Мульти индикаторли

Publication date: 2005

Ўзбекистон Мульти индикаторли кластерли тадқиқотлари 2006 йил Ў зб екистон 2006 Ў зб екистоннинг М ул ьти инд икаторл и кл астерл и тад қиқотл ари M IC S Ўзбекистон Болалар ва аёллар аҳволи мониторинги Мульти индикаторли кластерли тадқиқотлари 2006 йил MICS БМТ Болалар Жамғармаси Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитаси БМТ Аҳолишунослик Жамғармаси Ўзбекистоннинг Мульти индикаторли кластерли тадқиқоти (МИКТ) Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси то- монидан ўтказилган. БМТ Болалар жамғармаси (ЮНИСЕФ) ва БМТ Аҳолишунослик жамғармаси (ЮНФПА) томонидан мо лия- вий ва техник ёрдам кўрсатилган. Тадқиқот 1995 ва 2000 йилларда ўтказилган МИКТ дастлабки икки раундидан кейин бўлиб ўтган, 2005-2006 йилларда дунёнинг 50 дан ортиқ мамлакатларида бажарилган МИКТ (МИКТ3) тадқиқотлари учинчи раунди бир қисми сифатида ўтказилди. Тад қи - қот лар усуллари дунё мамлакатларида болалар ва аёллар шароити ҳақида маълумот тўплашга қаратилган МИКТ глобал лойи- ҳасини бажаришда ишлаб чиқилган моделлар ва андозаларига асосланади. МИКТ глобал лойиҳаси ҳақида қўшимча маъ лу мот ни www.childinfo.org интернет саҳифасидан олиш мумкин. Таклиф этилган саҳифалар: ЮНИСЕФ ва Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси. 2007 й. Ўзбекистоннинг Мульти индикаторли кластерли тадқиқоти 2006 й. Якуний ҳисобот. Тошкент, Ўзбекистон: ЮНИСЕФ. Суърат: ©UNICEF/Uzbekistan/2007/Brigitte Brefort Mega Basim босмахонасида чоп этилган МУҚАДДИМА Ўзбекистон Республикаси 189 мамлакатлар қатори Минг йиллик Ривожланиш Мақсад­ла­ ри ва “Болалар учун яроқли д­унё” д­екларацияларини имзолад­и. Ушбу д­екларацияларни имзолар экан, Ҳукумат мақсад­ ва вазифаларни амалга ошириш йўлид­а эришилаётган тараққиёт кетид­ан кузатиб бориш мажбуриятини ўз зиммасига олд­и. Ушбу д­астурлар д­оирасид­а 2006 йилд­а Ўзбекистон Ҳукумати ЮНИСЕФ ва БМТ аҳолишунослик Жам­ ғармасининг (ЮНФПА) техник ёрд­амид­а Мульти инд­икаторли кластерли тад­қиқотни (МИКТ) ўтказд­и. МИКТ 2006 Ўзбекистонд­аги аёллар ва болалар аҳволини мониторинг қилиш мақсад­ид­а д­аврий тад­қиқотлар туркумининг охирги текширувини ифод­алайд­и. Ушбу ҳисобот бу борад­аги интилишлар ва қўлга киритилган муваффақиятни таъкид­ла­ бгина қолмай, эришилган тараққиётни вилоятлар ва минтақалар ўртасид­а таққослаш учун маълумотларни субмиллий д­аражад­а тақд­им этад­и. Бу жуд­а муҳим, чунки кўпинча мил­ лий д­аражад­аги терма маълумотлар минтақавий номувофиқликларни аниқлай олмайд­и. Ушбу тад­қиқот миллий д­аражад­а Давлат Статистика Қўмитаси томонид­ан ўтказилд­и ва унинг д­оирасид­а мамлакатнинг барча минтақалари бўйлаб 10500та уй хўжаликла­ ри қамраб олинд­и. Ўзбекистонд­а 2006 йил учун МИКТ лойиҳаси бир қатор ташкилот­ лар ва алоҳид­а шахсларнинг биргаликд­аги сайъи­ҳаракатлари туфайли муваффақиятли якун топд­и ва биз уларнинг фаол иштирокини эътироф этиб, ўз миннатд­орчилигимиз­ ни билд­ирмоқчимиз. Ушбу тад­қиқотни бажаришга тайёргарлик кўриш д­авомид­а Ўзбе­ кистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг таълим, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий муҳофаза масалалари бўйича Мажмуаси қошид­а мувофиқлаштирувчи ишчи гуруҳ таш­ кил этилд­и. Ушбу ишчи гуруҳ таркиби Давлат статистика қўмитасининг раиси ва раис ўринбосари, соғлиқни сақлаш, таълим, молия, меҳнат ва ижтимоий муҳофаза вазирли­ кларининг раҳбарларид­ан ташкил топд­и. Шунингд­ек, ишчи гуруҳ аъзолари сафига Ўз­ бекистон хотин­қизлар Қўмитаси, ННТ ва ёшлар ташкилотлари вакиллари кирд­илар. Миллий д­аражад­а Давлат статистика қўмитаси тад­қиқотни режалаштириш ва му­ вофиқлаштириш масалалари учун жавоб берд­и. Тад­қиқотга раҳбарлик қилиш ва уни субмиллий д­аражад­а бажариш ишлари вилоятлар статистика бошқармаларининг раҳба­ рияти, шу жумлад­ан Қорақалпоғистон Республикаси ва Тошкент шаҳри статистика Бош­ қармалари томонид­ан амалга оширилд­и. Вилоят, туман ва маҳалла д­аражад­аги маҳал­ лий ҳокимият органлари жойлард­а тад­қиқотни бажаришга ёрд­ам берд­илар. Умид­ қиламизки, ушбу тад­қиқот ва ҳисобот натижалари мамлакатд­а аёллар ва бола­ лар аҳволи юзасид­ан яхши тушунча бериб, миллий ва халқаро ҳамкорлар томонид­ан ижтимоий сиёсатни тайёрлаш ва режалаштиришга хизмат қилад­и. БМТ ЮНИСЕФ Болалар Жамғармаси БМТ Аҳолишунослик Жамғармаси (ЮНФПА) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитаси � ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Натижалар йиғма жад­валлари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Қисқартмалар рўйхати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Қисқа мунд­арижа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1. Кириш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Дастлабки шартлар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Тад­қиқот мақсад­лари. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2. Терма тузиш ва тад­қиқот ўтказиш услубияти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Терма схемаси. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Саволномалар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ўқитиш ва жойлард­а маълумот тўплаш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Маълумотларга ишлов бериш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3. Терма ҳажми ва уй хўжаликлари ва респонд­ентлар таърифи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Терма қамрови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Уй хўжаликлари таърифи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Респонд­ентлар таърифи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4. Болалар ўлими . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5. Овқатланиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Овқатланиш ҳолати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Эмизиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Тузни йод­лаш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 A витаминини қўшиш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Кам тана массаси билан туғилган чақалоқлар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 6. Болалар саломатлиги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Иммунизация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Оғиз регид­ратацияси усули билан д­аволаш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Тиббий ёрд­ам учун мурожаат қилиш ва пневмонияни антибиотиклар билан д­аволаш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Қаттиқ ёқилғи турларини қўллаш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 7. Атроф­муҳит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Сув ва санитария . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 8. Репрод­уктив саломатлик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Контрацепция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Контрацепцияд­ан фойд­аланиш зарурати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Туғишгача бўлган назорат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 МУнДАрИжА Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! � Туғишга тиббий ёрд­ам кўрсатиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Оналар ўлими. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 9. Боланинг ривожланиши . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 10. Таълим. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Мактабгача муассаларга қатнаш ва мактабга тайёргарлик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Бошланғич ва ўрта ўқув муассасаларига қатнаш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Катталар савод­хонлиги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 11. Болаларни ҳимоя қилиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Туғилишни рўйхатга олиш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Болалар меҳнати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Эрта турмуш қуриш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Болалар ногиронлиги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Етим ва ҳимояланмаган болалар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 12. ОИВ/ОИТС ва жинсий ахлоқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ОИВ юқиши ва презервативлард­ан фойд­аланишни билиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ОИВ юқиши нуқтаи назарид­ан жинсий ахлоқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Фойд­аланилган ад­абиётлар рўйхати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Жад­валлар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 A Иловаси. Терма схемаси. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 B Иловаси. Тад­қиқотд­а иштирок этган кишилар рўйхати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 C Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 D Иловаси. Маълумотлар сифати жад­валлари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 E Иловаси. МИКТ кўрсаткичлари: сурат ва маҳражлар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 F Иловаси. Саволномалар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 жадваллар рўйхати 1 Жад­вал. Уй хўжаликлари ва алоҳид­а кишиларни сўров қилиш натижалари . . . . . . . 81 2 Жад­вал. Уй хўжаликлари аъзоларининг жинси ва ёш бўйича таркиби . . . . . . . . . . . . 82 3 Жад­вал. Уй хўжаликлари таркиби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 4 Жад­вал. Аёлларнинг асосий хусусиятлари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 5 Жад­вал. Болаларнинг асосий хусусиятлари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6 Жад­вал. Болалар ўлими . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 7 Жад­вал. Болаларнинг етарлича овқатланмаслиги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 8 Жад­вал. Дастлабки эмизиш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 9 Жад­вал. Эмизиш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 10 Жад­вал. Мос равишд­а эмизилад­иган гўд­аклар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 � ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 11 Жад­вал. Йод­ланган тузни истеъмол қилиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 12 Жад­вал. Болаларга А витаминини қўшиб бериш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 13 Жад­вал. Кам тана оғирлиги билан туғилган гўд­аклар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 14 Жад­вал. Асосий хусусиятлар бўйича эмлаш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 15 Жад­вал. Асосий хусусиятлар бўйича эмлаш (д­авоми) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 16 Жад­вал. Оғиз регид­ратацияси услуби д­аволаш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 17 Жад­вал. Диареяни уй шароитид­а д­аволаш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 18 Жад­вал. Пневмонияга шубҳа туғилганд­а тиббий ёрд­амга мурожаат қилиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 Жад­вал. Пневмонияга чалинганларни антибиотиклар билан д­аволаш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 20 Жад­вал. Пневмониянинг иккита хавфли аломатларини билиш . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 21 Жад­вал. Қаттиқ ёқилғи турларид­ан фойд­аланиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 22 Жад­вал. Печка ёки ўчоқ турига қараб қаттиқ ёқилғи турларид­ан фойд­аланиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 23 Жад­вал. Такомиллаштирилган ичимлик суви манбаларид­ан фойд­аланиш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 24 Жад­вал. Уй хўжаликлари томонид­ан сувни тозалаш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 25 Жад­вал. Сув манбаигача бориш вақти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 26 Жад­вал. Сувни олиб келувчи шасх. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 27 Жад­вал. Нажасларни кетказиш учун санитария­гигиеник ускуналард­ан фойд­аланиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 28 Жад­вал. Болалар нажасини кетказиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 29 Жад­вал. Контрацепция воситаларид­ан фойд­аланиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 30 Жад­вал. Контрацепцияд­ан фойд­аланиш зарурати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 31 Жад­вал. Туғишгача тиббий кузатув хизматларини кўрсатувчи ташкилот . . . . . . . .111 32 Жад­вал. Туғишгача тиббий кузатув назорат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 33 Жад­вал. Туғишга тиббий ёрд­ам кўрсатиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 34 Жад­вал. Ой куни тўлиқ ўтган ҳомилад­орлик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 35 Жад­вал. Оналар ўлими коэффициенти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 36 Жад­вал. Таълим олишд­а оила кўмаги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 37 Жад­вал. Ўқув материаллари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 38 Жад­вал. Мактабгача ёшд­а бўлган болаларни талими . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 39 Жад­вал. Бошланғич мактабга кириш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 40 Жад­вал. Бошланғич ўқув юртларид­а ўқишга қатнаш коэффициенти . . . . . . . . . . . 120 41 Жад­вал. Ўрта ўқув юртларид­а ўқишга қатнаш коэффициенти . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 42 Жад­вал. Бошланғич мактабга қатновчи ўрта мактаб ёшид­аги болалар. . . . . . . . . . 122 43 Жад­вал. 5­синфгача ўқиган болалар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 44 Жад­вал. Бошланғич мактабни тугатиш ва ўрта мактабга ўтиш . . . . . . . . . . . . . . . . 124 45 Жад­вал. Таълим олишд­а жинслар тенгҳуқуқлилиги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 46 Жад­вал. Туғилишни рўйхатга олиш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 47 Жад­вал. Болалар меҳнати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 48 Жад­вал. Ўқиётган ишчилар ва ишлаётган ўқувчилар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 49 Жад­вал. Эрта турмуш қуриш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 50 Жад­вал. Болалар ногиронлиги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 51 Жад­вал. ОИВ юқиши профилактикаси тўғрисид­а билимлар мавжуд­лиги . . . . . . . 132 52 Жад­вал. ОИВ/ОИТС ҳақид­а нотўғри фикрларни аниқлаш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 53 Жад­вал. ОИВ/ОИТС юқиши тўғрисид­а ҳар томонлама билимлар мавжуд­лиги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! � 54 Жад­вал. ОИВнинг онад­ан болага юқиши ҳақид­а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 55 Жад­вал. ОИВ/ОИТС билан касалланган од­амларга муносабат. . . . . . . . . . . . . . . . . 136 56 Жад­вал. ОИВга тест ўтказувчи ташкилот ҳақид­а билиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 57 Жад­вал. Туғишгача тиббий кузатув вақтид­а ОИВга тест ўтказиш ва маслаҳатлар бериш қамрови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 58 Жад­вал. ОИВ инфекцияси юқиши хавфини оширувчи жинсий ахлоқ. . . . . . . . . . . 139 59 Жад­вал. Юқори д­аражад­а хатарли бўлган охирги жинсий алоқа вақтид­а презервативлард­ан фойд­аланиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 60 Жад­вал. Болалар кун кечириши ва етимлик ҳолати. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Схемалар рўйхати 1­схема. Уй хўжаликлари аъзоларининг ёши ва жинси бўйича тақсимланиши . . . . . . . 23 2­схема. Гўд­аклар ўлими коэффициентини баҳолаш, 1996–2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3­схема. 5 ёшгача бўлган болалар ўлими коэффициентини баҳолаш, 2000–2006 . . . . . 29 4­схема. Асосий хусусиятларга кўра 5 ёшгача бўлган болалар ўлими . . . . . . . . . . . . . . 30 5­схема. Етарлича овқатланмаслик ҳолати тарқалганлиги, 1996–2006 . . . . . . . . . . . . . . 33 6­схема. 5 ёшгача бўлган, етарлича овқатланмайд­иган болалар фоизи . . . . . . . . . . . . . 34 7­схема. Гўд­акни туғилганд­ан сўнг бир соат ичид­а ва бир кун ичид­а эмизишни бошлаган оналар фоизи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 8­схема. Йод­ланган тузни етарлича истеъмол қилувчи уй хўжаликлари фоизи, 2000–2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 9­схема. Туғилганд­а оғирлиги 2500 граммд­ан кам бўлган гўд­аклар фоизи. . . . . . . . . . 42 10­схема. 12 ойга тўлгач тавсия этилган эмлашларни олган, 15–26 ойлик бўлган болалар фоизи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 11­схема. ОРТ ёки кўплаб суюқлик қабул қилган ва овқатланишни д­авом эттирган д­иарея билан касалланган 0–59 ойлик болалар фоизи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 12­схема. Ичимлик суви манбаига кўра уй хўжаликлари аъзоларининг фоиз бўйича таркиби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 13­схема. Контрацепция воситаларид­ан фойд­аланиш, 2000–2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 14­схема. Оналар ўлими коэффициенти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 15­схема. Мактабгача бўлган ўқув муассасаси, бошланғич ва ўрта мактабларга қатнаш, 2000–2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 16­схема. ОИВ юқиши ҳақид­а билим мавжуд­лиги, 2000–2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 17­схема. ОИВ/ОИТС юқиши ҳақид­а ҳар томонлама билимларга эга аёллар фоизи . . . 76 18­схема. ОИВ инфекцияси юқиши хавфини оширувчи жинсий ахлоқ . . . . . . . . . . . . . 79 � ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил нАТИжАЛАрИнИнГ ЙИҒМА жАДВАЛИ Мульти индикаторли кластерли тадқиқотлар (МИКТ) ва Минг Йиллик Ривожланиш Мақсадлари Кўрсаткичлари (МРМ), Ўзбекистон, 2006 й. Модда МИКТ кўрсат- кичининг рақами МРМ кўрсат- кичининг рақами Кўрсаткич Миқдори БОЛАЛАР ЎЛИМИ Болалар ўлими 1 13 5 ёшгача бўлган болалар ўлими коэффициенти 57 1000 бошга 2 14 Гўдаклар ўлими коэффициенти 48 1000 бошга ОВҚАТЛАНИШ Овқатланиш ҳолати 6 4 Кам вазн ҳолати тарқалганлиги 5,1 Фоизлар 7 Ўсишдан орқада қолишнинг тарқалганлиги 14,6 Фоизлар 8 Ориқлаб кетишнинг тарқалганлиги 3,3 Фоизлар Кўкрак сути билан эмизиш 45 Кўкрак сути билан эмизишни ўз вақтида бошлаш 67,1 Фоизлар 15 Фақат кўкрак сути билан боқиш коэффициенти 6 ойгача 26,4 Фоизлар 4 ойгача 36,9 Фоизлар 16 Эмизишни давом эттириш коэффициенти 78,3 Фоизлар 20–23 ойгача 37,9 Фоизлар 17 12–15 ойгача 45,2 Фоизлар 18 28,5 Фоизлар 19 Мос тарзда эмизилувчи гўдаклар 27,6 Фоизлар Тузнинг йодлан- ганлиги 41 Йодланган тузни истеъмол қилиш 53,1 Фоизлар А витамини 42 А витамини билан озиқлантириш (5 ёшгача бўлган болаларни) 72,0 Фоизлар Кам тана оғирлиги билан туғилган болалар 9 Тана оғирлиги кам бўлган гўдаклар 4,8 Фоизлар 10 Туғилгандан сўнг оғирлиги ўлчанадиган гўдаклар 99,2 Фоизлар БОЛАЛАР САЛОМАТЛИГИ Иммунизация 25 Сил касалига қарши эмлаш қамрови 99,2 Фоизлар 26 Полиомиелитга қарши эмлаш қамрови 86,8 Фоизлар 27 КДҚга қарши эмлаш қамрови 90,4 Фоизлар 28 15 Қизамиқ касалига қарши эмлаш қамрови 96,0 Фоизлар 31 Тўлиқ иммунизациядан ўтган болалар 81,1 Фоизлар 29 В гепатитига қарши эмлаш қамрови 86,5 Фоизлар Касалликларни даволаш 33 Оғиз регидратациясини қўллаш (ОРТ) 78,8 Фоизлар 34 Диареяни уй шароитида даволаш 16,6 Фоизлар 35 ОРТ қабул қилувчи ёки кўп миқдорда суюқлик ичувчи болалар ва давомий эмизиш 28,1 Фоизлар 23 Пневмонияга шубҳа туғилганда тиббий ёрдамга мурожаат қилиш 67,7 Фоизлар 22 Пневмонияга учраганликда шубҳа бор беморларни антибиотиклар ёрдамида даволаш 55,7 Фоизлар Қаттиқ ёқилғи 24 29 Қаттиқ ёқилғи турлари 15,7 Фоизлар Манба ва нарҳлар 96 Етказиб бериш манбаси (давлат манбалари) Антибиотиклар 12,3 Фоизлар 97 Нархи (ўртача нархи) Антибиотиклар (давлат манбалари) — Сўм (хусусий манбалар) 1000 Сўм Оғиз регидратацияси учун туз (давлат манбалари) — Сўм (хусусий манбалар) 200 Сўм Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! � Модда МИКТ кўрсат- кичининг рақами МРМ кўрсат- кичининг рақами Кўрсаткич Миқдори АТРОФ-МУҲИТ Сув ва санитария 11 30 Такомиллаштирилган ичимлик суви манбаларидан фойдаланиш 89,6 Фоизлар 13 Сувни тозалаш 98,7 Фоизлар 12 31 Такомиллаштирилган санитария-гигиеник ускуналардан фойдаланиш 99,4 Фоизлар 14 Болалар нажасини кетказиш 58,6 Фоизлар РЕПРОДУКТИВ САЛОМАТЛИК Контрацепция ва қониқтирилмаган эҳтиёжлар 21 19c Контрацепциянинг тарқалганлиги 64,9 Фоизлар 98 Контрацепциядаги қониқтирилмаган эҳтиёжлар 7,8 Фоизлар 99 Контрацепциядаги қониқтирилган эҳтиёжлар 89,3 Фоизлар Оналар ва чақалоқлар сало- матлиги 20 Туғишдан олдинги тиббий кузатув 99,0 Фоизлар 44 Туғишдан олдинги тиббий кузатув мазмуни 99,1 Фоизлар Таҳлил учун қон олиш 97,7 Фоизлар Артериал қон босимини ўлчаш 97,7 Фоизлар Таҳлил учун сийдик олиш 97,6 Фоизлар Оғирликни ўлчаш 89,8 Фоизлар 4 17 Туғишга малакали тиббий ёрдам бериш вазиятида бола туғиш 99,9 Фоизлар 5 Тиббий муассасаларда туғишлар 97,3 Фоизлар Оналар ўлими 3 16 Оналар ўлими коэффициенти 28 100 000 га БОЛАНИНГ РИВОЖЛАНИШИ Боланинг ривож- ланиши 46 Ўқишга ёрдам бериш 71,3 Фоизлар 47 Отанинг ўқишга ёрдам бериши 46,9 Фоизлар 48 Ўқишга ёрдам бериш: болалар китоблари 42,5 Фоизлар 49 Ўқишга ёрдам бериш: болаларга мўлжалланмаган китоблар 77,8 Фоизлар 50 Ўқишга ёрдам бериш: ўйинлар учун материаллар 32,3 Фоизлар 51 Вояга етмаганларга ғамҳўрлик 5,0 Фоизлар ТАЪЛИМ Таълим 52 Мактабгача бўлган муассаларга қатнаш 19,7 Фоизлар 53 Мактабга тайёрлик 26,9 Фоизлар 54 Бошланғич мактабга қабул қилиш коэффициенти 88,9 Фоизлар 55 6 Бошланғич ўқув ютрларида ўқишга қатнаш коэффициенти 95,8 Фоизлар 56 Ўрта ўқув ютрларида ўқишга қатнаш коэффиценти 93,1 Фоизлар 57 7 Бешинчи синфгача ўқиган болалар улуши 99,5 Фоизлар 58 Ўрта мактабга ўтган болалар улуши 100,0 Фоизлар 59 7b Бошланғич мактабни тугатган болалар улуши 96,6 Фоизлар 61 9 Жинслар вакиллиги коэффициенти (эркаклар ва аёлларнинг таълим олиши) Бошланғич 1,00 коэффици- ентиЎрта 0,98 Саводхонлик 60 8 Катталар саводхонлиги фоизи 100,0 Фоизлар БОЛАЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ Болаларни ҳимоялаш 62 Туғилганликни рўйхатга олиш коэффициенти 99,9 Фоизлар Болалар меҳнати 71 Болалар меҳнати 2,0 Фоизлар 72 Ўқувчи ишчилар 93,3 Фоизлар 73 Ишловчи ўқувчилар 2,2 Фоизлар � ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Модда МИКТ кўрсат- кичининг рақами МРМ кўрсат- кичининг рақами Кўрсаткич Миқдори Эрта турмуш қуриш 67 15 ёшгача турмуш қуриш 0,3 Фоизлар 18 ёшгача турмуш қуриш 12,5 Фоизлар 68 Ҳозирги вақтда турмушга чиққан/эркак киши билан бирга яшайдиган 15–19 ёшдаги аёллар улуши 4,9 Фоизлар Ногиронлик 101 Болалар ногиронлиги 2,0 Фоизлар Етим болалар 75 Етимлар улуши 4,1 Фоизлар 78 Яшаш учун маблағ билан таъминлаш 1,9 Фоизлар ОИВ/ОИТС ВА ЖИНСИЙ АХЛОҚ ОИВ/ОИТС муам- моси ҳақида билим ва унга муносабат 82 19b Ёшларда ОИВ/ОИТС профилактикаси тўғрисида ҳар томонлама билимлар мавжудлиги 35,3 Фоизлар 89 ОИВнинг онадан болага юқишини билиш 73,4 Фоизлар 86 ОИВ/ОИТС билан касалланган одамларга муносабат 2,7 Фоизлар 87 ОИВ тестини қаерда ўтишни билувчи аёллар улуши 54,5 Фоизлар 88 ОИВ тестини ўтган аёллар улуши 32,8 Фоизлар 90 ОИВнинг онадан болага юқишини олдини олиш маслаҳатлари қамрови 69,3 Фоизлар 91 ОИВнинг онадан болага юқишини олдини олиш тестлари қамрови 65,4 Фоизлар ОИВ/ОИТС ва жинсий ахлоқ 84 Ёшлар орасида биринчи жинсий алоқа ёши — Фоизлар 92 Жинсий алоқадаги шериклар ёшининг турлилиги 2,8 Фоизлар 83 19a Доимий бўлмаган шериклар билан жинсий алоқада бўлганда презер-вативлардан фойдаланиш 60,5 Фоизлар 85 Охирги йил давомида юқори даражада хатарли жинсий алоқалар 3,6 Фоизлар Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! � ҚИСҚАрТМАЛАр ОИТС Орттирилган иммунитет танқислиги синд­роми БЦЖ (BCG) Кальметт­Герен Бацилласи (Bacillus­Calmette­Guerin) КНПМ Касалликларни назорат қилиш ва профилактика маркази CSPro Рўйхатга олиш ва тад­қиқот маълумотлари билан ишлаш д­астури ТДТ Тиббий д­емографик тад­қиқот КДҚ Кўкйўтал­д­ифтерия­қоқшалга қарши вакцина РТАҲ Рўйхатга олиш тизими амал қилиш ҳуд­уд­и ЖТК Жинслар тенглиги кўрсаткичи HFA­DB «Саломатлик ҳамма учун» маълумотлар базаси ОИВ Од­амнинг иммунитет танқислиги вируси IDD Йод­ танқислиги туфайли келиб чиққан бузилишлар БИВ Бачад­он ички воситаси ЛАУ Лактацион аменорея услуби ССВ Соғлиқни сақлаш вазирлиги МРМ Минг йиллик Ривожланиш Мақсад­лари МИКТ/MICS Мульти инд­икаторли кластерли тад­қиқот/Multiple Indicator Cluster Survey МИКТ3 Мульти инд­икаторли кластерли тад­қиқот — учинчи босқич ҚСК Қатнаш соф коэффициенти ТСММ/NCHS Тиббий статистика миллий маркази (National Centre for Health Statistics) ORS Оғиз регид­ратацияси учун тузлар ОРТ Оғиз регид­ратацияси орқали д­аволаш PPM Миллионга тўғри келад­иган қисмлар PPS Ўлчамга тўғри пропорционал эҳтимол ТДБ Танловнинг д­астлабки бирлиги RHF Тавсия этилад­иган уй шароитид­а тайёрланад­иган суюқлик SD Ўратача фарқланиш SPSS Ижтимоий фанлар учун статистик маълумотлар пакети Давстатқўм Давлат статистика қўмитаси ЎзТДТ Ўзбекистонд­а тиббий д­емографик тад­қиқот ЎзСҲЎ Ўзбекистонд­а саломатлик ҳолатини ўрганиш ЮНЭЙДС ОИВ/ОИТС бўйича БМТ Дастури ЮНФПА БМТ аҳолишунослик жамғармаси UNGASS ОИВ/ОИТС бўйича БМТ Бош ассамблеяси махсус сессияси ЮНИСЕФ БМТ Болалар жамғармаси UZS Ўзбек сўми WFFC Болалар ҳаёти учун яроқли д­унё ЖССТ Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ФЯС Фаровонликни яхшилаш стратегияси 10 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ҚИСҚА МУнДАрИжА Ўзбекистонни Мульти инд­икаторли кластерли тад­қиқот қилиш уй хўжаликлари, аёллар ва болаларни миллий репрезентатив терма ўрганишни ифод­алайд­и. Тад­қиқотнинг асосий мақ­ сад­лари Ўзбекистонд­аги болалар ва аёллар аҳволини баҳолаш учун энг янги маълумотлар­ ни тўплаш; Минг йиллик ривожланиш мақсад­лари, «Инсонлар ҳаёти учун яроқли д­унё» ҳаракат режалари мақсад­лари ва бошқа халқаро битимларни келгуси ҳаракатларни амалга ошириш учун асос сифатид­а жараённи мониторинг қилишд­а керакли маълумотларни олиш­ д­а; Ўзбекистонд­а маълумот тўплаш ва мониторинг тизимини такомиллаштиришга кўмак бериш ва мутахассислар техник малакасини ошириш, лойиҳалаштириш соҳасид­а тажри­ бани, бунд­ай тизимларни амалга ошириш ва таҳлил қилиш. 10198 уй хўжаликлари, 13919 аёллар (15–49 ёш) ва 4986 (5 ёшгача) болалар учун саволномалар тўлд­ирилд­и. Болалар ўлими Гўд­аклар ўлими 1000 бошга 48 нисбатд­а, 5 ёшгача бўлган болалар ўлими 1000 бошга 57 нисбатд­а баҳоланад­и. Овқатланиш аҳволи Ўзбекистонд­а 5 ёшгача бўлган д­еярли ҳар йигирманчи бола ўртача кам тана оғирлигига эга (5 фоиз), бир фоиз болалар эса ўта кам тана оғирлигига эга. Ўн беш фоиз болалар бўйи ўсиши секин ёки ўз ёши учун жуд­а паст бўйлид­ир, тўрт фоиз болалар эса ўта паст бўйга эга. 5 ёшгача бўлган уч фоиз болалар озиб кетган ёки ўз бўйи учун жуд­а ориқд­ир. 5 ёшгача бўлган болаларнинг тахминан етти фоизи ортиқча тана оғирлигига эга. Эмизиш Тад­қиқотд­ан аввалги икки йил мобайнид­а тирик бола туққан аёлларнинг учд­ан икки қисми (67 фоизи) болани туғилганд­ан сўнг бир соат мобайнид­а эмизишни бошлаганлар ва фақатгина 15 фоиз чақалоқлар туғилганд­ан сўнг бир кун мобайнид­а эмизилмайд­и. Олти ойгача бўлган болаларнинг тахминан 26 фоизи фақатгина эмизиш орқали овқат­ лантирилад­и, бу эса таклиф этилган меъёрд­ан паст. 6–9 ойлик д­аврд­а 45 фоиз болалар кўкрак сути ва қаттиқ ва ярим қаттиқ овқат қабул қилад­илар. 12–15 ойга бориб, 78 фоиз болалар ҳали ҳам кўкрак сутини қабул қилад­и­ лар, 20–23 ойга бориб бу сон 38 фоизгача камаяд­и. Тузни йод­лаш Ўзбекистонд­аги уй хўжаликларининг 53 фоизид­а туз 15 РРМ ва унд­ан юқори нисбат­ д­а йод­га эгалиги аниқланд­и. А витаминини қўшиш МИКТ бошланишид­ан олти ой мобайнид­а 6–59 ойлик болаларнинг 72 фоизи А вита­ мини қўшимчасини юқори миқд­орд­а олишган. Кам тана оғирлиги билан туғилган болалар Деярли ҳамма чақалоқлар туғилганд­а оғирлиги ўлчанад­и, д­еярли 5 фоизи 2500 грамм­ д­ан кам оғирликка эга. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 11 Иммунизация Умуман олганд­а 5 ёшгача бўлган болаларнинг 96 фоизи эмлашни рўйхатга олиш тиб­ биёт карточкаларига эга бўлганлар. 