimi? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 341 Íàñêîëüêî äîñòóïíû äëÿ Âàñ ïðîòèâîçà÷àòî÷íûå òàáëåòêè? Åñòü ëè ïðîáëåìû ñ èõ ïðèîáðåòåíèåì? Size Õol tabletkalary almak elveterlimi? Ôolary satyn almak hHin sizde problemalar d`rev@rmi? ÅÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ ÏÐÎÁËÅÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 342 Äóìàåòå ëè Âû, ÷òî ïðîòèâîçà÷àòî÷íûå òàáëåòêè ÿâëÿþòñÿ íàäåæíûì ìåòîäîì êîíòðàöåïöèè? SiziÁ pikiriÁizHe g`wreliligiÁ `Áhni almak hHin iHilv@n dermanlar ynamly kontrasepsiva usulymy? ÍÀÄÅÆÍÛÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅ ÍÀÄÅÆÍÛÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 343 Ñóùåñòâóþò ëè ìåäèöèíñêèå ïðîáëåìû èëè ïîáî÷íûå ýôôåêòû, ñâÿçàííûå ñ ïðèìåíåíèåì ïðîòèâîçà÷àòî÷íûõ òàáëåòîê, êîòîðûå çàñòàâèëè áû Âàñ îò íèõ îòêàçàòüñÿ? Sizi, g`wreliligiÁ `Áhni almak hHin ulanylvan dermanlardan vhz `whrm@ge mejbur edip bilje, Õol dermanlaryÁ zyvanly t@siri barmy, va-da medisina problemalary barmy? ÅÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ ÏÐÎÁËÅÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 350 Îäîáðÿåòå ëè Âû èëè íå îäîáðÿåòå, êîãäà æåíùèíû äåëàþò àáîðò? AvallaryÁ abort etdirmeklerimi, siz goldavarsyÁyzmy vada goldaÁyzok? ÎÄÎÁÐßÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅ ÎÄÎÁÐßÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÇÀÂÈÑÈÒ ÎÒ ÑÈÒÓÀÖÈÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 351 Áóäåòå ëè Âû ïðèìåíÿòü àáîðò â áóäóùåì, åñëè ïðîèçîéäåò íåæåëàòåëüíàÿ áåðåìåííîñòü ? Eger-de, geljekde, sizde islenmedik g`wrelilik vhze Hyksa, onda siz abort etdirersiÁizmi? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 352 Ïðåäïî÷òåòå ëè Âû ïðèìåíåíèå ìåòîäà êîíòðàöåïöèè â áóäóùåì èëè áóäåòå ïîëàãàòüñÿ íà àáîðò, èëè íè÷åãî íå ïðåäïðèìåòå? Geljekde siz kontrasepsiva usulyny ulanarsyÁyzmy va-da aborta davanarsyÁyzmy, va-da hiH zat etmezsiÁizmi? ÏÐÅÄÏÎ×ÒÅÒ ÌÅÒÎÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÏÎËÀÃÀÅÒÑß ÍÀ ÀÁÎÐÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÏÐÅÄÏÐÈÌÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 353 AD,0*, R,< BD@*@:04H\ F &@BD@F"<4, D"2D,T4H, B@<,D4H\ %"T, 8D@&b>@, *"&:,>4, >" :,&@6 DJ8,, " H"80, BJ:\F. A?;+C3G[ )!%9+=3+ =! 9+%?5 CI7+, ! G!7/+ AI9[E 1!A3E!G[ C+1I9[G!GY !CG+C3!9[=?+ )!%9+=3+: E3EG?93Q+E7?+ )3!EG?93Q+E7?+ AI9[E 354 G,B,D\ D"2D,T4H, B@<,D4H\ %"T, 8D@&b>@, *"&:,>4, >" BD"&@6 DJ8,, " H"80, BJ:\F. A?;+C3G[ )!%9+=3+ =! AC!%?5 CI7+, ! G!7/+ AI9[E 1!A3E!G[ C+1I9[G!GY !CG+C3!9[=?+ )!%9+=3+: E3EG?93Q+E7?+ )3!EG?93Q+E7?+ AI9[E ÐÀÇÄÅË 4A. ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ, ÏÎÑÒÍÀÒÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ È ÃÐÓÄÍÎÅ ÂÑÊÀÐÌËÈÂÀÍÈÅ 401 ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ 226: ÎÄÈÍ ÈËÈ ÁÎËÅÅ ÐÎÄΠ ßÍÂ. 1995 +))), ÈËÈ ÏÎÇÆÅ /)))- ? ÍÅ ÁÛËÎ ÐÎÄΠ ßÍÂ. 1995 +))), ÈËÈ ÏÎÇÆÅ .)))2)))))))))))))))))))))))))))))))) )<486 402 ÓÊÀÆÈÒÅ Â ÒÀÁËÈÖÅ ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ, ÈÌß ÊÀÆÄÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ, ÐÎÄÈÂØÅÃÎÑß ÆÈÂÛÌ, ÍÀ×ÈÍÀß Ñ ßÍÂÀÐß 1995. ÇÀÄÀÉÒÅ ÂÎÏÐÎÑÛ Î ÊÀÆÄÎÌ ÈÇ ÍÈÕ. ÍÀ×ÍÈÒÅ Ñ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ. Ñåé÷àñ ðàçðåøèòå ìíå çàäàòü âîïðîñû î çäîðîâüå âñåõ âàøèõ äåòåé, ðîäèâøèõñÿ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ïÿòè ëåò. (Äàâàéòå ïîãîâîðèì î êàæäîì â îòäåëüíîñòè) SiziÁ ÕoÁky 5 vylyÁ dowamynda doguran HagalaryÁyzyÁ @hlisiniÁ saglygy barada sorag etm@ge maÁa rugsat ediÁ (geliÁ hersi barada avratynlykda durup geHeliÁ). 403 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ ÈÇ 212 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ +)))0))), ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- ÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ +)))0))), ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- ÏÐÅÄÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ +)))0))), ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- 404 ÈÇ 217 È 219 ÈÌß _______________________ +)), +)), ÆÈ /))- ÍÅ ÆÈ /))- ? ? ÈÌß _______________________ +)), +)), ÆÈ /))- ÍÅ ÆÈ /))- ? ? ÈÌß _______________________ +)), +)), ÆÈ /))- ÍÅ ÆÈ /))- ? ? 405  òî âðåìÿ, êîãäà Âû áûëè áåðåìåííû (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ), õîòåëè ëè Âû äàííîé áåðåìåííîñòè òîãäà, èëè Âû ïðåäïî÷èòàëè çàáåðåìåíåòü ïîçæå, èëè Âû âîîáùå íå õîòåëè áîëåå èìåòü äåòåé? Siz (HagaÁ ady) g`wreli mahalyÁ yzda Õol wagt `g`wreliligi isl@pdiÁizmi va-da gijir@k g`wreli bolmakHydyÁyz va-da baÕga Haga etmegi islemev@rdiÁizmi? ÒÎÃÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 407)=)))))))- ÏÎÇÆÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÕÎÒÅËÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 407)=)))))))- ÒÎÃÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 422)=)))))))- ÏÎÇÆÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÕÎÒÅËÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 422)=)))))))- ÒÎÃÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 422)=)))))))- ÏÎÇÆÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÕÎÒÅËÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 422)=)))))))- 406 Êàê äîëãî Âû áû ïðåäïî÷èòàëè æäàòü? Siz n@He wagtlap garaÕyp biljekdiÁiz? +)))0))), ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* .)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 +)))0))), ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* .)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 ÂÑÅ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÄÎËÆÍÛ (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 422) +)))0))), ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . . . . . 1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÃÎÄÛ . . . . . . . . . . . . . . . . 2 *!!!*!!!* .)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 ÂÑÅ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÄÎËÆÍÛ (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 422) 407 Ñîñòîÿëè ëè Âû íà ó÷åòå â òî âðåìÿ, êîãäà áûëè áåðåìåííû ? ÅÑËÈ ÄÀ: Êòî Âàñ ñìîòðåë? Êòî åùå? Siz g`wreli d`wrhÁizde hasaba durupmydyÁyz? Eger hawa: Kim size seretdi? uene kim? ÏÅÐÅ×ÈÑËÈÒÜ ÂÑÅÕ ËÈÖ ÈÇ ÑÏÈÑÊÀ, ÎÊÀÇÛÂÀÂØÈÕ ÀÍÒÅÍÀÒÀËÜÍÓÞ ÏÎÌÎÙÜ? ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ ÂÐÀ× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ/ÀÊÓØÅÐÊÀ . . . . . . . C ÍÅÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË ÏÎÂÈÂÀËÜÍÀß ÁÀÁÊÀ . . . . . . . . D ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ ________________________________ X (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÍÈÊÒÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 416)=)))))))- 408 Íà êàêîì ìåñÿöå áåðåìåííîñòè Âû âñòàëè íà ó÷åò? Siz g`wreliligiÁ havsy avynda hasaba durdyÁyz? +)))0))), ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 409 Ñêîëüêî ðàç çà âðåìÿ òîé áåðåìåííîñòè Âû ïîñåòèëè âðà÷à èëè ìåäðàáîòíèêà ïî ïîâîäó áåðåìåííîñòè? Siz h@zirki g`wreliligiÁ dowamynda lukmana va-da medisina iÕg@rine n@He gezek vhz tutdyÁyz? +)))0))), ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 410 ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ 409: ÑÊÎËÜÊÎ ÐÀÇ ÁÛËÀ ÏÎËÓ×ÅÍÀ ÀÍÒÅÍÀÒÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ ÎÄÈÍ ÐÀÇ +))), /)))- ? (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 412) ÁÎËÅÅ ÎÄÍÎÃÎ ÐÀÇÀ ÈËÈ ÍÅ ÇÍÀÅÒ +))), /)))- * ? ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌß____________________________ ÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌß_____________________________ ÏÐÅÄÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌß_______________________ 411 Íà êàêîì ìåñÿöå áåðåìåííîñòè Âû â ïîñëåäíèé ðàç ïîñåòèëè ìåäðàáîòíèêà ïî ïîâîäó òîé áåðåìåííîñòè? Siz g`wreliligiÁ havsy avynda medisina iÕg@rine iÁ soÁky gezek vhz tutdyÁyz? +)))0))), ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 412 Áûëè ëè ïî êðàéíåé ìåðå îäèí ðàç â òå÷åíèå ýòîé áåðåìåííîñòè ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ? Âçâåøèâàëè ëè Âàñ ? Áûë ëè èçìåðåí Âàø ðîñò ? Èçìåðÿëè ëè àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå? Ñäàâàëè ëè Âû íà àíàëèç ìî÷ó? Ñäàâàëè ëè Âû íà àíàëèç êðîâü? SziÁ agramyÁyzy Hekipmidiler? SiziÁ bovyÁyzy `lHedilermi? SiziÁ arterial gan basyÕyÁyzy (A/D) `lHelipmidi? Siz neÕewiÁizi barlaga tabÕyrypmydyÁyz? Siz ganyÁyzy barlaga tabÕrypmydyÁyz? ÄÀ ÍÅÒ ÂÅÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 ÐÎÑÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 ÀÐÒ.ÄÀÂËÅÍÈÅ . . . . . . . . 1 2 ÀÍÀËÈÇ ÌÎ×È . . . . . . . . . 1 2 ÀÍÀËÈÇ ÊÐÎÂÈ . . . . . . . . 1 2 413 Ãîâîðèëè ëè Âàì î ïðèçíàêàõ îñëîæíåíèé áåðåìåííîñòè? Size g`wreliligiÁ agyrlaÕan wagty vhze Hykvan alamatlary barada ghrrhÁ beripmidi ler? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 416)=)))))))1 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 414 Ðàññêàçàëè ëè Âàì êóäà ïîéòè, åñëè Âû áû èìåëè ýòè îñëîæíåíèÿ? Size g`wreliligiÁiziÁ agyrlaÕan wagty nir@ v@z tutmalygyny avtdylarmy? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 416  òå÷åíèå ýòîé áåðåìåííîñòè, äàâàëèñü ëè Âàì èëè ïîêóïàëè ëè Âû òàáëåòêè ïðîòèâ àíåìèè, ñîäåðæàùèå æåëåçî? Ôu g`wreliligiÁ dowamynda size dhzhminde demir bolan ganazlyga garÕy derman berlermi va-da sotyn alypmydyÁyz? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 422)=)))))))1 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 417 Ñêîëüêî äíåé Âû ïðèíèìàëè ýòè òàáëåòêè â òå÷åíèå âñåé áåðåìåííîñòè ? Siz g`wreliligiÁ dowanynda n@He ghnl@p Õol dermaÁy kabul etdiÁizmi? ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ +)))0)))0))), ÄÍÅÉ . . . . . . . . . . *!!!*!!!*!!!* .)))2)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 422 Êàêèì áûë (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) ïðè ðîæäåíèè: î÷åíü áîëüøèì ïî ðàçìåðó, áîëüøå ñðåäíåãî, ñðåäíèì, ìåíüøå ñðåäíåãî èëè î÷åíü ìàëåíüêèì? Dogulanda (HaganyÁ ady) ululugy bovunHa n@hilidi, `r@n uly, aralykdan uly, aralyk, aralykdan kiHi va-da `r@n kiHimidi? Î×ÅÍÜ ÁÎËÜØÎÉ . . . . . . . . . . . . . . 1 ÁÎËÜØÅ ÑÐÅÄÍÅÃÎ . . . . . . . . . . . . 2 ÑÐÅÄÍÈÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ÌÅÍÜØÅ ÑÐÅÄÍÅÃÎ . . . . . . . . . . . . 4 Î×ÅÍÜ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ . . . . . . . . . . . . 5 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Î×ÅÍÜ ÁÎËÜØÎÉ . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÁÎËÜØÅ ÑÐÅÄÍÅÃÎ . . . . . . . . . . . . . . 2 ÑÐÅÄÍÈÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ÌÅÍÜØÅ ÑÐÅÄÍÅÃÎ . . . . . . . . . . . . . . 4 Î×ÅÍÜ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ . . . . . . . . . . . . . . 5 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Î×ÅÍÜ ÁÎËÜØÎÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÁÎËÜØÅ ÑÐÅÄÍÅÃÎ . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÑÐÅÄÍÈÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ÌÅÍÜØÅ ÑÐÅÄÍÅÃÎ . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Î×ÅÍÜ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 423 Èçìåðÿëè ëè âåñ (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) ïðè ðîæäåíèè? Dogunlanda (HaganyÁ ady) agramy ` lHelipmidi? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 425)=)))))))1 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 425)=)))))))1 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 425)=)))))))1 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 424 Êàêîâ áûë âåñ (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) ïðè ðîæäåíèè? Dogulanda (HaganyÁ ady) agramy n@Hedi? ÇÀÏÈÑÀÒÜ ÂÅÑ ÈÇ ÊÀÐÒÎ×ÊÈ (ÅÑËÈ ÈÌÅÅÒÑß). ÂÅÑ Â ÃÐÀÌÌÀÕ+)))0)))0)))0))), ÏÎ ÊÀÐÒÎ×ÊÅ1 *!!!*!!!*!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÂÅÑ Â ÃÐÀÌÌÀÕ+)))0)))0)))0))), ÏÎ ÏÀÌßÒÈ2 *!!!*!!!*!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . 99998 ÂÅÑ Â ÃÐÀÌÌÀÕ+)))0)))0)))0))), ÏÎ ÊÀÐÒÎ×ÊÅ1 *!!!*!!!*!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÂÅÑ Â ÃÐÀÌÌÀÕ+)))0)))0)))0))), ÏÎ ÏÀÌßÒÈ2 *!!!*!!!*!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99998 ÂÅÑ Â ÃÐÀÌÌÀÕ+)))0)))0)))0))), ÏÎ ÊÀÐÒÎ×ÊÅ1 *!!!*!!!*!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÂÅÑ Â ÃÐÀÌÌÀÕ+)))0)))0)))0))), ÏÎ ÏÀÌßÒÈ 2 *!!!*!!!*!!!*!!!