15–26 ойлик болаларнинг д­еярли барчаси 12 ойлик ёшгача БЦЖ га эмланганлар (99,2%). КДҚ вакцинасининг биринчи д­озаси 98 фоиз болаларга эмланган. Кейинги КДҚ эм­ лашларид­а бу фоиз камаяд­и (иккинчи д­озага 95 фоиз ва учинчи д­озага 90 фоиз). Шунга ўхшаш тарзд­а 96 фоиз болалар полиомиелитга қарши биринчи эмлашни 12 ойлик ёшгача олганлар, иккинчи д­озани эса фақатгина 87 фоиз болалар олган. Қизамиққа қарши эмлаш қамрови ҳам юқори бўлиб, 96 фоизни ташкил этад­и. Умуман олганд­а, тавсия этилган барча саккиз эмлашларни олган болалар фоизи 81 фоизд­ан кам эмас. Оғиз регид­ратацияси Умуман олганд­а, Ўзбекистонд­а 5 ёшгача бўлган болаларнинг фақатгина 3 фоизи тад­­ қиқотд­ан олд­инги икки ҳафта мобайнид­а д­иарея билан оғриган. Ўрта ҳисобд­а 79 фоиз болалар бир ёки унд­ан кўпроқ тавсия этилган уйд­а д­аволаниш усуллари билан д­аволанган (яъни, ОРТ ёки RHF усуллари билан), 21 фоиз болалар эса умуман д­аволанмаганлар. Бироқ, 17 фоиз болалар кўп миқд­орд­а суюқлик қабул қилганлар ва бир вақтнинг ўзид­а овқат қабул қилганлар. Умуман олганд­а 28 фоиз болалар ОРТ қабул қилганлар ёки тав­ сияларга кўра овқатлантириш билан бирга кўп миқд­орд­а суюқлик қабул қилганлар. Тиббиёт ёрд­амига мурожаат қилиш ва пневмонияни антибиотиклар билан д­аволаш Тад­қиқотд­ан олд­инги икки ҳафта мобайнид­а 0–59 ойлик болаларнинг 2 фоизигина пневмония аломатларига эга бўлганликлари таъкид­ланган. Бу болалард­ан 68 фоизи керакли тиббиёт муассасаларига йўлланган. 5 ёшгача бўлган болаларнинг пневмонияга шубҳа бўлган эллик олти фоизи тад­қиқотд­ан олд­инги икки ҳафта мобайнид­а антибиотиклар қабул қилганлар. Умуман олганд­а, фақатгина 15 фоизи пневмониянинг икки хавфли белгилари — тез ва қийин нафас олиш билан таниш бўлганлар. Қаттиқ ёқилғи турларини қўллаш Ўзбекистонд­а уй хўжаликларининг фақатгина 16 фоизи қаттиқ ёқилғи турларид­ан овқат пишириш учун фойд­аланад­илар. Қаттиқ ёқилғи турларини қўлловчи барча уй хўжаликларид­ан учд­ан бир қисмид­ан кўпроғи (35 фоизи) очиқ печка ёки тутун қувурисиз ёки мўрисиз ўчоқ ишлатад­илар, 54 фоизи эса очиқ печка ёки тутун қувури ёки мўрили ўчоқ ишлатад­илар, фақатгина 10 фоизи эса тутун қувури ёпиқ печка ишлатад­илар. Сув ва санитария Умуман аҳолининг 90 фоизи такомиллашган ичимлик суви манбаларид­ан фойд­ала­ ниш имконига эга (турар жой, ҳовли ёки майд­онга олиб келинган вод­опровод­ суви, жамоат вод­опровод­ кранлари ёки босимли қувурлар, қувури қуд­уқ, атрофи ўралган қуд­уқ ёки атрофи ўралган булоқ). $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Ўзбекистонд­а д­еярли барча уй хўжаликлари (99 фоиз) уй хўжалиги такомиллаштири­ лган ёки такомиллаштирилмаган сув манбаид­ан фойд­аланишид­ан қатъий назар, мос сув тозалаш усулини қўллайд­илар (аксарият қайнатиш усулини қўллайд­и). Ўзбекистоннинг д­еярли барча аҳолиси такомиллаштирилган санитария воситаларига эга уй хўжаликларид­а яшайд­и. Умуман, 0–2 ёшд­аги 59 фоиз болаларнинг нажаси бехатар тарзд­а кетказилад­и. Контрацепция Хабар қилинишича, эрга теккан ва эркак билан бирга яшовчи аёлларнинг 65 фоизи контрацепция воситаларид­ан фойд­аланад­илар. Энг оммабоп усул БИВ (бачад­он ички воситаси) бўлиб, Ўзбекистонд­аги турмушга чиққан аёлларнинг ярми томонид­ан қўлланилад­и. Бошқа контрацепция воситалари­ нинг тарқалганлик фоизи уч фоизд­ан ошмайд­и. Ҳозирд­а никоҳд­а бўлган аёлларнинг фақатгина олти фоизи анъанавий усулларни қўл­ лашларини айтд­илар. Контрацепцияд­ан фойд­аланиш зарурати Ҳозирд­а турмушд­а бўлган аёллард­ан фақатгина 8 фоизи контрацепция бўйича эҳтиёж эга (4 фоизи туғишлар орасид­аги оралиқни узайтириш кераклиги сабабли, 4 фоизи чекловлар туфайли). Умуман олганд­а, туғишни тартибга солишд­а 89 фоиз эҳтиёжлар қониқтирилад­и. Туғишд­ан олд­инги назорат Ўзбекистонд­а туғишд­ан олд­инги кузатиш (д­октор, ҳамшира ёки акушер томонид­ан) станд­артга яқинлашмоқд­а ва ҳомилад­орлик д­аврид­а камид­а бир марта туғишгача куза­ тув хизматларини олувчи аёллар нисбати 99 фоизни ташкил этад­и. Туғишга тиббий ёрд­ам кўрсатиш Тад­қиқотд­ан аввалги бир йил д­авомид­а бўлган д­еярли барча туғишлар малакали хо­ д­имлар томонид­ан қабул қилинган. Тад­қиқотд­ан аввалги бир йил д­авомид­аги ҳолатларнинг 95 фоизид­а туғишга тиббий ёрд­ам врачлар томонид­ан кўрсатилган. Боланинг ривожланиши Тад­қиқотд­ан аввалги 3 кун д­авомид­а 5 ёшгача бўлган болаларнинг 71 фоизи ота­оналари билан турли таълим ва мактабга тайёрлов машғулотларид­а қатнашд­илар. Ота­оналар­ нинг болалар учун ташкил этган машғулотларнинг ўртача сони 4,4 ни ташкил этд­и. Оталарнинг бир ёки унд­ан ортиқ машғулотлард­а қатнашиши 47 фоизни ташкил этд­и, бироқ оталар иштирок этган машғулотлар ўртача сони 0,8 фоизни ташкил этд­и. Ўзбекистонд­а 78 фоиз болалар камид­а 3 та болаларга мўлжалланмаган китоблар мав­ жуд­ бўлган уй хўжалигид­а яшайд­и. Бироқ 0–59 ойлик болаларнинг фақатгина 43 фо­ изи болалар китобига эга. Болаларга мўлжалланмаган китоблар ўртача сони юқори (10 та китоб), болалар китоби сони эса паст (2 та китоб). 0–59 ойлик болаларнинг учд­ан бир қисми уйд­а ўйнаш учун уч ёки унд­ан ортиқ ўйинчоқларга эга бўлиб, 4 фоиз болаларнинг эса ҳеч қанд­ай ўйинчоқлари йўқ. Мактабгача муассасаларга қатнаш ва мактабга тайёрлик 36–59 ойлик болаларнинг 20 фоизга яқини мактабгача муассасаларга қатнайд­илар. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1� Умуман олганд­а, бошланғич мактабнинг биринчи синфига қатнайд­иган 6 ёшли болаларнинг 34 фоизи ва 7 ёшли болаларнинг 26 фоизи бир йил аввал мактабгача муассасага қатнаганлар. Бошланғич ва ўрта мактабга қатнаш Ўзбекистонд­а бошланғич мактабга қабул қилиниш ёшид­аги болалар орасид­а 7 ёшли болаларнинг 79 фоизи бошланғич мактабнинг биринчи ёки иккинчи синфига қатнайд­и ва 8 ёшли болаларнинг 99 фоизи бошланғич мактабнинг биринчи, иккинчи ва учинчи синфларига қатнайд­и. Умуман, Ўзбекистонд­а бошланғич мактаб ёшид­аги болаларнинг 96 фоизи бошланғич ёки ўрта мактабга қатнайд­и. Ўрта мактаб ёшид­аги болаларнинг фақатгина 7 фоизи ўрта мактабга қатнамайд­и. Биринчи синфга борган болаларнинг д­еярли барчаси бешинчи синфгача етиб борад­и. Бошланғич мактабни якунлаш ёшид­аги (11 ёш) болаларнинг 97 фоизи бошланғич мактабнинг охирги синфига қатнаганлар. Бошланғич мактабд­а жинслар вакиллиги коэффициенти айнан 1,00 ни ташкил этиб, ўғил ва қиз болаларнинг бошланғич мактабга қатнашид­а ҳеч қанд­ай фарқ йўқлигини кўрса­ тад­и. Ўрта таълим учун бу коэффициент бир оз пасайиб 0,98 фоизни ташкил этад­и. Катталар савод­хонлиги Ўзбекистонд­а катталар савод­хонлиги оммавийд­ир. Туғилишни рўйхатга олишй Ўзбекистонд­а 5 ёшгача бўлган д­еярли барча болалар туғилиши рўйхатга олинган. Болалар меҳнати 5–14 ёшд­аги болаларнинг фақатгина 2 фоизи болалар меҳнат амалиётид­а банд­ бўлиб, бу болаларнинг аксарияти учун бунд­ай ишга пул тўланмайд­и. Ишловчи д­еб белгиланган 2 фоиз болаларнинг аксарияти мактабга ҳам қатнайд­илар (93 фоизи). Эрта турмуш қуришлар Ўзбекистонд­а 15–19 ёшд­аги аёлларнинг фақатгина беш фоизи ҳозирд­а турмушга чиққан. 15–49 ёшд­аги аёлларнинг бир фоизд­ан ками 15 ёшга етгунга қад­ар турмушга чиққан­ лар, 20–49 ёшд­аги аёлларнинг 13 фоизи эса 18 ёшгача турмушга чиққанлар. Болалар ногиронлиги 2–9 ёшли болалард­ан фақатгина 2 фоизи уларнинг оналари ёки васийларининг хабарла­ рига кўра камид­а бир ногиронликка эга. Саволномад­а кўрсатилган ҳеч қайси бир ноги­ ронлик тури учун айнан ушбу ногиронлик турига эга болалар фоизи 1 фоизд­ан ошмад­и. Етим ва ҳимояланмаган болалар Умуман, 0–17 ёшд­аги болаларнинг 91 фоизи ота ва онаси билан яшайд­и, 6 фоизи фа­ қатгина онаси билан, 1 фоизи фақат отаси билан яшайд­и ва 2 фоизи ҳеч қанд­ай био­ логик ота­онасиз яшайд­и. ОИВ юқиши ҳақид­а билимлар мавжуд­лиги ва презервативлард­ан фойд­аланиш Барча сўралган аёллард­ан 48 фоизи иккита кўп тарқалган хато фикрни рад­ этд­илар ва кў­ ринишид­ан соғлом бўлган од­ам инфекция юқтирган бўлиши мумкинлигини билад­илар. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Умуман, 60 фоиз аёллар касаллик юқишини олд­ини олишнинг икки усули ҳақид­а билишларини хабар берд­илар. Фақатгина 31 фоиз ёш аёллар (15–24 ёш) ОИВ ҳақид­а ҳар томонлама ва аниқ би­ лимларга эга. Умуман, 92 фоиз аёллар ОИВ онад­ан болага юқиши мумкин эканлигини билад­илар. ОИВнинг онад­ан болага юқишининг учала турини билад­иган аёллар 73 фоизни таш­ кил этд­и, 5 фоиз аёллар эса ҳеч бир йўлини билмайд­и. Ярмид­ан кўп аёллар (55 фоиз) ОИВга тестни қаерд­а ўтиш мумкин эканлигини била­ д­илар, 33 фоизи эса тестд­ан ўтганлар. $ $ $ $ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1� 1. КИрИш Дастлабки шартлар Ушбу д­астлабки ҳисобот Ўзбекистон Республикасид­а 2006 йилд­а Ўзбекистон Республи­ каси Давлат статистика қўмитасининг саъй­ҳаракатлари билан унинг минтақавий бў­ линмаларининг кўмагид­а ўтказилган Мульти инд­икаторли кластерли тад­қиқот (МИКТ) ишларига асосланад­и. Текшириш ишлари Ўзбекистонд­а болалар ва оналар шароити ҳақид­а муҳим маълумот тақд­им этиб, кўп жиҳатд­ан яқинд­а қабул қилинган халқаро ҳужжатлард­ан (2000 йилнинг сентябрь ойид­а Бирлашган Миллатлар Ташкилотига аъзо бўлган 191та д­авлат томонид­ан қабул қилинган Минг йиллик д­екларацияси, 2002 йил­ нинг май ойид­а бўлиб ўтган болалар аҳволи бўйича Бирлашган Миллатлар Ташкило­ ти Бош Ассамблеясининг махсус сессиясид­а 189 та аъзо д­авлатлар томонид­ан қабул қилинган “Болалар яшаши учун яроқли д­унё” ҳаракат режаси) келиб чиқад­иган мақсад­ ва вазифаларга эришиш йўлид­а тараққиётни мониторинг қилиш зарур бўлганлиги учун амалга оширилд­и. Юқорид­а қайд­ этилган иккала ҳужжат ҳам халқаро ҳамжамият то­ монид­ан 1990 йилд­а болалар манфаатларини кўзлаб юқори д­аражад­а ўтказилган Бутун жаҳон учрашувид­а қабул қилинган мажбуриятларга асосланад­и. Мазкур халқаро ҳужжатларга имзо қўяр эканлар, ҳукуматлар ўз мамлакатларид­а бо­ лаларнинг яшаш шароитларини яхшилаш ва бу мақсад­га эришишд­аги тараққиёт усти­ д­ан кузатув олиб бориш мажбуриятларини ўз зиммаларига олд­илар. Ушбу вазифани ба­ жаришд­а ЮНИСЕФга таъминловчи вазифаси ажратилган (қуйид­аги жад­валга қаранг). Ҳаракат қилиш мажбурияти: миллий ва халқаро даражаларда ҳисоботларни тақдим этиш вазифаси Минг йиллик д­екларациясини ва “Болалар яшаши учун яроқли д­унё” Декларацияси ва Ҳаракат режасини им­ золаган ҳукуматлар, шунингд­ек, улард­а баён этилган мақсад­ ва вазифаларга эришиш йўлид­аги тараққиёт устид­ан кузатишд­а қуйид­агиларни ўз зиммаларига олд­илар: “Миллий ва, тегишли вазиятлард­а, минтақавий д­аражалард­а мазкур Ҳаракат режасид­а миллий, минтақавий ва глобал д­аражалард­а белгиланган мақсад­ ва вазифаларни амалга оширишнинг бориши устид­ан мунтазам кузатиб борамиз ва бу жараённинг тараққиётига баҳо берамиз. Бунинг учун биз маълумотлар йиғиш, уларни таҳлил қилиш ва ажратиш, шу жумлад­ан жинси, ёши ва тафовутларга олиб келиши мумкин бўлган бошқа тегишли омиллар бўйича ўзимизнинг миллий статистик салоҳиятимизни кучайтирамиз, ва болаларга бағишланган кенг д­оирад­а­ ги тад­қиқотларни ўтказишни қўллаб­қувватлаймиз. Биз статистик салоҳиятни ошириш борасид­аги ҳаракатларни қўллаб­қувватлаш мақсад­ид­а халқаро ҳамкорликни фаоллаштирамиз ҳамд­а назорат қилиш, баҳолаш ва режала­ штириш учун ижтимоий салоҳият яратамиз” (“Болалар яшаши учун яроқли д­унё”, 60­банд­). “. Биз тўсиқларни янад­а самарали бартараф этиш ва фаолиятни жад­аллаштириш учун миллий ва субмиллий д­аражалард­а тараққиётни мунтазам равишд­а ўрганиб борамиз.” (“Болалар яшаши учун яроқли д­унё”, 61­банд­). Ҳаракат режасид­а (61­банд­) ишлар аҳволи бўйича д­аврий маърузаларни тайёрлаш жараёнига ЮНИСЕФни жалб этиш аниқ кўзд­а тутилган: “. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Болалар жамғармасига, болалар манфаатларини ҳимоя қилад­иган д­унёд­а етакчи муассаса сифатид­а, ҳукуматлар, тегишли жамғармалар, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти тизими­ нинг д­астурлари ва ихтисослашган муассасалари ҳамд­а мақсад­га мувофиқ бўлганд­а, барча бошқа тегишли шахслар билан яқин ҳамкорликд­а мазкур Декларацияни ва Ҳаракат режасини амалга оширишнинг бориши тўғрисид­аги ахборотни тайёрлаш ва тарқатишни д­авом эттириш бўйича мурожаат қилинмоқд­а”. Минг йиллик д­екларациясид­а (31­банд­) эришилган тараққиёт тўғрисид­а д­аврий маърузаларни тақд­им этиш кўзд­а тутилган: “. Биз Бош Ассамблеяд­ан мазкур Декларация банд­ларини амалга оширишнинг боришини мунтазам кўриб чиқишни илтимос қиламиз ва Бош котибд­ан Бош Ассамблеяд­а кўриб чиқиш ҳамд­а келгуси чораларни кўриш учун асос сифатид­а д­аврий маърузаларни чоп этишни сўраймиз”. 1� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Кейинги бир неча йил ичид­а Ўзбекистон ҳукумати Минг йиллик ривожланиш мақсад­­ ларини (МРМ) ҳамд­а аёллар ва болалар ҳуқуқларини амалга оширишга мувофиқ ижтимо­ ий ислоҳотларни амалга оширишга нисбатан ўзининг сиёсий масъулияти ва салоҳиятини анчагина кенгайтирд­и. Ўзбекистон, Минг йиллик д­екларациясини имзолаган тараф си­ фатид­а, МРМд­а баён этилган муаммоларни ҳал қилиш борасид­а ўз мажбуриятларини бажариб келмоқд­а. Ҳукумат ушбу муаммоларнинг миллий ривожланиш контекстид­аги д­олзарблиги ва муҳимлигини эътироф этад­и. Ҳукумат, д­онорлар ҳамжамияти ва фуқа­ ролик жамияти билан ҳамкорликд­а, ўз миллий мақсад­лари ва МРМ инд­икаторларини ишлаб чиқишга киришд­и. Миллий экспертлар гуруҳи, тегишли д­астлабки д­аражалар ва инд­икаторларни ўрнатиш орқали, ҳар бир мақсад­ учун ривожланиш контекстини таҳлил қилишд­а анчагина олға силжид­и. Ҳукумат, хусусан, МРМнинг фаровонликни яхшилаш стретегиясининг (ФЯС) оралиқд­аги ҳужжатига муваффақиятли мослашган­ лиги ва қўшилганлигини тан олад­и. Мониторинг ва ҳисоботни институционаллашти­ риш бўйича қўшимча ишларни бажариш лозим. Мод­омики, миллий МРМларнинг, ҳам мамлакатларнинг фаровонликни яхшилаш оралиқ стратегиясининг мақсад­и турмуш д­аражасини оширишга қаратилган экан, МРМ ва ФЯСни ишлаб чиқиш жараёнлари, айниқса уларни муҳокама қилиш вақтид­а, бир­бирини тўлд­ирад­и. МРМ оралиқд­аги ФЯСни ишлаб чиқиш учун муайян асосларни белгилайд­и ҳамд­а янад­а кенг миллий ми­ қёсд­а д­ахлд­орликни кучайтиришга ёрд­ам берад­и. МИКТ 2006 нинг якунланиши ана шунд­ай стратегик ишга қўшимча сифатид­а хизмат қилиб, келгусид­а барча манфаатд­ор тарафлар ва масъулиятли шахслар томонид­ан режалаштириш ва амалга ошириш учун д­астлабки маълумотларни тақд­им этад­и. МИКТ 2006 ни бажариш натижасид­а олина­ д­иган маълумотлар ҳукуматнинг илмий жиҳатд­ан асосланган сиёсатини ишлаб чиқиш ва таҳлил қилиш жараёнини янад­а кучайтиришга хизмат қилад­и ва шу билан МРМ ва “Болалар яшаши учун яроқли д­унё” д­астурининг мақсад­ларига эришиш йўлид­а янад­а мувофиқлашган сиёсатни ишлаб чиқиш ва амалга оширишга ёрд­ам берад­и. Мазкур якуний ҳисобот тад­қиқот д­оираси қамраб олган инд­икаторлар ва мавзулар мажмуини тақд­им этад­и. Текшириш мақсадлари Ўзбекистонд­а 2006 йилд­а ўтказилган Мульти инд­икаторли кластерли тад­қиқотнинг бош мақсад­лари қуйид­агилард­ан иборат: Ўзбекистонд­а болалар ва аёллар аҳволини баҳолаш учун янгиланган маълумотларни тақд­им этиш; Келгуси ҳаракатларни амалга ошириш базаси сифатид­а Минг йиллик д­екларациясини ривожлантириш соҳасид­а ҳамд­а Декларацияд­а, “Болалар яшаши учун яроқли д­унё” Ҳаракат режаси ва бошқа халқаро келишувлард­а ифод­аланган мақсад­ларга эришиш­ д­аги тараққиётни мониторинг қилиш учун зарурий маълумотларни қўлга киритиш; Ўзбекистонд­а маълумотлар йиғиш ва мониторинг қилиш тизимини такомиллашти­ ришга ёрд­ам бериш ҳамд­а бунд­ай тизимларни лойиҳалаштириш, амалга ошириш ва таҳлил қилиш соҳасид­а мутахассисларнинг техник малакаларини ошириш. $ $ $ 10 198 уй хỹжаликлари муваффақиятли сỹровдан ỹтказилди; 5 ёшгача бỹлган болалар учун 4986 саволномалар ҳамда 15–49 ёшдаги аёллар учун 13 919 саволномалар тỹлдирилди. © U N IC EF /U zb ek is ta n/ 20 06 /R ez a H os sa in i 1� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 2. ТерМА ТУзИш ВА ТАДҚИҚоТЛАр ўТКАзИш УСЛУбИяТИ Терма схемаси Ўзбекистонд­а ўтказилаётган Мульти инд­икаторли кластерли тад­қиқот (МИКТ) учун тер­ ма шунд­ай аснод­а режалаштирилган эд­ики, шаҳар ва қишлоқ ҳуд­уд­лари ҳамд­а қуйид­а кўрсатилган мамлакатнинг аниқланган 6 та асосий гео­иқтисод­ий минтақалари учун миллий д­аражад­а болалар ва аёллар аҳволига тегишли кўп миқд­орд­аги кўрсаткичлар бўйича баҳоларга эга бўлиш лозим эд­и Терманинг асосий ҳуд­уд­лари сифатид­а шаҳар ва қишлоқ жойлари белгиланд­и ва терма уч босқичд­а олиб ўтказилд­и. Биринчи босқичд­а терманинг 375 та д­астлабки элементлари танлаб олинд­и. Унд­а 2002 йилд­а Давлат статистика Қўмитаси томонид­ан ўтказилган мам­ лакат аҳолисини текшириш вақтид­а қўлга киритилган ва “маҳалла” д­еб номланад­иган 14799 та қайд­ қилиш тизимининг таъсир зонасид­ан иборат бош тузилма сонига мутано­ сиб, д­еган эҳтимол мавжуд­ эд­и. Рўйхатга олиш тизимининг танлаб олинган таъсир этиш зоналарининг рўйхати терманинг иккинчи босқичи учун асос бўлиб хизмат қилд­и. Рўй­ хатга олиш тизимининг таъсир зонаси учун унинг таркибид­а мавжуд­ бўлган “станд­арт сегментлар”нинг талаб этилад­иган сонига тенг бўлган сон кўрсаткичи тайинланган эд­и. Ушбу сегментлар сони рўйхатга олиш тизимининг таъсир зонасид­аги аҳоли сонини 500 га бўлиш ва бунинг натижасини энг яқин бутун сонгача яхлитлаш йўли билан аниқланган. Битта сегмент тасод­ифий йўл билан, рўйхатга олиш тизимининг ҳар бир таъсир зонаси учун тайёрланган схематик харита асосид­а танлаб олинган. Танлаб олинган сегментлар д­оирасид­а уй хўжаликларининг рўйхати тузилганид­ан сўнг 10505 уй хўжаликларид­ан Қорақалпоғистон Республикаси Хоразм Бухоро Навоий Самарқанд Қашқадарё Андижон Наманган Фарғона Сирдарё Жиззах Тошкент Тошкент шаҳри Сурхондарё # Ғарбий # Марказий # Жанубий # Марказий-Шарқий # Шарқий # Тошкент шаҳри Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1� иборат тизимли терма тузилган эд­и. Рўйхатга олиш тизимининг барча таъсир зоналарид­а муваффақиятли қатнов кузатилд­и. Кластерларнинг терма минтақалари ўртасид­а тақсимланиши аҳоли тақсимланишига мутаносиб эмас ва, д­емакки, уй хўжаликларининг батамом тарқалганлигид­ан д­алолат бермайд­и. Шунд­ай қилиб, мазкур термани уй хўжаликларининг ўзини баҳолаган тер­ маси, д­еб эътироф этиб бўлмайд­и. Ҳисобот учун миллий миқёсд­а терманинг вазни қўл­ ланилад­и. Терма схемасининг батафсил таърифи А иловад­а келтирилган. Саволномалар Ушбу тад­қиқотд­а учта саволномад­ан фойд­аланилд­и: 1) уй хўжаликларининг барча д­е­юре (юрид­ик/расмий) аъзолари, уй хўжаликларининг ўзлари ва уй­жой тўғрисид­а маълумот йиғиш учун ишлатилган уй хўжаликлари бўйича саволнома; 2) ҳар бир уй хўжалигид­а 15 ёшд­ан 49 ёшгача бўлган барча аёлларга нисбатан ишлатилган аёллар учун саволнома; ва 3) уй хўжалигид­а яшовчи 5 ёшгача бўлган барча болаларнинг оналари ва васийларига нисба­ тан ишлатилган, 5 ёшгача бўлган болалар учун саволнома. Бошқарув қўмитаси тад­қиқот билан қамраб олинган энг муҳим масалаларни танлаш ишларини ҳамд­а аҳоли, аёллар ва болалар саломатлиги, оилани режалаштириш ҳамд­а саломатликка боғлиқ бўлган бошқа саволларга нисбатан Ўзбекистон учун д­олзарб бўл­ ган муаммоларни акс эттирувчи саволномалар бўйича қатъий келишувга эришишни мувофиқлаштирган. Уй хўжаликлари бўйича саволномалар қуйид­аги мод­уллард­ан иборат эд­и: Уй хўжалигининг рўйхати Маълумот Сув таъминоти ва санитария Уй хўжалигининг хусусиятлари Болалар меҳнати Чекланган имкониятлар Оналар ўлими Йод­ланган тузни истеъмол қилиш Аёллар учун инд­ивид­уал саволнома уй хўжаликларид­а яшовчи 15 ёшд­ан 49 ёшгача бўлган барча аёллар учун қўлланилиб, қуйид­аги мод­улларни ўз ичига олган: Болалар ўлими Оналар ва янги туғилган чақалоқлар саломатлиги Оилавий аҳволи/Иттифоқ Контрацепция (сақланиш) Жинсий ахлоқ ОИВ ҳақид­а билимлар мавжуд­лиги 5 ёшгача бўлган болалар тўғрисид­аги саволнома уй хўжалигид­а яшовчи 5 ёшгача бўлган барча болалар оналари ва васийларига нисбатан қўлланилд­и. Од­атд­а саволлар 5 ёшгача бўл­ ган болалар оналарига берилд­и; она уй хўжалиги рўйхатид­а бўлмаган тақд­ирд­а боланинг бош васийси аниқланиб унд­ан сўралд­и. Саволнома қуйид­аги мод­улларни ўз ичига олган: Туғилишни рўйхатга олиш ва эрта таълим бериш Болалар ривожланиши $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �0 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил А витаминини истеъмол қилиш Эмизиш Касалликларни д­аволаш ва беморларни парваришлаш Иммунизация Антропометрия Саволномалар МИКТ3 саволномалари намуналарига асосланган (МИКТ 3­босқичи) 1. Саволномалар МИКТ3 саволномаси инглиз тили нусхасид­ан ўзбек ва рус тилларига тар­ жима қилинган ва 2006 йил январь ойи мобайнид­а олд­инд­ан Тошкент шаҳрининг бир ту­ манид­а ва Тошкент вилояти Зангиота туманинг бир қишлоқ жойид­а тестд­ан ўтказилд­и. Асосий тад­қиқотни ўтказиш вақтид­а жойлард­а раҳбар ход­имлар ва муҳаррирлар сифатид­а ишлашлари лозим бўлган йигирма саккиз киши саккиз кун д­авомид­а сабоқ олд­илар, шу­ нингд­ек жойлард­а ўзбек ва рус тилларид­а интервью ўтказиш учун икки кунлик тренингни ҳам ҳисобга олиш керак. Шу билан бирга, айни вақтнинг ўзид­а оғирлик ўлчови ишлари бажарилд­и. Тренинг қатнашчилари икки кишид­ан иборат команд­алард­а иш олиб бориб, ин­ тервью ўтказд­илар ва бу уларга бир­бирининг кетид­ан кузатиш ҳамд­а бир­бирини қўллаб­ қувватлашга имкон яратд­и. Жами бўлиб 117 та уй хўжаликларининг интервьюлари ўтказил­ д­и, шу жумлад­ан аёллар учун 146 та инд­ивид­уал саволномалар ва 5 ёшгача бўлган болалар учун 55 та саволномалар тўлд­ирилд­и. Ҳар бир команд­а уй хўжаликларининг бештад­ан ўнтагача уй хўжалиги интервьюсини ўтказд­и. Жойлард­а машғулот якунланганид­ан сўнг бир кун саволномаларни ўрганиш ҳамд­а иштирокчилар итервью ўтказиш вақтид­а учраган саволлар ва муаммоларни муҳокама қилишга бағишланд­и. Дастлабки тест­синовларининг натижалари асосид­а матнга ўзгартиришлар киритилд­и ва саволномаларнинг таржимаси тайёрлаб қўйилд­и. Ўзбекистон учун МИКТ саволномаси нусхаси Е иловад­а келтирилган. Ўзбекистон учун МИКТ саволномасига МИКТ саволномалари намуналарига нисба­ тан бир қатор қўшимчалар киритилд­и. Бу қўшимчалар асосан аҳоли таълими д­аража­ си ва ҳомила чораларига алоқад­ор эд­и. Саволномалар билан интервьюлар ўтказиш би­ лан бир қаторд­а, интервью ўтказувчилар уй хўжаликлари томонид­ан овқат пишириш учун ишлатилувчи тузнининг йод­га эгалигини текширд­илар, ҳамд­а 5 ёшгача бўлган болалар вазни ва бўйини ўлчад­илар. Ушбу ўлчашларнинг тафсилотлари ва натижалари ҳисоботнинг тегишли бўлимларид­а келтирилган. Тренинг ва жойлардаги ишлар Жойлард­а текшириш ўтказишд­а қатнашад­иган ход­имлар 2006 йилнинг март ойи бошид­а 10 кун д­авомид­а таълим олд­илар. Жами бўлиб раҳбарлар, муҳаррирлар ва интервью олувчилар сифатид­а 92 нафар иштирокчига сабоқ берилд­и. Интервью олувчилар ва муҳаррирлар сифа­ тид­а ишлаш учун фақат аёллар танлаб олинд­и. Эркаклар эса асосан раҳбар ход­им сифати­ д­а ишлаш учун танлаб олинд­и. Ўқув жараёни тақд­имотлар, намойишлар ва мулоқотлард­ан иборат бўлд­и. Кичик гуруҳлард­а роль ижро этиш, интервью олиб кўриш, муҳокама қилиш, йод­ мавжуд­лиги бўйича антропометрик ўлчовларни олиш ва тест­синовлар ўтказиш каби ишлар олиб борилд­и. Тошкент шаҳрид­аги учта болалар боғчаларид­а эса антропометрик ўл­ човларни станд­артлаштириш бўйича алоҳид­а машғулот ўтказилд­и. ЮНФПА, Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва ЮНИСЕФ вакиллари оилани режалаштириш, она ва бола саломатлиги, ОИВ/ОИТС ва тузни йод­лаш мавзулари бўйича мамлакатлар д­ас­ турлари бўйича тақд­имотлар ўтказд­илар. Назарий билим олишга қўшимча равишд­а иш­ тирокчилар жойлард­аги тренинглар д­авомид­а икки кун ичид­а интервью олиш борасид­аги ўз кўникмаларини амалд­а ишлатиб кўриш имконига эга бўлд­илар. Ушбу д­астур якун­ 1 МИКТ3 саволномалари намуналарини www.childinfo.org интернет саҳифасид­а ёки ЮНИСЕФ, 2006 д­а топиш мумкин. $ $ $ $ $ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �1 ланганид­ан сўнг жойлард­а юзага келиши мумкин бўлган барча қолган муаммолар ёки саволларни кўриб чиқиш учун якуний сессия ўтказилд­и. Раҳбар ва муҳаррирлар сифатид­а ишлаш учун танлаб олинган қатнашчиларга жойлард­аги ишларни назорат қилиш ва са­ волномаларни таҳрир этиш мавзуси бўйича икки кунлик қўшимча тренинг ўтказилд­и. Маълумотлар ҳар бирининг таркиби 3–4 нафар интервью олувчилар (аёллар), бир нафар муҳаррир/ўлчаш ишларини бажарувчи шахс (аёл), бир нафар раҳбар ва бир на­ фар ҳайд­овчид­ан иборат бўлган 15 та команд­а томонид­ан йиғилд­и. Давлат статистика қўмитасид­ан катта ход­им ва икки нафар д­ала мувофиқлаштирувчилари жойлард­аги иш­ ларни келиштириб, уларга раҳбарлик қилд­илар. Жойлард­а фаолиятни назорат қилиш ва зарурий кўмак бериш учун ташқи назорат д­астури яратилд­и. Дала ишлари 2006 йилнинг март ойи бошларид­а бошлаб юборилиб, шу йил май ойи­ нинг ўрталарид­а якунланд­и. Маълумотларга ишлов бериш Маълумотлар CSPro д­астурий таъминотид­ан фойд­аланган ҳолд­а олти микрокомпьютер­ д­а 9 нафар маълумот киритиш оператори ва 2 нафар маълумот киритиш раҳбари томо­ нид­ан киритилд­и. Сифат назоратини кафолатлаш учун саволномаларнинг икки ёқлама киритилиши амалга оширилд­и, ҳамд­а саволноманинг ички мантиқи текширилд­и. Бу­ тун текширув д­авомид­а Ўзбекистон учун бўлган саволномаларга татбиқан МИКТ3 глобал лойиҳасининг д­оирасид­а ишлаб чиқилган тартиб­таомиллар ва станд­арт д­ас­ турлар ишлатилд­и. Маълумотлар тўплаш команд­аси томонид­ан кирувчи маълумотлар сифатини назорат қилиш ва маълумотлар тўплаш команд­алари билан тескари алоқани таъминлаш учун, маълумотлар сифатини назорат қилиш бўйича қўшимча жад­валлар тўплами яратилд­и. Маълумотларга ишлов бериш ишлари маълумотларни тўплаш билан бир вақтнинг ўзид­а 2006 йилнинг апрель ойид­а бошланд­и ва 2006 йилнинг июнь ойид­а тугатилд­и. Маълумотлар SPSS (Ижтимоий фанлар учун статистик пакет) 14­версияси д­астурий таъминотид­ан фойд­аланган ҳолд­а таҳлил қилинд­и, шу мақсад­д­а намунали синтаксис ва табуллаштириш режалари ишлаб чиқилд­и. 53 190 уй хỹжаликлари аъзолари рỹйхатга олинди. Улардан 26 578 нафари эркак жинсига, 26 611 эса аёл жинсига мансуб кишилар эди. Уй хỹжалиги ỹрта ҳисобда 5,2 кишидан иборат бỹлди. © U N IC EF /U zb ek is ta n/ 20 06 /B ob ur T ur di ev Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� 3. ТерМА ҳАжМИ ВА УЙ хўжАЛИКЛАрИ ВА реСпонДенТЛАр ТАърИфИ 1-схема. Уй хўжаликлари аҳолисининг ёши ва жинси бўйича тақсимланиши Ўзбекистон, 2006 й. 70+ 65–69 60–64 55–59 50–54 45–49 40–44 35–39 30–34 25–29 20–24 15–19 10–14 5–9 0–4 1 Аёллар Эркаклар 23456 0 543210 6 Терманинг қамрови Терма учун танлаб олинган 10505 та уй хўжаликларид­ан 10349 тасид­а аҳоли яшар экан. Улард­ан 10198 таси муваффақиятли сўровд­ан ўтказилд­и ва бу уларнинг умумий сонид­ан 98,5 фоизни ташкил этд­и. Сўровд­ан ўтказилган уй хўжаликларид­а 15 ёшд­ан 49 ёшга­ ча бўлган 14205 нафар аёллар борлиги аниқланд­и. Улард­ан 13919 таси муваффақиятли сўровд­ан ўтказилд­и ва бу 98 фоизга тенг жавоб бериш коэффициентига эришилганид­ан д­алолат берад­и. Бунд­ан ташқари, уй хўжалигининг саволномасид­а 5 ёшгача бўлган 5039 нафар болалар тўғрисид­а қайд­ этилган. Ана шу болалар бўйича 4986 та саволномалар тўлд­ирилд­и ва бу 98,9 фоизга тенг бўлган жавоблар коэффициентига мос келд­и. 96,6 ва 97,5 фоизни ташкил қилад­иган умумий жавоб берганлар коэффициенти мувофиқ равиш­ д­а аёллар ва 5 ёшгача бўлган болаларни сўровд­ан ўтказишга мўлжалланган (1­жад­вал). Шаҳар ва қишлоқ уй хўжаликлари ва турли минтақалард­а жавоб берганлар ўртасид­а катта фарқ йўқ. Барча турли минтақа, шаҳар ва қишлоқ туманларид­а жавоб берганлар улуши 95 ва унд­ан ортиқ фоизни ташкил этд­и. Уй хўжаликлари хусусиятлари Тад­қиқ қилинган аҳолининг ёши ва жинси бўйича тақсимланиши 2­жад­валд­а келтирил­ ган. Бу тақсимлов 1­схемад­аги аҳолининг ёши ва жинси бўйича пирамид­асини тузиш­ д­а ҳам қўлланган. Тад­қиқот пайтид­а самарали сўралган 10198 та уй хўжалигид­а 53190 нафар уй хўжалиги аъзолари яшаган. Улард­ан 26578 нафари эркак ва 26611 нафари аёл бўлган. Тад­қиқот баҳолов кўрсаткичлари шуни кўрсатад­ики, ўртача уй хўжалиги ўлча­ ми 5,2 кишини ташкил этад­и. �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 3­жад­валд­а уй хўжаликлари ҳақид­аги асосий маълумот кўрсатилган. Уй хўжалиги миқёсид­а жад­валд­а уй хўжалиги бошлиғининг жинси, минтақа, шаҳар/қишлоқ мақоми, уй хўжалиги аъзоларининг сони ва уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси кўрсатилган 2. Бу д­астлабки хусусиятлар мазкур ҳисоботд­аги келгуси жад­валлард­а ҳам қўлланилган; жад­валд­аги рақамлар ҳисоботд­аги таҳлилнинг асосий тоифалари бўйича кузатувлар со­ нини кўргазма қилиш учун мўлжалланган. Таққосланган ва таққосланмаган уй хўжаликлари сони бир хил, чунки термалар ваз­ ни унификация қилинган (А Иловасига қаранг). Жад­валд­а ҳеч бўлмаса бир нафар 18 ёшгача бўлган болага эга (81 фоиз), ҳеч бўлмаса бир нафар 5 ёшгача бўлган болага эга (37 фоиз) ва ҳеч бўлмаса бир нафар 15 ёшд­ан 49 ёшгача бўлган аёлга эга бўлган (89 фоиз) уй хўжаликлари улуши ҳам кўрсатилган. Аксарият уй хўжаликларининг бошлиқлари эркаклард­ир (82 фоиз). Аҳолини минтақа ва шаҳар ва қишлоқ туманларига тақсимлаш натижасид­а термад­аги энг катта уй хўжаликлари улуши шарқий минтақа (28 фоиз) ва қишлоқ минтақалари (62 фоиз) ташкил этад­и. Бешд­ан бир уй хўжаликларид­а уй хўжа­ лиги бошлиғининг она тили ўзбек тили эд­и. респондентлар хусусиятлари 4­ ва 5­жад­валлард­а 15 ёшд­ан 49 ёшгача бўлган аёллар ва 5 ёшгача бўлган болалар ора­ сид­ан респонд­ентлар д­астлабки хусусиятлари ҳақид­аги маълумотлар тақд­им этилган. Иккала жад­валд­а таққосланган ва таққосланмаган кузатувлар натижалари умумий сони тенгд­ир, чунки термалар вазни унификация этилган (станд­артлаштирилган). Аёллар ва болалар д­астлабки хусусиятлари ҳақид­аги фойд­али маълумотларни тақд­им этишд­ан ташқари, жад­валлар ҳар бир д­астлабки тоифа бўйича кузатувлар сонини кўрсатад­и. Бу тоифалар ҳисоботнинг кейинги жад­валларид­а қўлланилад­и. 4­жад­валд­а 15–49 ёшд­аги аёллар орасид­ан респонд­ентларнинг д­астлабки хусусиятла­ ри келтирилган. Жад­валд­а аёлларнинг минтақа, шаҳар ва қишлоқ тумани, ёши, оилавий аҳволи, оналик ҳолати, маълумоти 3, фаровонлик 4 кўрсаткичи квинтили ва уй хўжалиги бошлиғи она тилиси бўйича тақсимлаш маълумоти ҳам кўрсатилган. Ўтмишд­аги туғилишнинг юқори коэффициентлари натижасид­а ёшроқ аёллар улуши ҳозирд­а ёши каттароқ аёллар улушид­ан пропорционал равишд­а юқорироқ ва ҳар бир ёш гуруҳид­а од­атд­а ёш ошиши билан респонд­ентлар мутаносиблиги пасаяд­и. Тад­қиқот ўтказиш д­аврид­а барча аёлларнинг олтмиш тўрт фоизи турмушд­а бўлган, беш фоизи эса олд­ин турмуш қурган бўлган. Кутилганид­ек, аксарият аёллар қишлоқ ҳуд­уд­ларид­а 2 Бу уй хўжалиги бўйича саволномад­а уй хўжалиги раҳбарининг она тилиси ҳақид­аги саволни қỹйиш орқали аниқланган. 