* .)))2)))2)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99998 425 Êòî îêàçûâàë ïîìîùü â ðîäàõ , êîãäà ðîäèëñÿ (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ)? Êòî - ëèáî åùå? HaHanda (HaganyÁ agy) dogulanda kim k`mek etdi? uene-de kim? ÏÅÐÅ×ÈÑËÈÒÜ ÂÑÅÕ ËÈÖ ÈÇ ÑÏÈÑÊÀ , ÎÊÀÇÀÂØÈÕ ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÐÎÄÀÕ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ ÂÐÀ× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ/ÀÊÓØÅÐ . . . . . . . . . . . C ÍÅÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË ÏÎÂÈÂÀËÜÍÀß ÁÀÁÊÀ . . . . . . . . D ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ/ÄÐÓÇÜß . . . . . E ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ ________________________________ X (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÍÈÊÒÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ ÂÐÀ× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ/ÀÊÓØÅÐ . . . . . . . . . . . . C ÍÅÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË ÏÎÂÈÂÀËÜÍÀß ÁÀÁÊÀ . . . . . . . . . D ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ/ÄÐÓÇÜß . . . . . . . E ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ _______________________________ X (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÍÈÊÒÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ ÂÐÀ× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ/ÀÊÓØÅÐ . . . . . . . . . . . . . . C ÍÅÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË ÏÎÂÈÂÀËÜÍÀß ÁÀÁÊÀ . . . . . . . . . . . D ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ/ÄÐÓÇÜß . . . . . . . . . E ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ __________________________________ X (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÍÈÊÒÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌß____________________________ ÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌß_____________________________ ÏÐÅÄÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌß_____________________________ 426 Ãäå Âû ðîäèëè (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ)? Siz (HaganyÁ ady) nirede dogurdyÁyz? ÄÎÌÀ  ÄÎÌÅ ÆÅÍÙÈÍÛ . . . . . . . . . 11 (ÏÅÐÅÕÎÄ Ê 428)=)))))))1  ÄÐÓÃÎÌ ÄÎÌÅ . . . . . . . . . . . . 12  ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÈ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ÃÎÑÏÈÒÀËÜ ÌÀÒÅÐÈ È ÐÅÁ . . 22 ÑÄÇ\ÃÄÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ÄÐÓÃÎÅ ÃÎÑ. Ó×ÐÅÆÄ. ______________________________ 26 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ×ÀÑÒÍÛÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÑÅÊÒÎÐ ×ÀÑÒ.ÁÎËÜÍÈÖÀ/ÊËÈÍÈÊÀ . . . 31 ÄÐÓÃÎÅ ×ÀÑÒ. Ó×ÐÅÆÄ.______________________ 36 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÄÐÓÃÎÅ_______________________ 96 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 428)=)))))))- ÄÎÌÀ  ÄÎÌÅ ÆÅÍÙÈÍÛ . . . . . . . . . . . 11 (ÏÅÐÅÕÎÄ Ê 428)=)))))))1  ÄÐÓÃÎÌ ÄÎÌÅ . . . . . . . . . . . . . . 12  ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÈ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ÃÎÑÏÈÒÀËÜ ÌÀÒÅÐÈ È ÐÅÁ . . . . 22 ÑÄÇ\ÃÄÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ÄÐÓÃÎÅ ÃÎÑ. Ó×ÐÅÆÄ. _______________________________ 26 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ×ÀÑÒÍÛÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÑÅÊÒÎÐ ×ÀÑÒ.ÁÎËÜÍÈÖÀ/ÊËÈÍÈÊÀ . . . . . 31 ÄÐÓÃÎÅ ×ÀÑÒ. Ó×ÐÅÆÄ.________________________ 36 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÄÐÓÃÎÅ__________________________ 96 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 428)=)))))))- ÄÎÌÀ  ÄÎÌÅ ÆÅÍÙÈÍÛ . . . . . . . . . . . . . 11 (ÏÅÐÅÕÎÄ Ê 428)=)))))))1  ÄÐÓÃÎÌ ÄÎÌÅ . . . . . . . . . . . . . . . . 12  ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÈ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ÃÎÑÏÈÒÀËÜ ÌÀÒÅÐÈ È ÐÅÁ . . . . . . 22 ÑÄÇ\ÃÄÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ÄÐÓÃÎÅ ÃÎÑ. Ó×ÐÅÆÄ. _________________________________ 26 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ×ÀÑÒÍÛÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÑÅÊÒÎÐ ×ÀÑÒ.ÁÎËÜÍÈÖÀ/ÊËÈÍÈÊÀ . . . . . . . 31 ÄÐÓÃÎÅ ×ÀÑÒ. Ó×ÐÅÆÄ.________________________ 36 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÄÐÓÃÎÅ__________________________ 96 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 428)=)))))))- 426A Êîãäà ðîäèëñÿ (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) ñêîëüêî íî÷åé Âû ïðîâåëè â ãîñïèòàëå//ðîääîìå? HaHanda (HaganyÁ ady) dogulanda siz n@He gij@Áizi gospitalda- Haga dogurylan `vhnde geHerdiÁiz? +)))0))), ÍÎ×È . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0))), ÍÎ×È . . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- +)))0))), ÍÎ×È . . . . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- 427 Ðîäèëñÿ ëè (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) êåñàðåâûì ñå÷åíèåì? (GaganyÁ ady) kesilip (kesepew usuly bilen) alyndymy? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 433)=)))))))1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 434)=)))))))1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 434)=)))))))1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 428 Ïðîâåðÿë ëè êòî-ëèáî ñîñòîÿíèå Âàøåãî çäîðîâüÿ ïîñëå ðîæäåíèÿ (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) ? (GaganyÁ ady) dogulandan soÁ kimdir biri siziÁ saglygyÁyzy barladymy? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 433)=)))))))- ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 434)=)))))))1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 434)=)))))))1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 429 ×åðåç ñêîëüêî äíåé èëè íåäåëü ïîñëå ðîäîâ âïåðâûå ïðîâåðèëè ñîñòîÿíèå Âàøåãî çäîðîâüÿ ? DoguranyÁyzdan n@He ghnden va-da hepde-den soÁ ilkinji gezek siziÁ saglygyÁyzy barladylar? ÇÀÏÈØÈÒÅ ‘00' ÄÍÅÉ, ÅÑËÈ Â ÒÎÒ ÆÅ ÄÅÍÜ. +)))0))), ÄÍÈ ÏÎÑËÅ ÐÎÄΠ1 *!!!*!!!* /)))3)))1 ÍÅÄÅËÈ ÏÎÑËÅ ÐÎÄÎÂ2 *!!!*!!!* .)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 430 Êòî ïðîâåðÿë â òî âðåìÿ ñîñòîÿíèå Âàøåãî çäîðîâüÿ ? Ôol wagt siziÁ saglygyÁyzy kim barlady? ÓÊÀÇÀÒÜ ÍÀÈÁÎËÅÅ ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ËÈÖÎ ÈÇ ÑÏÈÑÊÀ. ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ ÂÐÀ× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ/ÀÊÓØÅÐÊÀ . . . . . . . 3 ÍÅÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË ÏÎÂÈÂÀËÜÍÀß ÁÀÁÊÀ . . . . . . . . . . 4 ÄÐÓÃÈÅ ËÈÖÀ ______________________________ 6 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) 431 Ãäå èìåííî ïðîâåðèëè ñîñòîÿíèå Âàøåãî çäîðîâüÿ ? Anyk nirede siziÁ saglygyÁyzy barladylar? ÄÎÌÀ  ÄÎÌÅ ÆÅÍÙÈÍÛ . . . . . . . . . 11  ÄÐÓÃÎÌ ÄÎÌÅ . . . . . . . . . . . 12  ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÈ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ÃÎÑÏÈÒÀËÜ ÌÀÒÅÐÈ È ÐÅÁ . . 22 ÑÄÇ\ÃÄÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ÆÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ÔÀÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ÄÐÓÃÎÅ ÃÎÑ. Ó×ÐÅÆÄ. _____________________________ 26 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ×ÀÑÒÍÛÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÑÅÊÒÎÐ ×ÀÑÒ.ÁÎËÜÍÈÖÀ/ÊËÈÍÈÊÀ . . . 31 ÄÐÓÃÎÅ ×ÀÑÒ. ÌÅÄ.Ó×ÐÅÆÄ._________________36 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÄÐÓÃÎÅ_______________________ 96 (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌß___________________________ ÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌß_____________________________ ÏÐÅÄÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌß_____________________________ 433 Âîññòàíîâèëèñü ëè ó Âàñ ìåñÿ÷íûå â ïåðèîä ïîñëå ðîæäåíèÿ (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ)? (GaganyÁ ady) dogulandan soÁ siziÁ avdaÕyÁyz dhzelipmidi? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 435)=)))))))- ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 436)=)))))))- 434 Âîññòàíîâèëèñü ëè ó Âàñ ìåñÿ÷íûå â ïåðèîä âðåìåíè ìåæäó ðîæäåíèåì (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) è ïîñëåäóþùåé áåðåìåííîñòüþ ? (GaganyÁ ady) dogulandan soÁ we soÁky g`wreliligiÁ arasynda siziÁ avbaÕyÁyz dhzelipmidi? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 438)=)))))))- ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 438)=)))))))- 435  òå÷åíèå ñêîëüêè ìåñÿöåâ ïîñëå ðîæäåíèÿ (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) ó Âàñ íå âîññòàíàâëèâàëèñü ìåñÿ÷íûå ? (GaganyÁ ady) dogulandan soÁ n@He avyÁ dowamynda siziÁ avbaÕyÁyz dhzelm@ndi? +)))0))), ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 +)))0))), ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 +)))0))), ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 436 ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ 228: ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ ËÈ ÆÅÍÙÈÍÀ  ÄÀÍÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ? ÍÅ +)), ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ +)), ÁÅÐÅ- /))-ÈËÈ ÍÅ ÓÂÅÐÅÍÀ .))1 ÌÅÍÍÀ ? (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 438)=))- 437 Âîçîáíîâèëè ëè Âû ïîëîâûå ñâÿçè ïîñëå ðîæäåíèÿ (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ)? (GaganyÁ ady) dogulandan soÁ, siz jyns gatnaÕygyny dowan etdirdiÁizmi? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 439)=)))))))- 438  òå÷åíèè ñêîëüêèõ ìåñÿöåâ ïîñëå ðîæäåíèÿ (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) Âû âîçäåðæèâàëèñü îò ïîëîâîé ñâÿçè ? (GaganyÁ ady) dogulandan soÁ n@He avyÁ dowamynda siz jyns gatnaÕygyndan saklandyÁyz? +)))0))), ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 +)))0))), ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 +)))0))), ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 439 Êîðìèëè ëè Âû êîãäà-ëèáî (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) ãðóäüþ? Siz (HaganyÁ ady) haHanda bolsa emdiripdiriÁizmi ? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 444)=)))))))- ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 444)=)))))))- ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 444)=)))))))- 440 Ñïóñòÿ ñêîëüêî âðåìåíè ïîñëå ðîæäåíèÿ Âû âïåðâûå ïðèëîæèëè (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) ê ãðóäè? (GaganyÁ ady) dogulandan n@He wagt geHenden soÁra ilkinji gerek emdirip baÕladyÁyz. ÅÑËÈ ÌÅÍÅÅ 1 ×ÀÑÀ, ÇÀÏÈØÈÒÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÌÈÍÓÒ, ÈËÈ ÎÊÐÓÃËÈÒÅ ‘000' ÅÑËÈ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ. ÅÑËÈ ÌÅÍÅÅ 24 ×ÀÑÎÂ, ÇÀÏÈØÈÒÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ×ÀÑÎÂ.  ÎÑÒÀËÜÍÛÕ ÑËÓ×ÀßÕ ÇÀÏÈØÈÒÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÄÍÅÉ. ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ . . . 000 ÌÈÍÓÒÛ . . . . . . . . . 0 ×ÀÑÛ . . . . . . . . . . . . 1 ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ . . . 000 ÌÈÍÓÒÛ . . . . . . . . . 0 ×ÀÑÛ . . . . . . . . . . . . 1 ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ . . . . 000 ÌÈÍÓÒÛ . . . . . . . . . . 0 ×ÀÑÛ . . . . . . . . . . . . . 1 ÄÍÈ . . . . . . . . . . . . . . 2 440À  ïåðâûå òðè äíÿ ïîñëå ðîäîâ, äî òîãî êàê âàøå ìîëîêî ñòàëî èäòè ðåãóëÿðíî, äàâàëèëè (ÈÌß) ÷òî íèáóòü ïèòü êðîìå ãðóäíîãî ìîëîêà? (GagaÁ ady) dogulandan soÁ ilkinji 3 ghn chvdiÁiz yzygider gelip baÕlavanHa ene shvdinden baÕgada havsydyr bir zat iHiripmidiÁiz? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 441)=)))))))- ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 441)=)))))))- ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 441)=)))))))- 440B ×òî äàâàëè (ÈÌß) ïèòü äî òîãî êàê ìîëîêî ïîøëî ðåãóëÿðíî? ×òî íîáóäü åùå? ShvdiÁiz yzygiderli gelip baÕlavanHa iHer valy n@me berdiÁiz? Ene-de havsy zat? ÇÀÏÈÑÀÒÜ ÂÑÅ ÎÒÌÅ×ÅÍÍÎÅ. ÌÎËÎÊÎ (ÍÎ ÍÅ ÃÐÓÄÍÎÅ) . . . . . . . . . . . . . . . . . A ÂÎÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B ÂÎÄÀ Ñ ÑÀÕÀÐÎÌ ÈËÈ ÃËÞÊÎÇÎÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ÂÎÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D ÔÎÐÌÓËÀ Ñ ÑÎËÜÞ È ÑÀÕÀÐÎÌ E ÔÐÓÊÒÎÂÛÉ ÑÎÊ . . . . . . . . . . . . . . C ÄÅÒÑÊÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ . . . . . . . . . . . . D ×ÀÉ/ÑÌÅÑÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E ÌÅÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E ÄÐÓÃÎÅ_________________ X (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÌÎËÎÊÎ (ÍÎ ÍÅ ÃÐÓÄÍÎÅ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ÂÎÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B ÂÎÄÀ Ñ ÑÀÕÀÐÎÌ ÈËÈ ÃËÞÊÎÇÎÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ÂÎÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D ÔÎÐÌÓËÀ Ñ ÑÎËÜÞ È ÑÀÕÀÐÎÌ . . E ÔÐÓÊÒÎÂÛÉ ÑÎÊ . . . . . . . . . . . . . . . C ÄÅÒÑÊÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ . . . . . . . . . . . . . D ×ÀÉ/ÑÌÅÑÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E ÌÅÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E ÄÐÓÃÎÅ_________________ X (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÌÎËÎÊÎ (ÍÎ ÍÅ ÃÐÓÄÍÎÅ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ÂÎÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B ÂÎÄÀ Ñ ÑÀÕÀÐÎÌ ÈËÈ ÃËÞÊÎÇÎÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ÂÎÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D ÔÎÐÌÓËÀ Ñ ÑÎËÜÞ È ÑÀÕÀÐÎÌ . . . . E ÔÐÓÊÒÎÂÛÉ ÑÎÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . C ÄÅÒÑÊÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ . . . . . . . . . . . . . . . D ×ÀÉ/ÑÌÅÑÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E ÌÅÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E ÄÐÓÃÎÅ_________________ X (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) 441 ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ 404: ÆÈ ËÈ ÐÅÁÅÍÎÊ? ÆÈ +)), ÍÅ ÆÈ +)), /))- .))1 ? (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 443)=))- ÆÈ +)), ÍÅ ÆÈ +)), /))- .))1 ? (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 443)=))- ÆÈ +)), ÍÅ ÆÈ +)), /))- .))1 ? (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 443)=))- 442 Êîðìèòå ëè Âû (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) äî ñèõ ïîð ãðóäüþ? (GaganyÁ ady) siz h@zire Henli emdirv@rsiÁizmi? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 445)=)))))))- ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 445)=)))))))- ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 445)=)))))))- ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 443  òå÷åíèè ñêîëüêèõ ìåñÿöåâ Âû êîðìèëè (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) ãðóäüþ? (GaganyÁ ady) siz h@He avyÁ dowamynda emdirv@rsiÁizmi? +)))0))), ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 +)))0))), ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 +)))0))), ÌÅÑßÖÛ . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌß__________________________ ÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌß__________________________ ÏÐÅÄÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌß__________________________ 444 ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ 404: ÆÈ ËÈ ÐÅÁÅÍÎÊ? ÆÈ +)), /))- * * * * * ? (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 447) ÍÅ ÆÈ +)), /))- ? (ÂÅÐÍÓÒÜÑß Ê 405  ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÑÒÎËÁÖÅ, ÅÑËÈ ÍÅÒ ÁÎËÜØÅ ÄÅÒÅÉ, ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 451) ÆÈ +)), /))- * * * * * ? (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 447) ÍÅ ÆÈ +)), /))- ? (ÂÅÐÍÓÒÜÑß Ê 405  ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÑÒÎËÁÖÅ, ÅÑËÈ ÍÅÒ ÁÎËÜØÅ ÄÅÒÅÉ, ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 451) ÆÈ +)), /))- * * * * * ? (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 447) ÍÅ ÆÈ +)), /))- ? (ÂÅÐÍÓÒÜÑß Ê 405  ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÑÒÎËÁÖÅ, ÅÑËÈ ÍÅÒ ÁÎËÜØÅ ÄÅÒÅÉ, ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 451) 445 Ñêîëüêî ðàç Âû êîðìèëè ãðóäüþ â÷åðà âå÷åðîì è íî÷üþ â ïåðèîä âðåìåíè ìåæäó çàêàòîì è âîñõîäîì ñîëíöà ? Siz dhvn agÕam we gije t@ ghn batandan, t@ ghn dogynHa n@He gezek emdirdiÁiz? ÅÑËÈ ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎÅ ×ÈÑËÎ, ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÏÎÏÛÒÀÒÜÑß ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ ÏÐÈÁËÈÇÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ. ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ +)))0))), ÍÎ×ÍÛÕ ÊÎÐÌËÅÍÈÉ . * ! !*!! * .)))2)))- ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ +)))0))), ÍÎ×ÍÛÕ ÊÎÐÌËÅÍÈÉ . . * ! !*!! * .)))2)))- ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ +)))0))), ÍÎ×ÍÛÕ ÊÎÐÌËÅÍÈÉ . . . . * ! !*!! * .)))2)))- 446 Ñêîëüêî ðàç Âû êîðìèëè ãðóäüþ â÷åðà â äíåâíîå âðåìÿ? Siz dhvn ghndiz n@He gezek emdirdiÁiz? ÅÑËÈ ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎÅ ×ÈÑËÎ, ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÏÎÏÛÒÀÒÜÑß ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ ÏÐÈÁËÈÇÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ. ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ +)))0))), ÄÍÅÂÍÛÕ ÊÎÐÌËÅÍÈÉ * ! !*!! * .)))2)))- ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ +)))0))), ÄÍÅÂÍÛÕ ÊÎÐÌËÅÍÈÉ * ! !*!! * .)))2)))- ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ +)))0))), ÄÍÅÂÍÛÕ ÊÎÐÌËÅÍÈÉ . . . * ! !*!! * .)))2)))- 447 Ïðèíèìàë ëè (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) ÷òî-ëèáî æèäêîå èç áóòûëêè ñ ñîñêîé â÷åðà â òå÷åíèå äíÿ èëè âå÷åðîì è íî÷üþ ? (GaganyÁ ady) dhvn ghnhÁ dowamynda va-da agÕam we gije havsydyr bir suwuk ivmit emzikli HhvÕeden iHipmidi? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 448 Ñåé÷àñ ðàçðåøèòå ìíå çàäàòü Âàì âîïðîñû î òèïå ïèùè, êîòîðîé (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) êîðìèëè çà ïîñëåäíèå ñåìü äíåé, âêëþ÷àÿ â÷åðàøíèé. Ñêîëüêî äíåé â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ñåìè äíåé [ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ] äàâàëñÿ êàæäûé èç ïåðå÷èñëåííûõ íèæå ïðîäóêòîâ? Siz (HaganyÁ ady) soÁky 7 ghnhÁ dowamynda dhvne Henli n@hili ivmit berendigiÁiz barada sorag etm@ge maÁa rugsat ediÁ? SoÁky 7 ghnhÁ dowamynda (HaganyÁ ady) aHakdany agzalan ivmitleriÁ hersi n@He ghnl@p berildi Î ÊÀÆÄÎÌ ÏÐÎÄÓÊÒÅ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÄÀÂÀËÈ ÏÎ ÊÐÀÉÍÅÉ ÌÅÐÅ ÎÄÈÍ ÐÀÇ Â ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ, ÑÏÐÎÑÈÒÅ: SguT TURGY _NgMLERIÀ (MYSAT gGIN, SYR, KEFIR, KUMYS, TWOROG, uOGORT) Ñêîëüêî ðàç â÷åðà â òå÷åíèå äíÿ è íî÷è äàâàëè (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) ñëåäóþùèå ïðîäóêòû? Dhvn (HaganyÁ ady) ghnhÁ dowamynda we gije n@He gezek agzalan ivmit berildi? ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 7 ÄÍÅÉ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÄÍÅÉ Â×ÅÐÀ/ ÏÐÎØËÎÉ ÍÎ×ÜÞ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÐÀÇ ÏÎÑËÅÄ- ÍÈÅ 7 ÄÍÅÉ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÄÍÅÉ Â×ÅÐÀ/ ÏÐÎØËÎÉ ÍÎ×ÜÞ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÐÀÇ ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 7 ÄÍÅÉ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÄÍÅÉ Â×ÅÐÀ/ ÏÐÎØËÎÉ ÍÎ×ÜÞ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÐÀÇ Âîäó ? Suw? ×àé? Gav? Äåòñêîå ïèòàíèå (çàìåíèòåëè ãðóäíîãî ìîëîêà)? Gaga ivmit (ene shvdini HalyÕvan ivmitler)? Ìîëî÷íûå ïðîäóêòû (öåëüíîå, êîíñåðâèðîâàííîå, ïîðîøêîâîå èëè ñâåæåå ìîëîêî)? Shvt `nhmleri (govmagy alynmadyk shvt, konserwirlenen, poroÕok g`znhÕde va-da t@ze sagylan shvt)? Ôðóêòîâûé ñîê ? Miwe Õiresi? Äðóãèå òèïû æèäêîñòè, òàêèå êàê êàêàî , íàïèòêè (êîêà-êîëà, ñïðàéò), æèäêèé ñóï?suwukllyklaryÁ bevleki g`rnhÕleri kakao valy, iHgiler (koko-kola, spravt) suwuk Horba? Õëåá, ìó÷íûå è ìàêàðîííûå