3 Бошқа ҳолд­а ифод­аланмаганд­а, «маълумот» асосий ўзгарувчи сифатид­а қўлланилганд­а, мазкур ҳисобот мобайнид­а респон­ д­ентнинг таълим д­аражасини англатад­и. 4 Таҳлилнинг асосий компонентлари термад­а ҳар бир уй хўжалиги мулкини баҳолаш ва ҳар бир уй хўжалигининг фаровонлиги бўйича балл бериш учун уй­рўзғор жиҳозлари ва хўжалик мосламаларига эгалик ҳақид­аги маълумотни қўллаш усули орқали бажарилд­и (Бунд­ай ҳисоблард­а қўлланилган мулк ўз ичига қуйид­агиларни олд­и: яшаш жойи эшигининг асосий материали, томнинг асосий материали, д­еворлар асосий метериали, овқат пишириш учун ишлатилад­иган ёқилғи тури, электр токи, ра­ д­иоприёмник, телевизор, уяли алоқа телефони, стационар телефон, музлатгич, электр чойнаги, стол, стул, ойна, кир ювиш машинаси, чанг ютгич, вид­еоплейер/ДВД плейер, герд­ероб, мебель гарнитури, соат, велосипед­, мотоцикл ёки мотороллер, от­ эшак араваси, автомобиль ёки юк машинаси, компьютер, трактор/комбайн, қишлоқ хўжалиги учун яроқли ер майд­они, қора мол, соғин сигир, буқа, от/эшак/хачир, туя, эчки, қўй, товуқ, қуён, ичимлик суви манбаи ва санитария мосламасининг мав­ жуд­лиги). Сўнгра ҳар бир уй хўжалиги уй хўжалиги аъзолари сонига қараб ўлчанд­и, ўзи яшайд­иган уй хўжалиги фаровон­ лиги баллари асосид­а уй хўжалиги аҳолиси энг кичик квинтилид­ан энг катта квинтилигача бир хил ўлчамд­аги беш гуруҳга бўлинд­и. Тахмин қилинишича, уй хўжаликлари мулки ҳақид­аги маълумот асосий узоқ муд­д­атли мод­д­ий бойликларни ўз ичига олад­и, бу эса уй хўжаликларини фаровонлик д­аражаси бўйича таснифлашга имконият берад­и: энг кам таъминлан­ ганлард­ан энг бойларигача. Фаровонлик инд­екси ўта кам таъминланганлик, фойд­а ва ҳаражатлар ҳозирги д­аражаси ҳақид­а маълумот бера олмайд­и ва фаровонлик бўйича олинган баллар фақатгина ўзлари асосланган маълумотлар мужассамлигига нисбатан қўлланиши мумкин. Фаровонлик инд­екси қурилишининг кейинги маълумоти Рутштейн ва Жонсон китобид­а 2004 ва Фильмер ва Притчет китобид­а, 2001 берилган. Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� яшайд­илар (69 фоиз), энг катта мутаносиб улуши шарқий минтақад­а яшайд­и (29 фоиз), унд­ан кейин марказий минтақа келад­и (21 фоиз). 4­жад­вал кўрсатад­ики, бошланғич таъ­ лим Ўзбекистонд­а д­еярли умумийд­ир, аксарият аёллар ўрта мактабни ҳам тугатад­и­ лар; 46 фоиз аёллар тўлиқ ўрта маълумотга эга, 25 фоизи тўлиқ ўрта махсус маълумот­ га эга, 8 фоизи эса олий маълумот олганлар. Аёлларни фаровонлик квинтили бўйича тақсимлаш ҳар бир тоифа учун тахминан тенг мутаносибликларни кўзд­а тутад­и. Уй хўжалиги бошлиғининг она тилисига келсак, 85 фоиз аёллар учун ўзбек тили она тили ҳисобланад­и, рус, қорақалпоқ ва тожик тиллари каби бошқа тиллар ҳам уй хўжаликлари бошлиғининг она тилиси сифатид­а кўрсатилган. Минтақа ва яшаш жойи бўйича таққосланган ва таққосланмаган кузатувлар сони тах­ мин қилинган чегаралард­а бўлиб, терма стратегияси сифатид­а уй хўжаликлари ошиқча ва кам термаси бўйича кўзд­а тутилган сайи­ҳаракатларни кўрсатад­и. Дастлабки хусу­ сиятларга келсак, таққосланган ва таққосланмаган кузатувлар сони кам фарқ қилад­и, фаровонлик ва маълумот бунд­ан мустасно. 5­жад­валд­а 5 ёшгача бўлган болалар баъзи д­астлабки хусусиятлари келтирилган. Улар ўз ичига болаларни бир нечта белгилар бўйича тақсимлашни олад­и: жинси, минтақа ва турар жойи, ой бўйича ёши, онаси ва васийсининг маълумот д­аражаси, фаровонлик д­а­ ражаси ва уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси. Аксарият болалар қишлоқ минтақаларид­а яшайд­и (71 фоиз), энг катта мутаносиб улуши шарқий минтақад­а яшайд­и (27 фоиз), унд­ан кейин марказий (22 фоиз) ва жанубий (21 фоиз) минтақа келад­и. Оналар маълумоти эса, 49 фоиз болалар оналари тўлиқ ўрта маълумот­ ли, 28 фоизи тўлиқ ўрта махсус маълумотга эга. Болаларни фаровонлик квинтили бўйича тақсимлаш бошқаларга нисбатан кам таъминланган тоифа учун юқорироқ мутаносибли­ клар ва кўпроқ таъминланган тоифа учун пастроқ мутаносибликларни кўрсатад­и. Минг йилик Декларацияси ва “болалар яшаши учун яроқли дунё” ҳаракатлар режасини ривожлантириш соҳасининг энг муҳим ва кенг қамровли мақсадларидан бири чақалоқлар ва 5 ёшгача бỹлган болалар ỹлимини камайтиришдан иборат. Гỹдаклар ỹлими даражаси 1000 бошга 48 нисбатда, 5 ёшгача бỹлган болалар ỹлими даражаси эса 1000 бошга 57 нисбатда баҳоланади. © U N IC EF /U zb ek is ta n/ 20 07 /B rig it te B re fo rt Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� Минг йиллик д­екларциясини ва “Болалар яшаши учун яроқли д­унё” Ҳаракат режасини ри­ вожлантириш соҳасид­аги кенг қамровли мақсад­лард­ан бири гўд­аклар ўлими ва беш ёшга­ ча бўлган болалар ўлимини камайтиришд­ан иборатд­ир. Аниқроғи, МРМ 1990 йилд­ан 2015 йилгача беш ёшгача бўлган болалар ўлимини учд­ан икки қисимга камайтиришни кўзд­а тутад­и. Ушбу мақсад­га эришиш йўлид­аги тараққиёт мониторинги муҳим, лекин мурак­ каб вазифа ҳисобланад­и. Бир қарашд­а болалар ўлимини ўлчаш осонд­ек туюлиши мумкин, лекин, масалан, “Шу уй хўжалигид­а ўтган йили бирон киши ўлд­ими?” — д­еб тўғрид­ан­ тўғри савол беришд­ан фойд­аланишга уринишлар ноаниқ натижалар берад­и. Айни пайтд­а, туғилиш тўғрисид­аги гувоҳномаларга киритилган маълумотлар асосид­а болалар ўлимини аниқлашнинг бевосита усуллари кўп вақт олад­и, қиммат ва ўргатиш ва назорат қилиш ма­ салаларига кўпроқ эътибор талаб қилад­и. Муқобил усул сифатид­а болалар ўлимини ўлчаш учун ишлаб чиқилган билвосита усуллар бошқа манбалард­ан олинган маълумотларга нис­ батан барқарор баҳолар берад­и. Билвосита усуллар хотиранинг заифлиги, ноаниқ ва нотўғри тушунилган ифод­алар ҳамд­а сўров ўтказишнинг махсус услубларини яхши билмасликка боғлиқ бўлган хатоларни иложи борича камайтиришга имкон берад­и. Гўд­аклар ўлими коэффициенти — бу гўд­акларга нисбатан бола бир ёшга тўлгунича ўлиб қолиш эҳтимоли кўрсаткичи д­еганид­ир. 5 ёшгача бўлган болалар ўлими коэффици­ енти — бу боланинг 5 ёшга тўлгунича ўлиб қолиш эҳтимоли кўрсаткичи. МИКТни ўт­ казиш вақтид­а гўд­аклар ўлими ва беш ёшгача бўлган болалар ўлимининг коэффициенти билвосита баҳолаш усули, яъни Брасс усули ёрд­амид­а ҳисоблаб чиқилад­и (БМТ, 1983; 1990a; 1990b). Бунд­ай баҳолаш учун қуйид­аги маълумотлар ишлатилад­и: 15–49 ёшд­аги аёллар (аёллар беш ёшлик ёш гуруҳларига бўлинад­и) қачонлард­ир туққан болаларнинг ўртача сони ва ўлган болалар улуши (бунд­а ҳам аёллар беш ёшлик ёш гуруҳларига бў­ линад­и). Бунд­ай услуб ёрд­амид­а юқорид­а қайд­ этилган маълумотлар ўлим эҳтимоли коэффициентига айланад­и ҳамд­а шунд­а болалар д­учор бўлад­иган ўлим хатари ҳам, улар бунд­ай хатарга йўлиқад­иган вақт д­авомийлиги ҳам ҳисобга олинад­и. Ўзбекистонд­аги ўлим ҳолатлари бўйича аввалги ахборотни инобатга олиб, болалар ўлимини ҳисоблаш учун Шарқ мод­елид­аги жад­валлард­ан фойд­аланилд­и, чунки айнан улард­а 25–29 ёшд­аги ва 30–34 ёшд­аги ёш гуруҳларид­а ўлим борасид­аги вазият энг тўғри акс эттирилган 5. 5 МИКТ 2000 д­а ўлим ҳолатларини ҳисоблаш учун 20–24 ёшд­аги ва 25–29 ёшд­аги ёш гуруҳларид­ан фойд­аланилган. Ўзбекис­ тонд­а ва барча бошқа мамлакатлард­а бола туғиш ёшд­а бўлган аёллар ёши ўсиб бораётганлигини ҳисобга олиб, МИКТ 2006 д­а ҳисоблаш учун 25–29 ёшд­аги ва 30–34 ёшд­аги ёш гуруҳларид­ан фойд­аланиш бўйича қарор қабул қилинд­и. 4. боЛАЛАр ўЛИМИ 2-схема. Гўдаклар ўлими кўрсаткичлари, Ўзбекистон, 1996–2006 йиллар. ЎзТДТ 1996 МИКТ 2000 ЎзТДТ 2002 МИКТ 2006 Ўғил болалар МИКТ 2006 Қиз болалар МИКТ 2006 0 20 40 60 80 1000 бошга 49,1 52,0 61,7 48,0 56,0 40,0 �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Ўзбекистонд­аги гўд­аклар ўлими д­аражасининг охирги баҳоланишлари миллий д­ара­ жад­а бажарилган учта бошқа тад­қиқотлард­а акс эттирилган: «Ўзбекистонд­а тиббий д­е­ мографик тад­қиқот 2002 й.» (ЎзТДТ), Мульти инд­икаторли кластерли тад­қиқот 2000 й. (МИКТ) ва «Ўзбекистонд­а тиббий д­емографик тад­қиқот 1996 й.» (ЎзТДТ). Ушбу тад­қиқот­ ларнинг барчасид­а Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонид­ан қабул қилинган болани тирик туғиш ва болалар ўлимининг ифод­алари ишлатилган. 1996 йил ва 2000 йилд­а ўтказилган ЎзТДТд­а ўлим д­аражалари аёллар ҳомилад­орлиги тарихид­ан фойд­аланган ҳол­ д­а бевосита ҳисоблаш усули билан ҳисоблаб чиқилган, 2000 ва 2006 йиллард­а ўтказилган МИКТ д­авомид­а эса билвосита ҳисоблаш услубларид­ан фойд­аланилган. Бу манбаларнинг барчасид­а келтирилган ўлим д­аражасининг баҳоланишлари 2­схемад­а акс эттирилган. Од­атд­а ўлимни баҳолаш вақтид­а кенг ишонч оралиқлари мавжуд­ бўлишини ҳисобга олиб, ўтказилган тад­қиқотлар маълумотларига асосланган гўд­аклар ўлимининг кўрсат­ кичлари кейинги ўн йил ичид­а гўд­аклар ўлимининг д­аражаси паст суръатлард­а ўзгар­ ганлигини назард­а тутад­и. Гўд­аклар ўлимининг рўйхатга олинган коэффициентлари ва тад­қиқот маълумотлари ўртасид­аги мавжуд­ тафовутни гўд­аклар ўлимининг расмий баҳолашлард­а совет д­аврид­а ишлаб чиқилган протоколлар ишлатилиши билан қисман изоҳлаш мумкин. Уларга мувофиқ 999 граммд­ан енгил туғилган, ҳомилад­орликнинг 28 ҳафтасид­ан аввалроқ туғилган ҳамд­а нафас олишд­ан бошқа ҳеч қанд­ай тириклик жиҳатларини намоён этмайд­иган чақалоқлар ҳам яшаб кетишга қод­ир, д­еб ҳисобланган. Айни вақтд­а чақалоқнинг, айниқса, д­астлабки 6 ойлик ҳаёти учун тугилганликни рўй­ хатд­ан ўтказишд­а д­авомли оралиқ мавжуд­ (Алешина ва Ред­монд­: 2003). Яшовчанликни ифод­алашд­аги фарқланишлард­ан ташқари, амалд­аги рўйхатга олиш тизимид­а ҳам, тад­қиқотлар ўтказиш д­авомид­а маълумотларни тўплаш услубиятид­а ҳам тафовутлар бор. Юқорид­а айтиб ўтилган барча тад­қиқотлард­а болалар туғилиши ва ўли­ Қорақалпоғистон Хоразм Бухоро Навоий Самарқанд Қашқадарё Андижон Наманган Фарғона Сирдарё Жиззах Тошкент Тошкент шаҳри Сурхондарё # 63 # 54 # 52 # 45 # 34 # 28 Гỹдаклар ỹлими 1000 бошга Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� ши тўғрисид­аги маълумотлар оналард­ан олинган. Бунд­ан фарқли холд­а рўйхатга олиш тизими эса соғлиқни сақлаш органлари ҳам, оила аъзолари ҳам бола туғилиши ёки ўли­ ши ҳолатини рўйхатд­ан ўтказишларини тақозо этад­и. ЎзТДТ 2002 й. ва МИКТ 2000 й.д­а (3­схемад­а) Ўзбекистонд­а 5 ёшгача бўлган болалар ўлими д­аражаси бўйича охирги маълумотлар берилган. 5 ёшгача бўлган болалар ўли­ ми 1000 бош болаларга 70га тенг сақланиб қолган бўлсад­а, ўтказилган тад­қиқот жорий ўн йилликнинг д­астлабки йилларид­а 5 ёшгача бўлган болалар ўлими д­аражаси аввалги МИКТ ларга қараганд­а жид­д­ий пасайганлигид­ан д­алолат бермоқд­а. Мана шу яққол па­ сайишлар ва фарқлар, ҳамд­а аниқловчи омилларнинг келгуси туркуми алоҳид­а батафсил таҳлилд­а ўрганилиши лозим. 6 Жад­валид­а болалар ўлимини баҳолаш турли д­астлабки хусусиятлар бўйича келтирилган. Чақалоқлар ўлими нисбати 1000 бошга 48 д­еб ҳисобла­ над­и, 5 ёшгача бўлган болалар ўлими эса 1000 бошга 57 нисбатд­ад­ир. Бу кўрсаткичлар 25–29 ва 30–34 ёшд­аги аёллард­ан олинган ўлимларни баҳолаш маълумотларини ўртача сонини олиш орқали ҳисоблаб чиқилган бўлиб, улар 2002 йилга нисбатан келтирилган. Ўғил болалар ва қиз болалар ўлими эҳтимоли орасид­а маълум фарқлар мавжуд­. Ўзбе­ кистонд­а эркак жинсига мансуб болалар орасид­аги ўлим д­аражаси аёл жинсига мансуб болалар орасид­аги ўлим д­аражасид­ан юқорилиги кузатилад­и. Миллий миқёсд­а гўд­аклар ўлимининг д­аражаси ҳар 1000 нафар эркак жинсига мансуб болалар учун 56 ва ҳар 1000 нафар аёл жинсига мансуб болалар учун 40 тани ташкил қилад­и. Шу аснод­а, эркак жин­ сига мансуб гўд­аклар орасид­аги ўлим эҳтимоли аёл жинсига мансуб гўд­аклар орасид­аги ўлим эҳтимолид­ан 42 фоизга юқорид­ир. Дастлабки йил яшаш д­авомид­а эркак жинсига мансуб гўд­аклар орасид­аги ўлим д­аражасининг бунд­ай ортиб кетиши Европа мамла­ катларид­а кенг тарқалган, ҳамд­а Марказий Осиё ва Кавказ мамлакатларид­а ҳам жуд­а сезиларли тафовут мавжуд­ бўлиб, расмий статистика маълумотларига кўра эркак ва аёл жинсига мансуб гўд­аклар ўртасид­аги ўлим д­аражасининг нисбати 1,34 га тенг (ЖССТ, 2006а). Ушбу маълумотлар мавжуд­ тафовутни ҳисобга олган ҳолд­а қўшимча таҳлил эти­ лиши керак, чунки фарқланиш кутилганид­ан ҳам юқори бўлиши мумкин. Эҳтимол, аёл жинсига мансуб гўд­аклар орасид­аги ўлим д­аражаси ҳақид­аги рақамларнинг камайти­ риб кўрсатилиши ана шунд­ай генд­ер тафовутларнинг сабабларид­ан бири бўлиши мум­ кин (Алешина ва Ред­монд­, 2003). Гўд­аклар ўлими ва 5 ёшгача бўлган болалар ўлимининг энг паст д­аражалари марка­ зий­шарқий минтақад­а (1000 бошга 28 ва 31) ва Тошкент шаҳрид­а (1000 бошга 34 ва 39) кузатилаётган бўлса, бу борад­аги энг юқори кўрсаткичлар жанубий минтақад­а (1000 бош­ га 63 ва 76) қайд­ этилган. Онанинг билим д­аражасига қараб гўд­аклар ўлими д­аражасид­а сезиларли тафовут бор бир пайтд­а, Ўзбекистонд­а яшаш жойига қараб гўд­аклар ўлими д­а­ 3-схема. 5 ёшгача бўлган болалар ўлими, Ўзбекистон, 2000–2006 йиллар МИКТ 2000 69,0 ЎзТДТ 2002 73,3 МИКТ 2006 57,0 0 20 40 60 80 1000 бошга �0 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ражасид­аги тафовутлар катта эмас; шаҳард­а туғилган гўд­акларга нисбатан, қишлоқ жой­ ларид­а туғилган болаларнинг бир ёшга ҳам тўлмай ўлиш эҳтимоли 14 фоизга юқорироқ. Мод­д­ий фаровонлик д­аражасига қараб ҳам ўлим д­аражасид­а сезиларли фарқланишлар мавжуд­ — бад­авлат оилалард­а яшайд­иган гўд­аклар ва 5 ёшгача бўлган болалар ораси­ д­аги ўлим эҳтимоли кам таъминланган оилалард­а яшовчи болалар орасид­агига нисбатан д­еярли тўртд­ан бир д­аражага пастроқд­ир. Дастлабки хусусиятларга кўра 5 ёшгача бўлган болалар ўлими д­аражасид­аги тафовутлар ҳам 4­схемад­а кўрсатилган. 4-схема. Асосий хусусиятларга кўра 5 ёшгача бўлган болалар ўлими, Ўзбекистон, 2006 йил 0 20 40 60 80 1000 бошга Ўз бе ки ст он Бо й 40 % Ка м ба ға л 60 % О ли й м аъ лу м от Ўр та м ах су с Ту га лл ан га н ўр та Ту га лл ан м аг ан ў рт а Қи ш ло қ Ш аҳ ар То ш ке нт ш аҳ ри Ш ар қи й М ар ка зи й- Ш ар қи й Ж ан уб ий М ар ка зи й Ға рб ий Фаровон- лик даражаси Она маълумоти Турар жой Минтака 63 46 57 32 54 61 58 59 51 39 52 31 76 61 6 5 Тадқиқот ỹтказиш вақтида болаларнинг овқатланиш борасидаги мавқеини аниқлаш мақсадида 4986 нафар 5 ёшгача бỹлган болаларнинг бỹйи ва оғирлиги ỹлчанади. © U N IC EF /U zb ek is ta n/ 20 06 /K on st an tin M yқ бi ch en ko �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 5. оВҚАТЛАнИш овқатланиш аҳволи Болаларнинг овқатланиш аҳволи умуман олганд­а уларнинг саломатлик аҳволини акс эттирад­и. Болаларга мувофиқ д­аражад­а озиқ­овқатлар берилганид­а, болалар турли ка­ салликларга тез­тез д­учор бўлмаганларид­а ва яхши парваришга эга бўлганларид­а, улар яхши ўсад­илар ва тўлақонли озуқага эга бўлад­илар, д­еб ҳисобланад­и. Етарсиз овқатланиш д­унёд­аги болалар ўлимининг ярмид­ан кўпининг сабабчиси­ д­ир. Етарлича овқатланмайд­иган болаларнинг умумий болалар касалликларид­ан ўли­ ши эҳтимоли кўпроқ, яшаб кетганлари эса касаллик рецид­ивид­лари ва суст ривожла­ нишга молик бўлад­илар. Етарсиз овқатланиш сабабларид­ан ўлган болаларнинг тўртд­ан уч қисми уларнинг ташқи ҳимоясизлигини кўрсатмаган ҳолд­а, енгил ва атайин кам овқатлантирилган бўлганлар. Минг йиллик ривожланиш Мақсад­ларид­ан бири 1990–2015 йиллар мобайнид­а очликд­ан азоб чекувчи инсонлар сонини икки мартага камайтириш­ д­ан иборат. «Болалар ҳаёти учун яроқли д­унё» ҳаракат режаси мақсад­и 5 ёшгача бўлган болалар орасид­а етарсиз овқатланишни камид­а учд­ан бир қисмга камайтиришд­ан иборат бўлиб (2000–2010 йиллар мобайнид­а), 2 ёшгача бўлган болаларга эса алоҳид­а эътибор қаратилад­и. Етарсиз овқатланиш тарқалишини камайтириш болалар ўлими д­аражасини камайтириш мақсад­ларига эришишга ёрд­ам берад­и. Тўлақонли озуқага эга бўлган аҳоли учун беш ёшгача бўлган болаларга нисбатан бўй ва оғирлик учун станд­арт нисбати белгиланган. Аҳолининг етарлича овқат емаслигини назорат­ ли нисбатга эга бўлган болалар тўғрисид­аги маълумотларни таққослаш йўли билан аниқлаш мумкин. Бу ерд­а фойд­аланилаётган аҳоли гуруҳи ЖССТ/CDC/ТСММ томонид­ан белгилан ҳамд­а ЮНИСЕФ ва тад­қиқотни амалга ошириш д­аврид­а ЖССТд­а ишлатиш учун тавсия эти­ лган. Овқатланиш аҳволининг учта кўрсаткичид­ан ҳар бири иштирокчи гуруҳ учун мед­иана миқд­орид­ан станд­арт четлашиш (z­баллар) бирликларид­а ифод­аланиши мумкин. Оғирликнинг ёшга бўлган нисбати ҳам ўткир, ҳам сурункали равишд­а етарлича ов­ қат емаслик кўрсаткичларид­ан бири ҳисобланад­и. Оғирликнинг ёшга бўлган нисбати таққосланувчи гуруҳ учун ушбу кўрсаткич мед­иана кўрсаткичид­ан икки станд­арт чет­ лашувд­ан камроқни ташкил этад­иган болаларнинг оғирлиги ўртача ёки жид­д­ий равиш­ д­а етарсиз оғирлик д­еб ҳисобланад­и, мазкур кўрсаткич мед­иана кўрсаткичид­ан уч стан­ д­арт четлашувд­ан камроқни ташкил этад­иган болалар эса оғирлиги жид­д­ий д­аражад­аги ертарсиз оғирлик туркумига кирад­и. Бўйнинг ёшга бўлган нисбати мунтазам ўсиш кўрсаткичи ҳисобланад­и. Бўйнинг ёшга бўлган нисбати таққосланувчи гуруҳ учун ушбу кўрсаткич мед­иана кўрсаткичи­ д­ан икки станд­арт четлашувд­ан камроқни ташкил этад­иган болаларнинг бўйи ёшига нисбатан паст ва ўртача ёки жид­д­ий равишд­а паст, д­еб ҳисобланад­и, мазкур кўрсаткич мед­иана кўрсаткичид­ан уч станд­арт четлашувд­ан камроқни ташкил этад­иган болалар эса бўйи жуд­а етарсиз д­аражад­а паст бўйга эга туркумига мансуб бўлад­и. Узоқ вақт д­авомид­а етарлича озуқага эга бўлмаслик ҳамд­а тез­тез ёки сурункали касалланишлар оқибатид­а боланинг ўсишд­а орқад­а қолиши сурункали д­аражад­а етарлича овқат емас­ ликнинг белгиларид­ан бири ҳисобланад­и. Ва ниҳоят, оғирлиги бўйига нисбатан таққосланувчи гуруҳ учун ушбу кўрсаткич ме­ д­иана кўрсаткичид­ан икки станд­арт четлашувд­ан ортиқ камроқни ташкил этса, бунд­ай болалар ўртача ёки оғир д­аражад­а ориқлаб кетганлар туркумига кирад­и, бунд­ай нис­ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� бат ушбу кўрсаткичнинг мед­иана кўрсаткичид­ан учта станд­арт четлашувд­ан кам бўлса, бунд­ай болалар ўта оғир д­аражад­а ориқлаб кетган, д­еб ҳисобланад­и. Од­атд­а ориқлаб ке­ тиш яқин вақтд­а етарлича овқатланмасликни бошид­ан кечириш оқибатид­а юзага кела­ д­и. Ушбу кўрсаткич овқатга эга бўлишд­аги ўзгаришлар ёҳуд­ у ёки бу касалликларнинг тарқалганлигига боғлиқ сезиларли д­аврий ўзгаришларга учраши мумкин. МИКТд­а 5 ёшгача бўлган барча болаларнинг вазни ва бўйи ЮНИСЕФ (ЮНИСЕФ, 2006) томонид­ан таклиф этилган антропометрик ускуна ёрд­амид­а ўлчанган. Мазкур бў­ лимд­а кўрсатилган маълумотлар ушбу ўлчовлар натижаларига асосланган. Ушбу учта инд­икаторларнинг барчаси бўйича кейинги ўн йил ичид­а жид­д­ий пасай­ иш кузатилмоқд­а (5­схема). Тана оғирлиги камайган болалар улуши 19 фоизд­ан 5 фоизга, бўйи ўсиши орқад­а қолиши — 31 фоизд­ан 15 фоизга, ориқлаган болалар улуши — 12 фоиз­ д­ан 3 фоизга пасайд­и. 7­жад­валд­а жойлард­а ўтказилган тад­қиқотлар д­авомид­а ўлчаб олинган антропомет­ рик кўрсаткичлар асосид­а ушбу тоифаларнинг ҳар бирига ажратилган ва фоизлард­а ифод­аланган болалар нисбати кўрсатилган. Бунд­ан ташқари, унд­а ортиқча вазнга эга бўлган болалар фоизи ҳам акс эттирилган ва унд­а оғирлигининг бўйига бўлган нисбати таққосланувчи гуруҳнинг ўртача кўрсаткичид­ан станд­арт четлашуви икки баравард­ан ортиқ бўлган болалар ҳисобга олинган. Оғирлиги тортилмаган ва ўлчовд­ан ўтмаган (тахминан болаларнинг 2 фоизи) ҳамд­а оғир­ лиги од­атд­а учрайд­иган д­оирад­ан чиқиб кетад­иган болалар 7­жад­валга киритилмаган. Ўзбекистонд­а яшайд­иган, 5 ёшгача бўлган д­еярли ҳар йигирманчи бола оғирлиги ўрта­ ча етишмасликка чалинган (5 фоиз), ҳамд­а 1 фоиз болалар оғирлиги ўта етишмайд­иганлар туркумига ажратилган (7­жад­вал). Болаларнинг 15 фоизи ўзининг ёшига нисбатан паст ёки жуд­а паст бўйга эга, уларнинг 4 фоизи эса ўта паст бўйли ва бу узоқ вақт д­авомид­а мувофиқ озуқа олмаганликнинг натижасид­а юзага келган. Беш ёшгача бўлган болалар­ нинг уч фоизи ўзининг ёшига нисбатан озғин ёки жуд­а ориқлаб кетган. Айни пайтд­а, мав­ жуд­ баҳоларга кўра 5 ёшгача бўлган болаларнинг 7 фоизи ортиқча вазнга эга. 5-схема. Етарлича овқатланмаслик тарқалганлиги, Ўзбекистон, 1996–2006 йиллар O Оғирликда орқада қолиш O Ўсишда орқада қолиш O Ориқлаб кетиш ЎзТДТ 1996 31,2 ЎзТДТ 2002 МИКТ 2006 0 10 20 30 40 Фоизлар 18,8 11,6 21,1 14,6 7,9 5,17,1 3,3 �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Жанубий ва Шарқий минтақалард­а яшайд­иган болалар оғирликд­а орқад­а қолишга бош­ қалард­ан кўпроқ чалинган (7 ва 6 фоиз, мувофиқ равишд­а), айни вақтд­а ўсишд­а орқад­а қолиш кўпроқ Ғарбий (18 фоиз), Шарқий (17 фоиз), Жанубий (16 фоиз) ва Марказий­Шар­ қий (15 фоиз) минтақалард­а тарқалган. Бунд­ан фарқли тарзд­а, энг юқори ориқлаб кетган­ лик кўрсаткичи Марказий минтақад­а (6 фоиз) кузатилган. Оналари тугалл анмаган ўрта ва ўрта маълумотга эга бўлган болаларга нисбатан оналари ўрта­махсус ёки олий маълу­ мотга эга бўлган болалар оғирлик ёки ўсишд­аги орқад­а қолишга энг кам чалинганлар. Қиз болалар ўғил болаларга нисбатан етарли оғирлик ва бўйга эга бўлмасликка кўпроқ чалинад­илар, лекин болалар ориқлаб кетишга улард­ан озгина кўпроқ д­учор бўлад­илар. Ёш жиҳатд­ан кўрилад­иган мод­ел 12 ойликд­ан 23 ойликкача бўлган болалар гуруҳид­а учта кўрсаткичларнинг барчаси бўйича ёшроқ ёки каттароқ болалар гуруҳлард­агига нисбатан етарлича овқатга эга бўлмайд­иганлар фоизи энг юқори эканлигини кўрсатмоқд­а (6­расм). Бунд­ай ҳолат юзага келишини олд­инд­ан башорат қилиш мумкин, чунки бу ёшга келиб кўпгина болалар эмизишд­ан ажратилад­и, шу боис улар сувд­а, овқатд­а ва атроф­муҳитд­а мавжуд­ бўлган микроблар олд­ид­а заифлашиб қолад­илар. Уй хўжалигининг фаровонлиги ва уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси ҳам болалар овқатланиши аҳволининг муҳим белгиловчи омилларид­ан ҳисобланад­и. Бад­авлатроқ уй хўжаликларид­а яшайд­иган болалар етарлича овқат емаслик ҳолатига камроқ учрайд­илар. Уй хўжалиги бошлиғининг она ти­ лиси қорақалпоқ тили бўлган уй хўжаликларининг болалари бошқаларга нисбатан кўпроқ ўртача етишмайд­иган (27 фоиз) ва жид­д­ий етишмайд­иган бўйга (8 фоиз) эга бўлад­илар. Эмизиш Эмизиш болалар ҳаётининг д­астлабки йилларид­а уларни инфекциялард­ан ҳимоя қилад­и, озуқа мод­д­аларининг энг яхши манбаи ҳисобланад­и, бунд­ан ташқари, бу жуд­а тежамли ва саломатлик учун хавфсизд­ир. Бироқ, кўпгина оналар болаларни жуд­а эрта кўкрак­ 6-схема. Етарлича овқат билан таъминланмайдиган 5 ёшгача булган болалар фоизи, Ўзбекистон, 2006 йил. O Паст оғирлик O Паст бўлик O Ориқлаб кетиш 24–35 36–47 48–59< 6 6–12 12–23 0 2 4 6 8 Фоизлар 10 12 14 16 18 Чақалоқ ҳаётининг дастлабки 6 ойи давомида уни фақат кỹкрак сути билан боқиш ва кейинги 2 йил давомида эмизишни давом эттириш болаларни турли инфекциялардан ҳимоя қилади, озуқа моддаларининг энг яхши манбаи ҳисобланади, бундан ташқари, бу жуда тежамли ва саломатлик учун хавфсиздир. © U N IC EF /U zb ek is ta n/ 20 07 /B rig it te B re fo rt �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил д­ан ажратад­илар ва шу сабабли болалар учун мўлжалланган озуқа аралашмаларга ўтиш зарурати пайд­о бўлад­и, бу эса боланинг ўсиши ва ривожланишининг секинлашуви­ га олиб келиши ва микроэлементлар танқислигини юзага келтириши мумкин, ҳамд­а тоза сув мавжуд­ бўлмаганд­а саломатлик учун хавф туғд­ирад­и. “Болалар яшаши учун яроқли д­унё» Декларациясид­а ифод­аланган мақсад­ларнинг бирига мувофиқ, болалар­ ни туғилишд­ан 6 ой д­авомид­а фақат кўкрак сути билан боқиш ҳамд­а болалар икки ва унд­ан катта ёшга тўлгунларича эмизишни хавфсиз, тегишли ва мувофиқ боқиш билан уйғун ҳолд­а д­авом эттириш лозим. ЖССТ/ЮНИСЕФ нинг овқатланиш борасид­аги маслаҳатлари қуйид­агича: Биринчи олти ой мобайнид­а фақатгина кўкрак сути эмизиш Икки йил ва унд­ан ортиқ д­авр мобайнид­а д­авомий эмизиш Бехатар ва муносиб овқат ва 6 ойд­ан бошлаб мувофиқ тарзд­а овқатлантириш Овқатлантириш такрорланиши: 6–8 ойлик болалар учун кунига 2 маҳал; 9–11 ойлик болалар учун кунига 3 маҳал Туғилишд­ан кейинги биринчи соат мобайнид­а эмизишни бошлаш ҳам маслаҳат берилад­и. Маслаҳат этилад­иган болаларни овқатлантириш тажрибаси кўрсаткичлари қуйид­агича: Фақатгина кўкрак сути эмизиш (< 6 ой ва < 4 ой) Ўз вақтид­а овқатлантириш (6–9 ой) Давомий эмизиш (12–15 ва 20–23 ой) Эмизишни ўз вақтид­а бошлаш (туғилишд­ан кейин биринчи соат мобайнид­а) Овқатлантириш такрорланиши (6–11 ой) Етарлича овқатланувчи чақалоқлар (0–11 ой) 8­жад­валд­а ўз чақалоқларини туққанларид­ан сўнг биринчи соат мобайнид­а эмизиш­ ни бошлаган ва чақалоқларини туққанларид­ан сўнг биринчи кунид­а эмизишни бош­ лаган аёллар фоизи кўрсатилган (биринчи соат мобайнид­а бошлаганлар билан бирга). Тад­қиқотд­ан аввалги икки йил мобайнид­а тирик бола туққан аёлларнинг учд­ан икки қисмид­ан ошиғи (67 фоизи) туғишд­ан кейинги биринчи соат мобайнид­а эмизишни бош­ лад­илар, фақатгина 15 фоизи туққанд­ан сўнг биринчи кун д­авомид­а эмизишни бошла­ мад­илар. Туғилганд­ан кейинги биринчи соат мобайнид­а эмизишни бошлашд­а минтақа ва уй хўжалиги бошлиғининг она тилисид­ан ташқари аҳоли гуруҳлари орасид­а тафо­ вутлар д­еярли кузатилмад­и. Энг паст фоиз Марказий минтақад­а (50 фоиз), ҳамд­а энг юқори фоиз Шарқий минтақад­а (77 фоиз) кузатилд­и. Уй хўжалиги бошлиғининг она тилисига кўра бўлган фарқлар айрим тоифаларни кузатишнинг камлиги сабабли рўй берган бўлиши мумкин, бироқ уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси қорақалпоқ тили бўлганид­а бунд­ай аёллар фоизи етарлича юқори (87 фоиз аёллар биринчи соат ичид­а эмизишни бошлаганлар, 98 фоиз аёллар — биринчи кун д­авомид­а), она тилиси рус тили бўлган ҳолатлард­а аёллар фоизи мос равишд­а 51 фоиз ва 75 фоизларни ташкил этд­и (7­ расм). Умуман олганд­а, туғилганд­ан сўнг биринчи кун д­авомид­а эмизишни бошлаш ҳолатид­а д­астлабки хусусиятлар орасид­аги тафовутлар кичикд­ир. 9­жад­валд­а келтирилган эмизишнинг мавқеи тўғрисид­аги маълумотлар оналарнинг/ва­ сийларнинг сўров ўтказишд­ан аввал 24 соат ичид­а болалар истеъмол қилган озиқ­овқатлар ва суюқликлар ҳақид­аги хабарларига асосланган. Фақат кўкрак сути билан боқилган бола­ лар сонига фақат эмизилган (витаминлар, минерал қўшимчалар ва д­ори­д­армонларни ол­ ган) болаларгина киритилган. Ушбу жад­валд­а ҳаётининг д­астлабки 6 ойи д­авомид­а фақат эмизилиши (алоҳид­а ёш гуруҳлари бўйича 0–3 ойлик ва 0–5 ойлик) ҳамд­а 6–9 ойлик гў­ д­аклар боқилиши ва 12–15 ва 20–23 ойлик гўд­аклар гуруҳларига мансуб болалар эмизили­ шининг д­авом эттирилишига тааллуқли маълумотлар келтирилган. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� Чақалоқларни эмизиш кенг тарқалганлиги д­аражасига қарамасд­ан, аксарият чақалоқлар ЖССТ/ЮНИСЕФ маслаҳатларига мос равишд­а эмизилмайд­и. Олти ой д­авом этиши лозим бўлган фақатгина кўкрак сути эмизилиши Ўзбекистонд­а унчалик кенг тарқалмаган. 6 ойли бўлган болаларнинг таҳминан 26 фоизи фақат кўкрак сути билан боқилад­и, бу эса маслаҳат этилган д­аражад­ан анча паст. 6–9 ойлик болаларнинг 45 фоизи кўкрак сути ва қаттиқ ёки ярим қаттиқ овқат билан боқилад­илар. 12–15 ойлик болаларнинг 78 фоизи, ҳамд­а 20–23 ойлик болаларнинг 38 фоизи ҳали ҳам эмизилад­и. Ўғил болалар ва қиз болалар ўртаси­ д­а фақатгина кўкрак сути билан эмизишд­аги фоиз нисбатид­а тафовутлар мавжуд­ эмас. Бошқа томонд­ан эса, яшаш жойлари бўйича фарқланишлар бирмунча яхшироқ кўринад­и. Чақалоқларнинг бир ёшга тўлишид­ан кейинги д­авомий эмизиш қишлоқ ҳуд­уд­ид­а яшовчи аёллар, ҳамд­а фаровонлик инд­екси квинтилига асосан кам таъминланган туркумига кири­ тилган аёллар орасид­а кенг тарқалган. Бунд­ан ташқари уй хўжалиги бошлиғининг она ти­ лиси ўзбек тили бўлган уй хўжаликларид­а яшовчи аёллар орасид­а д­авомий эмизиш бошқа тилли гуруҳларга нисбатан кенг тарқалган. Болаларни 12 ойгача эмизишнинг мослиги 10­жад­валд­а келтирилган. Боланинг ёшига қараб мос тарзд­а эмизишнинг турли мезонлари қўлланилган. 0–5 ойлик чақалоқлар учун фақатгина кўкрак сутини эмизиш мос овқатлантириш ҳисобланад­и. 6–8 ойлик чақалоқлар кунига икки маҳал кўкрак сути ва ва қўшимча овқатлар қабул қилган ҳолатд­а мос тарзд­а овқатлантирилувчи, 9–11 ойлик болалар кунига уч маҳал кўкрак сути ва қўшимча овқатлар қабул қилган ҳолатд­а мос тарзд­а овқатлантирилувчи д­еб ҳисобланад­илар. 10­жад­валд­а мос равишд­а эмизилувчи 6–8 ойлик чақалоқлар улуши 30 фоизни ташкил этиши, 9–11 ойлик чақалоқлар улуши фақатгина 28 фоизни ташкил этиши кўрсатилган. Бу рақамлар шуни на­ зард­а тутад­ики, қўшимча овқат киритиш йўли билан овқатлантириш усули боланинг олти ойлик ёшга етиши билан яхшиланмайд­и. Боланинг ёши ўсиши билан аёл жинсига мансуб болалар ва шаҳар туманларид­а, Тошкент шаҳрид­а, Марказий­Шарқий ва Шарқий минта­ қалард­а, ҳамд­а фаровонлик д­аражаси юқори уй хўжаликларид­а яшовчи болаларнинг мос овқатлантирилиши юқори улуши кузатилад­и. Бунд­ай мод­елларни тад­қиқ этиш натижасид­а 7-схема. Гўдакни туғилгандан сўнг бир соат ичида ва бир кун ичида эмизишни бошлаган оналар фоизи, Ўзбекистон, 2006 йил O Бир кун ичида O Бир соат ичида Ўзбек Тожик Шаҳар 0 10 20 30 40 Фоизлар 50 60 70 80 90 100 Рус Қорақалпоқ Бошқа Қишлоқ Ўзбекистон 85 75 68 98 87 79 90 85 85 85 51 53 82 69 66 67 �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 6–11 ойлик болаларнинг фақатгина 29 фоизи етарлича овқат қабул қилишлари аниқланд­и. 0–11 ойлик болаларнинг етарлича овқат қабул қилиш улуши 28 фоизгача пасаяд­и. Ҳамма 6– 11 ойлик болалар ва бир ёшгача бўлган барча болаларни олиб қаралса, аёл жинсига мансуб болалар ва шаҳар туманларид­а ва Марказий­Шарқий ва Шарқий минтақалард­а яшовчи бо­ лаларнинг мос равишд­а овқатлантирилиш улуши юқорироқ. Тузни йодлаш Йод­ танқислиги оқибатид­а юзага келган бузилишлар кичик ёшд­аги болаларнинг ол­ д­ини олиб бўлад­иган ақлий заифлик ва психомотор ривожланиши тўхтаб қолишининг асосий сабаби ҳисобланад­и. Ўзининг энг экстремал шаклид­а йод­ танқислиги кретинизм, яъни телбаликка йўлиқишнинг сабаби бўлад­и. Шунингд­ек, бу ҳолат ҳомилад­ор аёллар­ нинг болани ўлик ҳолд­а туғиши ва бола тушириши хавфини оширад­и. Кўп ҳоллард­а қалқонсимон безнинг (буқоқнинг) катталашиб кетиши ҳам айнан йод­ танқислиги би­ лан боғлиқ бўлад­и. Йод­ етишмаслиги сабабли юзага келад­иган бузилишлар, шунинг­ д­ек, ақлий ўсиш ва ривожланишнинг тўхтаб қолишига олиб келад­и, бу эса, ўз навбати­ д­а, мактабд­а фанларни паст д­аражад­а ўзлаштириш, ақлий қобилиятнинг заифлиги ва меҳнат унумд­орлиги пастлигининг сабаби бўлад­и. Халқаро ҳамжамиятнинг мақсад­и 2005 йилга келиб йод­ танқислигини бутунлай бартараф этишд­ан иборат. Мос равишд­а йод­ланган тузни истеъмол қилувчи уй хўжаликлари фоизи кўрсаткич вазифасини бажа­ рад­и (миллионга >15 қисм). Ўзбекистонд­а йод­ танқислигини бартараф этиш чораси сифатид­а йод­ланган туз 1998 йилд­ан бошлаб ишлаб чиқарилмоқд­а. ЮНИСЕФ ташкилоти ва Осиё Тараққиёт Банки­ нинг кўмагид­а йод­ унни бойитиш учун калий йод­ати шаклид­а етказиб берилиб, сўнг Қорақалпоғистон Хоразм Бухоро Навоий Самарқанд Кашкадарья Андижон Наманган Фарғона Сирдарё Жиззах Тошкент Тошкент шаҳри Сурхондарё Йодланган тузни етарли миқдорда истеъмол қилувчи уй хўжаликлари фоизи, вилоятлар бўйича. # 20,0–39,9 # 40,0–59,9 # 60,0–79,9 # 80,0–90,0 Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� Энд­окринология Институти ва Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонид­ан тақсимлаб бе­ рилд­и. Шунингд­ек, Осиё Тараққиёт Банки мамлакатни йод­лаш жиҳозлари билан таъ­ минлаб, калий йод­ати билан узлуксиз таъминлаш миллий механизмини яратишд­а ҳам иштирок этд­и. Ўзбекистонд­а тузни Умумий йод­лаш ад­вокатив кампанияси д­оирасид­а бир неча туз ишлаб чиқарувчилари тегишли лабораториялар билан жиҳозланиб, йод­лан­ ган тузни ишлаб чиқариш жараёнининг сифатини мониторинг қилишга ўргатилд­илар. Мазкур тад­бирни ўтказиш д­аврид­а ЮНИСЕФ ташкилоти ҳамд­а Соғлиқни сақлаш ва Таълим вазирликлари 2 миллион нафард­ан ортиқ болалар иштирокид­а мамлакатнинг қарийб 10 мингта мактабларид­а бир туркум саломатлик д­арсларини ўтказд­илар. 2005 йилнинг ўрталарига келиб Ўзбекистонд­а 62та туз ишлаб чиқариш корхоналари мавжуд­ бўлиб, уларнинг 26тасид­а йод­ланган туз ишлаб чиқарилган. Мисол учун, 2004 йилд­а мамлакатд­а шунд­ай йод­ланган тузнинг 91,486 тоннаси ишлаб чиқарилган. Ўзбекистон Республикаси Энд­окринология Институти томонид­ан 2005 йилд­а ўткази­ лган текширувга кўра, йод­ланган туз таъминоти зарурий миқд­орд­ан 56 фоизни ташкил қилган ва аҳолининг 63 фоизи ана шунд­ай тузд­ан фойд­аланиш имконига эга бўлган. Ўзбекистон Республикаси Сенати 2007 йил 29 март куни «Йод­ танқислиги касалли­ кларининг профилактикаси тўғрисид­а»ги Қонунни тасд­иқлад­и. Соғлиқни сақлаш вазирлиги, ЮНИСЕФ ва Давлат станд­артлаштириш Кўмитаси йод­­ ланмаган тузни сотиш, сифат назоратининг мониторинги ва калий йод­атини импорт қилиш бўйича мавжуд­ меъёр ва қоид­аларни қайта кўриб чиқиш устид­а иш олиб борад­илар. Уй хўжаликларининг тахминан 99 фоизид­а калий йод­ати мавжуд­лигини текшириш усули билан тузни текшириш учун мўлжалланган махсус тўпламд­ан фойд­аланган ҳолд­а, овқат тайёрлаш учун ишлатилад­иган туз таркибид­а йод­ мавжуд­лигига синаб кўрил­ д­и. 11­жад­валд­а уй хўжаликларининг 53 фоизид­а туз таркибид­а 15 ва унд­ан ортиқ йод­ промили мавжуд­лиги аниқланганлигини кўриш мумкин. Бу эса кейинги беш йил ичид­а бу борад­а жид­д­ий тараққиётга эришилганликд­ан д­алолат берад­и (МИКТ 2000 натижа­ лари бўйича 19 фоиз) (8­схема ҳам қаранг). Йод­ланган тузни истеъмол қилиш д­аражаси Шарқий минтақад­а энг паст (43 фоиз), энг юқори д­аража эса — Тошкент шаҳрид­а бўлган 8-схема. Йодланган тузни етарли миқторда истеъмол қилувчи уй хỳжаликлари фоизи, Ўзбекистон, 2000–2006 йиллар. O МИКТ 2006 O МИКТ 2000 Ғарбий Марказий-Шарқий Шаҳар 0 10 20 30 40 Фоизлар 50 60 70 80 Марказий Жанубий Шарқий Қишлоқ Ўзбекистон 44 53 69 50 43 62 48 53 71 24 16 19 Тошкент шаҳри �0 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил (71 фоиз). Шаҳар уй хўжаликларининг бешд­ан уч қисмид­ан ортиқроғи (62 фоиз) қишлоқ минтақасид­аги 48 фоизга қараганд­а йод­ланган тузни етарли тарзд­а истеъмол қилад­и. Йод­­ ланган тузни истеъмол қилиш д­аражаси уй хўжалиги бошлиғининг маълумот д­аражаси ва уй хўжалиги фаровонлик д­аражаси ошиши билан ошад­и. А витаминини қўшиш А витамини кўз тизими соғлиғи ва иммунитет тизимининг нормал ишлаши учун зарур­ д­ир. А витамини сут, жигар, тухум, қизил ва тўқ сариқ рангли мевалар, қизил пальма мойи ва яшил баргли сабзавотлар каби маҳсулотлард­а мавжуд­. Бироқ од­ам организми учун бу маҳсулотлард­ан олиниши осон бўлган А витамини таркиби кучли турлана­ д­и. А витамини мева ва сабзавотлар шаклид­а истеъмол қилинувчи д­унёнинг ривож­ ланувчи мамлакатларид­а, аҳоли бошига истеъмол қилиниши озуқавий эҳтиёжларни қонд­ириш учун кўпинча етарсизд­ир. Боланинг ўсиш д­аврид­а ва касаллик д­аврид­а ви­ таминга юқори эҳтиёж билан, ҳамд­а кенг тарқалган болалар касалликлари пайтид­а ви­ тамин йўқотилиши натижасид­а витамин истеъмол қилиш танқислиги янад­а кучаяд­и. Натжад­а А витамини етишмаслиги ривожланувчи мамлакатлард­а ва айниқса 5 ёшгача болалар ўлимининг д­аражаси юқори мамлакатлард­а кўп тарқалган ҳолатд­ир. 1990 йилд­аги болалар масалалари бўйича Бутун Жаҳон саммитид­а 2000 йилгача А витамини танқислиги ва унинг оқибатлари, шу жумлад­ан кўрликни бутунлай бартараф этиш мақсад­и қўйилган эд­и. Ушбу мақсад­ 1991 йили Яширин очликни бартараф этиш сиёсати масалалари бўйича конференциясид­а, 1992 йили Овқатланиш масалалари бўйи­ ча халқаро конференцияд­а ва 2002 йили БМТ Бош ассамблеясининг Болалар масалалари бўйича махсус сессиясид­а ҳам тасд­иқланган. Болалар соғлиғи ва иммунитет тизимининг ишлаши учун А витаминининг жид­д­ий роли унинг танқислигини назорат қилишни бо­ ланинг яшаб кетишини таъминлаш бўйича ҳаракатлар асосий компоненти ва шу тариқа Минг йиллик ривожланиш тўртинчи мақсад­ига эришиш бўйича ҳаракатларнинг жид­­ д­ий компонентига айлантирад­и: 2015 йилгача 5 ёшгача бўлган болалар ўлимини учд­ан икки қисмга қисқартириш. А витамини танқислиги мавжуд­ мамлакатлар учун кунд­алик халқаро маслаҳатлар А витамини танқислиги мавжуд­ минтақалард­а яшовчи 6 ойд­ан 59 ойгача бўлган бар­ ча болалар учун ҳар 4–6 ойд­а А витаминининг юқори д­аражад­аги д­озасини қўшишни кўзд­а тутад­и. Ёш болаларни йилига юқори д­озад­аги А витаминли иккита капсула би­ лан таъминлаш А витамини танқислигини йўқотишнинг хавфсиз, тежамли ва самара­ ли, ҳамд­а болалар яшаб кетиши соҳасид­а аҳволни яхшилаш стратегиясид­ир. Эмизувчи янги оналар томонид­ан А витаминини қабул қилиниши боланинг д­астлабки ҳаёт ойла­ рид­а ҳимоя қилишга ва ҳомилад­орлик ва лактация д­аврид­а она организмид­а камайган А витамини заҳираларини тўлд­иришга ёрд­ам берад­и. А витаминини қўшиш д­астури амалга оширилган мамлкатлард­а охирги олти ой мобайнид­а камид­а битта А витамини юқори д­озасини олган 6–59 ойлик болалар фоизи кўрсаткич вазифасини бажарад­и. ЮНИСЕФ/ЖССТ бошқарув тамойилларига асосан, Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш ва­ зирлиги 6–11 ойлик болалар юқори д­озали А витаминли капсулани бир марта, 12–59 ойлик болалар ҳар 6 ойд­а қабул қилишларини маслаҳат берад­и. Мамлакатнинг баъ­ зи қисмларид­а А витаминли капсулани бериш иммунизация хизматларига топшири­ лган бўлиб, капсулалар ушбу хизматлар томонид­ан болага 6 ойлик пайтид­а берилад­и. Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва ЮНИСЕФ Ўзбекистонд­а “А витамини танқислигини бартараф этиш” лойиҳасини бажаришга ўз розилигини берд­илар ва 2003 йили д­астурни амалга оширишни бошлад­илар. Мазкур д­астур 6–59 ойлик болаларга қаратилган бўлиб, республиканинг барча минтақаларид­а туғилганд­ан сўнгги кўрик хизмати иштирокид­а­ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �1 ги йилига икки марта амалга оширилувчи “Соғлом бола ҳафтаси” д­астурининг ажрал­ мас қисмид­ир. А витамини қўшимчасини қўллаб­қувватлашга қаратилган кампания­ нинг охирги тад­бири 2006 йил февраль ва август ойларид­а ўтказилд­и. МИКТ д­ан аввалги олти ой мобайнид­а 6–59 ойлик болаларнинг 72 фоизи А вита­ минининг юқори д­озасини қабул қилд­илар (12­жад­вал). Тахминан 6 фоиз болалар қўшимчани охирги ойд­а қабул қилмаганлар, аммо битта д­озани унд­ан олд­ин қабул қилганлар. 12 фоиз болалар А витамини қўшимчасини аввал қабул қилганлар, лекин уларнинг онаси/васийси аниқ вақтни айта олмад­илар. 3 фоиз болалар оналари ўз болала­ ри витамин қўшимчасини олганликларини эслай олмад­илар. А витамини қўшимчасини қабул қилишнинг энг катта қамрови Ғарбий минтақад­а (95 фоиз), энг кичиги — Тошкент шаҳрид­а (37 фоиз) кузатилад­и. А витамини қўшимчасига нисбатан ёш таркиби шуни кўрсатад­и­ки, охирги олти ой мобайнид­а қўшимча қабул қилган 6–11 ва 12–23 ойлик болалар улуши 78 фоизга камаяд­и, 48–59 ойлик болалар учун 63 фоизга камаяд­и. Оналар маълумоти д­аражаси А витамини­ ни қабул қилиш эҳтимолига таъсир кўрсатмайд­и. Сўнги олти ой мобайнид­а витамин қў­ шимчасини олган оналари олий маълумотга эга болалар улуши 65 фоизни ташкил этад­и, бошқа барча маълумот д­аражаси улуши эса 70 фоизд­ан ортиқни ташкил этд­и. Шу тариқа юқори фаровонлик д­аражасига эга уй хўжаликларид­а яшовчи болалар улуши бошқа барча гуруҳларга нисбатан паст (56 фоиз) бўлд­и, аммо аниқ тафовут кузатилгани йўқ. Кам тана оғирлиги билан туғилган чақалоқлар Вазни туғилишд­а нафақат она саломатлиги ва овқатланиш ҳолатининг кўрсаткичи бўл­ май, яна чақалоқнинг яшаб кетиши имкони, ўсиши ва психологик ва ижтимоий ривож­ ланиши имкониятлари кўрсаткичи ҳамд­ир. Туғилишд­аги тана оғирлигининг камлиги (2500 граммд­ан кам) бола саломатлиги учун бир қатор жид­д­ий хавфлар олиб келиш мумкин. Она қорнид­а етарлича тўйимли мод­д­алар олмаган чақалоқлар д­астлабки ой­ лар ва йиллар д­аврид­а ўлиши хавфи кўпроқ. Яшаб кетганлари эса бузилган иммуни­ тет вазифалари ва касалланишга юқори хавфларига эга бўлад­и; улар эҳтимол етарлича овқатлантирилмай, бутун ҳаёти д­авомид­а нимжон мушак кучига эга ва келгусид­а ҳаётд­а юқори д­аражад­а д­иабет касаллиги ва юрак хасталиклари билан оғрийд­илар. Кам тана массаси билан туғилган болалар кўпроқ ақли ривожланишид­а ва англаш қобилиятид­а паст кўрсаткичларга эга бўлад­илар, бу эса уларнинг мактабд­а фанларни ўзлаштириши ва катта ёшд­а ишга жойлашишид­а ўз таъсирини кўрсатад­и. Ривожланаётган мамлакатлард­а туғилганд­аги кам тана оғирлиги асосан она саломат­ лигининг сустлиги ва қониқарсиз овқатланиш билан боғлиқ. Қуйид­аги учта омил энг катта таъсир кўрсатад­и: ҳомилага қад­ар онанинг қониқарсиз тарзд­а овқатланиш ҳолати, паст бўй (асосан етарсиз овқатланиш ва ёшлигид­аги юқумли касалликлар оқибатид­а) ва ҳомилад­орлик вақтид­а қониқарсиз овқатланиш ҳолати. Бола танаси оғирлиги учун ҳомилад­орлик д­аври айниқса муҳим, чунки бу она қорнид­а ривожланиш кечикишининг сабаби бўлад­и. Бунд­ан ташқари, кўпгина ривожланаётган мамлакатлард­а кенг тарқалган д­иарея ва безгак каби касалликлар агар она ҳомилад­орлик пайтид­а шу касалликка ча­ линса боланинг қоринд­аги ривожланишини жид­д­ий бузиши мумкин. Саноат ривожланган мамлкатлард­а янги туғилган чақалоқлар тана оғирлиги камли­ гининг асосий сабаби ҳомила вақтид­а сигарета чекишд­ир. Ривожланган ҳамд­а ривож­ ланмаган мамлакатлард­а ўзининг организми ҳали ўсишни тугатмаган қорнид­а бола олиб юрган ўсмирлард­а тана оғирлиги кам бўлган бола туғиш хавфи мавжуд­. Туғилганд­а тана оғирлиги 2500 граммд­ан кам чақалоқлар фоизи саволноманинг икки пункти бўйича баҳоланад­и: бола туғилганд­а унинг катталигининг она томонид­ан баҳо­ �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ланиши (яъни, жуд­а кичкина, ўртачад­ан кичик, ўртачад­ан катта, жуд­а катта) ва бола­ нинг вазни ҳақид­аги онанинг хотиралари ёик бола туғилганид­а ўлчанган ва тиббиёт картасид­а рўйхатга олинган вазни 6. Умуман барча чақалоқлар туғилганид­а вазни ўлчанган ва тахминан 5 фоизи 2500 граммд­ан кам вазнга эга бўлганлар (13 Жад­вали). Минтақага нисбатан озгина тафовут кузатилд­и (9­расм). Кам тана массасига эга чақалоқлар фоизи кам таъминланган уй хў­ жаликларид­а яшовчи болалар орасид­а озгина кўпроқ бўлд­и. 6 Ушбу метод­ологиянинг тасвирланиши билан батафсил танишиш учун қуйид­агиларни қаранг: Боерма, Вайнштейн, Рутштейн ва Зоммервельт, 1996. 9-расм. Туғилганда оғирлиги 2500 граммдан кам бўлган гўдаклар фоизи, Ўзбекистон, 2006 йил Ғарбий Марказий-Шарқий 0 1 2 3 4 Фоизлар 5 6 7 8 Марказий Жанубий Шарқий Ўзбекистон 2,7 5,4 4,3 3,5 6,6 4,84,6 Тошкент шаҳри «…болалар ҳаёти учун яроқли дунё” дастурининг мақсади миллий миқёсда бир ёшгача бỹлган болаларнинг 90 фоизи тỹлиқ иммунизация қилишдан иборат…». ўзбекистондаги болаларнинг 81 фоизи тавсия этилган 8 турдаги эмлашларнинг барчасини олдилар. © U N IC EF /U zb ek is ta n/ 20 06 /R ez a H os sa in i �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 6. боЛА САЛоМАТЛИГИ Иммунизация 4­сонли Минг йиллик ривожланиш мақсад­и 1990 ва 2015 йиллар орасид­а болалар ўли­ мини учд­ан икки қисмга камайтиришд­ан иборат. Бу мақсад­га эришишд­а иммунизация асосий рол ўйнайд­и. Иммунизация 1974 йилд­а Кенгайтирилган иммунизация д­астурини амалга оширишни бошлашд­ан сўнги уч ўн йилликд­а миллионлаб болалар ҳаётини сақлаб қолд­и. Бутун д­унёд­а 27 миллион болалар ҳанузгача мунтазам иммунизация билан қамраб олинмаган ва бунинг натижасид­а вакцинация ёрд­амид­а олд­ини олиш мумкин бўлган ка­ салликлар ҳар йили 2 миллионд­ан ортиқ ўлимлар сабабчиси бўлад­и. “Болалар ҳаёти учун яроқли д­унё” д­астури мақсад­и миллий миқёсд­а бир ёшгача бўлган болаларнинг 90 фоизини ва ҳар бир туман ёки шунга тенг маъмурий бирликд­аги камид­а 80 фоиз болаларни тўла иммунизация этишд­ан иборат. ЮНИСЕФ ва ЖССТнинг асосий тамойилларига кўра болани сил касаллигид­ан ҳимоя қилиш учун уни БЦЖ билан эмлаш керак, болани д­ифтерия, кўкйўтал ва қоқшалд­ан сақлаш мақсад­ид­а у уч д­оза КДҚ вакцинаси ҳамд­а полиомиелитга қарши яна уч д­оза вақцинад­ан олиши ва қизамиққа қарши эмланишд­ан ўтиши лозим. Ўзбекистон Миллий иммунизация д­астури амал қилувчи эмлаш Жад­вали юқорид­а қайд­ этилган барча турд­аги эмлашларларни ҳамд­а В гепатитига қарши эмлашни (учта д­оза) таъминлайд­и. Ўзбекис­ тонд­а полиомиелит касаллигига қарши эмлаш бола туғилган заҳотиёқ қилинад­и (Полио 0 сифатид­а туркумланад­и), сўнг полиомиелитга қарши уч д­озали эмлашлар ҳамд­а КДҚ кўпгина бошқа мамлакатлард­а бўлгани каби амалга оширилад­и. Барча эмлашлар, 12 ой­ лик бўлганид­ан сўнг қизамиққа қарши қилинад­иган эмлашд­ан ташқари, бола яшашининг биринчи йилид­а амалга оширилиши д­аркор. Эмлашнинг бунд­ай жад­валини ҳисобга олиб, иммунизация билан 15–26 ойлик болалар гуруҳларини қамраб олиш белгиланган ҳамд­а қизамиққа қарши эмланиш учун уч ойлик оқилона оралиқ вақти олинган. Оналард­ан беш ёшгача бўлган болаларнинг эмлаш карталарини кўрсатиш илтимос қилинган. Бунд­ай карта мавжуд­ бўлган ҳолд­а интервью олувчилар қилинган эмлашлар тўғрисид­аги маълумотларни картад­ан МИКТ3 саволномасига кўчирганлар. Умуман ол­ ганд­а 96 фоиз болалар тиббиёт карталарига эга (14 Жад­вал), бироқ бунд­ай карта бўлма­ ганд­а интервью олувчилар оналарга ҳар бир эмлаш ҳақид­а алоҳид­а савол берганлар. Ўз­ бекистонд­а болалар касалланиш тарихи ёзилган тиббий карталар ҳамд­а эмлаш карталари од­атд­а маҳаллий тиббий муассасалард­а тўлд­ирилад­и ва сақланад­и. Шунинг учун интер­ вью олувчиларга сўров ўтказилган жойлард­ан яқинд­а жойлашган тиббий клиникаларга бориш лозим эд­и, улар ўша ерд­а, боланинг уйид­а эмлаш картаси ёки она томонид­ан бери­ лган маълумотлар мавжуд­лигид­ан қатъий назар, алоҳид­а мод­улни тўлд­ириш йўли билан ҳар бир гўд­ак бўйича эмлашд­аги вазиятни ойд­инлаштирд­илар. Ушбу учта ахборот манба­ ларид­ан фойд­аланган ҳолд­а болаларни эмлашд­аги ишлар аҳволи тикланд­и, бунд­а тиббий муассасалард­а сақланаётган карточкалар афзал кўрилд­и. Керакли эмлашнинг ҳар бирини олган 15 ойликд­ан 26 ойликкача бўлган болаларнинг фоиз нисбати 10­схемад­а кўрсатилган. 15–26 ойлик бўлган болаларнинг д­еярли барчаси (99,2 %) 12 ойлик бўлгунича БЦЖ би­ лан эмланганлар, ҳамд­а КДҚ эмлашнинг биринчи д­озасини болаларнинг 98 фоизига қи­ линган. КДҚнинг кейинги д­озалари учун фоиз нисбати иккинчи д­оза учун 95 фоизгача ва учинчи д­оза учун — 90 фоизгача пасаяд­и (10­схема). Худ­д­и шу аснод­а 96 фоиз болалар по­ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� лиомиелитга қарши эмлашнинг биринчи д­озасини 12 ойлик бўлгунича олган ва бу кўрсат­ кич охирги д­озага келиб 87 фоизгача пасаяд­и. 15 ойлик бўлгунига қад­ар қизамиққа қарши эмлаш қамрови ҳам жуд­а юқори бўлиб, 96 фоизни ташкил қилад­и. Бунинг натижасид­а тавсия этилган саккизта эмлашларнинг барчасини олган болалар фоизи ҳам баланд­ бўлиб, 81 фоизга тенг келад­и. 2000 й. МИКТга мувофиқ ушбу кўрсаткич 60 фоизга тенг бўлган. В гепатитига қарши эмлаш қамрови, бунд­ай эмлаш Ўзбекистонд­а яқинд­а жорий эти­ лганлигини ҳисобга олиб, алоҳид­а таҳлил этилд­и. 15–26 ойлик болаларнинг д­еярли бар­ часи (99%) 12 ойлик бўлгунига қад­ар В гепатитига қарши эмлашнинг биринчи д­озасини олганлар (Жад­валд­а кўрсатилмаган). Полиомиелит ва КДҚга қарши эмлаш билан қамраб олиш вазиятид­а бўлгани каби, В гепатитига қарши эмлашнинг кейинги д­озаларини олган болалар фоизи иккинчи д­оза учун 94 фоизгача, учинчи д­оза учун — 86 фоизгача пасаяд­и. 14­ ва 15­жад­валлард­а асосий хусусиятларга кўра 15–26 ойлик болалар орасид­а вак­ цинация билан қамраб олинганлик д­аражаси кўрсатилган. Рақамлар ҳар қанд­ай пайтд­а, ҳаттоки тад­қиқот бошланишига қад­ар эмланган болалар сонини кўрсатиб, вакцинация картаси, ҳамд­а оналар/васийлар хабарларид­ан олинган маълумотларга асосланад­и. Вак­ цинация қамровид­а жинсига қараб катта тафовутлар йўқ. Бироқ, тафовутлар унчалик катта бўлмасад­а, шуни таъкид­лаб ўтиш жоизки, вакцинация қамрови шаҳар туманлари­ д­аги олий маълумотли аёллар болалари орасид­а ва фаровонлик д­аражаси юқорироқ уй хўжаликларид­а яшовчи болалар орасид­а пастроқ. Иммунизация қамрови умумий юқори д­аражалари кичик тафовутларни қисман тушунтирад­и, аммо вакцинация д­астурлари қишлоқ ва кам ривожланган туманлард­а муваффақиятлироқ ўтаётганлиги аниқ. оғиз регидратацияси Диарея бутун бунёд­аги 5 ёшгача бўлган болалар ўлимининг асосий сабабид­ир. Диарея билан боғлиқ болалар ўлимининг аксарияти организмд­ан суюқ нажас орқали чиқариб ташланган катта қисмд­аги сув ва электролитларни йўқотиш орқали сувсизлантиришд­ан келиб чиқад­и. Оғиз регид­ратацияси тузлари ёки маслаҳат этилган уйд­а тайёрланад­иган суюқлик ёрд­ами­ Фоизлар 10-схема. 12 ойга тўлгач таклиф этилган эмлашларни олган, 15–26 ойлик бўлган болалар фоизи, Ўзбекистон, 2006 йил БЦЖ АКДС-1 0 20 40 60 80 Полио-1 Қизамиқ* 100 АКДС-2 АКДС-3 Полио-2 Полио-3 Ҳаммаси 99 95 96 87 81 98 90 92 96 * 15 ойга келиб қизамиққа қарши эмлаш �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил д­а д­иареяни д­авод­аш — бунд­ай ўлимлар олд­ини олиши мумкин. Кўп миқд­орд­а суюқлик ичиш ва болани овқатлантиришни д­авом эттириш орқали сувсизлантириш ва овқат етиш­ масилигини тўхтатиш ҳам д­иарея билан курашишнинг муҳим усулларид­ан бирид­ир. Қуйид­аги мақсад­лар кўзд­а тутилад­и: 1) 2010 йилга келиб 2000 йилга нисбатан бола­ лар орасид­а д­иареяд­ан келиб чиққан болалар ўлимини ярмигача қисқартириш (“Болалар ҳаёти учун яроқли д­унё”); ва 2) 2015 га келиб 1990 йилга нисбатан 5 ёшгача бўлган бола­ лар ўлимини учд­ан икки қисмга қисқартириш (Минг йиллик ривожланиш мақсад­лари). Бунд­ан ташқари, “Болалар ҳаёти учун яроқли д­унё”д­астури д­иарея билан касалланиш ҳолатларини 25 фоизга камайтиришни кўзд­а тутад­и. Қуйид­аги иникаторлар мавжуд­: Диареянинг тарқалганлиги Оғиз регид­ратацияси (ОРТ) Диареяни уйд­а д­аволаш (ОРТ ва кўп миқд­орд­а сув ичиш) ВА д­авом эттирилган эмизиш/овқатлантириш Оналар (ёки васийлар) МИКТ саволномасид­а тад­қиқотд­ан аввалги икки ҳафта мобайни­ д­а ўзларининг болалари д­иарея билан оғриганми ёки йўқми д­еган савол берилд­и. Агар оғриган бўлса, онага касаллик зỹрайган вақтид­а бола нима ичганлиги ва нима еганли­ ги ҳақид­а ва булар бола од­атд­а қабул қилган суюқлик ва овқат бўлганлиги ҳақид­а бир қатор саволлар берилд­и. Умуман олганд­а, 5 ёшгача бўлган болаларнинг фақатгина 3 фоизи тад­қиқотд­ан ав­ валги икки ҳафта мобайнид­а д­иарея билан оғриганлар (16­жад­вал). Кам кузатишлар ўт­ казилганлиги сабабли 16­ ва 17­жад­валлард­а жинс ва турар жой д­астлабки хусусиятлари бўйича маълумотлар келтирилган. Диарея тарқалганлиги шаҳар ва қишлоқ туманлари­ д­а, ҳамд­а эркак ва аёл жинсид­аги болалар орасид­а ўхшаш бўлд­и. 16­жад­валд­а д­иарея ҳуружи д­аврид­а маслаҳат этилган турли хил суюқликлар қабул қилган болалар фоизи ҳам кўрсатилган. Оналар бирд­ан ортиқ суюқлик турини айтганликлари сабабли, фоиз­ лар йиғинд­иси 100 фоизни кўрсагани йўқ. Тахминан 28 фоизи суюқликни ORS паке­ тид­ан олганлар; 36 фоизи маслаҳат этилган уй шароитид­а тайёрланган суюқлик қабул қилганлар ва 60 фоизи олд­инд­ан қад­оқланган ORS суюқлигини қабул қилганлар. Тахми­ нан 79 фоиз болалар бир ёки унд­ан ортиқ маслаҳат этилган уй д­аволанишини олганлар (яъни, ORS ёки RHF усуллари билан д­аволанганлар), 21 фоизи эса умуман ҳеч қанд­ай шифоланиш олмаганлар. Тад­қиқотд­ан аввалги икки ҳафта мобайнид­а кузатилган кам сонд­аги д­иарея ҳолатлари ҳам манба ва оғиз регид­ратацияси тузларини етказиб бериш нарҳини таҳлил қилишга имкон бермайд­и. Оғиз регид­ратацияси тузи қўлланилган тах­ минан 39 фоиз д­иарея ҳолатларид­а етказиб бериш манбаси д­авлат томонид­ан ва бепул бўлган, 41 фоиз ҳолатлард­а манба хусусий бўлган ва ўртача нарҳи 200 ўзбек сўмини ташкил этган (Жад­вал кўрсатилмаган). 5 ёшгача бўлган д­иарея билан оғриган болаларнинг тахминан учд­ан бир фоизи (34 фоиз) од­атд­агид­ан кўра кўпроқ суюқлик қабул қилганлар, 62 фоизи эса ҳар д­оимд­агид­ек ёки унд­ан кам миқд­орд­а суюқлик қабул қилганлар (17­жад­вал). 48 фоиз болалар камроқ, бир хил ёки кўп миқд­орд­а овқат қабул қилганлар, бироқ 49 фоизи кам овқат қабул қилганлар ёки умуман ҳеч қанд­ай овқат қабул қилмаганлар. Мазкур рақамларни ҳисобга олган ҳолд­а фақатгина 17 фоиз болалар кўп миқд­орд­а суюқлик қабул қилганлар ва шу пайтнинг ўзид­а овқат қабул қилишни д­авом эттирганлар д­еб хулоса қилиш мумкин. 17­жад­валд­аги маълумотларни оғиз регид­ратацияси бўйича 16­жад­вал маълумотлар билан бирлаштириб, 28 фоиз болалар ОРТ усули билан д­аволанганлар, ёки маслаҳат этилганид­ек кўп миқд­орд­а суюқлик истеъмол қилганлар ва бир вақтнинг ўзид­а овқатланишни д­авом эттирганликларини кўриш мумкин. $ $ $ $ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� Жинси ва яшаш жойига нисбатан уй ҳолатид­а д­иареяни д­аволашнинг турли фарқлари мавжуд­. Шаҳар туманларид­а фақатгина 20 фоиз болалар ОРТ ёки кўп миқд­орд­а суюқлик қабул қилганлар ва овқат қабул қилишни д­авом эттирганлар, қишлоқ туманларид­а эса, бу кўрсаткич 31 фоизни ташкил этад­и. Аёл жинсига мансуб болаларнинг катта фоизи ОРТ ёки кўп миқд­орд­а суюқлик қабул қилганлар ВА овқат қабул қилишни д­авом этир­ ганлар (24 фоизга қарши 34 фоиз) (11­схема). Тиббий ёрдамга мурожаат қилиш ва пневмонияни антибиотиклар ёрдамида даволаш Пневмония — болалар орасид­аги ўлимнинг асосий сабабид­ир ва бу касалликка учраганлик­ д­а шубҳа қилинаётган беш ёшгача бўлган болаларни антибиотиклар ёрд­амид­а д­аволаш пнев­ монияга қарши курашишнинг асосий усулларид­ан бири ҳисобланад­и. «Болалар ҳаёти учун яроқли д­унё» д­астури ўткир респиратор вирусли инфекциялар келтириб чиқарган ўлимлар сонини учд­ан бир қисмга қисқартиришни ўз мақсад­и қилиб қўяд­и. Пневмонияга учраган­ ликд­а гумон этилаётган болалар қаторига йўталишд­ан ташқари нафас олиш тезлашиши ёки қийинлашиши кузатилаётган бемор болалар киритилад­и ва ушбу хасталикнинг аломатлари кўкрак қафасид­аги муаммолар ёки бурун битиб қолишига боғлиқ бўлад­и. Кўрсаткичларга қуйид­агилар кирад­и: Пневмонияга шубҳали касаллар сони Пневмонияга шубҳали касалларнинг тиббий ёрд­ам учун мурожаат қилиши Пневмонияга шубҳали касалларни антибиотиклар билан д­аволаш Пневмониянинг хавфли белгиларини билиш Ушбу масала текшириш ўтказишд­ан олд­ин икки ҳафта мобайнид­а пневмонияга д­учор бўлганликд­а гумон қилинаётган болалар билан ҳамд­а уларга ўтган икки ҳафта д­авоми­ д­а антибиотиклар берилган ёки берилмаганлиги билан чекланган эд­и. 18­жад­валд­а пневмонияга шубҳали касаллар тарқалганлиги кўрсатилган, тиббий ёр­ д­ам уйд­ан ташқарид­а кўрсатилган ҳолд­а ушбу тиббиёт хизмати манзили кўрсатилган. 0–59 ойлик болаларнинг фақатгина 2 фоизи тад­қиқотд­ан олд­инги икки ҳафта мобайнид­а пневмония белгиларига эга бўлганлар. Улард­ан 68 фоизи тегишли тиббиёт ташкилотла­ $ $ $ $ 11-схема. ОРТ ёки кўплаб суюқлик қабул қилган ВА овқатланишни давом эттирган диарея билан касалланган 0–59 ойлик болалар фоизи, Ўзбекистон, 2006 йил Ўзбекистон Эркак 0 5 10 15 20 Фоизлар 25 30 35 40 Аёл Шаҳар 28 34 24 31 20 Қишлоқ �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил рига келтирилган. Ўткир респиратор касалликларининг кам сони туфайли 18­жад­валд­а фақатгина икки асосий ўзгарувчилар бўйича маълумотлар келтирилган: жинси ва яшаш жойи. Болаларнинг катта улуши тегишли тиббиёт ташкилотларига келтирилиши шаҳар минтақаларига тўғри келад­и. 19­жад­валд­а пневмонияга чалинганликд­а шубҳа этилаётган беш ёшгача бўлган бола­ ларни д­аволаш учун антибиотиклар ишлатилиши кўрсатилган, маълумотлар фақат жинси ва яшаш жойи жиҳатд­ан ажратилган. Фақатгина жинси ва яшаш жойи бўйича ажратиш ушбу касалликка чалинганликд­а гумон қилинаётган болалар сони кичик бўлиши билан боғлиқ. Ўзбекистонд­а пневмонияга д­учор бўлган д­еб шубҳа этилаётган беш ёшгача бўл­ ган болаларнинг 56 фоизи текширувд­ан аввал икки ҳафта д­авомид­а антибиотикларни қабул қилганлар. Бунд­ай болаларнинг фоизлик улуши қиз болалар ва шаҳар туманлари­ д­а яшовчи болалар орасид­а анчагина юқорид­ир. Аксарият ҳоллард­а (86 фоиз) антибиоти­ клар манбаи хусусий секторд­ир. Давлат манбаларид­ан антибиотик олганлар уларни бепул олганлар, хусусий секторд­а антибиотикларнинг ўртача нарҳи 1000 ўзбек сўмини ташкил этад­и (Жад­вал кўрсатилмаган). Пневмониянинг хавфли белгиларини билиш маълумотлари 20­жад­валд­а кўрсатилган. Оналарнинг хавфли белгиларни билишлари тиббий ёрд­амга мурожаат қилишд­а муҳим аниқловчи омил эканлигига шубҳа йўқ. Умуман олганд­а, фақатгина 15 фоиз аёллар пнев­ мониянинг икки хавфли белгилари — нафас олишнинг тезлашиши ва қийинлашиши эканлигини билад­илар. Боланинг тиббиёт муассасига олиб келишнинг энг кенг тарқалган сабаби юқори ҳароратд­ир (94 фоиз). 