èçäåëèÿ? Nan, un we makaron `nhmleri? Áëþäà, ïðèãîòîâëåííûå èç êðóï [íàïðèìåð, îâñÿíêà, ðèñ, ãðå÷êà, ìàíêà, ïøåíêà] ? uarmadan tavarlanan nahar (mysal hHin Õhle varmasy, thwi, greHka, mannyv varmasy, Õaly varmasy)? Òûêâà, êàáà÷êè, ñâåêëà, ìîðêîâü, êàðòîôåëü, êàïóñòà? K@di, kabaHoklar, Õugundyr, k@Õir, kartoÕka, kelem? Êîíôåòû, ñëàäîñòè ? Kemputlar, shvjiler? Çåëåíü: ñàëàò, óêðîï, çåëåíûé ëóê ? G`k: salat, ukrop, vaÕyl sogan? Ôðóêòû è îâîùè [ Íàïðèìåð, ÿáëîêè, ãðóøè, ôðóêòîâî-îâîùíûå ïþðå, ïîìèäîðû]? Miweler we g`k `nhmler (mysal hHin: alma, armyt, g`k `nhm we miwe pvureleri, pomidor)? Ìÿñî, äîìàøíÿÿ ïòèöà, ÿéöà? Et, `v guÕy, vumurtga? Ðûáà, ìîðåïðîäóêòû? Balyk deÁiz `nhmleri? Áëþäà, ïðèãîòîâëåííûå èç áîáîâûõ [íàïð., ãîðîõ, áîáû, ôàñîëü]? K`shk `nhmlerinden tavarlanan nahar (mysal hHin nohut, k`shkler, novba)? Êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû [íàïð., ñûð, êåôèð, êóìûñ, øóáàò, êóðò, èðèìøèê, òâîðîã, éîãóðò]? ÅÑËÈ 7 ÈËÈ ÁÎËÅÅ ÐÀÇ, ÇÀÏÈØÈÒÅ ‘7'. ÅÑËÈ ÍÅ ÇÍÀÅÒ, ÇÀÏÈØÈÒÅ ‘8'. 449 Ñêîëüêî ðàç ïðèíèìàë (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) òâåðäóþ èëè ðàñòîë÷åííóþ ïèùó â÷åðà è ïðîøåäøåé íî÷üþ ? Dhn agÕam hem-de geHen gije dowamyndan n@He gezek (HaganyÁ ady) gaty va-da owradylan imit bilen imitlendi? ÅÑËÈ 7 ÈËÈ ÁÎËÅÅ ÐÀÇ, ÇÀÏÈØÈÒÅ ‘7’. +))), ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÐÀÇ . . . . . . . . . *!!!* .)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 +))), ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÐÀÇ . . . . . . . . . . *!!!* .)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 +))), ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÐÀÇ . . . . . . . . . . . . . *!!!* .)))- ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 450 ÂÅÐÍÓÒÜÑß Ê 405  ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÑÒÎËÁÖÅ; ÈËÈ , ÅÑËÈ ÁÎËÜØÅ ÍÅÒ ÄÅÒÅÉ, ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 451. ÂÅÐÍÓÒÜÑß Ê 405  ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÑÒÎËÁÖÅ; ÈËÈ , ÅÑËÈ ÁÎËÜØÅ ÍÅÒ ÄÅÒÅÉ, ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 451. ÂÅÐÍÓÒÜÑß Ê 405  ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÑÒÎËÁÖÅ; ÈËÈ , ÅÑËÈ ÁÎËÜØÅ ÍÅÒ ÄÅÒÅÉ, ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 451. ÐÀÇÄÅË 4B. ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß È ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÐÅÁÅÍÊÀ 451 ÂÍÅÑÒÈ Â ÒÀÁËÈÖÓ ÈÌß È ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ ÆÈÂÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ, ÐÎÄÈÂØÅÃÎÑß Ñ ßÍÂÀÐß 1995. ÇÀÄÀÒÜ ÂÎÏÐÎÑÛ Î ÊÀÆÄÎÌ ÈÇ ÍÈÕ, ÍÀ×ÈÍÀß Ñ ÐÎÄÈÂØÅÃÎÑß ÏÎÑËÅÄÍÈÌ. 452 ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ ÈÇ 212 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ +)))0))), ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- ÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ +)))0))), ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- ÏÐÅÄ ÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ +)))0))), ÍÎÌÅÐ ËÈÍÈÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *!!!*!!!* .)))2)))- 453 ÏÅÐÅÏÈÑÀÒÜ ÈÇ 217 È 219 ÈÌß _______________________________ ÈÌß _______________________________ ÈÌß _______________________________ ÆÈ +)), /))- * * * * * ? ÍÅ ÆÈ +)), /))- ? (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 453 ÄËß ÑËÅÄÓÞÙÅà ΠÑÒÎËÁÖÀ, ÅÑËÈ ÍÅÒ ÄÅÒÅÉ ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 481) ÆÈ +)), /))- * * * * * ? ÍÅ ÆÈ +)), /))- ? (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 453 ÄËß ÑËÅÄÓÞÙÅÃÎ ÑÒÎËÁÖÀ, ÅÑËÈ ÍÅÒ ÄÅÒÅÉ ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 481) ÆÈ +)), /))- * * * * * ? ÍÅ ÆÈ +)), /))- ? (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 453 ÄËß ÑËÅÄÓÞÙÅÃÎ ÑÒÎËÁÖÀ, ÅÑËÈ ÍÅÒ ÄÅÒÅÉ ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 481) 454 Ïðèíèìàë ëè (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) âèòàìèí À èëè ïîëèâèòàìèíû â òå÷åíèè ïîñëåäíèõ 6 ìåñÿöåâ? SoÁky 6 avyÁ iHinde witamin A va-da poliwitamin kabul etdiÁizmi (HagaÁ ady)? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 455 Èìååòñÿ ëè ó Âàñ äîìà êàðòî÷êà, ãäå óêàçàíî êàêèå ïðèâèâêè è êîãäà äåëàëèñü (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ)? ÅÑËÈ ÄÀ: Ìîæåòå ëè Âû ïîêàçàòü åå ìíå? SiziÁ `vhÁizde sanjymyÁ haHan we n@ wagt edilenligi barada hat barmy (HagaÁ ady). Bar bolsa: Siz g`rkezip bilersiÁizmi? ÄÀ, ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÊÀÐÒÎ×ÊÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÏÅÐÅÕÎÄ Ê 457)=)))))))- ÄÀ, ÍÎ ÊÀÐÒÎ×ÊÓ ÍÅ ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒ . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÕÎÄ Ê 463)=)))))))- ÊÀÐÒÎ×ÊÈ ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ÄÀ, ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÊÀÐÒÎ×ÊÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÏÅÐÅÕÎÄ Ê 457)=)))))))- ÄÀ, ÍÎ ÊÀÐÒÎ×ÊÓ ÍÅ ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒ . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÕÎÄ Ê 463)=)))))))- ÊÀÐÒÎ×ÊÈ ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ÄÀ, ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÊÀÐÒÎ×ÊÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÏÅÐÅÕÎÄ Ê 457)=)))))))- ÄÀ, ÍÎ ÊÀÐÒÎ×ÊÓ ÍÅ ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒ . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÕÎÄ Ê 463)=)))))))- ÊÀÐÒÎ×ÊÈ ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 456 Áûëà ëè ó Âàñ êîãäà-ëèáî êàðòî÷êà äëÿ ïðèâèâîê (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ)? Sizde haHan - hem bolsa sanjym barada hat barmydy (HagaÁ ady)? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÏÅÐÅÕÎÄ Ê 463)=)))))))1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÏÅÐÅÕÎÄ Ê 463)=)))))))1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÏÅÐÅÕÎÄ Ê 463)=)))))))1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 457 (1) ÏÅÐÅÏÈÑÀÒÜ ÄÀÒÛ ÏÐÈÂÈÂÎÊ ÄËß ÊÀÆÄÎÉ ÂÀÊÖÈÍÛ ÈÇ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÍÎÉ ÊÀÐÒÎ×ÊÈ. (2) ÇÀÏÈÑÀÒÜ ‘44'  ÑÒÎËÁÖÅ ‘ ÄÅÍÜ’ ÏÐÈÂÈÂÎÊ Â ÒÎÌ ÑËÓ×ÀÅ, ÅÑËÈ ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÁÛËÀ ÑÄÅËÀÍÀ, ÍÎ ÄÀÒÀ ÂÎÎÁÙÅ ÍÅ ÓÊÀÇÀÍÀ ÒÈÏ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ ÄÅÍÜ ÌÅÑßÖ ÃÎÄ ÄÅÍÜ ÌÅÑßÖ ÃÎÄ ÄÅÍÜ ÌÅÑßÖ ÃÎÄ a ÁÖÆ ÁÖÆ . . . . . . . . . . . ÁÖÆ . . . . . . . . . . . ÁÖÆ . . . . . . . . . . . . b ÏÎËÈÎ 0 -  ÐÎÄÄÎÌÅ (Ï0) Ï0 . . . . . . . . . . . . . Ï0 . . . . . . . . . . . . . Ï0 . . . . . . . . . . . . . . c ÏÎËÈÎ 1 (Ï1) Ï1 . . . . . . . . . . . . . Ï1 . . . . . . . . . . . . . Ï1 . . . . . . . . . . . . . . d ÏÎËÈÎ 2 (Ï2) Ï2 . . . . . . . . . . . . . Ï2 . . . . . . . . . . . . . Ï2 . . . . . . . . . . . . . . e ÏÎËÈÎ 3 (Ï3) Ï3 . . . . . . . . . . . . . Ï3 . . . . . . . . . . . . . Ï3 . . . . . . . . . . . . . . g ÀÊÄÑ/ÀÄÑ 1 (À1) À1 . . . . . . . . . . . . . À1 . . . . . . . . . . . . . À1 . . . . . . . . . . . . . . h ÀÊÄÑ/ÀÄÑ 2 (À2) À2 . . . . . . . . . . . . . À2 . . . . . . . . . . . . . À2 . . . . . . . . . . . . . . i ÀÊÄÑ/ÀÄÑ 3 (À3) À3 . . . . . . . . . . . . . À3 . . . . . . . . . . . . . À3 . . . . . . . . . . . . . . k ÀÊÄÑ/ÀÄÑ 4 (À4) À4 . . . . . . . . . . . . . À4 . . . . . . . . . . . . . À4 . . . . . . . . . . . . . . l ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÏÐÎÒÈ ÊÎÐÈ ÊÎÐÜ . . . . . . . . . . ÊÎÐÜ . . . . . . . . . . ÊÎÐÜ . . . . . . . . . . . m ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÏÐÎÒÈ ÝÏÈÄ.ÏÀÐÎÒÈÒÀ ÏÀÐÎÒÈÒ . . . . . . ÏÀÐÎÒÈÒ . . . . . . ÏÀÐÎÒÈÒ . . . . . . . n ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÏÐÎÒÈ ÃÅÏÀÒÈÒÀ  (Â1) ÃÅÏÀÒÈÒ Â (Â1) . ÃÅÏÀÒÈÒ Â (Â1) . ÃÅÏÀÒÈÒ Â (Â1) . . o ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÏÐÎÒÈ ÃÅÏÀÒÈÒÀ  (Â2) ÃÅÏÀÒÈÒ Â (Â2) . ÃÅÏÀÒÈÒ Â (Â2) . ÃÅÏÀÒÈÒ Â (Â2) . . p ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÏÐÎÒÈ ÃÅÏÀÒÈÒÀ  (Â3) ÃÅÏÀÒÈÒ Â (Â3) . ÃÅÏÀÒÈÒ Â (Â3) . ÃÅÏÀÒÈÒ Â (Â3) . . 458 Ïîëó÷àë(à) ëè (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) êàêèå- ëèáî ïðèâèâêè, êîòîðûå íå îòìå÷åíû â êàðòî÷êå, âêëþ÷àÿ ïðèâèâêè ïîëó- ÷åííûå â äåíü èììóíèçàöèè ? Sanjym hatynda edilen sanjymyÁ bellenmedigi barmy, soÁky sanjym hem girv@r? ÇÀÏÈÑÀÒÜ ‘ÄÀ’ ÒÎËÜÊÎ Â ÒÎÌ ÑËÓ×ÀÅ, ÅÑËÈ ÓÏÎÌÈÍÀÞÒÑß ÒÀÊÈÅ ÂÀÊÖÈÍÛ, ÊÀÊ ÁÖÆ, ÏÎËÈÎ 0-3, ÀÊÄÑ 1-3, ÏÐÎÒÈÂÎÊÎÐÅÂÀß ÂÀÊÖÈÍÀ, ÏÐÎÒÈ ÃÅÏÀÒÈÒÀ  È/ÈËÈ ÏÀÐÎÒÈÒÀ ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÂÅÐÍÓÒÜÑß Ê 457 È ÇÀÏÈÑÀÒÜ =)- ‘66'  ÃÐÀÔÅ, ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÅÉ ÄÍÞ) ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÂÅÐÍÓÒÜÑß Ê 457 È ÇÀÏÈÑÀÒÜ =)- ‘66'  ÃÐÀÔÅ, ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÅÉ ÄÍÞ) ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (ÂÅÐÍÓÒÜÑß Ê 457 È ÇÀÏÈÑÀÒÜ =)- ‘66'  ÃÐÀÔÅ, ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÅÉ ÄÍÞ) ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌß____________________________ ÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌß__________________________ ÏÐÅÄÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌß_____________________________ 463 Áûëà ëè ïîâûøåííàÿ òåìïåðàòóðà ó (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) êîãäà-ëèáî â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 2 íåäåëü? SoÁky 2 hepd@niÁ iHinde (HagaÁ ady) gyzgyny galdymy? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 464 Áûë ëè êàøåëü ó (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 2 íåäåëü? SoÁky 2 hepd@niÁ iHinde (HagaÁ ady) hsghlewhk boldymy? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÕÎÄ Ê 466)=)))))))1 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÕÎÄ Ê 466)=)))))))1 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÕÎÄ Ê 466)=)))))))1 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 465  òî âðåìÿ, êîãäà ó (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) áûë êàøåëü, îòìå÷àëè ëè Âû, ÷òî ó íåãî áûëî óêîðî÷åííîå è ÷àñòîå äûõàíèå ? Siz syn etdiÁizmi hsghlewik bolan vagdavynda dem alyÕy vygy we gysga boldymy? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 466 ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ 463 È 464: ÏÎÂÛØÅÍÍÀß ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ ÈËÈ ÊÀØÅËÜ? “ÄÀ”  463 ÈËÈ 464 +)), /))- ? ÍÅÒ\ÍÅ ÇÍÀÅÒ +)), /))- * ? (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 472) “ÄÀ”  463 ÈËÈ 464 +)), /))- ? ÍÅÒ\ÍÅ ÇÍÀÅÒ +)), /))- * ? (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 472) “ÄÀ”  463 ÈËÈ 464 +)), /))- ? ÍÅÒ\ÍÅ ÇÍÀÅÒ +)), /))- * ? (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 472) 467 Îáðàùàëèñü ëè Âû çà êîíñóëüòàöèåé èëè ëå÷åíèåì ïî ïîâîäó çàáîëåâàíèÿ ? Siz kesel hHin konsultatsiva va-da bejergi almak barada vhz tutdyÁyzmy? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 472)=)))))))- ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 472)=)))))))- ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 472)=)))))))- 467À Êàêèå ïðèçíàêè èëè ñèìïòîìû çàñòàâèëè Âàñ îáðàòèòüñÿ çà êîíñóëüòàöèåé/ ëå÷åíèåì? Havsy seb@pler sizi konsultasiva, bejerg@ vhz tutmaga mejbur etdi? ÊÎÃÄÀ Ó ÍÅÃÎ/ÍÅÅ: ÇÀÁÈÒ ÍÎÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ÍÀÐÓØÅÍ ÑÎÍ/ÀÏÏÅÒÈÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . B ÏÎÂÛØÅÍÍÀß ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ . . . . . . . . . . . . C Ó×ÀÙÅÍÍÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . D ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÀß ÁÎËÅÇÍÜ . . . . . . . . . . E ÄÐÓÃÎÅ ____________________________ X (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z ÊÎÃÄÀ Ó ÍÅÃÎ/ÍÅÅ: ÇÀÁÈÒ ÍÎÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ÍÀÐÓØÅÍ ÑÎÍ/ÀÏÏÅÒÈÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . B ÏÎÂÛØÅÍÍÀß ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ . . . . . . . . . . . . C Ó×ÀÙÅÍÍÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . D ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÀß ÁÎËÅÇÍÜ . . . . . . . . . . E ÄÐÓÃÎÅ ____________________________ X (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z ÊÎÃÄÀ Ó ÍÅÃÎ/ÍÅÅ: ÇÀÁÈÒ ÍÎÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ÍÀÐÓØÅÍ ÑÎÍ/ÀÏÏÅÒÈÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . B ÏÎÂÛØÅÍÍÀß ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ . . . . . . . . . . . C Ó×ÀÙÅÍÍÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . D ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÀß ÁÎËÅÇÍÜ . . . . . . . . . . E ÄÐÓÃÎÅ ____________________________ X (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z 468 Êóäà Âû îáðàùàëèñü çà êîíñóëüòàöèåé è (èëè) ëå÷åíèåì ? Êóäà-ëèáî åùå? Konsultasiva va-da bejergi hHin siz nir@ vhz tutdyÁyz? BaÕga nirä? ÎÒÌÅÒÈÒÜ ÂÑÅ ÏÅÐÅ×ÈÑËÅÍÍÛÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß. ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÅÊÒÎÐ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ÑÄÇ\ÃÄÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B ÀÏÒÅÊÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E ÄÐÓÃÎÅ ÃÎÑ. Ó×ÐÅÆÄ. __________________________ F (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ×ÀÑÒÍÛÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÑÅÊÒÎÐ ×ÀÑÒ. ÁÎËÜÍÈÖÀ/ÊËÈÍÈÊÀ . . . . . . . . . . . . G ×ÀÑÒ.ÀÏÒÅÊÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H ×ÀÑÒÍÛÉ ÂÐÀ× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ÄÐÓÃÎÅ ×ÀÑÒ. ÌÅÄ. Ó×ÐÅÆÄ. _________________________________ J (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÄÐÓÃÎÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÇÍÀÕÀÐÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K ÄÐÓÃÎÅ ____________________________ X (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÅÊÒÎÐ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ÑÄÇ\ÃÄÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B ÀÏÒÅÊÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E ÄÐÓÃÎÅ ÃÎÑ. Ó×ÐÅÆÄ. __________________________ F (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ×ÀÑÒÍÛÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÑÅÊÒÎÐ ×ÀÑÒ. ÁÎËÜÍÈÖÀ/ÊËÈÍÈÊÀ . . . . . . . . . . . . G ×ÀÑÒ.ÀÏÒÅÊÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H ×ÀÑÒÍÛÉ ÂÐÀ× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ÄÐÓÃÎÅ ×ÀÑÒ. ÌÅÄ. Ó×ÐÅÆÄ. _________________________________ J (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÄÐÓÃÎÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÇÍÀÕÀÐÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K ÄÐÓÃÎÅ ____________________________ X (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÅÊÒÎÐ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ÑÄÇ\ÃÄÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B ÀÏÒÅÊÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E ÄÐÓÃÎÅ ÃÎÑ. Ó×ÐÅÆÄ. __________________________ F (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ×ÀÑÒÍÛÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÑÅÊÒÎÐ ×ÀÑÒ. ÁÎËÜÍÈÖÀ/ÊËÈÍÈÊÀ . . . . . . . . . . . G ×ÀÑÒ.ÀÏÒÅÊÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H ×ÀÑÒÍÛÉ ÂÐÀ× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ÄÐÓÃÎÅ ×ÀÑÒ. ÌÅÄ. Ó×ÐÅÆÄ. _________________________________ J (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) ÄÐÓÃÎÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÇÍÀÕÀÐÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K ÄÐÓÃÎÅ ____________________________ X (ÓÊÀÇÀÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ) 472 Áûë ëè ó (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) ïîíîñ çà ïîñëåäíèå 2 íåäåëè ? SoÁky 2 hepd@niÁ iHinde (HagaÁ ady) iHigeHdimi? ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÕÎÄ Ê 480)=)))))))1 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÕÎÄ Ê 480)=)))))))1 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÍÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ÏÅÐÅÕÎÄ Ê 480)=)))))))1 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 473  òî âðåìÿ, êîãäà ó (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) áûë ïîíîñ,äàâàëè ëè åìó æèäêîñòè: ìåíüøå ÷åì îáû÷íî, òàêîå æå êîëè÷åñòâî, èëè áîëüøå ÷åì îáû÷íî ? (GagaÁ ady) iHigeHen wagty siz oÁa suwuklyk berv@n m`Hberinden az Õol mukdarda va-da `Ákiden k`p berdiÁmi? ÌÅÍÜØÅ ÏÈÒÜß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÒÎ ÆÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÈÒÜß . . . . . . . . . . . . . . 2 ÁÎËÜØÅ ÏÈÒÜß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÌÅÍÜØÅ ÏÈÒÜß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÒÎ ÆÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÈÒÜß . . . . . . . . . . . . . . 2 ÁÎËÜØÅ ÏÈÒÜß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÌÅÍÜØÅ ÏÈÒÜß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÒÎ ÆÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÈÒÜß . . . . . . . . . . . . . . 2 ÁÎËÜØÅ ÏÈÒÜß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 474  òî âðåìÿ, êîãäà ó (ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ) áûë ïîíîñ,äàâàëè ëè åìó ïèùó: ìåíüøå ÷åì îáû÷íî, òàêîå æå êîëè÷åñòâî, èëè áîëüøå ÷åì îáû÷íî ? (GagaÁ ady) iHigeHen wagty siz oÁa ivmiti `Áki berv@n m`Hberinden az, Õol mukdarda va-da `Ákiden k`p berdiÁmi? ÌÅÍÜØÅ ÅÄÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÒÎ ÆÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÅÄÛ . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÁÎËÜØÅ ÅÄÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÌÅÍÜØÅ ÅÄÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÒÎ ÆÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÅÄÛ . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÁÎËÜØÅ ÅÄÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÌÅÍÜØÅ ÅÄÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÒÎ ÆÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÅÄÛ . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÁÎËÜØÅ ÅÄÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ÍÅ ÇÍÀÅÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌß____________________________ ÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌß__________________________ ÏÐÅÄÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌß_____________________________ 475 Ïðèíèìàë ëè îí (à) ëþáóþ èç ñëåäóþùèõ æèäêîñòåé: Æèäêîñòü, ïðèãîòîâëåííàÿ èç ïîðîøêà â ïàêåòèêå, íàçûâàåìàÿ ÐÅÃÈÄÐÎÍ? Âîäà? Ìîëîêî/Äåòñêóþ ñìåñü? Ñóï? Êåôèð/Àéðàí? Íàïèòêè (ÊÎÊÀ-ÊÎËÀ, ÔÀÍÒÀ è äð.) ? Äðóãèå íàïèòêè? Ol Õu suwuklyklaryÁ havsam bolsa birini kabul edv@rmidi: poroÕokdan vasalan suwkluk - regidron? Suw? Shvt? Gaga ivmiti? Kefir avran? IHgiler (koka-kola, fanta we) baÕgalar? We baÕga iHgiler? ÄÀ ÍÅÒ ÍÇ ÐÅÃÈÄÐÎÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 8 ÂÎÄÀ . . . . . . . . . . . . .

View the publication

Looking for other reproductive health publications?

The Supplies Information Database (SID) is an online reference library with more than 2000 records on the status of reproductive health supplies. The library includes studies, assessments and other publications dating back to 1986, many of which are no longer available even in their country of origin. Explore the database here.

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.