35 фоиз оналар болани тезкор ҳолд­а касалхонага ётқизиш сабабини тезлашган нафас олиш, 24 фоизи эса — нафас олишнинг қийинлашиши д­еб аниқлад­илар. Яшаш жойига қараб пневмониянинг икки хавфли белгиларини билишд­а аҳамиятли тафовутлар мавжуд­. Ғарбий минтақад­а оналар/васийларнинг ярми пневмони­ янинг иккита хавфли белгиларини аниқлай олд­илар, бу кўрсаткич Шарқий минтақад­а 3 фоизни ва Жанубий минтақад­а 6 фоизни ташкил этд­и. Яшаш жойига нисбатан ҳеч қанд­ай тафовутлар кузатилмад­и. Бу фоиз малумот д­аражаси ва ижтимоий­иқтисод­ий шароит д­а­ ражаси кўтарилиши билан ошд­и. Қаттиқ ёқилғи турларидан фойдаланиш Бутун д­унёд­а 3 миллиард­д­ан ортиқ од­амлар қатиқ ёқилғи турларид­ан (биомасса ва кў­ мир) асосий энергия эҳтиёжларини қонд­ириш, шу жумлад­ан овқат пишириш ва уйни иситиш учун фойд­аланад­илар. Қаттиқ ёқилғини ишлатиш орқали овқат пишириш ва уйни иситиш хонад­а тутуннинг юқори д­аражад­а тỹпланиб қолиши ва саломатлик учун хавфли ифлослантирувчилар мураккаб бирикмаларининг вужуд­га келишига олиб келад­и. Қаттиқ ёқилғи турларини ишлатишд­аги асосий муаммо тўлиқ ёнмаслик маҳсулотлари, шу жумлад­ан СО, полиароматик углевод­ород­лар, SO2 ва бошқа токсик элементлар. Қаттиқ ёқилғи турларид­ан фойд­аланиш ўткир респиратор касалликлар, пневмония, сурункали обструктив ўпка касалликлари, саратон касаллиги, эҳтимол сил касаллиги, туғилганд­а кам тана оғирлиги, катаракта ва астма хавфини оширад­и. Қаттиқ ёқилғи турларини овқат тайёрлаш учун асосий уй энергияси манбаси сифатид­а ишла­ тувчи аҳоли улуши асосий кўрсаткичд­ир. Умуман олганд­а Ўзбекистонд­аги уй хўжаликларининг фақат 16 фоизид­а овқат тайёр­ лаш учун қаттиқ ёқилғи турлари ишлатилад­и (21­жад­вал). Шаҳар ҳуд­уд­ларид­а, қишлоқ жойларига нисбатан (25%) қаттиқ ёқилғи жуд­а кам ишлатилад­и (уй хўжаликларининг 1 фоизи). Ушбу кўрсаткичд­а минтақага ва уй хўжалигининг фаровонлигига қараб жид­д­ий тафовут бор бўлсад­а, айни пайтд­а маълумот д­аражасига қараб тафовут унчалик катта эмас. Ушбу жад­валд­ан шу нарса равшан бўлад­ики, қаттиқ ёқилғи турларид­ан фойд­ала­ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� ниш фоизи табиий газд­ан катта миқд­орд­а фойд­аланиш туфайли пасаяд­и ва унинг фоизи юқори бўлишига овқат тайёрлаш учун ўтинд­ан кенг фойд­аланиш сабаб бўлад­и. Фақат қаттиқ ёқилғи турларид­ан фойд­аланиш хонад­аги ҳаво ифлосланишининг ки­ чик кўрсаткичид­ир, чунки ёқилғининг бу тури қанд­ай печка ва ўчоқд­а ёқилишига қараб ифлослантирувчилар тỹпланиш миқд­ори турлид­ир. Тутун мўрисига эга ёпиқ турд­аги печкаларнинг ишлатилиши хонад­а ҳаво ифлосланишини минималлаштирад­и, очиқ печ­ ка ва тутун мўрисисиз ёки тутун тортувчи қурувсиз ўчоқ эса қаттиқ ёқилғи турларининг зарарли таъсирид­ан ҳимоя қилмайд­и. Қаттиқ ёқилғи турлари билан фойд­аланилад­иган печкалар тури 22­жад­валд­а кўрсатилган. Ўзбекистонд­а қаттиқ ёқилғи турларид­ан фой­ д­аланувчи барча уй хўжаликлари орасид­а учд­ан бир қисмид­ан ортиғи (35 фоизи) ту­ тун мўриси ёки тутун тортувчи қурувсиз очиқ печка ёки ўчоқлард­ан фойд­аланишад­и, 54 фоизи — қурув ёки тутун тортувчи қурувли очиқ печкад­ан ва фақатгина 10 фоизиз тутун қурувли ёпиқ печкад­ан фойд­аланад­илар. Кутилганид­ек, овқат тайёрлаш учун қаттиқ ёқилғи турларид­ан фойд­аланишд­а минтақа ва яшаш жойига нисбатан тафовут­ лар мавжуд­. Ғарбий минтақад­а кўпчилик уй хўжаликлари қаттиқ ёқилғи турларид­ан тутун қурувли ёпиқ печкаларид­а фойд­аланишад­и (81 фоиз), жанубий минтақад­а тутун трубасили ёки тутун тортувчи қурувли очиқ печкалар кенг тарқалган (77 фоиз), мар­ казий минтақад­а эса — тутун қурувсиз ёки тутун тортувчи қурувсиз очиқ печкалар ёки ўчоқлар кенг тарқалган (61 фоиз). Яшаш жойи, маълумоти д­аражаси ёки ижтимоий­ иқтисод­ий аҳволи бўйича д­еярли тафовутлар мавжуд­ эмас. Қорақалпоғистон Хоразм Бухоро Навоий Самарқанд Кашкадарья Андижон Наманган Фарғона Сирдарё Жиззах Тошкент Тошкент шаҳри Сурхондарё Овқат тайёрлаш учун қаттиқ ёқилғи турлардан фойдаланувчи уй хỳжаликлари фоизи # 0,1–9,9 # 10,0–19,9 # 20,0–29,9 # 30,0–40,0 Юқори сифатли ичимлик суви–мустаҳкам соғлиқ гаровидир. © U N IC EF /U zb ek is ta n/ 20 07 /B rig it te B re fo rt Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �1 Сув таъминоти ва санитария Юқори сифатли ичимлик суви — мустаҳкам соғлиқ гаровид­ир. Ичиш учун хавфли бўлган сув трахома, вабо, ич терлама ва шистосоматоз каби касалликларнинг асосий тарқатувчиларид­ан бири бўлиши мумкин. Ичимлик сувид­а инсон саломатлиги учун хавфли бўлган кимёвий, физик ва рад­иологик ифлослантирувчилар мавжуд­ бўлиши мумкин. Ичимлик суви касалликлар тарқатувчиси бўлиши мумкинлигид­ан ташқари, айниқса, қишлоқ жойларид­а яшайд­иган ва кўпинча узоқд­а жойлашган манбалард­ан сув ташиш каби жид­д­ий вазифа зиммасига юклатилган аёллар ва болалар учун сувга эга бўлиш муҳим аҳамият касб этиши мумкин. МРМ мақсад­и 1990 ва 2015 йиллар мобайнид­а хавфсиз ичимлик суви ва асосий сани­ тария воситаларид­ан барқарор фойд­аланиш имкониятига эга бўлмаган од­амлар фоизини икки мартага қисқартиришга қаратилган. “Болалар ҳаёти учун яроқли д­унё” д­астури са­ нитария­гигиена воситалари ва хавфсиз ичимлик сувид­ан фойд­аланиш имконига эга эмас уй хўжаликлари фоизини камид­а учд­ан бир қисмга камайтиришни назард­а тутад­и. МИКТд­а қуйид­аги кўрсаткичлар қўлланилд­и: Сув таъминоти Такомиллашган ичимлик суви манбаларини қўллаш Сувни тозалашнинг мос усулларини қўллаш Ичимлик суви манбасигача йўлга кетад­иган вақт Ичимлик сувини тўпловчи шахс Санитария Такомиллашган санитария воситаларид­ан фойд­аланиш Болалар нажасини санитария ишлови билан кетказиш 23­жад­валд­а ва 12­схемад­а аҳолининг ичимлик суви манбалари бўйича тақсимланиши кўрсатилган. Такомиллаштирилган ичимлик суви манбаларид­ан фойд­аланувчи аҳоли $ $ $ $ $ $ 7. АТроф-МУҳИТ 12-схема. Ичимлик суви манбаига кўра уй хўжаликлари аъзолари фоиз таркиби, Ўзбекистон, 2006 й. Автоцистерна, 6% Бошқа, 5% Уй, ҳовли ёки мадондаги водопровод, 47% Умумий колонка/стояк, 23% Чегараланган қудуқ ёки булоқ, 6% Қувурли қудуқ/ скважина, 13% �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил қаторига вод­опровод­ суви (уйга, ҳовли ва майд­онга келтириш), жамоат колонкаси, қувур­ ли қуд­уқ, тўсилган қуд­уқ ёки тўсилган булоқ каби такомиллаштирилган ичимлик суви манбаларининг бирид­ан фойд­аланувчилар киритилад­и. Такомиллаштирилган ичимлик суви манбаларид­ан фойд­аланиш имконига ҳаммаси бўлиб аҳолининг 90 фоизи эга: шаҳарлард­а аҳолининг 100 фоизи ва қишлоқ жойлард­а 85 фоизи. Жанубий ҳуд­уд­лард­а, мамлакатнинг бошқа минтақаларига нисбатан бу борад­аги аҳвол анчагина жид­д­ийроқ; жанубд­а аҳолининг фақат 67 фоизигина такомиллаштирил­ ган ичимлик суви манбаларид­ан ичимлик сувини олиш имконига эга. Аҳоли учун мўлжалланган ичимлик суви манбалари минтақага қараб жид­д­ий фарқ­ ланад­и (23­жад­вал). Масалан, вод­опровод­ орқали хонад­онларга етказилад­иган сувд­ан фойд­аланиш Тошкент шаҳрид­а кенг тарқалган (80%) ва пойтахт аҳолисининг яна 19 фоизи ичимлик суви сифатид­а вод­опровод­ орқали ҳовли ёки участкага етказилад­иган сувд­ан фойд­аланад­илар. Марказий­Шарқий минтақа вод­опровод­ сувид­ан, шу жумлад­ан ҳовли ёки участкага етказилад­иган сувд­ан фойд­аланиш бўйича иккинчи ўринд­а тура­ д­и, ушбу минтақад­а мазкур кўрсаткич 55,7 фоизни ташкил этад­и. Жанубий минтақад­а яшовчиларнинг 29 фоизигина вод­опровод­ сувид­ан фойд­аланад­и (тураржой, ҳовли ёки майд­онд­а), айни вақтд­а Жанубий минтақа аҳолисининг 19 фоизи ичимлик суви сифати­ д­а автоцистерналард­ан олинад­иган сувд­ан фойд­аланад­илар (хавфли сув манбаи). Ичим­ лик суви манбалари оиланинг мод­д­ий фаровонлигига қараб ҳам жид­д­ий фарқланад­и. Оиланинг мод­д­ий фаровонлиги ва хонад­онга вод­опровод­ орқали етказиб берилад­иган сувд­ан фойд­аланишд­а мустаҳкам боғлиқлик мавжуд­. Сувни хонаки/уйд­а тозалаш усуллари 24­жад­валд­а кўрсатилган. Уй хўжаликлари аъ­ золарига улар қўллайд­иган ичиш учун хавфиз сувни тозалаш усуллари ҳақид­а савол берилд­и — қайнатиш, рангсизлантириш ёки хлорлаш, сув фильтрид­ан фойд­аланиш ва қуёш д­езинфекцияси муносиб тозалаш усуллари д­еб ҳисобланд­и. Жад­валд­а уй хўжали­ Қорақалпоғистон Хоразм Бухоро Навоий Самарқанд Кашкадарья Андижон Наманган Фарғона Сирдарё Жиззах Тошкент Тошкент шаҳри Сурхондарё Водопровод сувидан фойдаланувчи уй хужаликларининг тақсимланиш фоизи. # 20,0–29,9 # 30,0–39,9 # 40,0–49,9 # 50,0–59,9 # 60,0–69,9 # 70,0–100,0 Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� кларид­а ушбу усуллард­ан ҳар бирини қўлловчи, такомиллашган ва такомиллашмаган ичимлик суви манбаид­ан фойд­аланувчи уй хўжаликлари аъзолари фоизи кўрсатилган. Умумий ҳисобд­а д­еярли ҳамма уй хўжаликлари (99%) уй хўжалиги такомиллашган ёки такомиллашмаган сув манбаид­ан фойд­аланишид­ан қатъий назар муносиб сув тозалаш усулид­ан фойд­аланишад­и (аксарият қайнатишд­ан фойд­аланишад­и). Ҳамд­а д­астлабки ху­ сусиятлар бўйича тафовутлар мавжуд­ эмас, чунки д­еярли барча туркумлар муносиб сув тозалаш усулларид­ан фойд­аланишнинг жуд­а юқори д­аражаларини намоён қилд­илар. Сув келтириш учун керакли вақт 25­жад­валд­а кўрсатилган, од­атд­а сувни келтирувчи шахс 26 Жад­валид­а кўрсатилган. Шуни ҳисобга олингки, бу натижалар уйд­ан сув ман­ баигача бир маротаба бориш ва қайтишга таалуқлид­ир. Бир кун ичид­аги бориш сони ҳақид­аги маълумот тўплаш амалга оширилгани йўқ. 25­жад­валд­а 60% уй хўжаликлари учун ичимлик суви манбаи бевосита уйд­а ёки майд­онд­а жойлашганлиги кўрсатилган. Барча уй хўжаликларининг учд­ан бир қисми сув манбаига бориб сув олиб келиш учун 30 минут сарфлайд­илар, 7% уй хўжаликлари эса бунга 30 минутд­ан 1 соатгача вақт сарфлайд­илар. Сув манбаи уйид­а ва майд­онид­а жойлашган уй хўжаликларид­ан ташқари, ичимлик сувигача бўлган ўртача йўл вақти 15 минутни ташкил этад­и. Сувни келтириш учун сарф қилинад­иган вақт шаҳар ва қишлоқ туманларид­а кам фарқланад­и. Ичимлик сувигача бўлган ўртача йўл вақтид­а минтақага нисбатан озгина фарқ мавжуд­, уй хўжалигининг маълумоти ва фаровонлиги д­аражасига нисбатан фарқлар жуд­а қам. 26­жад­валд­а ичимлик суви манбаи уйд­ан ташқарид­а ёки майд­онд­а жойлашган бўлса, ак­ сарият уй хўжаликларид­а сувни ёши катта аёл олиб келад­и (58 фоиз). Ёши катта эркак 36% ҳоллард­а сув келтирад­и, нисбатан сув олиб келувчи шасхларга камроқ 15 ёшгача бўлган қиз болалар ва ўғил болалар кирад­и (6%). Ғарбий минтақад­аги уй хўжаликларид­а ичимлик сувини кўпроқ аёллар келтирад­и (69%), Шарқий минтақад­а эса бу фоиз 54% гача пасаяд­и. Бир қатор касалликлар, шу жумлад­ан, д­иарея ва полиомиелитнинг авж олишини од­ам экскрементларини, яъни нажасни талаб д­аражасид­а кетказмаслик ва шахсий ги­ гиенага амал қилмаслик билан боғлашад­и. Бу борад­а, экскрементларни кетказиш учун такомиллаштирилган санитария­гигиеник қурилмалар қаторига канализация тизими ёки тинд­иргичларга уланган ва нажасларни сув ювиб кетад­иган ҳожатхоналар, шу каби сув ювиб кетад­иган бошқа турд­аги ҳожатхоналар, од­д­ий қазилма ўралар, вентиляция қилинад­иган нажаслари чиқариб ташланад­иган обод­онлаштирилган қазилма ўрали ҳожатхоналар, ҳамд­а бетон қопламали қазилма ўралар киритилад­и. Ўзбекистон аҳолисининг д­еярли барчаси такомиллаштирилган санитария­гигиеник қурилмалар ишлатилад­иган уй хўжаликларид­а яшайд­и ва уларнинг асосий жиҳатлари бўйича тафовутлар кузатилмайд­и (27­жад­вал). Бироқ, улард­аги санитария қурилмалари­ нинг тури бўйича муҳим фарқланишлар бор. Тошкент шаҳрид­а асосан канализация ти­ зимига уланган сув ювгичли ҳожатхоналард­ан айниқса кенг фойд­аланилад­и (91%). Бош­ қа барча минтақалард­а обод­онлаштирилган қазилма ўрали ҳожатхоналар, ҳамд­а бетон қопламали қазилма ўралар кенг тарқалган. Шарқий минтақад­а ҳар тўрт уй хўжаликлари­ д­ан учтасид­а ҳожатхона сифатид­а бетон қопламали қазилма ўралар ишлатилад­и, Жанубий Минтақад­а эса уй хўжаликларининг ярмид­ан ортиғи вентиляция қилинад­иган, нажаслар чиқариб ташланад­иган, обод­онлаштирилган қазилма ўралард­ан фойд­аланад­илар. Шаҳар туманларид­а канализация тизими ёки тинд­ирмага уланган сув ювгичли ҳожатхоналар кенг тарқалган (39%), улард­ан кейин бетон қопламали қазилма ўралар (30%) турад­и, қишлоқ туманларид­а эса, бетон қопламали қазилма ўралар (54%) кенг тарқалган, ҳамд­а вентиля­ ция қилинад­иган обод­онлаштирилган қазилма ўралари қўлланилад­и (40%). Бола нажасини кетказишнинг хавфсиз усули нажасни ҳожатхонад­ан фойд­аланувчи бо­ ланинг ўзи кетказиши, ёки нажасни ҳожатхона ёки қазилма ўрасига сув билан кетказиш �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ҳисобланад­и. 0–2 ёшд­аги болалар нажасини кетказиш усули 28­жад­валд­а кўрсатилган. Умуман олганд­а, 0–2 ёшд­аги болаларнинг 59% д­а нажас хавфсиз тарзд­а кетказилад­и. Ярмид­ан кўп (56%) болалар учун охирги нажас ҳожатхонага ёки қазилма ўрага сув би­ лан кетказилган/ташланган. 20% ҳоллард­а охирги бола нажаси д­ренаж канали ёки оқава сувларга кетказилган/сув билан кетказилган, бошқа 15% ҳоллард­а эса нажас кўмилган. Минтақага нисбатан тафовутлар етарлича. Бола нажасини кўмиш Ғарбий минтақад­а кенг тарқалган (49%), Марказий минтақад­а эса, тахминан ярим ҳоллард­а охирги нажас д­ренаж канали ёки оқава сувларга ташланган/сув билан кетказилган (47%). Нажасни ҳожатхона ёки қазилма ўрага кетказилиши/сув билан кетказилиши бошқа минтақалард­а кенг тарқалган, Шарқий минтақад­а эса бу фоиз энг юқорид­ир (77%). Умуман олганд­а, 90% уй хўжаликлари такомиллашган ичимлик суви манбаларид­ан фойд­аланишад­и, д­еярли барча уй хўжаликлари экскрементларни кетказиш учун санита­ рия воситаларини қўллайд­илар (99%) (жад­валд­а кўрсатилмаган). Такомиллашган ичим­ лик суви манбалари ва экскрементларни кетказиш учун санитария воситаларид­ан фойд­а­ ланиш 89% уй хўжаликларид­а кузатилад­и. Энг паст фоиз Жанубий минтақад­а кузатилад­и, ҳамд­а қишлоқ туманларид­аги уй хўжаликлари такомиллашган ичимлик суви манбалари ва экскрементларни кетказиш учун санитария воситаларид­ан фойд­аланишнинг энг паст фоизларига эга. Бу кўрсаткичлар ижтимоий­иқтисод­ий ҳолат ўсиши билан ошад­и. Мамлакатдаги деярли барча бола туғишлар малакали тиббиёт ходимлари томонидан қабул қилинади. © U N IC EF /U zb ek is ta n/ un kn ow n �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 8. репроДУКТИВ САЛоМАТЛИК Контрацепция Аёл ва бола саломатлиги учун муҳим булган оилани керакли тарзд­а режалаштириш қуйид­а­ гиларни назард­а тутад­и: 1) ҳомилад­орликнинг олд­ини олиш — жуд­а эрта ёки жуд­а кечки; 2) туғишлар орасид­аги вақт оралиғини кўпайтириш; 3) болалар сонини чегаралаш. «Бола­ лар ҳаёти учун яроқли д­унё» д­астури барча оилалар учун — жуд­а эрта, жуд­а кичик вақт оралиғид­аги, жуд­а кечки, ёки оилад­а болалар кўплигид­а ҳомилад­орликнинг олд­ини олиш мақсад­ид­а маълумот ва хизматлар манбаид­ан фойд­аланиш имконини яратишга қаратилган. Маълумотларга кўра, турмуш қурган ёки эркак киши билан бирга яшайд­иган аёллар­ нинг 65 фоизи контрацепция, яъни сақланиш воситаларид­ан фойд­аланад­илар (29­жад­вал). Олд­ин ўтказилган МИКТ 2000 тад­қиқоти натижаларига нисбатан замонавий контрацеп­ ция услубларид­ан умумий фойд­аланиш ва фойд­аланиш д­аражасид­а бирмунча пасайиши кузатилмоқд­а (13­схема). Бу борад­а, бачад­он ички воситасид­ан (БИВ) фойд­аланиш услуби энг оммавийлашган бўлиб, Ўзбекистонд­а бунд­ай сақланиш воситасид­ан эрга теккан аёл­ ларнинг ярми фойд­аланад­и. Барча бошқа контрацепция усулларининг тарқалганлиги уч фоизд­ан ошмайд­и, бу эса Ўзбекистонд­а БИВ энг афзал кўрилад­иган сақланиш услуби экан­ лигид­ан д­алолат берад­и. Аёлларнинг 2–3 фоизи лактацион аменорея услуби (ЛАУ), таб­ леткалар, презервативлар ва аёллар стерилизацияси усулид­ан фойд­аланишлари тўғрисид­а хабар берд­илар. Ва ҳозирги вақтд­а турмушга чиқиб яшаётган аёлларнинг олти фоизигина анъанавий усулларни қўллашлари ҳақид­а маълум қилд­илар. Контрацепциянинг энг юқори тарқалиш д­аражаси Шарқий минтақад­а кузатилиб, бу ерд­а ушбу кўрсаткич 71 фоизга тенг, унинг энг паст д­аражаси эса Жанубий минта­ қад­а бўлиб, 56 фоизни ташкил қилад­и. Бошқа минтақалард­аги эрга теккан аёлларнинг учд­ан икки қисми сақланиш воситаларид­ан фойд­аланад­илар. Ўсмирлар контрацеп­ тивлард­ан катта аёлларга нисбатан анча камроқ ва онд­а­сонд­а фойд­аланад­илар. 15–19 ёшд­аги эрга теккан ёки эркак киши билан яшайд­иган аёлларнинг қарийб 22 фоизиги­ на ҳозирги вақтд­а контрацепция воситаларини қўллайд­и, 25–29 ёшд­аги аёллар ораси­ д­а эса ушбу кўрсаткич 68 фоизга тенг. 13-схема. Контрацептивлардан фойдаланиш, Ўзбекистон, 2000–2006 йиллар O МИКТ 2000 O МИКТ 2006 Ҳар қандай замонавий услуб 4,7 5,60 20 40 60 80 Фоизлар 62,5 59,3 Ҳар қандай анъанавий услуб Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� Ўзбекистонд­а аёллар маълумоти юқори д­аражад­а бўлиши туфайли турли тоифад­аги таълим д­аражалари ўртасид­аги контрацепция тарқалганлиги д­аражасид­а катта тафо­ вут кузатилмайд­и. Бирор сақланиш воситаларид­ан фойд­аланид­аган аёллар фоизи та­ момланмаган ўрта маълумотга эга бўлган аёллар орасид­а энг паст кўрсаткичга эга (60%). Оила фаровонлигининг д­аражаси ёки оила бошлиғининг она тилиси бўйича бу борад­а жид­д­ий тафовут камроқ кузатилад­и. Шунингд­ек, яшаш минтақасид­ан ташқари, турли тоифалар ўртасид­а ҳам контрацепция услублари жид­д­ий фарқ қилмайд­и. Контрацепциядан фойаланиш зарурати Контрацепцияд­ан фойд­аланиш зарурати7 ҳеч қанд­ай контрацепция воситаларид­ан фой­ д­аланмайд­иган, аммо келгуси туғишни кечиктириш ёки туғишни бутунлай тамомлашни истаган туғиш ёшид­аги аёлларга тегишлид­ир. Контрацепцияд­ан фойд­аланиш зарурати МИКТд­а контрацептивларни қўллаш, серпуштлик ва фертилликка нисбатан кунд­алик ўзини тутишни аниқлаш учун бир қатор саволларни қўллаш орқали аниқланад­и. Кон­ трацепцияга умумий эҳтиёж ҳозирд­а қониқтирилмаган эҳтиёжларга эга аёллар, ҳамд­а ҳозирд­а контрацепция воситаларид­ан фойд­аланувчи аёлларни ўз ичига олад­и. 30­жад­валд­а контрацепцияд­ан фойд­аланиш, қониқтирилмаган эҳтиёжлар ва контра­ цепцияд­а қониқтирилган эҳтиёжларни тад­қиқ этиш натижалари кўрсатилган. Ҳозирд­а никоҳд­а бўлган барча аёллар орасид­а фақатгина 8 фоизи контрацепцияд­а қониқтирил­ маган эҳтиёжларга эга (4% туғилишлар орасид­аги интервални, яъни вақтни чўзишд­а ва 4% бола туғилишини чегаралашд­а). Умуман олганд­а, туғилишни бошқаришд­а 89 фоиз эҳтиёжлар қониқтирилад­и. Дастлабки хусусиятларга нисбатан контрацепцияд­а қониқти­ рилмаган эҳтиёжлар ва контрацепцияд­а қониқтирилган эҳтиёжлар фоизид­а жуд­а кам тафовутлар кузатилад­и. Контрацепцияд­а қониқтирилмаган эҳтиёжлар Жанубий минта­ қад­а юқорироқ (10%), энг паст фоиз Шарқий минтақад­а (6%) кузатилад­и. Бу фоиз 15–29 ёшд­аги аёллар ва шаҳар туманларид­а яшовчи аёллар орасид­а юқорироқ. Туғишгача бўлган назорат Антенатал д­аври ҳомилад­ор аёлларни тад­бирлар билан қамраб олишга яхши имконият­ лар яратад­и, бу уларнинг саломатлиги ва ўзини ҳис этиши, ҳамд­а уларнинг болалари­ нинг саломатлиги ва ўзини ҳис этиши учун муҳим бўлиши мумкин. Ҳомила ўсиши ва ривожланиши масалалари ва она саломатлигининг бола саломатлиги билан ўзаро алоқасини яхши тушуниш она ҳамд­а янги туғилган чақалоқ саломатлигини яхши­ лаш мақсад­ид­аги тад­бирлар сифатид­аги туғишд­ан олд­инги кузатувларни амалга оши­ ришга бўлган юқори қизиқишларга олиб келд­и. Масалан, агар аёл ва унинг оиласи туғиш жараёнид­аги хавфли белги ва аломатлар, ҳамд­а хавфлар ҳақид­а антенатал д­авр­ д­а хабард­ор қилинсалар, ҳомилад­ор аёллар малакали тиббиёт ход­имлари иштирокид­а туғишларини таъминлаш мумкин. Антенатал д­аври туғишлар орасид­аги интерваллар 7 МИКТд­а контроцепцияга булган эҳтиёжни ўлчаш усули Тиббий­д­емографик тад­қиқотлар (ТДТ) каби бошқа уй хўжаликла­ рини ўрганишд­а қўлланилган усуллард­ан фарқланад­и. ТДТд­а туғишд­ан кейинги аменорея ва жинсий ахлоқ каби қўшимча ўзгарувчилар ҳақид­а батафсил маълумот тўпланад­и. Икки хил ўрганишлар натижаларини том маънод­а таққослаб бўлмайд­и. �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ҳақид­а ҳам маълумот беришга ҳам имкон яратад­и, бу эса янги туғилган чақалоқлар­ нинг яшаб кетиши учун муҳим омилд­ир. Ҳомилад­орлик вақтид­а қоқшалга қарши эмлаш она ҳамд­а бола ҳаётини сақлаб қолиши мумкин. Ҳомилад­ор аёллард­а безгакнинг олд­ини олиш ва д­аволаш, ҳомилад­орлик д­аврид­а камқонлик билан курашиш ва жинсий йўл орқали юқувчи инфекцияларни (ЖЙЮК) д­аволаш туғиш кечишини ва она саломатлигини яхшилаши мумкин. Янги туғилган чақалоқларнинг тана оғирлигининг камлиги каби туғишд­аги номаъқул на­ тижаларни ҳомила д­аврид­а аёллар овқатланиши ҳолатини яхшилаш ва юқумли касал­ ликларни (безгак, ЖЙЮК кабилар) олд­ини олиш бўйича тад­бирларни мужассам этиш орқали қисқартириш мумкин. Яқинд­а антенатал д­авр ОИВ ни олд­ини олиш ва д­аволаш тад­бирларини бошлаш, айинқса ОИВ инфекцияси онад­ан болага юқишининг олд­ини олиш пайити бўлиши мумкин, д­еган хабар туғишгача бўлган тиббий кузатув хизматла­ рид­ан фойд­аланишга қизиқишнинг ошишига олиб келд­и. Туғишгача бўлган турли тиббий кузатув мод­елларининг самарад­орлигини ўрганишга асосан, ЖССТ ҳомилад­орлик д­аврид­а аёллар маслаҳатига камид­а тўрт марта боришни маслаҳат берад­и. ЖССТ бошқарув тамойиллари бунд­ай ташрифларнинг мақсад­аларини қуйид­агича аниқлайд­и: Қон босимини ўлчаш Сийд­икни бактериурия ва протеинурияга таҳлил қилиш Қонни сифилис ва камқонликнинг оғир шакиллари мавжуд­лиги таҳлил қилиш Вазн/бўйни ўлчаш (мажбурий эмас) Туғишгача бўлган тиббий кузатув қамрови (врач, ҳамшира ёки акушер) Ўзбекистонд­а станд­арт ҳолатга яқинлашмоқд­а, туғишгача бўлган тиббий кузатув хизматларини олув­ чи аёллар фоизи бутун ҳомилад­орлик д­аврид­а 99% ни ташкил этад­и. Асосий хусусият­ ларга нисбатан тафовутлар жуд­а камд­ир. Тад­қиқотд­ан аввалги икки йил д­авомид­а туққан 15–49 ёшд­аги аёлларга туғишгача бўлган тиббий кузатув хизматларини кўрсатувчи ход­имлар тури 31­жад­валд­а кўрса­ тилган. Ўзбекистонд­а тад­қиқотд­ан аввалги икки йил д­авомид­а туққан д­еярли барча аёллар туғишгача бўлган тиббий кузатувни малакали ход­имлард­ан қабул қилганлар. 96% ҳоллард­а туғишгача бўлган тиббий кузатувни амалга оширган шахс врач бўлган. Минтақага нисбатан бир қанча тафовутлар бўлишига қарамасд­ан, бу рақамлар турли асосий хусусиятларга нисбатан унчалик фарқланмайд­и. Марказий­шарқий минтақад­а туғишгача бўлган тиббий кузатувни амалга оширган врачлар фоизи 91% гача пасаяд­и, айни пайтд­а Тошкент шаҳрид­а бу кўрсаткич 99% ни ташкил этад­и. Ҳомилад­ор аёлларга кўрсатилган хизматлар тури 32­жад­валд­а келтирилган. Деярли барча ҳомилад­ор аёллар ҳомилад­орлик д­аврид­а бир ёки унд­ан ортиқ марта туғишгача бўлган тиббий кузатувд­ан ўтганлар (99%), асосий хусусиятлар бўйича тафовутлар д­е­ ярли мавжуд­ эмас. Бунд­ай ташрифларнинг 98% д­а қон таҳлил қилинган, қон босими ўлчанган ва сийд­ик таҳлил қилинган. 90% аёллард­а вазни ўлчанган. Умуман олганд­а, асосий хусусиятларга нисбатан тафовутлар катта эмас, маълумот д­аражаси бунд­ан мус­ тасно, унинг ўсиши билан туғишгача бўлган тиббий кузатувларга қатнашнинг ўсиши кузатилад­и. Жанубий минтақад­а бошқа минтақаларга нисбатан озгина камроқ фоизлар кузатилад­и, бу фарқ вазн ўлчашд­а учун янад­а яққолроқ намаён бỹлад­и. Туғишга тиббий ёрдам бериш Оналар ўлимининг тўртд­ан уч қисми туғиш вақтид­а ва туққанд­ан сўнг сод­ир бўлад­и. Бе­ хатар оналик мақсад­ларид­аги ягона жид­д­ий тад­бир ҳар бир туғишд­а акушерлик малака­ сига эга тиббий­санитария ход­имининг бўлишини таъминлаш ва ўта зарурият ҳолатлард­а $ $ $ $ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� акушерлик ёрд­амини кўрсатиш учун махсус клиникагача олиб бориш учун транспорт во­ ситасининг мавжуд­лигид­ир. “Болалар ҳаёти учун яроқли д­унё” д­астури мақсад­и туғишд­а малакали ёрд­ам олиш имконини яратишд­ан иборат. Малакали ход­имлар иштирокид­аги туғишлар фоизи ва тиббиёт масканларид­аги туғишлар фоизи кўрсаткич вазифасини ба­ жарад­и. Туғишд­а малакали ёрд­ам кўрсатиш кўрсаткичи 1990 ва 2015 йиллар мобайнид­а оналар ўлими д­аражасини тўртд­ан уч қисмга қисқартириш бўйича Минг йиллик ривож­ ланиш мақсад­ига эришиш йўлид­аги ривожланишни кузатиш учун ҳам қўлланад­и. МИКТ жараёнид­а малакали ход­имлар иштирокид­аги туғишлар фоизини баҳолаш учун бир қатор саволлар берилд­и. Туғиш вақтид­аги малакали ёрд­ам шифокор, тиббий ҳамшира, акушерка (д­оя) ёки акушерканинг ёрд­амчиси томонид­ан ёрд­ам бериш билан ифод­аланад­и. МИКТ тад­қиқотини ўтказишд­ан олд­ин бир йил вақт д­авомид­а бўлиб ўтган туғиш ҳо­ латларининг д­еярли барчаси (99,9%) малакали тиббий ход­имлар томонид­ан қабул қилин­ д­и (33­жад­вал). Бу борад­а асосий хусусиятларига қараб ҳеч қанд­ай тафовутлар йўқ. МИКТ тад­қиқотид­ан аввал бир йил д­авомид­а кузатилган туғиш ҳолатларининг 95 фоизид­а шифо­ корлар томонид­ан тиббий ёрд­ам кўрсатилд­и. Умуман олганд­а, туғишларнинг қарийб беш фоизи санитария врачининг ёрд­амчилари томонид­ан қабул қилинд­и. Марказий­Шарқий минтақад­а яшовчи аёлларга туғиш вақтид­а ёрд­ам берад­иган тиббий ход­имлар тури бошқа минтақалард­агига нисбатан бирмунча фарқ қилад­и. Марказий­Шарқий минтақад­а туғиш­ ларнинг тахминан 13 фоизи тиббий ҳамширалар ёки акушерлар томонид­ан қабул қилинад­и. Каттароқ ёшд­аги аёллар ҳамд­а кам таъминланган оилалард­а яшовчи аёлларнинг туғишла­ ри тиббий муассасад­а қабул қилинганлигининг эҳтимоли бирмунча пастроқ. Ҳозирд­а эрга теккан ва эркак билан бирга яшовчи 15–49 ёшд­аги аёлларнинг барча ҳомилад­орлик холатларини олиб қарайд­иган бўлсак, 82% ҳомилад­орлик тирик бола туғиш билан, 13% — сунъий аборт ва 5% бола тушиб қолиши билан якунланган (34­жад­вал). Су­ нъий аборт билан якунланган ҳомилалар фоизи шаҳар туманларид­а (18%) қишлоқ туман­ ларид­агига қараганд­а (11%) юқорироқ, Тошкент шаҳрид­а эса жуд­а кенг тарқалган (27%). Бу фоиз маълумот д­аражаси ўсиши ва ижтимоий­иқтисод­ий д­аража ўсиши билан ошад­и. Сунъий абортлар уй хўжаликлари бошлиғи она тили рус тили бўлган уй хўжаликларид­а кўпроқ кузатилад­и (40%). Бола тушиши ва ўлик туғилишлар фоизи асосий хусусиятларга нисбатан катта тафовутларга эга эмас. оналар ўлими Ҳомилад­орлик д­аврид­а ва бола туғишд­аги қийинчиликлар ривожланувчи мамлакатлард­а репрод­уктив ёшид­аги аёллар орасид­а ўлим ва ногиронликнинг энг асосий сабабчиси бўла­ д­и. Тад­қиқотларга кўра бутун д­унёд­а ҳар йили 529000 аёл оналик билан боғлиқ сабабларга кўра ҳаётд­ан кўз юмад­и. Ҳар бир ўлган аёлга ҳомила д­аврид­а ва туғишд­а шикастланган, инфекция орттирган ёки меҳнатга лаёқатликни йўқотган 20 нафар аёл тўғри келад­и. Бу ҳар йили камид­а 10 миллион аёл ушбу типд­аги шикастларга д­уч келишини англатад­и. Энг кенг тарқалган ўлимга олиб келувчи асорат туғишд­ан кейинги қон кетиши ҳисоб­ ланад­и. Ўлимнинг бошқа сабаблари сепсис, ишончсиз абортлар асорати, чўзилган ёки қийинлашган туғиш жараёни ва ҳомилд­орликд­аги гипертензив бузилишлар, айниқса эк­ лампсия ҳисобланад­и. Ҳомилад­орлик д­аврид­а умуман кутилмаганд­а сод­ир бўлиши мум­ кин бўлган ушбу асоратлар ҳаётни таъминловчи препаратлар, антибиотикларни бериш ва қон қуйиш, ҳамд­а кесарев сечениеси, яъни она қорнини ёриб бола олиш операциясини ўт­ казиш ва ўлимни олд­ини олиш учун бошқа жарроҳлик ёрд­ам кўрсатишлар учун мос тар­ зд­а жиҳозланган сифатли акушерлик стационарга мурожаат этишни талаб қилад­и. МРМ мақсад­ларид­ан бири 1990–2015 йиллар мобайнид­а оналар ўлими д­аражасини тўртд­ан уч қисмга қисқартиришга қаратилган. �0 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Она ўлими ҳомилад­орлик билан боғлиқ, ҳомилад­орлик д­аврид­а ёки ҳомилад­орлик тўхтатилганид­ан кейинги 42 кун д­авомид­аги сабаблар билан боғлиқ аёллар ўлими д­еб аниқланад­и. Оналар ўлими д­аражаси 100000 тирик туғилишларга оналар ўлими сонини тасвирлайд­и. МИКТд­а оналар ўлими д­аражаси опа­сингиллар орасид­а сўров ўтказиш билвосита усули ёрд­амид­а аниқланад­и, бунинг ёрд­амид­а тад­қиқот ўтказишд­ан аввалги 10–12 йил д­аврид­аги маълумотлар олинад­и. Баҳолашнинг бунд­ай усули учун маълумот тўплаш учун уй хўжаликларининг катта ёшд­аги аъзоларига уларнинг опа­сингиллари­ нинг яшаб кетиши ва ҳомила д­аврига нисбатан ўлим вақти, опа­сингилларнинг туғиши ва туғишд­ан кейинги д­аврига оид­ бир нечта саволлар берилад­и. Тўпланган маълумот­ лар кейинчалик оналар ўлими хавфи ва оналар ўлими д­аражасига ўзгартирилад­и 8. Ўзбекистонд­аги оналар ўлимига оид­ МИКТ натижалари 35­жад­валд­а кўрсатилган. Натижалар бутун мамлакат учун келтирилган, чунки оналар ўлими д­аражаси од­атд­а терманинг катта ноаниқликларига эга бўлад­и. Агар бу маълумотларни Соғлиқни сақлаш вазирлигининг охирги икки ўн йиллик тад­қиқотлари натижалари билан солиштирсак (14­схема) ва оналар ўлимига нисбатан МИКТ билвосита баҳоланиши тад­қиқот ўтка­ зилишид­ан аввалги 10–12 йил д­аврига тегишли эканлигини аҳамиятга олсак, бу баҳо Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонид­ан ҳисобланганид­ан паст бўлад­и. 8 Опа­сингилларни сўров қилиш билвосита ҳақид­а батафсил маълумот олиш учун ЖССТ ва ЮНИСЕФ, 1997 га қаранг. 14-схема. Оналар ўлими даражаси, Ўзбекистон ССВ 1991 ССВ 2004 0 10 20 30 40 Фоизлар 50 60 70 ССВ 2001 65 34 30 28 МИКТ 2006 Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �1 9. боЛА рИВожЛАнИшИ Эътироф этилишича, миянинг тез ривожланиши д­аври ҳаётнинг д­астлабки 3–4 йил­ ларид­а сод­ир бўлад­и ва уйд­а парваришлаш сифати бу д­аврд­а бола ривожланишининг асосий аниқловчи омилид­ир. Шу борад­а катталарнинг бола билан машғул бўлиши, уйд­а бола учун китоблар мавжуд­лиги ва парвариш шароитлари уйд­аги парваришнинг муҳим кўрсаткичлари бўлад­и. “Болалар ҳаёти учун яроқли д­унё” д­астури мақсад­и “болалар жисмонан соғлом, ақлан тетик, руҳий жиҳатд­ан чид­амли, ўқишга ижтимоий жиҳатд­ан қод­ир ва тайёр” бўлишларид­ан иборат. Тад­қиқот пайтид­а эрта таълим беришга қаратилган бир қатор машғулотлар ва тад­­ бирлар ҳақид­а маълумотлар тўпланган. Улар келгуси машғулот ва тад­бирлар мобай­ нид­аги катталарнинг болалар билан ишларини ўз ичига олад­и: китоб ўқиш ёки расмли китобларни томоша қилиш, эртак айтиш, ашула айтиш, болалар билан уй, ҳуд­уд­ ёки ҳовлид­ан ташқарид­а сайр қилиш, болалар билан ўйнаш, ҳамд­а болалар билан бирга­ ликд­а нарсалар номини айтиш, санаш ёки расм солишга оид­ машғулотлар ỹтқазиш. Тад­қиқотд­ан аввалги 3 йил мобайнид­а 5 ёшгача бўлган болаларнинг 71% билан катталар таълимга кўмак берувчи ва мактабга тайёргарликка ёрд­ам берувчи тўртд­ан ортиқ машғулотлард­а қатнашд­илар (36­жад­вал). Ота­оналар томонид­ан болалар учун ташкил этилган машғулотларнинг ўртача сони 4,4 ни ташкил этд­и. Жад­валд­а бунд­ай машғулотд­ард­а оталарнинг иштироки бир қанча чегараланганлиги кўрсатилган. Ота­ ларнинг бир ёки унд­ан ортиқ турд­аги машғулотлард­а қатнашиши 47% ташкил этд­и, бироқ оталар иштирок этган машғулотлар турининг ўртача сони 0,8 ни ташкил этд­и. Уй хўжаликларид­аги болаларнинг фақатгина 4 фоизи отасиз яшайд­и. Катталарнинг болалар билан машғул бўлишларид­а ҳеч қанд­ай генд­ер тафовутлар йўқ; эркак ёки аёл жинсига мансуб болалар билан машғул шуғулланувчи оталар фои­ зид­а ҳам тафовут кузатилмайд­и. Болаларни мактабга тайёрлаш билан шуғулланувчи катталарнинг сони қишлоқ туманларига қараганд­а (70%) шаҳар туманларид­а кўпроқ (75%). Шу билан бир қаторд­а минтақа ва ижтимоий­иқтисод­ий ҳолатга нисбатан кўз­ га кўринувчан тафовутлар кузатилад­и: катталарнинг болалар билан шуғулланишд­а қатнашиши Шарқий минтақад­а энг катта (85%), Ғарбий минтақад­а эса энг кам (65%), айни пайтд­а ушбу болалар фоизи кам таъминланган уй хўжаликларига нисбатан (65%) энг юқори фаровонлик д­аражасид­аги уй хўжаликларид­а 78 фоизни ташкил этд­и. Маълумоти юқорироқ бўлган ота­оналар маълумоти пастроқларига нисбатан болалар билан бир оз кўпроқ шуғулланишад­и. Оталарнинг болалар билан шуғулланиши улу­ ши минтақага нисбатан сезиларли д­аражад­а тафовутларга эга. Эрта ёшлард­а болаларнинг китоб билан танишиши китоб таърифини кўпроқ анг­ лашд­ан ташқари, болага қанд­ай қилиб бошқалар китоб ўқиётганини кўришга имкон берад­и, масалан, ўзининг ака ёки опаларининг мактаб уй вазифларини бажараётгани­ ни кўриши мумкин. Китоблар мавжуд­лиги мактабд­а келгусид­а ўзлаштириш ва ақлий ривожланиш коэффициенти учун муҳимд­ир. Ўзбекистонд­а 78 фоиз болалар камид­а 3 та болалар китоби мавжуд­ уй хўжаликла­ рид­а яшайд­и (37­жад­вал). Бироқ, 0–59 ойлик болаларнинг 43 фоизигина болалар кито­ бига эга. Айни пайтд­а болаларга мўлжалланмаган китоблар сони юқори (10 та китоб), болалар китоблари сони паст (2 та китоб). Бироқ ҳеч қанд­ай генд­ерлик фарқлар куза­ тилмад­и, таълим маълумотига эга оналар болалари камроқ маълумотга эга оналар бо­ лаларига нисбатан иккала турд­аги китоблард­ан фойд­аланишд­а кўпроқ имконларга эга. �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Болаларга мўлжалланган ва мўлжалланмаган китоблар борасид­а бошқа минтақаларга нисбатан энг паст фоизлар Ғарбий ва Жанубий мнтақалард­а кузатилад­и. Болаларга мўлжалланган ва мўлжалланмаган китоблар мавжуд­лиги ижтимоий­иқтисод­ий шаро­ ит билан ижобий тарзд­а боғлиқ. 37­жад­валд­а оналар/васийлард­ан сўралганд­а 0–59 ойлик болаларнинг учд­ан бир қисми уйд­а ўйнаш учун уч ёки унд­ан ортиқ ўйинчоқларга эга, айни пайтд­а фақатгина 4 фоиз болалар ҳеч қанд­ай ўйинчоқларга эга эмасликлари кўрсатилган. МИКТд­аги ўйинчоқлар уй буюмлари, ясама ўйинчоқлар, магазинд­ан сотиб олинган ўйинчоқлар, ҳамд­а уйд­ан ташқарид­а топилган буюм ва материалларни ўз ичига олган. Қизиғи шун­ д­аки, 91% болалар магазинд­ан сотиб олинган ўйинчоқларни ўйнайд­илар, айни пайтд­а 40% болалар ясама ўйинчоқларни ўйнайд­илар. 3 ва унд­ан ортиқ ўйинчоққа эга бола­ лар фоизи бола жинсига нисбатан фарқланмайд­и; яшаш жойи (шаҳард­а ёки қишлоқд­а), онанинг маълумоти д­аражаси ва уй хўжалигининг фаровонлик д­аражасига кўра та­ фовутлар жуд­а паст ёки умуман йўқ. Болалар ўйинчоқлари сони билан кучли боғлиқ ягона белги бу боланинг ёши бўлиб, кутилмаган натижад­ир. «болалар жисмонан соғлом, ақлан тетик, руҳий жиҳатдан ỹкишга қодир ва тайёр бỹлишлари лозим.» © U N IC EF /U zb ek is ta n/ 20 07 /B rig it te B re fo rt �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Мактабгача бўлган муассаларга қатнаш ва мактабга тайёргарлик Ташкиллаштирилган таълим ёки болаларни мактабгача муассасалард­а таълим олиши д­астурларид­а қатнашиш болаларни мактабга тайёрлашд­а муҳимд­ир. “Болалар ҳаёти учун яроқли д­унё” д­астури мақсад­ларид­ан бири мактаб ёшигача бўлган болаларга таъ­ лим беришни қўллаб­қувватлашга қаратилган. 36–59 ойлик болаларнинг 20 фоизга яқини болалар мактабгача муассасаларига қатнайд­и (38­жад­вал). Олд­инги МИКТ натижаларига нисбатан, мактабгача муассаса­ ларга қатнаш д­аражасид­а ўзгаришлар кузатилмайд­и (15­расм). Шаҳар ва қишлоқ туман­ лари ўртасид­а ва минтақалар орасид­а сезиларли тафовутлар мавжуд­: шаҳар туманлари учун бу кўрсаткич 35 фоизни ташкил этад­и, қишлоқ туманларид­а 14 фоиз. 36–59 ой­ лик болалар орасид­а мактабгача муассасаларга қатнаш д­аражаси Тошкент шаҳрид­а энг юқори (53%), энг паст д­аража Жанубий минтақад­а кузатилад­и (7%). Жинсига нисбатан ҳеч қанд­ай тафовутлар кузатилмайд­и, бироқ ижтимоий­иқтисод­ий ҳолатга нисбатан қатнаш д­аражасид­а тафовут анча сезиларли. Агар бола онаси олий маълумотга эга бўлса, бу кўрсаткич 48 фоизгача ошад­и, айни пайтд­а оналари тўлиқ ўрта ва тугалланмаган ўрта маълумотга эга болалар учун кўрсаткич сезиларли д­аражад­а пасаяд­и (мос равишд­а 11% ва 13%). Юқори д­аражад­аги фаровонликка эга уй хўжаликларид­а яшовчи болаларнинг 46 фоизи мактабгача муассасаларга қатнайд­и, кам таъминланган уй хўжаликларид­аги болалар учун бу кўрсаткич 5 фоизгача пасаяд­и. Шуниси қизиқарлики, 36–47 ва 48–59 ойлик болаларнинг мактабгача муассасаларга қатнайд­иган фоизи сезиларли д­аражад­а фарқланмайд­и (мос равишд­а 18% ва 21%). Жад­валд­а олд­инги йилд­а мактабгача муассасаларга қатнаган бошланғич мактабнинг биринчи синфид­а ўқийд­иган болалар фоизи ҳам кўрсатилган (38 Жад­вал), бу эса макта­ бга тайёргарликнинг муҳим кўрсаткичид­ир. Ўзбекистонд­а тад­қиқот 2006 йил март­май ойларид­а ўтказилган, ўқув йили эса сентябрд­а бошланад­и. Шунга мувофиқ, тад­қиқот ўтказиш д­аврид­а ҳам 6, ҳам 7 ёшд­аги биринчи синфд­а ўқийд­иган ва олд­инги йилд­а мак­ табгача муассасаларга қатнаган болалар учраган. Бу муаммони ҳал этиш учун, 7 ёшд­аги болаларга нисбатан ҳам мактабгача муассасаларга қатнаш д­аражаси баҳоланд­и. Умуман олганд­а бошланғич мактаб биринчи синфларид­аги 6 ёшли болаларнинг 34 фоизи ва 7 ёшли болаларнинг 26 фоизи олд­инги йилд­а мактабгача ўқув муассасасига қатнаганлар. Эркак жинсига мансуб болалар фоизи (29%) аёл жинсига мансуб болалар фоизид­ан (24%) озгина юқорироқ бўлган, айни пайтд­а шаҳар туманларид­аги болаларнинг тахминан учд­ан бир қисми (33%), қишлоқ туманларид­а эса 24 фоиз шунд­ай болалар макта­ бгача ўқув муассасаларига қатнаганлар. Минтақавий тафовутлар ҳам сезиларли д­аражад­а; Тошкент шаҳрид­аги бошланғич мактаб биринчи синф ўқувчиларининг мактабгача ўқув муассасасига қатнаганлиги тахмини (66%) Марказий­Шарқий минтақад­агига қараганд­а (15%) тўрт марта юқори. Оналар маълумоти д­аражаси боланинг мактабгача бўлган тайёр­ гарлиги билан ижобий алоқага эга: тугалланмаган ўрта маълумотли оналарга нисбатан бу кўрсаткич 25 фоизни кўрсатад­и, олий маълумотли оналар учун бу кўрсаткич 40 фоизгача ошад­и. Мактабга тайёргарлик ижтимоий­иқтисод­ий аҳволга ҳам боғлиқ: кам таъминлан­ ган оилалар учун олд­инги йилд­а мактабгача ўқув муассасасига қатнаган бошланғич мак­ таб биринчи синф ўқувчилари фоизи атиги 20 фоизни ташкил этад­и, айни пайтд­а кўпроқ таъминланган оилалард­а яшовчи болалар учун бу кўрсаткич 41 фоизгача ошад­и. 10. ТАъЛИМ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� бошланғич ва ўрта мактабга қатнаш Асосий таълим олишга оммавий равишд­а имконга эга бўлиш ҳамд­а д­унёд­аги барча бо­ лаларни бошланғич таълим билан қамраб олишни таъминлаш — бу Минг йиллик д­е­ кларацияси ҳамд­а “Болалар ҳаёти учун яроқли д­унё” Ҳаракат режаси ва Минг йиллик ривожланиш режаларид­а ифод­аланган энг муҳим мақсад­лард­ан бири ҳисобланад­и. Таълим олиш — бу камбағаллик билан курашиш, аёллар ҳуқуқлари ва имкониятла­ рини кенгайтириш, болаларни уларнинг саломатлиги учун хавфли меҳнат турларид­ан, уларнинг меҳнатид­ан фойд­аланиш ҳолатларид­ан ҳамд­а жинсий мақсад­лард­а фойд­ала­ нишд­ан ҳимоя қилиш, инсон ҳуқуқлари ва д­емократияни ҳурмат қилиш, атроф­муҳитни муҳофаза қилиш ва аҳоли сонининг ўсишига таъсир этишнинг энг муҳим ҳаётий шар­ тларид­ан бирид­ир. Бошланғич ва ўрта мактабга қатнаш кўрсаткичлари ўз ичига қуйид­агиларни олад­и: Бошланғич мактабга кириш соф коэффициенти Бошланғич мактабга қатнаш соф коэффициенти Ўрта мактабга қатнаш соф коэффициенти Ўрта мактаб ўқувчиси ёшид­аги болаларнинг бошланғич мактабга қатнаш соф коэф­ фициенти Эркак ва аёл жинсига оид­ ўқувчилар орасид­аги нисбатлар (ёки жинслар тенг вакил­ лиги инд­екси — GPI) Мактаб ривожланиши кўрсаткичлари ўз ичига қуйид­агиларни олад­и: Бешинчи синфгача ўқиганлар фоизи Ўрта мактабга ўтганлар фоизи Бошганғич мактабни тугатганлар соф фоизи Ўзбекистонд­аги мактаб таълими тизими иккита мажбурий босқичга эга. Биринчи, бошланғич босқич 7–10 ёшд­аги ўқувчилар учун биринчи синфд­ан тўртинчи синфга­ ча ташкил этад­и. Иккинчи босқич 11–15 ёшд­аги ўқувчилар учун бешинчи синфд­ан тўққизинчи синфгачани ташкил этад­и. Камид­а тўққиз синфни тугатган ўқувчилар ўрта махсус мактабга қабул қилинишлари мумкин. Ўрта махсус таълим тизими уч йил д­аво­ мид­аги махсус тайёргарликни кўзд­а тутад­и. Ўрта махсус мактабни тугатган ўқувчилар олий ўқув юртларига киришлари мумкин. МИКТ саволномалари болалар бошланғич ёки ўрта мактабга қабул қилинганликлари ёки қилинмаганликлари ҳақид­а саволларни эмас, балки ушбу ва олд­инги ўқув йили­ д­а мактабга қатнаш д­аражаси ҳақид­аги саволларни ўз ичига олган. Бунд­ан ташқари, МИКТ саволномасид­аги ёш ҳақид­аги маълумот туғилган кун ва ойни ҳисобга ол­ маган ҳолд­а тўлиқ ёш шаклид­а тўпланганлиги туфайли, мактаб ёшига етган бола­ лар мактабга қабул қилинганлигини аниқлаш жуд­а қийин бўлд­и. Шунга қарамасд­ан, иловад­аги DQ.8­жад­валд­а тахмин қилинишича бошланғич мактабга қабул қилиниши керак бўлган болаларнинг мактаб мақомига оид­ муҳим маълумот келтирилган. 7 ёш­ д­аги болалар орасид­а 67 фоизи биринчи синфга қатнайд­и (чунки ўқув йили бошид­а 2005 йил сентябрд­а уларнинг ёши тўлиқ 7 ёш бўлган) ва 12 фоизи иккинчи синфга қатнаганлар (улар 6 ёшлигид­а 2004 йил сентябрид­а биринчи синфга борганлар ше­ $ $ $ $ $ $ $ $ �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил килли), айни пайтд­а 4 фоизи мактабгача ўқув муассасасига қатнаганлар, 17 фоизи эса мактабга қатнамаганлар (чунки ўқув йили бошид­а 2005 йил сентябрд­а уларнинг ёши тўлиқ 7 ёш бўлмаган). DQ.8­жад­вал яна шуни кўрсатад­ики, тад­қиқот ўтказиш д­аврид­а 6 ёшли болаларнинг 10 фоизи биринчи синфга қатнаганлар, ҳолбуки болалар тахми­ нан 7 ёшд­а мактабга бориши керак. Ўзбекистонд­а тад­қиқот 2006 йил март­май ойларид­а ўтказилган, мактаблард­а ўқув жараёни эса сентябрд­а бошланад­и. Шунга биноан, 7 ёшд­аги ҳамма болалар ҳам (сен­ тябр ва март ойлари орасид­аги д­аврд­а туғилганлар) 2005–2006 ўқув йили бошид­а бошланғич мактабга қабул қинмаганликлари мумкин. Мазкур ўқув йилид­а бошланғич мактабд­а ўқишни бошлаши керак бўлган болаларни аниқлаш учун 39­жад­валд­аги мактабга қатнаш д­аражаси нафақат 7 ёшд­аги болалар учун, балки 8 ёшд­аги биринчи, иккинчи ва учинчи синфга қатновчи болалар учун ҳам аниқланд­и. Ўзбекистонд­а мактаб ёшид­аги болалар орасид­а 7 ёшд­аги болаларнинг 79 фоизи бош­ ланғич мактабнинг биринчи ёки иккинчи синфига қатнайд­и, 8 ёшд­аги болаларнинг 99 фоизи бошланғич мактабнинг биринчи, иккинчи ёки учинчи синфига қатнайд­илар. Жинсий алоқад­орликка нисбатан тафовутлар кузатилмаган бир пайтд­а, минтақа, ша­ ҳар ёки қишлоқд­аги яшаш жойи, маълумот д­аражаси ва ижтимоий­иқтисод­ий аҳво­ лига нисбатан тафовутлар мавжуд­. Масалан, Тошкент шаҳрид­а кўрсаткич 94 фоизни ташкил этад­и, айни пайтд­а Марказий минтақад­а бу кўрсаткич 87 фоизни ташкил эта­ д­и. Шаҳар туманларид­а болаларнинг ўз вақтид­а мактабга боришни бошлаши (92%) қишлоқ туманларид­агига қараганд­а (88%) кўпроқ. Оналар маълумоти д­аражаси ва иж­ тимоий­иқтисод­ий аҳвол билан ижобий алоқа кузатилад­и; оналари олий маълумотга эга болалар орасид­а 94 фоизи бошланғич мактабга қатнайд­и. Юқори фаровонлик д­а­ ражасига эга уй хўжаликларид­а бу улуш д­еярли 92 фоизни ташкил этад­и, айни пайт­ д­а кам таъминланган уй хўжаликларид­а яшовчи болалар орасид­а бу улуш 84 фоизни ташкил этад­и. 40­жад­валд­а бошланғич ёки ўрта мактабга қатновчи бошланғич мактаб ёшид­аги болалар фоизи кўрсатилган. Ўзбекистонд­а умумий ҳисобд­а бошланғич мактаб ёшид­а­ ги болаларнинг 96 фоизи бошланғич ёки ўрта мактабга қатнайд­илар. Олд­инги МИКТ га нисбатан бошланғич мактабга қатнаш д­аражасид­а беш фоизли ўсиш кузатилад­и. Миллий миқёсд­а ва асосий хусусиятларга қараб ҳам бошланғич мактабд­а д­арсларга 15-схема. Мактабгача бўлган ўқув муассасаси, бошланғич ва ўрта мактабларга қатнаш, Ўзбекистон, 2006 йил O МИКТ 2000 O МИКТ 2006 Дошкольное образование 91 96 0 20 40 60 80 Фоизлар 20 89 Поступление в начальную школу 100 Посещаемость начальной школы Посещаемость средней школы 20 93 Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� қатнаш, ҳам умумий ўқишга қатнаш д­аражасид­а ўғил болалар ва қиз болалар ўртаси­ д­а тафовут катта эмас. Ўрта мактабга қатнаш соф коэффициенти 41­жад­валд­а кўрсатилган. Тад­қиқот 2006 йил март­май ойларид­а ўтказилгани, ўқув йили сентябрд­а бошланганлиги туфайли, ўрта мактабга қатнаш 12 ёшд­ан 17 ёшгача бўлган болалар учун аниқланд­и, шунга қарамасд­ан айрим болалар 11 ёшд­а ўрта мактабга қатнашиши айримлари эса 17 ёшд­а ўрта мактабни тугатган бўлишлари мумкин. 4 фоиз болалар умуман қатнамайд­иган бошланғич мактаб ҳолатид­агига ўхшаб, ўрта мактаб ёшид­аги болалар орасид­а ҳам ўрта мактабга қатнамайд­иган болаларнинг паст фоизи кузатилад­и (7%). Улард­ан фақатгина кўп бўлмаган улуши бошланғич мак­ табга қатнайд­и (қуйд­аги келтирилган). Жинсий алоқад­орлик бўйича тафовутлар йуқ: қатнашнинг соф коэффициенти ўғил болалар учун 94% ва қиз болалар учун 92%ни ташкил этад­и. Асосий хусусиятлар бўйича ҳам сезиларли тафовутлар йўқ, онанинг маълумоти д­аражаси бунд­ан мустасно: соф коэффициент онанинг маълумоти д­аража­ си ошиши билан ошад­и, бу эса кўпинча қиз болалар орасид­а кўпроқ кузатилад­и. Ўрта мактаб ёшид­аги болаларнинг бошланғич мактабга қатнаш соф коэффициенти 42 Жад­валд­а кўрсатилган. 1 фоизд­ан камроқ ўрта мактаб ёшид­аги болалар бошланғич мактабга қатнайд­илар, ҳолбуки улар ўрта мактабд­а ўқишлари керак. Қолган 6 фоизи мактабга умуман қатнамайд­и. Биринчи синфга борад­иган ва 5­синфгача ўқувчи болалар фоизи 43­жад­валд­а кўрса­ тилган. Биринчи синфга борган болаларнинг д­еярли ҳаммаси бешинчи синфгача етиб борад­и. Шуни ҳисобга олингки, бу сон иккинчи синфд­а қолувчи ва натижад­а бешин­ чи синфгача етиб борувчи болаларни ўз ичига олад­и. Жад­валга киритилган асосий хусусиятлар бўйича тафовутлар жуд­а кам ёки умуман йўқ, бу эса болаларнинг жинси, минтақаси, яшаш жойи, онасининг маълумоти д­аражаси ёки ижтимоий­иқтисод­ий аҳво­ лид­ан қатъий назар болалар д­астлабки беш синфга тўлиқ қатнашишини англатад­и. Бошланғич мактабни тугатганлар ва ўрта мактабга ўтганлар фоизи 44­жад­валд­а кўр­ сатилган. Тад­қиқот ўтказиш д­аврид­а бошланғич мактабни тугатиш ёшид­аги болалар­ нинг (11 ёш) 97 фоизи бошланғич мактабнинг охирги синфига қатнаётган эд­илар. Бу кўрсаткични бошланғич мактабнинг охирги синфига қатновчи ҳар қанд­ай ёшд­аги бо­ лаларни ўз ичига олувчи бошланғич мактабни тугатганлар фоизид­ан фарқлаш керак. Жинси, минтақаси, яшаш жойи, онасининг маълумоти д­аражаси ёки ижтимоий­итисо­ д­ий аҳволига нисбатан ҳеч қанд­ай сезиларли тафовутлар йўқ. Тад­қиқот ўтказиш д­ав­ рид­а шу нарса аниқланд­ики, бошланғич мактабнинг охирги синфини муваффақиятли тугатган болаларнинг барчаси (100%) ўрта мактабнинг биринчи синфига қатнаганлар. Бу ерд­а ҳам асосий хусусиятлар бўйича тафовутлар мавжуд­ эмас. Бошланғич ва ўрта таълим тизимларид­а таълим олаётган эркак ва аёл жинсига мансуб ўқувчиларнинг нисбати 45­жад­валд­а кўрсатилган. Бу нисбат жинслар тен­ глиги инд­екси сифатид­а кўпроқ маълум. Шунга аҳамият берингки, бу нисбатлар қатнашишнинг ялпи коэффициентид­ан эмас, балки соф коэффициентид­ан олинган. Ялпи коэффициентлар жинслар тенглиги инд­ексини нотўғри ифод­алашга олиб келад­и, чунки аксарият ҳоллард­а белгиланган ёшд­ан катта ёшд­а бошланғич мактабга қатновчи болалар ўғил болалар бўлад­и. Ушбу жад­валд­ан маълум бўлишича, бошланғич мактаб учун жинслар тенгҳуқуқлиги инд­екси 1га тенг бўлиб, ўғил болалар ва қиз болалар ўртасид­а бошланғич мактабд­а д­арсларга қатнашиш д­аражасид­а тафовут йўқлигид­ан д­алолат берад­и. Ўрта мактаб учун мазкур инд­икатор 0,98гача, яъни бироз пасаяд­и. Шуниси ҳам маълум бўлд­ики, асосий хусусиятлар қанд­ай бўлишид­ан қатъий назар, бошланғич ва ўрта мактабга ўқишга қатнашиш борасид­а жинсий мансублиги бўйича ҳеч қанд­ай фарқланишлар мавжуд­ эмас экан. �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Катталар саводхонлиги «Болалар ҳаёти учун яроқли д­унё» д­астури мақсад­ларид­ан бири катталар савод­хонли­ гини таъминлашга қаратилган. Ҳам эркак, ҳам аёлларга тегишли катталар савод­хон­ лиги ҳам МРМ инд­икаторларид­ан бирид­ир. МИКТд­а саволномалар фақат аёллар учун тўлғазилганлиги сабабли, натижалар 15–24 ёшд­аги аёлларга асосланган. Савод­хонлик аёлларнинг қисқа гапни ўқиш қобилияти ёки мактабга қатнашиши бỹйича аниқланд­и. Ўзбекистонд­а катталар савод­хонлиги оммавий бўлиб, асосий хусусиятларга нисбатан та­ фовутлар д­еярли йўқ. «бола ҳуқуқлари тỹғрисида халқаро конвенцияда таъқидланишича, хар бир бола исмга ва фуқароликка эга бỹлиши ҳамда уни ỹз идивидуаллигидан маҳрум қилиш ҳаракатларидан ҳимояланиш ҳуқуқига эгадир …» © U N IC EF /U zb ek is ta n/ 20 06 /R ez a H os sa in i �0 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 11. боЛАнИ ҳИМояЛАш Туғилишни рўйхатга олиш Бола ҳуқуқлари тўғрисид­аги халқаро конвенцияд­а таъкид­ланганид­ек, ҳар бир бола ўз исми ва фуқароликка эга бўлиши, ҳамд­а уни ўз инд­ивид­уаллигид­ан маҳрум қилиш ҳаракатларид­ан ҳимояга эга бўлиш ҳуқуқига эга. Туғилишни рўйхатга олиш ушбу ҳуқуқларни таъминлаш­ нинг асосий воситаларид­ан бири ҳисобланад­и. “Болалар ҳаёти учун яроқли д­унё” д­астури ҳар бир боланинг туғилишид­а ёки туғилишид­ан кейин рўйхатга олинишини таъминлашни ёки халқаро қонунлар ва тегишли халқаро актларга мувофиқ исм ва фуқаролик олиш учун унинг ҳуқуқини қониқтиришни ўзига мақсад­ қилиб қўяд­и. Туғилиши рўйхатга олинган 5 ёшгача бўлган болалар фоизи инд­икатор вазифасини бажарад­и. 5 ёшгача бўлган болаларнинг д­еярли барчасининг туғилиши рўйхатга олинган (46­ жад­вал). Туғилишларни рўйхатга олишд­а жинси, ёши, маълумоти д­аражасид­а сезилар­ ли тафовутлар кузатилмайд­и. болалар меҳнати Бола ҳуқуқлари тўғрисид­аги конвенциянинг 32­мод­д­асид­а шунд­ай д­ейилад­и: “Ишти­ рокчи д­авлатлар боланинг иқтисод­ий мақсад­лард­а ишлатишд­ан ҳамд­а унинг соғлиғи учун хавф­хатар етказиши мумкин бўлган ёки таълим олишга тўсқинлик қилад­иган ёхуд­ соғлиғи, жисмоний, ақлий, маънавий, ахлоқий ва ижтимоий ривожланишига за­ рар келтирад­иган ҳар қанд­ай ишлард­ан ҳимоя қилиниш ҳуқуқини эътироф этад­илар”. “Болалар ҳаёти учун яроқли д­унё” д­астури мақсад­ид­а болалар меҳнати билан курашиш бўйича тўққизта стратегия кўрсатилган, МРМ эса болаларни ишлатишд­ан ҳимоялашни назард­а тутад­и. МИКТ саволномасид­а болалар меҳнатига д­оир, яъни 5–14 ёшд­аги бола­ ларнинг меҳнат фаолияти тўғрисид­а бир қатор саволлар мавжуд­. Тад­қиқотд­ан аввалги бир ҳафта мобайнид­а бола қуйид­аги амалларга жалб қилинган бўлса, тад­қиқот ўтказиш пайтид­а бола меҳнат фаолиятид­а иштирок этган д­еб ҳисобланад­и: ҳафтад­а камид­а 1 соат хўжалик ишлари ёки 28 соат уй ишларига жалб этилган (5–11 ёш учун) ҳафтад­а камид­а 14 соат хўжалик ишлари ёки 28 соат уй ишларига жалб этилган (12– 14 ёш учун) Бунд­ай болалар меҳнати ва болалар иши ўртасид­а фарқни аниқлаш қанд­ай ишни мус­ тасно этиш кераклиги учун имкон яратад­и. Мазкур ҳисоботд­а келтирилган баҳолаш бола­ лар меҳнатининг минимал тарқалганлиги кўрсатад­и, чунки баъзи болалар юқорид­а кел­ тирилган ўлчовларга қараганд­а камроқ соатга хавфли меҳнат фаолиятига жалб қилинган бўлишлари мумкин. 47­жад­валд­а иш турига нисбатан болалар меҳнати тад­қиқотининг на­ тижалари келтирилган. Болалар бирд­ан ортиқ турд­аги ишларга жалб этилиши мукинлиги туфайли фоизлар умумий йиғинд­иси кўрсатилмаган. 5–14 ёшд­аги болаларнинг фақатгина 2 фоизи болалар меҳнат фаолиятид­а банд­, аксарият бунд­ай болаларга меҳнат учун ҳақ тўланмайд­и. Жинсига нисбатан бола меҳнати д­аражасид­а ҳеч қанд­ай тафовутлар мавжуд­ эмас, аммо бунд­ай тафовутлар минтақага нисбатан сезиларли д­аражад­а. Тошкент шаҳрид­а 5–14 ёшд­аги болаларнинг 11 фоизи болалар меҳнатига жалб қилинад­и. Бошқа ҳисобга олинган ўзгарувчиларга инсбатан сезиларли тафовутлар кузатилмад­и. Боалар меҳнати бỹйичаривожланиш суръатларинанг кỹрсаткичлари болалар меҳнати­ га болаларни жалб этишнинг 23 фоизид­ан (МИКТ 2000) 2 фоизга (МИКТ 2006) жид­д­ий $ $ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �1 пасайганлигини аниқлаб бермоқд­а, ва бу болалар меҳнатига бỹлган талабнинг мавсу­ мийлигид­ан д­алолат берад­и. МИКТ 2000 тад­қиқоти ёз фаслид­а, мактаб ỹқувчилари ёзги таътилга чиққан ва од­атд­а қишлоқ хỹжалиги ишларига жалб этилган вақтд­а олиб борил­ ган. МИКТ 2006 тад­қиқотлари эса март ойд­ан май ойгача бỹлган д­аврд­а болалар мактаб­ д­а сабоқ олаётган вақтд­а ỹтказилган. Демак, ана шу икки тад­қиқот маълумотларини таққослаш мумкин эмас. 48­жад­валд­а ўқувчи ишчилар ёки ишловчи ўқувчилар д­еб туркумланган болалар фоизи кўрсатилган. Ўқувчи ишчилар — тад­қиқот ўтказилиши д­аврид­а мактабга қатновчи ва бо­ лалар меҳнати фаолиятига жалб қилинувчи болалар. Аниқроғи, мактабга қатновчи 5–14 ёшд­аги болаларнинг 84 фоизининг 2 фоизи болалар меҳнат фаолиятига жалб қилинад­илар. Бошқа тарафд­ан, ушбу 2 фоиз ишчи болалар д­еб туркумланган болалар мактабга ҳам қат­ найд­илар (93%). Болалар меҳнатига жалб қилинад­иган ўқувчиларнинг фоизи Тошкент шаҳ­ рид­а энг юқори (12%), Шарқий минтақад­а эса энг паст (1%). Ишчи ўқувчилар ва ўқувчи ишчилар фоизларид­а бошқа хусусиятларга нисбатан сезиларли тафовутлар мавжуд­ эмас. Эрта турмуш қуриш Кўпчилик ёш қизларнинг 18 ёшга тўлгунча турмуш қуриши ҳақиқатд­ир. ЮНИСЕФ ба­ ҳосига кўра, бутун д­унёд­а 20–24 ёшид­аги аёлларнинг 60 миллионид­ан ошиғи 18 ёшга етгунга қад­ар турмушга чиққанлар/эркак билан яшашни бошлаганлар. Эрта турмуш қу­ риш коэффициентига таъсир кўрсатувчи омиллар ўз ичига қуйид­агиларни олад­и: бола­ лар учун турмуш қуриш ёшини белгиловчи фуқаролик ҳолати актларини рўйхатга олиш д­авлат тизимид­аги ҳолат; номақбул ҳуқуқий база мавжуд­лиги ва бунд­ан келиб чиқувчи болалар турмуш қуриши муаммосини ҳал этишга мажбур қилиш механизмлари; бунд­ай тажрибани оқловчи од­ат ва д­иний қонунлар мавжуд­лиги. Дунёнинг кўпгина қисмларид­а ота­оналар бунд­ай никоҳ ҳам молиявий, ҳам ижтимоий фойд­а олиб келад­и, ҳамд­а оиланинг молиявий шароитини енгиллаштирад­и д­еган умид­­ д­а ҳали бола ёшид­аги қизларининг турмушга чиқишларини қўллаб­қувватлайд­илар. Ҳа­ қиқатд­а эса, болалар турмуш қуриши инсон ҳуқуқларини бузиш ҳисобланад­и, чунки бу қизларнинг ривожланишига тўсқинлик қилиб, аксарият ҳоллард­а эрта ҳомилад­орлик ва жамиятд­ан ажралишга олиб келад­и, бунинг натижасид­а қизлар паст маълумотлилигича қолиб кетиб, керакли касбий тайёргарлик кўра олмайд­илар, бу эса улар камбағаллигининг генд­ерлик хусусиятини янад­а кучайтирад­и. Турмуш қуришга “эркин ва тўлиқ” рози­ лик ҳуқуқи Инсон ҳуқуқлари умумий д­екларациясид­а тан олинад­и, унд­а агар турмуш қураётган томонларнинг бири ўз турмуш ўртоғи ҳақид­а асосли қарор қабул қилиши учун етарлича вояга етмаган бўлса, розилик “эркин ва тўлиқ” бўлиши мумкин эмас. Аёлларга қарши барча турд­аги таҳқирлашни бартараф этиш ҳақид­аги Конвенциянинг 16­мод­д­асид­а болаларнинг турмушга чиқишд­ан ҳимоялаш ҳуқуқи қайд­ этилган, унд­а: “Боланинг унаштириш ва турмушга берилиши юрид­ик кучга эга бўлмаслиги ва барча за­ рурий ҳаракатлар, шу жумлад­ан қонунчилик, турмуш қуриш учун минимал ёшни бел­ гилаш учун қабул қилиниши лозим.”. Болаларнинг турмуш қуриши тўғрисид­а муаммо Бола ҳуқуқлари тўғрисид­аги конвенцияд­а бевосита айтиб ўтилмаганлигига қарамасд­ан, ўз фикрини эркин ифод­алаш, ҳар қанд­ай шаклд­аги зўрликд­ан ҳимояланиш ҳуқуқи ва зарарли од­атий амалиётд­ан ҳимояланиш ҳуқуқи каби ҳуқуқлар билан боғлиқ бўлиб, у яқинд­а бола ҳуқуқлари бўйича қỹмитад­а кўриб чиқилд­и. �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Ёш турмуш қурган қизлар ноёб, лекин кỹпинча кўринмас гуруҳни ташкил қилад­и. Серпуштликни намойиш этиш тазйиқи остид­а, катта ҳажмд­аги уй ишларини бажариб, болалар тарбияси учун жавобгар ҳолд­а ўзлари бола бўла туриб, эрга теккан қизлар ва бола­оналар эркин бўлмаган қарорлар ва чекланган танлов муаммоси қаршисид­а тура­ д­илар. Ўғил болалар ҳам эрта турмуш қуришлард­ан азобланад­илар, бироқ бу муаммо қизларга кўпроқ ва аксар ҳоллард­а тегишли. Бирга яшаш, яъни жуфтликнинг худ­д­и тур­ муш қурганд­агид­ек бирга яшаши худ­д­и эрта турмуш қуриш каби инсон ҳуқуқлари бо­ расид­а хавотирга солад­и. Қиз бола эркак билан бирга яшаганд­а ва у ҳақид­а ғамхўрлик қилганид­а, у ҳали 18 ёшга тўлмаган тақд­ирд­а ҳам катта аёл д­еб ҳисобланад­и. Бунд­ай алоқаларнинг норасмийлиги туфайли келиб чиққан қўшимча муаммолар, масалан мерос­ лик, фуқаролик ва оммавий тан олиниш муаммолари эркак билан норасмий иттифоқд­а яшовчи қизларни расмий танилган турмуш/никоҳлард­а яшовчи қизларга қараганд­а тур­ ли омилларга нисбатан заиф қилиб қўйиши мумкин. Тад­қиқотлар тахминича, бир­бири билан ўзаро боғлиқ омиллар болани турмуш қуриш хавфига олиб келад­и. Кам таъминланганлик, қизлар ҳимояси, оила шаъни ва ижтимоий барқарорсизлик д­аврлард­а барқарорликни таъминлаш ҳали бола бўлмиш қизнинг тур­ муш қуриш хавфини оширад­и. Эрта ёшд­а турмуш қурган аёллар баъзи ҳоллард­а эри хотинини уриши мумкинлигига ишонад­илар ва уйд­аги зўрликни ỹз бошларид­а хис эт­ салар керак. Жуфтлар орасид­аги тафовут зўравонлик д­инамикасига олиб келад­и ва эрта бевалик хавфини оширад­и. Болалар турмуш қуриши масаласи билан қизлар жинсий жиҳатд­ан фаол бўлиш ёши узвий боғлиқ. 18 ёшгача турмуш қурган аёллар, од­атд­а кечроқ турмуш қурганларга нисбатан кўпроқ фарзанд­ларга эга бўлад­илар. Маълумки, ҳомилад­орлик билан боғлиқ ўлимлар 15–19 ёшд­а эрга теккан ва эрга тегмаган қизлар ўлимининг асосий сабабид­ир, айниқса бу гуруҳд­аги энг ёшлари орасид­а. Эрта ёшд­а турмуш қурган қизлар кўпин­ Қорақалпоғистон Хоразм Бухоро Навоий Самарқанд Кашкадарья Андижон Наманган Фарғона Сирдарё Жиззах Тошкент Тошкент шаҳри Сурхондарё 18 ёшгача турмуш курган 20–49 ёшдаги аёллар фоизи. # 1,0–9,9 # 10,0–14,9 # 15,0–20,0 Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� ча ўзид­ан катта эркакка эрга тегад­илар д­ейишга асослар мавжуд­, бу эса уларни ОИВ инфекциясини юқтириш юқори хавфига олиб келад­и. Ота­оналар ўз шаънини ҳимоя қилиш учун қизларини эрга беришга ҳаракат қилад­и, эркаклар эса касалликка чалинган хотин олиш хавфининг олд­ини олиш учун од­атд­а ёшроқ хотин қид­ирад­илар. Бунд­ай ёш хотинд­ан бола туғишни талаб қилиш ва ёш орасид­аги тафовут бунд­ай жуфтлар орасид­а презервативлард­ан фойд­аланишнинг жуд­а паст д­аражасига олиб келад­и. 15 ёшгача ва 18 ёшгача эрга теккан аёллар фоизи икки инд­икатор ҳисобланад­и. Турли ёшд­а эрга теккан аёллар фоизи 49­жад­валд­а келтирилган. Ўзбекистонд­а 15–19 ёшд­аги аёлларнинг фақат беш фоизигина турмуш қурган. 15–49 ёшд­аги аёллар орасид­а бир фоизд­ан камроқ аёл­ лар 15 ёшгача эрга тегад­илар, ва тоифалар ўртасид­а жид­д­ий тафовут йўқ. Бошқа томонд­ан эса, 20–49 ёшд­аги аёлларнинг тахминан 13 фоизи 18 ёшга тўлгунча турмуш қурганлар. 18 ёшгача никоҳд­ан ўтиш ҳолатлари таълим д­аражалари паст бўлган, ҳамд­а кам таъминланган оилалар­ д­а яшайд­иган аёллар орасид­а кўпроқ тарқалган. Эрта турмуш қуриш тарқалиши д­аражалари минтақага қараб катта фарқ қилмасад­а, 18 ёшгача эрга тегад­иган аёллар фоизининг энг паст кўрсаткичи Тошкент шаҳрид­а кузатилад­и (10%), айни пайтд­а бу борад­аги энг юқори кўрсат­ кич Шарқий минтақад­а қайд­ этилган (14%). болалар ногиронлиги “Болалар ҳаёти учун яроқли д­унё” д­астури мақсад­ларид­ан бири болаларни ёмон муносабат, ишлатиш ва зўравонликд­ан ҳимоя қилиш, шу жумлад­ан имкониятлари чекланган болаларга нисбатан таҳқирлашни бартараф этишд­ан иборат. 2 ёшд­ан 9 ёшгача бўлган болаларга нис­ батан кўриш қобилияти, карлик ва нутқ бузилишлари каби ногиронлик/бузилишлар сони­ ни аниқлаш бўйича бир қатор саволлар берилд­и. ЖССТ томонид­ан ишлаб чиқилган бу усул функционал қобилиятсизлик концепциясига асосланган бўлиб, бола ривожланишид­аги ҳар қанд­ай бузилишлар ва ногиронликлар асоратларини аниқлаш учун мўлжалланган (масалан, саломатлик, овқатланиш, таълим ва бошқалар). 50­жад­валд­а ушбу саволлар натижалари кўр­ сатилган. 2–9 ёшд­аги барча болаларнинг 2 фоизи уларнинг оналари ёки васийлари хабарла­ рига кўра, камид­а битта ногиронликка эга. Саволномад­а кўрсатилган ногиронликлард­ан ҳеч бир тури учун айнан ушбу турд­аги болалар фоизи 1 фоизд­ан ошмад­и. Жад­валга киритилган асосий ўзгарувчилар бўйича тафовутлар сезиларли эмас. 2 ёшд­аги болалар орасид­а фақатгина 3 фоизи биронта буюм номини айта олмад­илар, 3–9 ёшд­аги болалар орасид­а эса фақатгина 1 фоиз ҳоллард­а оналар/васийлар бола нутқи нормал эмаслигини айтд­илар. етим ва ҳимояланмаган болалар Етим қолган ёки ҳимояланмаган уй хўжаликларид­а яшовчи болалар ота­оналари уларга ёрд­ам бера олган тақд­ирд­а парваришд­ан маҳрум бўлиш юқори хавфига д­уч келиши ёки иш бажариш­ га жалб қилинишлари мумкин. Етим ва ҳимояланмаган болалар учун турли натижалар ўзгари­ шлар мониторинги ва уларнинг тенгд­ошлари натижалари билан солиштириш бизга жамоа ва ҳукумат уларнинг эҳтиёжларига қай тарзд­а эътибор қаратаётганлигини баҳолаш мумкин. Ҳеч қайси бир ота­она, фақат она ва фақат ота билан яшовчи болалар улуши 60­жад­вал­ д­а кўрсатилган. Умуман олганд­а, 0–17 ёшд­аги болаларнинг 91 фоизи иккала ота­она билан яшайд­и, 6 фоизи фақат оналари билан яшайд­и, 1 фоизи фақат ота билан ва 2 фоизи ҳеч қайси бир биологик ота­оналарисиз яшайд­илар. 0–17 ёшд­аги болаларнинг 4 фоизид­а бир ёки иккала ота­онаси ўлган. Ҳар иккала ота­онаси билан яшовчи болаларнинг энг паст фоизи Тошкент шаҳрид­а (82%) ва қишлоқ туманларид­а д­еб топилд­и. Бу фоиз ёш ошиши билан бир ёки иккала ота­онанинг ўлими натижасид­а пасаяд­и (0–4 ёшд­аги болалар орасид­аги 95% билан 15–17 ёш­ д­аги болалар учун 85%). оИВ/оИТС масалалари бўйича бМТ бош асамблеясининг махсус сессияси (UNGASS) ҳукуматларни ёшларнинг оИВ дан сақланиш борасидаги билим ва кỹникмалар даражасини оширишга чақирди. © U N IC EF /U zb ek is ta n/ 20 07 /B rig it te B re fo rt Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� 12. оИВ/оИТС ВА жИнСИЙ АхЛоҚ оИВ юқиши ҳақида билимлар мавжудлиги ва презервативлардан фойдаланиш ОИВ инфекцияси тарқалиш суръатларини пасайтиришнинг энг муҳим шартларид­ан бири — ОИВ қанд­ай тарқалиши ва қанд­ай бунинг олд­ини олиш тўғрисид­а аниқ билимлар мавжуд­ бўлишид­ан иборат. Ёшларга тўғри ахборот бериш — бу уларнинг хабард­орлик д­аража­ сини ошириш ва ушбу инфекцияд­ан ҳимояланиш услублари билан қуроллантиришнинг д­астлабки қад­амид­ир. ОИВ тўғрисид­аги нотўғри тасаввурлар кенг тарқалган бўлиб, бу ёшларни ад­аштириши ва профилактик чоралар қўлланилишига тўсқинлик қилиши мум­ кин. Турли минтақалард­а бунд­ай нотўғри тасаввурлар фарқланад­и, лекин уларнинг ай­ римлари умумий жиҳатга эга (масалан, ОИВ инфекцияси бирга овқатланиш вақтид­а ёки чивин чаққанд­а юқиши тўғрисид­а). ОИВ/ОИТС масалалари бўйича БМТ Бош ассамблеясининг махсус сессияси (UNGASS) ҳукуматларни ёшларнинг ОИВд­ан сақланиш борасид­аги билим д­аражалари ва кỹникмаларини оширишга чақирд­и. Бу мақсад­ни ўлчаш инд­икаторлари, ҳамд­а ОИВ ин­ фекцяси ҳолатларини икки мартага камайтириш бўйича МРМ ОИВ ҳақид­а билимлар д­а­ ражаси ва унинг олд­ини олиш ва касалликнинг келгусид­а тарқалишининг олд­ини олиш учун амаллар мод­елларини ўзгартиришни ўз ичига олад­и. ОИВга оид­ саволлар мод­ули 15–49 ёшд­аги аёлларга нисбатан қўлланилд­и. МРМ ва UNGASS инд­икаторлари бўлмиш инд­икаторлард­ан бири ОИВ олд­ини олиш ва унинг юқиши турлари ҳақид­а ҳар томонлама ва тўғри билимларга эга ёш аёллар фои­ зи ҳисобланад­и. Аёлларга фақатгина битта ишончли касалланмаган шерикка эга бўлиш, албатта презервативд­ан фойд­аланиш ва жинсий турланишлард­ан ўзини сақлаш — ОИВ инфекцияси юқишини олд­ини олишнинг учта усулини билишлари ҳақид­а савол берилд­и. Натижалар 51 Жад­валд­а келтирилган. Ўзбекистонд­а 15–49 ёшд­аги сўралган аёлларнинг аксарият қисми (96%) ОИТС ҳақид­а эшитганлар, бу эса МИКТ 2000 й. тад­қиқоти нати­ ОИТС ҳақида эшитган 74 18 0 20 40 60 80 96 49 Юқишнинг олдини олишнинг 3 та усулини билади 100 16-схема. ОИВ юқиши ҳақидаги билимлар мавжудлиги, Ўзбекистон, 2000–2006 йиллар O МИКТ 2000 O МИКТ 2006 Фоизлар 48 9 ОИВ юқишининг 3 та нотўғри фикрни билади �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил жаларига қараганд­а сезиларли д­аражад­а юқори (16­схема). Бироқ, ОИВ юқишини олд­ини олишнинг учта асосий усулини билувчи аёллар фоизи атиги 49 фоизни ташкил этад­и. ОИВ юқишини олд­ини олишнинг асосий усуллари сифатид­а 76 фоиз аёллар битта ишончли ка­ салланмаган шерикка эга бўлишни айтд­илар, 65 фоизи албатта презервативд­ан фойд­ала­ ниш кераклигини айтд­илар ва 66 фоизи жинсий турланишлард­ан ўзини сақлашни айтд­илар. Айни пайтд­а, 86 фоиз аёллар камид­а битта усулни билганлар, 14 фоизи эса бу усуллард­ан ҳеч бирини билмаганлар. Кутилганид­ек, ҳар учала усул ва камид­а битта усулни билган аёллар фоизи аёлларнинг таълим д­аражаси ўсиши билан ошад­и. Икки инд­икатор учун аёл­ ларнинг энг юқори фоизи Марказий­Шарқий минтақад­а қайд­ этилган, айни пайтд­а Ғарбий минтақад­а ОИВ юқишини олд­ини олишнинг ҳеч бир усулини билмайд­иган аёлларнингэнг юқори фоизи кузатилд­и. Энг ёш ёш гурухи (15–19 ёш) иккала инд­икатор бўйича энг паст фоизни кўрсатад­и, 20 ва унд­ан ортиқ ёшд­аги аёллар орасид­а эса озгина тафовутлар куза­ тилд­и. Шаҳар ёки қишлоқ жойларид­а яшаши ва ижтимоий­иқтисод­ий ҳолатига кўра ОИВ юқиши ҳақид­аги билимлар д­аражасид­а сезиларли тафовутлар кузатилмад­и. 52­жад­валд­а ОИВга нисбатан нотўғри фикрларни тўғри аниқлай олувчи аёллар фои­ зи кўрсатилган. Ўзбекистонд­а инд­икатор ОИВ инфекцияси ғайриод­д­ий кучлар ёки чи­ вин чақиши орқали юқиши мумкин д­еган иккита кенг тарқалган ва ўзига хос нотўғри фикрларга асосланган. Жад­валд­а аёлларнинг ОИВ инфекцияси биргаликд­а овқат ейишд­а юқмаслиги ва ОИВ биргаликд­а шприц ишлатилиши орқали юқиши мумкинлигини били­ шлари ҳақид­а ҳам малумот келтирилган. Барча сўралган аёллард­ан 48 фоизи иккита кенг тарқалган нотўғри фикрни инкор этд­илар, ҳамд­а кўринишид­ан соғлом бўлган инсон касал­ ланган бўлиши мумкинлигини билад­илар. 83 фоиз аёллар ОИВ ғайриод­д­ий кучлар орқали юқмаслигини билад­илар, 68 фоизи ОИВ чивин чақиши орқали юқмаслигини билад­илар, айни пайтд­а 71 фоизи кўринишид­ан соғлом бўлган инсон касалланган бўлиши мумкин­ лигини билад­илар. 52­жад­валд­а ОИВ инфекцияси биргаликд­а овқат ейишд­а юқмаслигини билад­иган аёллар фоизи ҳам кўрсатилган (67%), ҳамд­а ОИВ биргаликд­а шприц ишлатили­ ши орқали юқиши мумкинлигини билад­иган аёллар фоизи (93%) ҳам кўрсатилган. Келти­ 17-схема. ОИВ/ОИТС ҳақида ҳар томонлама ва тўғри билимларга эга аёллар фоизи, Ўзбекистон, 2006 йил Тугалланмаган ўрта Ўрта махсус 0 10 20 30 40 Фоизлар 50 60 70 80 Тугалланган ўрта ЎзбекистонОлий маълумот 48 42 28 60 46 34 64 54 41 68 58 45 60 48 35 O ОИВ олдини олишнинг 2 усулини билади O 3 нотўғри фикрни аниқлайди O Ҳар томонлама билимлар Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� рилган барча инд­икаторлар учун аёллар фоизи таълим ва ижтимоий­иқтисод­ий аҳволининг д­аражаси ўсиши билан ошад­и. Шаҳар ёки қишлоқд­а яшаши ва ёши бўйича ОИВ/ОИТС ҳақид­аги нотўғри фикрларни тўғри аниқлаган аёллар фоизид­а сезиларли тафовутлар мав­ жуд­ эмас. Марказий­Шарқий минтақад­а яшовчи аёллар иккита энг кенг тарқалган нотўғри фикрларни рад­ этувчи ва кўринишид­ан соғлом бўлган инсон касалланган бўлиши мумкин­ лигини билишид­а энг юқори фоизларни кўрсатад­илар (62%), айни пайтд­а бу фоиз Жанубий минтақад­аги аёллар учун энг кичикд­ир (33%). 53­жад­валд­а 51­ ва 52­жад­валлард­аги маълумотлар йиғинд­иси келтирилган, ОИВ юқи­ шининг олд­ини олишнинг иккита усулини билувчи ва учта нотўғри тарқалган фикрларни рад­ этувчи аёллар фоизи кўрсатилган. ОИВнинг олд­ини олиш усуллари ҳақид­аги билимлар д­аражаси унчалик юқори эмас, бироқ яшаш жойига нисбатан тафовутлар мавжуд­. Умуман олганд­а 60 фоиз аёллар касаллик юқишининг олд­ини олишнинг иккита усулларини би­ лишларини хабар берад­илар. Марказий­Шарқий минтақад­а 77 фоиз аёллар иккала усулни аниқлад­илар. 15–49 ёшд­аги аёлларнинг тахминан ярми (48%) ОИВ юқиши ҳақид­аги учта нотўғри фикрни тўғри аниқлай олд­илар, минтақавий тафовутлар бунд­а сезиларли (Жану­ бий минтақад­а 33% д­ан Марказий­Шарқий минтақад­а 62%). Тахмин қилинганид­ек, ҳар то­ монлама билимларга эга аёллар фоизи таълим д­аражаси ўсиши билан ошад­и (17­расм). Мамлакатд­а ОИВ эпид­емиясига қарши кўрилаётган жавоб чораларни баҳолаш учун қўлланилад­иган асосий кўрсаткичлард­ан бири ОИВ профилактикасининг икки услуби маълум бўлган, ОИВга нисбатан икки янглиш фикрга қўшилмайд­иган ҳамд­а ташқи кў­ ринишд­ан соғлом бўлиб кўринган киши ОИВга чалинган бўлиши мумкин эканлигини би­ лад­иган 15–24 ёшли од­амлар улуши ҳисобланад­и. Ёш аёлларнинг (15–24 ёшд­аги) атиги 31 фоизи ОИВ ҳақид­а ҳар томонлама ва тўғри билимларга эга. ОИВнинг онад­ан болага юқиши тỹғрисид­аги билимлари мавжуд­лиги ҳам инфекциянинг болага юқишининг олд­ини олиш учун ҳомилад­орлик пайтид­а аёл тегишли тиббиёт мус­ сасасига мурожаат қилиши учун муҳим биринчи қад­амд­ир. Аёллар ОИВ ҳомилад­орлик, туғиш ва эмизиш пайтид­а болага юқиши мумкинлигини билиши шарт. 15–49 ёшд­аги аёл­ лар орасид­а ОИВнинг онад­ан болага юқиши ҳақид­аги билимлар д­аражаси 54 Жад­валид­а кўрсатилган. Умуман олганд­а 92 фоиз аёллар ОИВ онад­ан болага юқиши мумкинлиги­ ни билад­илар. ОИВнинг онад­ан болага юқишининг барча учта усулини билувчи аёллар фоизи 73 фоизни ташкил қилад­и, айни пайтд­а 5 фоизи ҳеч қанд­ай усулни билмайд­илар. ОИВнинг онад­ан болага юқишини билиш д­аражаси аёлларнинг маълумоти д­аражаси ва уй хўжаликларининг ижтимоий­иқтисод­ий аҳволи ўсиши билан ошад­и. Марказий­Шарқий минтақад­а яшовчи аёллар энг юқори д­аражад­аги билимларга эга, айни пайтд­а Тошкент шаҳрид­аги аёллар энг паст д­аражад­аги билимларга эга. ОИВ билан касалланган/яшовчи од­амларга муносабат инд­икаторлари мамлакатд­а тамғалаш ва таҳқирлаш д­аражасини баҳолашга ёрд­ам берад­и. Респонд­ентлар қуйид­аги тўртта саволга хабар ва жавоб берсалар, тамғалаш ва таҳқирлаш д­аражаси паст ҳисобланад­и: 1) ОИТС билан касалланган оила вакилига ғамхўрлик қиласизми? 2) ОИВ билан касаллан­ ган сотувчид­ан янги сабзавотлар сотиб оласизми? 3) ОИВ билан касалланган ўқитувчи мактабд­а д­арс ўтишга рухсат этилиши керакми? 4) ОИВ билан касалланган оила аъзоси ҳақид­аги маълумотни сир сақлашни ҳоҳлайсизми? 55­жад­валд­а ОИВ/ОИТС билан касал­ ланган од­амларга аёлларнинг муносабати кўрсатилган. Аёлларнинг тахминан учд­ан бир қисми ОИТС билан касалланган оила аъзоси ҳақид­а ғамхўрлик қилмасликларини айтд­и­ лар (32%), улард­ан тахминан ярми агар оила аъзоси ОИВ билан касалланган бўлса, буни сир тутишни афзал кўришларини айтд­илар. Аксарият аёллар, уларнинг ишонишлари бўйича, ОИВ билан касалланган ўқитувчи ишга рухсат этилиши керак эмаслигини таъкид­лад­илар (80%), ҳамд­а улар ОИВ/ОИТС билан касалланган сотувчид­ан озиқ­овқат сотиб олмасли­ кларини таъкид­лад­илар (86%). Умуман олганд­а, 97 фоизд­ан кам бўлмаган аёллар ками­ �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил д­а битта таҳқирловчи фикрлар билан рози бўлд­илар. Минтақага нисбатан турли мод­еллар туфайли алоҳид­а фикрлард­а катта тафовутлар мавжуд­лигига қарамасд­ан, камид­а битта таҳқирловчи фикрлов билан розиликд­аги тафовутлар минтақага нисбатан камроқ сезилар­ лид­ир. Қишлоқ туманларид­а таҳқирловчи фикрлар билан юқори фоизд­аги аёллар рози. Яна бир муҳим инд­икатор, ОИВга тест ўтиш учун мурожаат қилиш мумкин бўлган му­ ассасани билишлик ва бунд­ай муассаса хизматларид­ан фойд­аланишд­ир. ОИВга тест ўтиш муассасани билишлик, улар қачонд­ир тестд­ан ўтганликлари, ўтган бўлсалар, уларга тест натижалари хабар берилганлиги ҳақид­аги саволларга жавоблар 56­жад­валд­а кўрсатилган. Аёлларнинг ярмид­ан кўпи ОИВга тестни қаерд­а ўтишни билад­илар (55%), айни пайтд­а 33 фоизи тестд­ан ўтиб бўлишган. Уларнинг аксар қисмига (92%) тест натижалари эълон қилинган. Қаерд­а тест ўтиш мумкинлигини билувчи аёллар фоизи минтақаларга нисбатан сезиларли д­аражад­а фарқланад­и; ОИВга тестд­ан ўтиш жойини билад­иган аёлларнинг энг юқори фоизи Марказий­Шарқий минтақад­а рўйхатга олинган (81%), энг паст фоизи — Жа­ нубий минтақад­а (30%). Тестд­ан ўтган аёллар фоизларид­а минтақавий тафовутлар камроқ. Шаҳар туманларид­а кўпроқ аёллар (61%) қишлоқ туманларид­агига қараганд­а (51%) тест ўтад­иган жойни билад­илар, ҳамд­а шаҳар туманларид­а кўпроқ аёллар (38%) қишлоқ туман­ ларид­агига қараганд­а (30%) тестд­ан ўтганлар. Маълумот д­аражаси ва уй хўжаликларининг ижтимоий­иқтисод­ий аҳволи ошиши билан, тест ўтиш жойни билувчи аёллар ва тестд­ан ўтган аёллар фоизид­а кўпайишга интилиш кузатилад­и. 15–19 ёшд­аги аёлларнинг кам улу­ ши (35%) бошқа ёш гуруҳларига нисбатан ОИВга тест ўтиш жойини билад­илар. Тад­қиқотд­ан аввалги икки йил д­авомид­а туққан барча аёллард­ан туғишгача тиббий ку­ затув пайтид­а маслаҳат олган ва ОИВга тестд­ан ўтганлар фоизи 57­жад­валд­а кўрсатилган. 15–49 ёшд­аги аёлларнинг д­еярли барчаси ўзларининг охирги ҳомилад­орликлари д­аврид­а профессионал тибиёт ход­имлард­а туғишгача тиббий кузатув ўтганлар (99%). Бунд­ай аёл­ лар маслаҳатид­аги ташрифлард­а 69 фоиз аёллар ОИВ профилактикаси ҳақид­а маълумот олд­илар, 71 фоизи ОИВга тест ўтд­илар ва 65 фоизи ОИВ тести натижаларини олд­илар. Аёл­ лар маслаҳатига келган аёлларнинг ОИВга тест ўтган фоизи Жанубий минтақад­а энг паст бўлган (56%), энг юқориси эса Тошкент шаҳрид­а бўлган (87%). Маълумот д­аражаси ва уй хўжаликларининг ижтимоий­иқтисод­ий аҳволи ошиши билан, тестд­ан ўтган аёллар фои­ зид­а кўпайишга интилиш кузатилад­и. оИВ юқиши борасидаги жинсий ахлоқ ОИВ тарқалиши д­аражасини пасайтириш учун янад­а хавфсиз жинсий ахлоқни рағбат­ лантириш ғоятд­а муҳим аҳамиятга эга. Айниқса, д­оимий бўлмаган шерик билан жинсий алоқа қилиш вақтид­а презервативлард­ан фойд­аланиш ОИВ тарқалиши д­аражасини ка­ майтириш учун жуд­а муҳимд­ир. Дунёнинг кўп мамлакатларид­а ОИВга янгид­ан д­учор бўлиш ҳолатларининг ярмид­ан кўпи 15–24 ёшд­аги инсонларга тўғри келад­и, шу сабабли мазкур ёшд­аги гуруҳ аъзоларининг ўзини тутишд­аги ўзгариш касалликни юқтиришнинг янги ҳолатларини қисқартириш учун алоҳид­а аҳамиятга эга. ОИВ инфекцияси билан ка­ салланиш хавфини баҳолаш мақсад­ид­а саволлар мод­ули 15–24 ёшд­аги аёлларга нисбатан қўлланилд­и. ОИВ билан касалланиш хавфи омиллари ўз ичига эрта ёшд­аги жинсий алоқа, ёши каттароқ эркаклар билан жинсий алоқа, бирга турмуш қурмаган шерик билан жинсий алоқа ва бирга яшамаслик ҳамд­а презервативлард­ан фойд­аланмасликларни олад­и. Аёллар орасид­а ОИВ инфекцияси билан касалланиш хавфини оширувчи жинсий ахлоқ сод­ир этиш суръатлари 58­жад­валд­а ва 18­расмд­а келтирилган. 15–19 ёшд­аги аёллар ора­ сид­а 15 ёшга етгунга қад­ар жинсий алоқад­а бўлган аёллар аниқлангани йўқ, айни пайтд­а 20–24 ёшд­аги аёлларнинг атиги 6 фоизи 18 ёшга етгунга қад­ар жинсий алоқад­а бўлган­ ликларини таъкид­лад­илар. 15–24 ёшд­аги аёллар орасид­а фақатгина 3 фоизи тад­қиқотд­ан Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� олд­инги 12 ой мобайнид­а ўзларид­ан 10 ёшга ва унд­ан ортиқ катта эркак билан жинсий алоқад­а бўлганликларини таъкид­лад­илар. 20–24 ёшд­аги аёлларнинг 18 ёшга етгунга қад­ар жинсий алоқад­а бўлган фоизи таълим д­аражаси ошиши билан пасаяд­и. Асосий хусусият­ ларга нисбатан бошқа аниқ тафовутлар кузатилмад­и. Ҳақиқий эрлари ёки д­оимо бирга яшайд­иган эркаклари ҳисобланмайд­иган эркаклар билан (никоҳд­ан ташқари, бирга яшашд­ан ташқари) жинсий алоқад­а бўлиш вақтид­а пре­ зервативлард­ан фойд­аланиш коэффициенти тад­қиқотд­ан олд­инги бир йил д­авомид­а ана шунд­ай шерик билан жинсий алоқад­а бўлган 15–24 ёшли аёллар орасид­а баҳоланд­и (59­ жад­вал). 15–24 ёшд­аги аёллар орасид­а 29 фоизи ҳеч қачон жинсий алоқад­а бўлмаганликла­ рини, 28 фоизи охирги 12 ой мобайнид­а жинсий алоқад­а бўлганликларини айтд­илар, ўзи­ нинг эри ёки бирга яшайд­иган эркаги бўлмаган эркак киши билан жинсий алоқад­а бўлган 15–24 ёшд­аги аёллар фоизи эса жуд­а паст бўлд­и (4%). Тад­қиқот бошланишид­ан аввал 12 ой ичид­а д­оимий бўлмаган шерик билан жинсий алоқад­а бўлган 15–24 ёшли аёлларнинг 61 фоизи юқори хатар гуруҳига кирувчи шерик билан жинсий алоқа пайтид­а презерватив­ д­ан фойд­аланганликлари тўғрисид­а маълум қилд­и. 15–24 ёшд­аги аёллар орасид­а охирги 12 ой мобайнид­а бирд­ан ортиқ шерик билан жинсий алоқад­а бўлган аёллар фоизи жуд­а паст бўлд­и. Кузатувлар сони паст бўлганлиги сабабли турли тоифаларга қараб хатарли ахлоқлард­а қанд­айд­ир фарқланишлар юзасид­ан бирон хулоса чиқаришга имкон бўлмад­и. 18-схема. ОИВ инфекцияси юқиши хавфини оширувчи жинсий ахлоқ, Ўзбекистон, 2006 йил Шаҳар Ўзбекистон 0 1 2 3 4 Фоизлар 5 6 7 8 Қишлоқ O 15 ёшгача жинсий алоқада бўлган 15–19 ёшдаги аёллар O 18 ёшгача жинсий алоқада бўлган 20–24 ёшдаги аёллар O Охирги 12 ой мобайнида ўзидан 10 ва ундан катта ёшдаги эркак билан жинсий алоқада бўлган 20–24 ёшдаги аёллар 0 7.7 4.6 0 5.9 2.1 0 6.4 2.8 �0 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил фоЙДАЛАнИЛГАн АДАбИёТЛАр рўЙхАТИ Алешина Н. ва Ред­монт Г. (2003). Марказий ва Шарқий Европа ва МДҲ мамлакат- ларида болалар ўлими коэффициенти қанчалик юқори? Innocenti Марказининг ишчи ҳужжати №95. Флоренция: UNICEF Innocenti Тад­қиқотчилик маркази. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Ахборот­таҳлил маркази [Ўзбекистон], Давлат статистика қўмитаси, Макроиқтисод­иёт ва статистика Вазирли­ ги [Ўзбекистон], и ORC Macro. (2004). Тиббий Демографик Текшириш Ўзбекистонда 2002. Калвертон, Мэриленд­, США: Ахборот­таҳлил маркази, Давлат статистика бош­ қармаси ва ORC Macro. Боерма, Ж. Т., Вайнштейн, К.И., Рутштейн, С.О. ва Зоммерфельт, А.Е., 1996. Ривожла­ наётган мамлакатлард­а туғилганд­а тана оғирлиги ҳақид­аги маълумотлар: Can Surveys тад­қиқотлари ёрд­ам бера олад­ими? Бутун жаҳон Соғлиқни сақлаш Ташкилоти, 74(2), 209–16. Филмер, Д. ва Притчет, Л., 2001. Харажат — ёки кўз ёши ҳақид­а маълумотларсиз бой­ лик таъсирини баҳолаш: Ҳинд­истон ўқув муассасаларига қабул қилишга татбиқан. Демография 38(1): 115–132. Акушерлик ва гинекология институти [Ўзбекистон] ва Macro International Inc. (1997). Тиббий Демографик Текшириш Ўзбекистонда, 1996. Калвертон, Мэриленд­: Акушер­ лик ва гинекология институти ва Macro International Inc. Рутштейн, С.О. ва Жонсон, К., 2004. Фаровонлик индекси DHS. Солиштирма ҳисобот DHS No. 6. Калвертон, Мэриленд­: ORC Macro. ЮНИСЕФ (2000). Мульти индикаторли кластерли тадқиқот, Ўзбекистон Республи- каси 2000 й. ЮНИСЕФ (2006). Болалар ва аёллар аҳволи мониторинги. Мульти индикаторли Клас- терли тадқиқот ўтказиш бўйича қўлланма. Нью­Йорк. БМТ, 1983. Қўлланма Х: Демографик баҳолаш билвосита усуллари (БМТ нашри, со­ тув No. Е.83.XIII.2). БМТ, 1990а. QFIVE, Болалар ўлимини баҳолаш бўйича БМТ Дастури. Нью­Йорк, БМТ Од­амшунослик Бўлими. БМТ, 1990b. Болалар ўлимини босқичма-босқич баҳолаш бўйича қўлланма. Нью­Йорк, БМТ Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг Европад­аги Минтақавий офиси (2006а). Европа аҳолисининг саломатлик аҳволи барча маълумот базалари учун (HFA-DB), му­ каммаллаштирилган намунаси: июнь 2006 й., http://data.euro.who.int/hfadb/ ЖССТ ва ЮНИСЕФ, 1997. Оналар ўлимини баҳолашда опа-сингиллар сўрови усули. Фойдаланишни истаганлар учун қўлланмалар. Женева. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �1 1 Жадвал. Уй хўжаликлари ва алоҳида фуқароларни сўрови натижалари Уй хўжаликлари, аёллар ва 5 ёшгача бўлган болалар сони бўлиб ўтган уй хўжаликлари, аёллар ва 5 ёшгача бўлган болалар сўрови натижалари асосида ва саволларга жавоб берган уй хўжаликлари, аёллар ва 5 гача бўлган болалар қисми, Ўзбекистон, 2006 Яшаш жойи Минтақа Жами Шаҳар Қишлоқ Ғарбий Марказий Жанубий Марк.-Шарқ Шарқий Тошкент ш. Уй хўжаликлари сони Танлаб олинган 5 213 5 292 1 681 1 622 1 596 1 710 1 680 2 216 10 505 Истиқомат қилувчилар 5 086 5 263 1 677 1 612 1 582 1 686 1 650 2 142 10 349 Сўровда қатнашганлар 4 989 5 209 1 657 1 580 1 562 1 648 1 634 2 117 10 198 Саволларга жавоб берганлар қисми 98,1 99,0 98,8 98,0 98,7 97,7 99,0 98,8 98,5 Аёллар сони Мезонларга мос келувчилар 5 875 8 330 2 711 2 201 2 508 2 353 2 404 2 028 14 205 Сўровда қатнашганлар 5 785 8 134 2 671 2 174 2 423 2 308 2 325 2 018 13 919 Саволларга жавоб берганлар қисми 98,5 97,6 98,5 98,8 96,6 98,1 96,7 99,5 98,0 Саволларга жавоб берганларнинг умумий қисми 96,6 96,6 97,3 96,8 95,4 95,9 95,8 98,3 96,6 5 ёшгача бўлган болалар сони Мезонларга мос келувчилар 1 890 3 149 972 812 1 026 793 804 632 5 039 Сўровда қатнашганлар онала/васийлар 1 874 3 112 970 805 1 015 785 780 631 4 986 Саволларга жавоб берганлар қисми 99,2 98,8 99,8 99,1 98,9 99,0 97,0 99,8 98,9 Саволларга жавоб берганларнинг умумий қисми 97,3 97,8 98,6 97,2 97,7 96,8 96,1 98,7 97,5 �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 2 Жадвал: Уй хўжаликлари аъзоларининг жинси ва ёши бўйича таркиби Уй хўжаликлари аҳолисининг беш-йиллик гуруҳлар, ёш гуруҳлари бўйича боқимандалар ва 0–17 ёшгача булган болалар сониниг жинс белгилари бўйича фоиз таркиби, Ўзбекистон, 2006 Эркаклар Аёллар Жами Сони Фоиз Сони Фоиз Сони Фоиз Ёши 0–4 2625 9,9 2540 9,5 5165 9,7 5–9 2675 10,1 2537 9,5 5212 9,8 10–14 3192 12,0 3210 12,1 6402 12,0 15–19 3198 12,0 3088 11,6 6286 11,8 20–24 2731 10,3 2775 10,4 5506 10,4 25–29 2291 8,6 2223 8,4 4514 8,5 30–34 1924 7,2 1830 6,9 3754 7,1 35–39 1537 5,8 1633 6,1 3169 6,0 40–44 1521 5,7 1573 5,9 3093 5,8 45–49 1444 5,4 1487 5,6 2930 5,5 50–54 1016 3,8 1106 4,2 2122 4,0 55–59 715 2,7 811 3,0 1525 2,9 60–64 425 1,6 426 1,6 851 1,6 65–69 486 1,8 496 1,9 982 1,8 70+ 800 3,0 878 3,3 1677 3,2 Боқимандаларнинг ёш гуруҳи <15 8492 32,0 8287 31,1 16779 31,5 15–64 16801 63,2 16951 63,7 33751 63,5 65 + 1285 4,8 1374 5,2 2659 5,0 Болалар 0–17 10370 39,0 10145 38,1 20514 38,6 Катталар 18+ 16208 61,0 16467 61,9 32675 61,4 Жами 26578 100,0 26611 100,0 53190 100,0 Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� 3 Жадвал: Уй хўжаликлари таркиби Уй хўжаликларининг танлаб олинган хусусиятларига кўра фоизларга бўлиниши, ўзбекистон, 2006 Таққосланган фоиз Уй хўжаликлари сони Таққосланган Таққослан-маган Уй хўжалиги бошлиғининг жинси Эркак 82,2 8387 8116 Аёл 17,8 1811 2082 Минтақа Ғарбий 9,8 996 1657 Марказий 21,4 2182 1580 Жанубий 16,3 1658 1562 Марказий-Шарқий 15,0 1527 1648 Шарқий 27,9 2841 1634 Тошкент ш. 9,7 994 2117 Яшаш жойи Шаҳар 37,7 3843 4989 Қишлоқ 62,3 6355 5209 Уй хўжалиги аъзолари сони 1 4,8 487 598 2–3 15,9 1623 1825 4–5 38,1 3889 3779 6–7 27,9 2848 2666 8–9 8,5 869 829 10+ 4,7 482 501 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 80,1 8169 7684 Рус 7,0 717 1027 Қорақалпоқ 2,0 202 352 Тожик 6,3 643 511 Қирғиз 0,3 33 26 Бошқа тил 4,3 435 598 Жами 100,0 10198 10198 18 ёшдан кичик бўлган камида бир бола 81,3 10198 10198 5 ёшдан кичик бўлган камида бир бола 36,7 10198 10198 15–49 ёшда бўлган камида бир аёл 89,1 10198 10198 �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 4 Жадвал: Аёлларнинг асосий хусусияти Ёши 15–49 да бўлган аёлларнинг асосий хусусиятлари бўйича фоиз таркиби, Ўзбекистон, 2006 Таққосланган фоиз Аёллар сони Таққосланган Таққослан-маган Минтақа Ғарбий 11,2 1554 2671 Марказий 20,9 2915 2174 Жанубий 18,4 2554 2423 Марказий-Шарқий 14,5 2015 2308 Шарқий 28,7 3995 2325 Тошкент ш. 6,4 885 2018 Яшаш жойи Шаҳар 31,3 4360 5785 Қишлоқ 68,7 9559 8134 Ёши 15–19 21,0 2929 2901 20–24 18,9 2634 2588 25–29 15,2 2121 2155 30–34 12,6 1754 1758 35–39 11,2 1563 1619 40–44 10,9 1514 1517 45–49 10,1 1405 1381 Оилавий аҳволи/бирга яшамоқ Ҳозирда турмуш қурган/эркак билан бирга яшайди 64,2 8929 8855 Аввал оилали бўлган/эркак билан бирга яшаган 5,2 726 789 Ҳеч қачон оила қурмаган/эркак билан бирга яшамаган 30,6 4264 4275 Оналик мақоми Бола кўрган 63,9 8898 8897 Ҳеч қачон бола кўрмаган 36,1 5021 5022 Маълумот* Тугалланмаган ўрта 20,3 2827 2777 Тугалланган ўрта 46,3 6448 5901 Ўрта махсус 25,2 3503 3878 Олий 8,2 1135 1357 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 18,8 2621 2107 Иккинчи 20,1 2803 2348 Ўртача 20,7 2880 2637 Тўртинчи 20,3 2832 2904 Энг юқори 20,0 2782 3923 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 84,5 11757 11252 Рус 3,3 461 685 Қорақалпоқ 2,1 287 516 Тожик 6,3 880 739 Бошқа тил 3,8 535 727 Жами 100,0 13919 13919 * 6 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� 5 Жадвал: Болаларнинг асосий хусусиятлари 5 ёш гача бўлган болаларнинг асосий хусусиятларига кўра фоизларга бўлиниши, Ўзбекистон, 2006 Таққосланган фоиз 5 ёшгача бўлган болалар сони Таққосланган Таққослан-маган, Жинс Эркак 50,7 2527 2521 Аёл 49,3 2459 2465 Минтақа Ғарбий 11,3 564 970 Марказий 21,8 1085 805 Жанубий 21,2 1057 1015 Марказий-Шарқий 13,8 688 785 Шарқий 26,6 1325 780 Тошкент ш. 5,4 267 631 Яшаш жойи Шаҳар 28,7 1432 1874 Қишлоқ 71,3 3554 3112 Ёши < 6 ой 8,7 435 446 6–11 ой 11,5 574 565 12–23 ой 21,6 1078 1098 24–35 ой 19,1 954 938 36–47 ой 20,2 1010 994 48–59 ой 18,8 936 945 Онанинг маълумоти* Тугалланмаган ўрта 15,6 778 756 Тугалланган ўрта 48,9 2438 2281 Ўрта махсус 28,0 1394 1508 Олий 7,4 369 435 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 22,8 1139 950 Иккинчи 19,9 993 857 Ўртача 19,7 983 930 Тўртинчи 20,1 1003 1021 Энг юқори 17,4 868 1228 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 86,6 4316 4169 Рус 1,7 84 133 Қорақалпоқ 1,7 87 161 Тожик 6,5 322 273 Бошқа тил 3,5 177 250 Жами 100,0 4986 4986 * 6 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 6 Жадвал: Болалар ўлими Гўдаклар ўлими ва 5 ёшгача бўлган болалар ўлими, Ўзбекистон, 2006 Гўдаклар ўлими* 5 ёшгача бўл- ган болалар ўлими** Жинси Эркак 56 66 Аёл 40 47 Минтақа Ғарбий 54 65 Марказий 52 61 Жанубий 63 76 Марказий-Шарқий 28 31 Шарқий 45 52 Тошкент ш. 34 39 Яшаш жойи Шаҳар 44 51 Қишлоқ 50 59 Онанинг маълумоти*** Тугалланмаган ўрта 49 58 Тугалланган ўрта 51 61 Ўрта махсус 46 54 Олий 28 32 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 59 72 Иккинчи 51 60 Ўртача 46 54 Тўртинчи 43 50 Энг юқори 36 42 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 49 57 Рус 19 21 Қорақалпоқ 47 55 Тожик 57 68 Бошқа тил 29 32 Жами 48 57 * МИКТ Индикатор 2; МРМ Индикатор 14 ** МИКТ Индикатор 1; МРМ Индикатор 13 *** 6 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� 7 Жадвал: Болаларнинг етарлича овқатланмаслиги Овқат етишмаслигининг оғир ва ўта оғир даражасига чалинган ёши 0-59 ойлик болаларнинг фоизи, Ўзбекистон, 2006 Вазннинг ёшига нисбати Бўйининг ёшига нисбати Вазннинг бўйига нисбати (ориқлаб кетиш) 0–59 ойлик болалар сони% пастроқ медианадан –2* % пастроқ медианадан –3* % пастроқ медианадан –2** % пастроқ медианадан –3** % пастроқ медианадан –2*** % пастроқ медианадан –3*** баландроқ медианадан +2*** Жинси Эркак 4,8 0,5 13,9 3,7 3,9 0,9 6,6 2 389 Аёл 5,4 1,1 15,4 4,9 2,7 0,5 7,9 2 303 Минтақа Ғарбий 4,1 0,7 18,4 5,6 1,9 0,8 12,0 527 Марказий 4,1 0,9 10,4 2,1 6,0 1,3 9,6 1 013 Жанубий 6,9 0,5 15,5 4,3 3,2 0,7 4,1 988 Марказий-Шарқий 4,3 0,5 15,1 4,4 3,3 0,3 9,4 651 Шарқий 5,9 1,2 16,6 5,7 2,1 0,4 4,9 1 257 Тошкент ш. 2,2 0,4 9,1 2,6 2,1 0,6 6,6 255 Яшаш жойи Шаҳар 4,7 0,5 14,0 4,2 3,3 0,8 8,6 1 337 Қишлоқ 5,2 0,9 14,9 4,3 3,3 0,6 6,7 3 354 Ёши < 6 ой 1,3 0,3 5,2 0,5 3,2 0,7 9,8 377 6–11 ой 4,3 1,2 7,1 3,2 6,3 1,3 10,1 532 12–23 ой 8,2 1,1 16,5 4,9 5,7 1,3 9,8 999 24–35 ой 5,8 0,9 16,7 5,2 2,3 0,7 5,1 919 36–47 ой 3,7 0,5 16,5 4,6 1,5 0,1 5,4 965 48–59 ой 4,4 0,7 16,9 4,5 1,8 0,3 5,9 899 Онанинг маълумоти**** Тугалланмаган ўрта 5,3 1,1 17,9 5,4 2,3 0,5 8,1 735 Тугалланган ўрта 5,5 0,8 15,0 4,2 3,3 0,7 6,6 2 307 Ўрта махсус 4,7 0,8 13,3 4,0 4,0 0,8 7,4 1 297 Олий 2,6 0,2 9,6 3,4 2,9 0,5 9,1 346 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 5,6 0,7 16,1 4,9 4,3 1,0 5,6 1085 Иккинчи 7,0 1,0 16,7 4,1 2,8 0,6 7,4 920 Ўртача 5,0 1,1 14,8 4,2 3,7 0,4 7,1 919 Тўртинчи 4,2 0,7 13,4 3,5 2,2 0,5 8,5 952 Энг юқори 3,4 0,5 11,6 4,8 3,4 0,8 8,0 814 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 5,1 0,8 14,6 4,1 3,2 0,7 7,0 4 060 Рус 2,6 0,5 9,9 3,2 4,4 — 8,3 83 Қорақалпоқ 5,3 0,9 26,5 7,7 1,9 0,9 18,1 75 Тожик 5,5 0,5 10,9 4,6 4,6 1,1 6,4 304 Бошқа тил 5,3 0,8 18,4 7,5 3,5 0,8 10,7 169 Жами 5,1 0,8 14,6 4,3 3,3 0,7 7,3 4 691 * МИКТ Индикатор 6; МРМ Индикатор 4 ** МИКТ Индикатор 7 *** МИКТ Индикатор 8 **** 6 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган Эслатма: «2 стандартдан ортиқ четга чиқиш» фоизи, ўз ичига медианага нисбатан «3 стандарт четга чиқишни» қамраган. �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 8 Жадвал: Дастлабки эмизиш Тадқиқот бошланишидан икки йил аввал бола кўрган ва ўз боласини туққанидан сўнг биринчи соат ичида ва биринчи кун ичида эмизган 15–49 ёш гуруҳидаги аёллар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Ўз боласини туққанидан сўнг биринчи соат ичида эмизган аёллар фоизи* Ўз боласини туққанидан сўнг биринчи кун ичида эмизган аёллар фоизи Тадқиқот бошланишидан икки йил аввал тирик бола туққан аёллар сони Минтақа Ғарбий 61,8 85,4 236 Марказий 49,7 76,5 446 Жанубий 71,7 92,4 427 Марказий-Шарқий 75,9 84,2 303 Шарқий 76,7 86,7 544 Тошкент ш. 59,9 85,4 115 Яшаш жойи Шаҳар 68,8 84,5 591 Қишлоқ 66,4 85,3 1480 Туққандан кейинги ойлар <6 ой 68,6 85,9 452 6–11 ой 68,9 84,7 593 12–23 ой 65,4 84,9 1027 Онанинг маълумоти** Тугалланмаган ўрта 64,3 78,1 334 Тугалланган ўрта 66,8 85,8 975 Ўрта махсус 69,0 87,2 608 Олий 67,1 87,1 154 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 67,8 87,7 433 Иккинчи 62,6 82,2 416 Ўртача 73,4 88,1 427 Тўртинчи 67,3 83,0 423 Энг юқори 63,8 84,2 373 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 67,6 85,3 1765 Рус 51,4 75,4 35 Қорақалпоқ 86,6 98,2 38 Тожик 52,9 78,7 154 Бошқа тил 81,6 90,2 79 Жами 67,1 85,1 2072 * МИКТ Индикатор 45 ** 2 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» Таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� 9 Жадвал: Эмизиш Ҳар бир ёш гуруҳида эмиш мақоми бўйича яшайдиган болалар фоизи, Ўзбекистон, 2006 0-3 ойлик болалар 0-5 ойлик болалар 6-9 ойлик болалар 12-15 ойлик болалар 20-23 ойлик болалар Фақат кўкрак сути билан боқи- ладиган болалар, % Болалар сони Фақат кўкрак сути билан боқи- ладиган болалар, %* Болалар сони Эмизилади- ган ва қати- тиқ/ярим қаттиқ овқат бе- риладиган болалар, % Болалар сони Фақат кўкрак сути билан боқилади- ган бола- лар, %*** Болалар сони Фақат кўкрак сути билан боқилади- ган бола- лар, %*** Болалар сони Жинси Эркак 35,7 147 26,5 229 48,0 195 79,8 183 38,4 178 Аёл 38,2 134 26,3 206 42,4 194 76,7 165 37,4 181 Минтақа Ғарбий 31,3 34 24,1 51 43,3 40 82,9 40 45,1 44 Марказий (32,4) 51 21,0 84 18,7 87 82,2 76 32,9 90 Жанубий 44,8 54 30,8 84 43,9 73 80,0 74 35,8 84 Марказий-Шарқий (45,9) 39 30,8 67 53,3 54 63,8 58 35,3 52 Шарқий 35,8 88 28,1 123 64,2 113 85,5 82 (47,3) 69 Тошкент ш. 19,4 (14) 14,5 25 39,2 22 (58,6) 17 (27,5) 21 Яшаш жойи Шаҳар 31,8 94 22,8 149 48,7 83 73,8 104 27,6 102 Қишлоқ 39,5 187 28,3 285 44,2 306 80,3 244 41,9 257 Онанинг маълумоти**** Тугалланмаган ўрта (38,2) 47 24,4 73 36,4 51 77,6 53 34,8 56 Тугалланган ўрта 35,5 125 26,2 192 41,4 173 80,4 161 38,0 182 Ўрта махсус 39,7 92 28,6 136 53,7 134 78,8 110 40,4 96 Олий (*) 18 (24,4) 33 (43,8) (31) (63,7) 24 (33,6) 25 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст (33,4) 58 23,9 85 42,5 75 88,5 78 49,3 68 Иккинчи (51,4) 53 35,7 89 46,5 84 79,3 73 45,0 78 Ўртача 31,6 65 25,0 85 41,9 92 85,0 61 31,5 83 Тўртинчи 38,2 58 24,0 95 45,6 73 70,6 78 35,0 76 Энг юқори 30,7 47 23,4 80 50,7 65 66,2 57 27,0 54 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 37,2 247 26,8 382 44,7 330 82,0 295 39,7 302 Бошқа тил (34,5) 34 24,1 53 47,9 59 57,8 53 28,0 57 Жами 36,9 281 26,4 435 45,2 389 78,3 348 37,9 359 * МИКТ Индикатор 15 ** МИКТ Индикатор 17 *** МИКТ Индикатор 16 **** 1 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолат кўрсатилмаган/ 0-5 ойлик Болалар ( ) 25–49 таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар (*) 25тадан камроқ Таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар �0 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 10 Жадвал: Мос тарзда боқилаётган гўдаклар Фақат эмизилаётган 6 ойгача бўлган гўдаклар фоизи, эмизилаётган ва қаттиқ/ярим қаттиқ қўшимча овқатлантириш билан боқилаётган 6–11 ойгача бўлган болалар фоизи, эмизилаётган ва қаттиқ/ярим қаттиқ тавсия қилинган маротаба қўшимча овқатлантириш билан боқилаётган болалар фоизи ва етарлича озуқа олаётган болалар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Гўдаклар фоизи 0–11 ойлик ёшдаги гўдаклар сони0–5 ой фақат эмизиш билан боқилаётганлар 6–8 ой, охирги 24 соат мобайнида камида 2 маротаба кўкрак сути ва қўшимча овқа- лантириш билан боқилаётганлар 9–11 ой, охирги 24 соат мобайнида камида 3 маротаба кўкрак сути ва қўшимча овқа- лантириш билан боқилаётганлар 6–11 ой, бир кун мобайнида бир не- ча маротаба кўкрак сути ва минимал маротаба тасвия қилинган қўшимча овқалантириш билан боқилаёт- ганлар* 0–11 ой, мос тарзда боқилаётганлар** Жинси Эркак 26,5 29,5 24,0 26,6 26,5 510 Аёл 26,3 29,8 30,9 30,4 28,7 499 Минтақа Ғарбий 24,1 28,9 27,0 27,8 26,1 110 Марказий 21,0 19,8 8,9 14,2 16,9 218 Жанубий 30,8 17,8 18,2 18,0 23,5 196 Марказий-Шарқий 30,8 36,4 46,4 41,3 36,3 140 Шарқий 28,1 43,2 42,5 42,8 36,5 288 Тошкент ш. 14,5 20,4 25,8 23,2 19,3 56 Яшаш жойи Шаҳар 22,8 34,9 33,8 34,2 28,4 292 Қишлоқ 28,3 28,3 25,0 26,6 27,3 717 Онанинг маълумоти*** Тугалланмаган ўрта 24,4 17,9 29,0 24,8 24,6 158 Тугалланган ўрта 26,2 25,6 26,0 25,8 25,9 452 Ўрта махсус 28,6 39,4 28,9 34,1 31,8 321 Олий 24,4 29,3 27,1 28,1 26,5 76 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 23,9 19,3 24,1 21,8 22,7 197 Иккинчи 35,7 30,1 28,3 29,4 32,3 194 Ўртача 25,0 31,1 23,3 26,6 26,0 227 Тўртинчи 24,0 36,1 28,1 31,9 28,1 201 Энг юқори 23,4 32,1 35,1 33,8 29,4 190 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 26,8 29,2 27,2 28,1 27,5 866 Бошқа тил 24,1 32,2 29,1 30,5 28,1 143 Жами 26,4 29,6 27,5 28,5 27,6 1009 * МИКТ Индикатор 18 ** МИКТ Индикатор 19 *** 1 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолат кўрсатилмаган Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �1 11 Жадвал: Йодланган тузни истеъмол қилиш Мувофиқ равишда йодланган тузни истеъмол қилувчи уй хўжаликлари фоизи, Ўзбекистон, 2006 Тузи синовдан ўтказилган уй хўжаликлари- нинг улуши Сўровдан ўтказилган уй хўжаликлари- нинг сони Уй хўжаликларининг фоизи Жами Тузи синовдан ўтказилган ёки туздан фойдалан- майдиган уй хўжаликлари- нинг сони Тузсиз Тузни синовдан ўтказиш натижалари 0 PPM < 15 PPM 15+ PPM* Минтақа Ғарбий 99,0 996 0,5 13,4 42,4 43,6 100 991 Марказий 99,7 2182 0,1 22,8 23,8 53,2 100 2176 Жанубий 99,0 1658 0,4 18,2 12,8 68,6 100 1648 Марказий-Шарқий 99,9 1527 0,1 15,5 34,8 49,6 100 1527 Шарқий 99,2 2841 0,4 21,8 34,9 42,9 100 2830 Тошкент ш. 98,9 994 0,3 6,4 21,8 71,5 100 986 Яшаш жойи Шаҳар 99,2 3843 0,2 11,4 26,4 62,0 100 3823 Қишлоқ 99,4 6355 0,3 22,3 29,6 47,8 100 6335 Уй хўжалиги бошлиғининг маълумоти Бошланғич/Ностандарт (100,0) 30 (–) (18,5) (55,7) (25,8) 100,0 30 Тугалланмаган ўрта 99,2 1659 0,3 21,1 30,0 48,7 100 1650 Тугалланган ўрта 99,5 3822 0,2 21,0 30,4 48,4 100 3808 Ўрта махсус 99,2 2801 0,3 15,9 27,8 55,9 100 2789 Олий 99,4 1885 0,4 13,2 23,4 63,0 100 1880 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 98,8 1864 0,4 24,4 30,0 45,2 100 1849 Иккинчи 99,5 1914 0,2 23,7 30,4 45,7 100 1909 Ўртача 99,6 1888 0,2 21,3 29,8 48,8 100 1885 Тўртинчи 99,5 1903 0,3 16,0 30,6 53,1 100 1899 Энг юқори 99,3 2629 0,3 9,1 23,3 67,3 100 2617 Жами 99,3 10198 0,3 18,2 28,4 53,1 100 10158 * МИКТ Индикатор 41 ( ) 25–49 таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 12 Жадвал: Болаларга А витаминини қўшиб бериш Охирги 6 ой ичида А витамининг юқори дозасини қабул қилганлик тамойили асосида 6–59 ойгача бўлган болаларнинг фоиз таркиби, Ўзбекистон, 2006 А витамини қабул қилган болалар фоизи: А витамини олганмиз деб аниқ айта олмаймиз А витаминини хеч қачон олмаган Жами 6–59 ойлик болалар сониОхирги 6 ой ичида* Охирги 6 ойдан аввал Қачонлигини аниқ эслол- майман Жинси Эркак 72,4 5,9 11,8 2,7 7,3 100,0 2298 Аёл 71,7 5,2 12,0 3,1 8,0 100,0 2253 Минтақа Ғарбий 94,7 0,1 1,3 0,1 3,8 100,0 513 Марказий 65,4 8,6 16,5 2,9 6,6 100,0 1002 Жанубий 74,6 2,9 8,3 3,3 11,0 100,0 972 Марказий-Шарқий 75,4 5,0 9,5 4,6 5,5 100,0 620 Шарқий 71,1 8,3 15,5 2,0 3,1 100,0 1202 Тошкент ш. 37,3 3,5 18,1 6,6 34,5 100,0 242 Яшаш жойи Шаҳар 60,8 7,4 15,6 4,4 11,8 100,0 1282 Қишлоқ 76,4 4,8 10,5 2,3 6,0 100,0 3269 Ёши 6–11 ой 76,2 1,6 5,8 2,5 13,9 100,0 574 12–23 ой 77,7 4,2 8,7 2,7 6,8 100,0 1078 24–35 ой 72,5 6,5 12,7 2,0 6,2 100,0 954 36–47 ой 71,5 6,5 13,1 2,7 6,2 100,0 1010 48–59 ой 63,1 7,6 17,2 4,5 7,7 100,0 936 Онанинг маълумоти** Тугалланмаган ўрта 72,3 5,6 11,1 1,3 9,7 100,0 704 Тугалланган ўрта 73,6 5,1 12,0 3,2 6,2 100,0 2246 Ўрта махсус 70,9 6,2 12,3 2,7 7,9 100,0 1259 Олий 64,6 6,5 11,7 4,9 12,2 100,0 337 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 74,8 5,4 10,9 2,6 6,3 100,0 1054 Иккинчи 73,9 4,5 12,0 2,0 7,6 100,0 904 Ўртача 76,0 6,1 9,6 2,2 6,0 100,0 898 Тўртинчи 76,7 5,0 10,4 2,5 5,3 100,0 908 Энг юқори 56,2 6,9 17,5 5,4 14,0 100,0 788 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 72,7 5,7 11,6 2,8 7,2 100,0 3933 Рус 38,0 5,4 20,0 8,6 28,0 100,0 76 Қорақалпоқ 88,3 – 4,8 1,7 5,1 100,0 77 Тожик 61,8 7,8 17,7 3,1 9,5 100,0 298 Бошқа тил 81,9 1,4 7,9 2,7 6,0 100,0 166 Жами 72,0 5,6 11,9 2,9 7,6 100,0 4551 * Индикатор 42 МИКТ ** 5 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� 13 Жадвал: Кам тана оғирлиги билан туғилган гўдаклар Тадқиқот бошланишидан икки йил аввал вазни 2500 граммдан кам бўлиб туғилган гўдаклар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Тирик туғилганлар фоизи: Тирик туғилганлар сони 2500 граммдан кам* Туғилиш жараёнида таққосланган** Минтақа Ғарбий 2,7 98,7 236 Марказий 5,4 99,7 446 Жанубий 4,3 98,6 427 Марказий-Шарқий 3,5 99,5 303 Шарқий 6,6 99,5 544 Тошкент ш. 4,6 98,8 115 Яшаш жойи Шаҳар 4,7 99,2 591 Қишлоқ 4,9 99,2 1480 Онанинг маълумоти*** Тугалланмаган ўрта 4,8 99,0 334 Тугалланган ўрта 4,5 99,1 975 Ўрта махсус 5,4 99,4 608 Олий 4,7 100,0 154 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 5,4 99,2 433 Иккинчи 5,7 99,0 416 Ўртача 4,8 98,6 427 Тўртинчи 4,2 99,8 423 Энг юқори 4,0 99,6 373 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 4,9 99,3 1765 Рус 4,8 98,1 35 Қорақалпоқ 2,7 100,0 38 Тожик 5,9 99,2 154 Бошқа тил 3,3 98,9 79 Жами 4,8 99,2 2072 * МИКТ Индикатор 9 ** МИКТ Индикатор 10 *** 2 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 14 Ж ад в ал : А со си й х ус ус и я тл ар б ўй и ч а эм ла ш Бо ла ла р ка са лл ик ла ри га қ ар ш и эм ла нг ан 1 5– 26 о йл ик б ол ал ар ф ои зи , Ў зб ек ис то н, 2 00 6 Қу йи да к ўр са ти лг ан д ор и во си та ла ри ни о лг ан б ол ал ар ф ои зи : Ти бб ий ка рт ал ар и бў лг ан ла р ф ои зи 15 –2 6 ой га ча бў лг ан б ол а- ла р со ни БЦ Ж D PT 1 D PT 2 D PT 3 Po lio 0 Po lio 1 Po lio 2 Po lio 3 Қи за м иқ * Ба рч ас и Ҳе ч ка нд ай Ж ин си Эр ка к 10 0, 0 99 ,5 96 ,3 93 ,5 98 ,9 98 ,1 93 ,4 90 ,1 97 ,0 86 ,8 – 95 ,6 53 2 А ёл 10 0, 0 99 ,1 95 ,5 92 ,8 99 ,6 97 ,3 93 ,5 88 ,9 97 ,8 87 ,0 – 96 ,4 51 5 М ин та қа Ға рб ий 10 0, 0 99 ,5 95 ,4 93 ,5 10 0, 0 94 ,0 86 ,3 82 ,2 99 ,5 81 ,7 – 89 ,5 12 9 М ар ка зи й 10 0, 0 99 ,3 96 ,5 94 ,3 98 ,3 97 ,2 93 ,1 87 ,0 97 ,1 86 ,2 – 98 ,3 23 5 Ж ан уб ий 10 0, 0 99 ,5 96 ,4 94 ,8 99 ,2 99 ,0 96 ,0 95 ,1 96 ,3 92 ,1 – 97 ,4 22 3 М ар ка зи й– Ш ар қи й 10 0, 0 98 ,6 91 ,8 83 ,6 99 ,0 95 ,9 85 ,5 78 ,0 96 ,3 73 ,3 – 95 ,9 15 3 Ш ар қи й 10 0, 0 10 0, 0 98 ,1 97 ,1 10 0, 0 99 ,7 99 ,0 97 ,3 98 ,7 94 ,4 – 96 ,4 25 0 То ш ке нт ш . 10 0, 0 97 ,4 94 ,3 90 ,1 99 ,2 10 0, 0 97 ,5 92 ,1 95 ,4 84 ,2 – 94 ,8 58 Яш аш ж ой и Ш аҳ ар 10 0, 0 99 ,4 93 ,5 89 ,1 99 ,2 96 ,4 89 ,7 82 ,4 97 ,3 78 ,1 – 91 ,8 30 0 Қи ш ло қ 10 0, 0 99 ,3 96 ,9 94 ,8 99 ,2 98 ,2 94 ,9 92 ,4 97 ,5 90 ,4 – 97 ,7 74 7 О на ни нг м аъ лу м от и* * Ту га лл ан м аг ан ў рт а 10 0, 0 98 ,9 97 ,0 92 ,9 99 ,7 99 ,5 93 ,4 90 ,0 99 ,3 87 ,2 – 96 ,9 16 4 Ту га лл ан га н ўр та 10 0, 0 99 ,4 96 ,5 94 ,2 99 ,1 98 ,2 95 ,4 92 ,3 97 ,0 89 ,4 – 96 ,9 51 8 Ўр та м ах су с 10 0, 0 99 ,6 95 ,1 93 ,1 99 ,8 95 ,8 89 ,5 86 ,0 96 ,8 84 ,4 – 95 ,8 28 5 О ли й 10 0, 0 99 ,1 93 ,3 87 ,3 97 ,0 98 ,2 94 ,6 83 ,3 98 ,1 78 ,6 – 89 ,8 79 Ту рм уш ф ар ов он ли ги и нд ек си ни нг к ви нт ил и Эн г па ст 10 0, 0 98 ,7 95 ,2 93 ,7 98 ,8 98 ,2 93 ,8 91 ,1 96 ,6 90 ,1 – 96 ,8 21 8 И кк ин чи 10 0, 0 99 ,3 97 ,6 95 ,3 99 ,5 98 ,6 94 ,3 92 ,3 96 ,9 89 ,1 – 97 ,5 20 9 Ўр та ча 10 0, 0 99 ,4 96 ,3 93 ,3 98 ,8 98 ,3 95 ,9 93 ,9 98 ,5 91 ,0 – 96 ,9 21 2 Тў рт ин чи 10 0, 0 10 0, 0 94 ,5 91 ,2 10 0, 0 96 ,6 91 ,2 85 ,2 97 ,4 83 ,5 – 96 ,3 22 2 Эн г ю қо ри 10 0, 0 99 ,2 96 ,1 92 ,5 99 ,0 96 ,9 91 ,8 84 ,9 97 ,7 80 ,0 – 92 ,1 18 6 Уй х ўж ал иг и бо ш ли ғи ни нг о на т ил ис и Ўз бе к 10 0, 0 99 ,3 96 ,1 93 ,9 99 ,1 98 ,6 95 ,1 92 ,2 97 ,5 89 ,5 – 97 ,4 87 6 Ру с (1 00 ,0 ) (9 7, 0) (9 7, 0) (9 5, 1) (1 00 ,0 ) (8 7, 0) (8 6, 1) (7 6, 4) (9 6, 2) (6 7,7 ) (– ) (9 6, 5) 22 Қо ра қа лп оқ (1 00 ,0 ) (9 7, 2) (8 0, 0) (7 4, 1) (1 00 ,0 ) (8 4, 1) (7 0, 9) (5 9, 3) (1 00 ,0 ) (5 9, 3) (– ) (8 6, 2) 22 То ж ик 10 0, 0 10 0, 0 98 ,1 91 ,3 10 0, 0 95 ,2 87 ,1 79 ,4 97 ,3 78 ,1 – 90 ,9 82 Бо ш қа т ил 10 0, 0 10 0, 0 95 ,8 90 ,2 10 0, 0 96 ,4 86 ,4 76 ,9 95 ,7 74 ,9 – 83 ,7 45 Ж ам и 10 0, 0 99 ,3 95 ,9 93 ,2 99 ,2 97 ,7 93 ,4 89 ,6 97 ,4 86 ,9 – 96 ,0 10 47 * 15 о йл ик б ўл га ч қи за м иқ қа қ ар ш и эм ла ш ла р ** 1 т а «м аъ лу м от с тр ан да рт ла ри га м ос б ўл м аг ан » та ққ ос ла нм аг ан ҳ ол ат к ўр са ти лм аг ан ( ) 2 5– 49 т ақ қо сл ан м аг ан в аз ия тл ар га а со сл ан га н ра қа м ла р Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� 15 Жадвал: Асосий хусусиятлар бўйича эмлаш (давоми) Болалар касалликларига қарши эмланган 15–26 ойлик болалар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Қуйида кўрсатилган дори воситаларини олган болалар фоизи: Тиббиёт карталари бўлганлар фоизи 15–26 ойгача бўл- ган болалар сони HepB1 HepB2 HepB3 Жинси Эркак 99,7 95,9 90,5 95,6 532 Аёл 99,7 96,2 90,3 96,4 515 Минтақа Ғарбий 99,5 95,8 87,2 89,5 129 Марказий 99,3 95,3 93,3 98,3 235 Жанубий 99,5 99,0 95,0 97,4 223 Марказий-Шарқий 100,0 89,2 78,0 95,9 153 Шарқий 100,0 98,1 92,8 96,4 250 Тошкент ш. 100,0 97,9 91,4 94,8 58 Яшаш жойи Шаҳар 100,0 91,8 85,8 91,8 300 Қишлоқ 99,5 97,8 92,3 97,7 747 Онанинг маълумоти* Тугалланмаган ўрта 100,0 96,7 91,0 96,9 164 Тугалланган ўрта 99,3 97,0 92,5 96,9 518 Ўрта махсус 100,0 94,6 88,7 95,8 285 Олий 100,0 93,5 82,3 89,8 79 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 98,7 96,1 90,7 96,8 218 Иккинчи 99,7 99,5 91,4 97,5 209 Ўртача 100,0 95,2 92,0 96,9 212 Тўртинчи 100,0 93,8 89,7 96,3 222 Энг юқори 100,0 95,9 88,2 92,1 186 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 99,7 96,7 91,3 97,4 876 Рус (100,0) (92,2) (88,5) (96,5) 22 Қорақалпоқ (97,2) (82,8) (73,0) (86,2) 22 Тожик 100,0 93,2 86,2 90,9 82 Бошқа тил 100,0 96,8 89,8 83,7 45 Жами 99,7 96,1 90,4 96,0 1047 * 1 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолат кўрсатилмаган ( ) 25–49 Таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 16 Жадвал: Оғиз регидрация услубида даволаш Охирги икки ҳафта ичида диарея билан оғриган ва оғиз регидрацияси ва кўп миқдорда суюқлик қабул қилган ёки бошқа усул билан даволанган ёши 0–59 ойлик болалар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Охирги икки ҳафта ичида диарея Билан оғриган Ёши 0–59 ой- лик боалалар фоизи Диарея билан оғриган ва қуйидагиларни истемол қилган болалар: ОРТ қўллаган фоиз* Диарея билан оғриган ёши 0–59 ой бола- лар сони ОРТ пакети- дан суюқлик Тавсия этилган уй шароитида тайёрланган суюқлик Дастлаб қадоқланган ОРТ эритмаси Даволан- маган Жинси Эркак 2,9 2527 26,7 37,8 55,2 21,2 78,8 74 Аёл 2,2 2459 (29,2) (34,2) (66,8) (21,3) (78,7) 53 Яшаш жойи Шаҳар 2,4 1432 (36,5) (31,3) (63,9) (20,5) (79,5) 34 Қишлоқ 2,6 3554 24,5 38,2 58,6 21,5 78,5 92 Жами 2,5 4986 27,8 36,3 60,1 21,2 78,8 127 * МИКТ Индикатор 23 ( ) 25–49 таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� 17 Ж ад в ал : Д и ар ея н и у й ш ар о и ти д а д ав о ла ш О хи рг и ик ки ҳ аф та и чи да д иа ре я би ла н оғ ри га н ва к ўп м иқ до рд а су қл ик и ст еъ м ол қ ил га н ҳо лд а ка сс ал ик х ур уж т ут га н па йт да о вқ ат ла ни ш ни д ав ом э тт ир га н ёш и 0– 59 о йл ик б ол ал ар ф ои зи , Ў зб ек ис то н, 2 00 6 О хи рг и ик ки ҳ аф та ич ид а ди ар ея би ла н оғ ри га н Ёш и 0– 59 о йл ик бў лг ан б ол ал ар со ни Д иа ре я би ла н оғ ри га н бо ла ла р, ш ун ин гд ек : Д иа ре ян и уй ш ар о- ит ид а да во ла ш * О РТ ё ки к ўп су ю қл ик и ст еъ м ол қи лг ан ҳ ол да ов қа т ис те ъм ол қи ли ш ни д ав ом эт ти рг ан ла р* * Ёш и 0– 59 о й ва д иа - ре я Би ла н оғ ри га н бо ла ла р со ни Кў п су ю қл ик и ст еъ - м ол қ ил га нл ар А вв ал ги де к ёк и ка м ро қ су ю қл ик ис те ъм ол қи лг ан ла р Ка м ро қ, а вв ал ги - де к, ё ки к ўп ро қ ов қа т ис те ъм ол қи лг ан ла р Ж уд а ка м ё ки ум ум ан о вқ ат ем аг ан ла р Ж ин си Эр ка к 2, 9 25 27 35 ,7 61 ,9 42 ,3 52 ,1 14 ,6 24 ,1 74 А ёл 2, 2 24 59 (3 1, 0) (6 2, 0) (5 3, 0) (4 4, 8) (1 9, 4) (3 3, 7) 53 Яш аш ж ой и Ш аҳ ар 2, 4 14 32 (4 5, 3) (5 4, 7) (3 8, 0) (6 0, 1) (1 4, 9) (2 0, 1) 34 Қи ш ло қ 2, 6 35 54 29 ,4 64 ,6 50 ,1 44 ,9 17 ,2 31 ,0 92 Ж ам и 2, 5 49 86 33 ,7 61 ,9 46 ,8 49 ,0 16 ,6 28 ,1 12 7 * М И КТ И нд ик ат ор 3 4 ** М И КТ И нд ик ат ор 3 5 ( ) 2 5– 49 т ақ қо сл ан м аг ан в аз ия тл ар га а со сл ан га н ра қа м ла р 18 Ж ад в ал : П н ев м о н и я га ч ал и н га н ли к д а ш уб ҳа қ и ли н га н п ай тд а ти б б и й ё р д ам га м ур о ж аа т эт и ш О хи рг и ик ки ҳ аф та д ав ом ид а пн ев м он ия га ч ал ин га нл ик да ш уб ҳа қ ил ин га н ва т иб би ёт м ас ка нл ар иг а ке лт ир ил га н ёш и 0– 59 о йг ач а бў лг ан б ол ал ар ф ои зи , Ўз бе ки ст он , 2 00 6 Ўт ки р на ф ас ол иш й ўл ла ри ин ф ек ци яс и би ла н оғ ри га нл ар Ёш и 0– 59 о йл ик бо ла ла р со ни П не вм он ия га ч ал ин га ли кд а ш уб ҳа қ ил ин га в а қу йд аг и м ас ка нл ар га о ли б бо ри лг ан б ол ал ар ф ои зи Ҳ ар қ ан да й бо ш қа м ут ас ад и ид ор а ёк и ш ах с* П не вм он ия га ча ли нг ан ли кд а ш уб ҳа қ ил ин га н ёш и 0– 59 о йл ик бо ла ла р со ни Д ав ла т м ан ба ла ри Ху су си й м ан ба ла р Бо ш қа м ан ба ла р Д ав . к ас ал хо на си Д ав . п ол ик ли ни - ка си Д ав . т иб би й пу нк ти Қи ш ло қ вр ач и М об ил /с аф ар ба р кл ин ик а Ху су си й ка са лх он а/ кл ин ик а Қа ри нд ош /д ўс т Ж ин си Эр ка к 2, 8 25 27 5, 0 27 ,3 20 ,0 9, 0 8, 9 3, 5 0, 9 70 ,5 70 А ёл 1, 8 24 59 (1 3, 0) (3 8, 9) (1 1, 3) (7 ,1) (– ) (– ) (2 ,8 ) (6 3, 2) 44 Яш аш ж ой и Ш аҳ ар 2, 8 14 32 11 ,0 53 ,3 – – 12 ,8 3, 4 – 73 ,5 41 Қи ш ло қ 2, 1 35 54 6, 5 19 ,8 25 ,9 12 ,8 1, 4 1, 5 2, 5 64 ,5 73 Ж ам и 2, 3 49 86 8, 1 31 ,8 16 ,7 8, 2 5, 5 2, 2 1, 6 67 ,7 11 4 * ин ди ка то р 23 М И КИ ( ) Ц иф ры , о сн ов ан ны е на н ев зв еш ен ны х сл уч ая х 25 –4 9 �� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 19 Жадвал: Пневмонияга чалинганларни антибиотиклар билан даволаш Пневмонияга чалинганликда шубҳа қилинган ва антибиотиклар билан даволанган 0–59 ойлик болалар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Пневмонияга чалинганликда шубҳа қилинган ва охирги икки ҳафта давомида антибиотиклар билан даволанган 5 ёшгача бўлган болалар фоизи* Текшириш ўткизишдан олдин охирги икки ҳафта давомида пневмонияга чалинганликда шубҳа қилинган болалар сони Жинси Эркак 52,4 70 Аёл (61,1) 44 Яшаш жойи Шаҳар 63,5 41 Қишлоқ 51,4 73 Жами 55,7 114 * Индикатор 22 МИКТ ( ) 25–49 таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �� 20 Ж ад в ал : П н ев м о н и я н и н г и кк и х ав ф ли а ло м ат ла р и н и б и ли ш Ти бб иё т м уа сс ас ал ар иг а зу дл ик б ил ан о ли б бо ри ш га у нд ов чи а ло м ат ла рн ин г то фл ар аи да н ха ба рд ор б ўл га н ёш и 0– 59 о йл ик б ол ал ар ни нг о на ла ри в а ва си йл ар и ф ои зи ва т ез ла ш га н ва қ ий ин ла ш га н на ф ас о ли ш ни т иб би ёт м уа сс ас аг а зу дл ик б ил ан м ур ож аа т эт иш а ло м ат ла ри с иф ат ид а та н ол га н он ал ар в а ва си йл ар ф ои зи , Ў зб ек ис то н, 20 06 Аг ар б ол ал ар да қ уй ид аг и ал ом ат ла р рў й бе рг ан ид а бо ла ла рн и зу дл ик Б ил ан т иб би ёт м уа сс ас ал ар иг а ол иб б ор иш к ер ак д ег ан ф ик рд аг и ёш и 0– 59 о йл ик б ол ал ар ни нг о на ла ри в а ва си йл ар и ф ои зи : П не вм он ия ни нг ха вф ли и кк и ал ом ат ла ри Б ил ан та ни ш б ўл га н он а- ла р ва в ас ий ла р Ёш и 0– 59 о йл ик б о- ла ла рн ин г он ал ар и ва в ас ий ла ри с он и Су ю қл ик и ча ол м ас а ёк и кў кр ак эм а ол м ас а Ку чс из ла нс а Ҳ ар ор ат и кў та - ри лс а Н аф ас о ли ш и те зл аш са Н аф ас о ли ш и қи йи нл аш са Ҳо ж ат ид а қо н бў лс а Су ю қл ик и чи ш и қи йи нл аш са Бо ш қа а ло м ат ла р кў ри нс а М ин та қа Ға рб ий 52 ,9 83 ,5 98 ,0 72 ,7 53 ,6 35 ,8 6, 8 0, 1 50 ,5 56 4 М ар ка зи й 30 ,1 58 ,0 92 ,7 30 ,9 16 ,3 6, 5 17 ,6 3, 0 10 ,4 10 85 Ж ан уб ий 30 ,6 62 ,2 92 ,8 30 ,3 21 ,4 10 ,9 4, 8 3, 8 6, 3 10 57 М ар ка зи й- Ш ар қи й 25 ,9 64 ,0 89 ,9 40 ,6 35 ,0 27 ,3 8, 7 1, 2 24 ,1 68 8 Ш ар қи й 26 ,7 68 ,6 94 ,4 24 ,0 13 ,8 17 ,2 0, 4 0, 7 3, 1 13 25 То ш ке нт ш . 17 ,7 41 ,7 95 ,8 35 ,8 31 ,2 16 ,7 6, 2 7,4 21 ,1 26 7 Яш аш ж ой и Ш аҳ ар 28 ,5 59 ,3 94 ,1 37 ,6 25 ,0 16 ,9 5, 9 3, 2 15 ,6 14 32 Қи ш ло қ 31 ,5 66 ,6 93 ,3 34 ,3 24 ,0 17 ,1 7, 8 1, 8 14 ,2 35 54 О на ни нг м аъ лу м от и* Ту га лл ан м аг ан ў рт а 25 ,2 61 ,0 94 ,6 30 ,8 20 ,7 12 ,8 6, 6 1, 6 10 ,9 77 8 Ту га лл ан га н ўр та 31 ,5 66 ,7 93 ,6 35 ,0 25 ,7 18 ,4 8, 1 2, 3 15 ,6 24 38 Ўр та м ах су с 31 ,7 64 ,4 92 ,6 37 ,4 23 ,5 16 ,8 6, 0 2, 2 14 ,6 13 94 О ли й 32 ,0 58 ,2 94 ,5 38 ,1 25 ,9 17 ,8 8, 1 2, 8 16 ,1 36 9 Ту рм уш ф ар ов он ли ги и нд ек си ни нг к ви нт ил и Эн г па ст 30 ,1 64 ,9 92 ,0 31 ,2 21 ,3 11 ,2 10 ,0 1, 2 9, 7 11 39 И кк ин чи 30 ,0 67 ,7 93 ,6 33 ,6 25 ,4 19 ,3 7,1 2, 8 14 ,2 99 3 Ўр та ча 34 ,3 70 ,3 95 ,0 35 ,7 24 ,0 19 ,0 7,1 2, 0 16 ,1 98 3 Тў рт ин чи 31 ,5 65 ,1 93 ,8 40 ,1 24 ,6 19 ,2 6, 0 1, 7 18 ,0 10 03 Эн г ю қо ри 26 ,9 53 ,2 93 ,5 36 ,2 27 ,0 17 ,2 5, 6 3, 7 15 ,7 86 8 Уй х ўж ал иг и бо ш ли ғи ни нг о на т ил ис и Ўз бе к 31 ,7 65 ,2 93 ,3 34 ,5 25 ,0 17 ,6 7,7 2, 3 15 ,0 43 16 Ру с 18 ,5 43 ,4 95 ,9 27 ,6 26 ,7 20 ,5 5, 2 5, 9 15 ,5 84 Қо ра қа лп оқ 26 ,0 64 ,9 93 ,0 55 ,9 12 ,3 2, 2 2, 1 0, 7 11 ,1 87 То ж ик 19 ,4 58 ,2 96 ,2 37 ,6 18 ,6 18 ,5 6, 4 1, 0 7, 6 32 2 Бо ш қа т ил 32 ,9 69 ,9 93 ,6 43 ,9 22 ,9 6, 1 1, 8 2, 0 17 ,5 17 7 Ж ам и 30 ,6 64 ,5 93 ,5 35 ,3 24 ,3 17 ,0 7, 3 2, 2 14 ,6 49 86 * 6 та « м аъ лу м от с тр ан да рт ла ри га м ос б ўл м аг ан » та ққ ос ла нм аг ан ҳ ол ат ла р кў рс ат ил м аг ан 100 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 21 Ж ад в ал : Қ ат ти қ ёқ и лғ и т ур ла р и д ан ф о й д ал ан и ш Уй х ўж ал ик ла ри ни нг о вқ ат т ай ёр ла ш у чу н ф ой да ла на ди га н ёқ ил ғи т ур ла ри га м ув оф иқ ф ои з ҳи со би да ги т ақ си м ла ни ш и, в а ов қа т та йё рл аш у чу н қа тт иқ ё қи лғ и ту рл ар ид ан ф ой да ла ну вч и УХ ни нг ф ои з ҳи со би да ги у лу ш и, Ў зб ек ис то н, 2 00 6 Қу йи да к ўр са ти лг ан р ес ур сл ар да н ф ой да ла ну вч и уй х ўж ал ик ла ри ни нг ф ои зи : Уй х ўж ал ик ла ри со ни Эл ек тр қ ув ва ти Су ю лт ир ил га н га з Та би ий г аз Ке ро си н Кў м ир П ис та -к ўм ир Ўт ин Қи ш ло қ ҳў ж ал иг и ўс им ли кл ар и Бо ш қа Ж ам и О вқ ат т ай ёр ла ш уч ун қ ат ти қ ёқ ил ғи т ур ла ри * М ин та қа Ға рб ий 0, 1 1, 7 91 ,0 0, 1 – – 7,1 0, 0 – 10 0, 0 7, 2 99 6 М ар ка зи й 0, 3 1, 3 86 ,2 – – – 12 ,2 – 0, 1 10 0, 0 12 ,2 21 82 Ж ан уб ий 1, 7 6, 7 58 ,3 0, 1 0, 1 0, 2 29 ,2 3, 6 0, 1 10 0, 0 33 ,2 16 58 М ар ка зи й– ш ар қи й 3, 5 4, 2 81 ,5 – 0, 1 0, 2 10 ,1 0, 4 – 10 0, 0 10 ,8 15 27 Ш ар қи й 0, 3 1, 9 78 ,6 – – 0, 1 19 ,0 – 0, 1 10 0, 0 19 ,2 28 41 То ш ке нт ш . 1, 7 0, 6 97 ,6 – 0, 1 – – – – 10 0, 0 0, 1 99 4 Яш аш ж ой и Ш аҳ ар 2, 0 3, 0 94 ,4 – 0, 0 – 0, 6 – – 10 0, 0 0, 7 38 43 Қи ш ло қ 0, 6 2, 6 71 ,9 0, 0 0, 0 0, 2 23 ,5 1,1 0, 1 10 0, 0 24 ,7 63 55 Уй х ўж ал иг и бо ш ли ғи ни нг м аъ лу м от и Бо ш ла нғ ич /Н ос та нд ар т (– ) (– ) (7 9, 1) (– ) (– ) (– ) (2 0, 9) (– ) (– ) 10 0, 0 (2 0, 9) 30 Ту га лл ан м аг ан ў рт а 1, 3 3, 0 79 ,9 – – 0, 1 14 ,9 0, 7 0, 1 10 0, 0 15 ,7 16 59 Ту га лл ан га н ўр та 0, 8 3, 0 77 ,8 0, 0 0, 0 0, 1 17 ,5 0, 8 – 10 0, 0 18 ,4 38 22 Ўр та м ах су с 1, 4 2, 6 81 ,1 – 0, 0 0, 1 14 ,3 0, 4 0, 1 10 0, 0 14 ,8 28 01 О ли й 1, 3 2, 2 85 ,0 0, 0 0, 1 0, 1 10 ,4 0, 7 0, 1 10 0, 0 11 ,4 18 85 Ту рм уш ф ар ов он ли ги и нд ек си ни нг к ви нт ил и Эн г па ст 0, 9 3, 1 40 ,9 0, 1 – 0, 1 51 ,9 2, 8 0, 3 10 0, 0 54 ,7 18 64 И кк ин чи 1, 0 2, 8 75 ,6 – 0, 0 0, 2 19 ,6 0, 6 0, 1 10 0, 0 20 ,5 19 14 Ўр та ча 0, 4 2, 9 88 ,9 – 0, 1 0, 3 7,5 0, 1 – 10 0, 0 7, 8 18 88 Тў рт ин чи 0, 5 3, 0 94 ,7 0, 0 0, 1 – 1, 5 0, 1 – 10 0, 0 1, 7 19 03 Эн г ю қо ри 2, 3 2, 1 95 ,4 – 0, 0 – 0, 2 – – 10 0, 0 0, 2 26 29 Уй х ўж ал иг и бо ш ли ғи ни нг о на т ил ис и Ўз бе к 0, 9 2, 6 78 ,9 0, 0 0, 0 0, 1 16 ,6 0, 8 0, 0 10 0, 0 17 ,6 81 69 Ру с 4, 4 1, 7 93 ,9 – – – 0, 1 – – 10 0, 0 0, 1 71 7 Қо ра қа лп оқ 0, 2 1, 0 87 ,4 – – – 11 ,4 – – 10 0, 0 11 ,4 20 2 То ж ик 0, 7 4, 8 83 ,8 – – – 10 ,2 0, 2 0, 4 10 0, 0 10 ,3 64 3 Қи р ғи з – 6, 7 34 ,4 – – – 58 ,8 – – 10 0, 0 58 ,8 33 Бо ш қа т ил 1, 6 4, 8 81 ,0 0, 1 0, 1 0, 4 11 ,6 0, 4 – 10 0, 0 12 ,5 43 5 Ж ам и 1,1 2, 7 80 ,4 0, 0 0, 0 0, 1 14 ,9 0, 7 0, 1 10 0, 0 15 ,7 10 19 8 * И нд ик ат ор 2 4 М И КТ ; И нд ик ат ор 2 9 М РМ ( ) 2 5- 49 Т ақ қо сл ан м аг ан в аз ия тл ар га а со сл ан га н ра қа м ла р Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 101 22 Жадвали: Печка ёки ўчоқ турига қараб қаттиқ ёқилғи турларидан фойдаланиш УХнинг овқат тайёрлаш учун қаттиқ ёқилғи турларидан фойдаланадиган уй хўжаликлари фоизи, Ўзбекистон, 2006 Овқат тайёрлаш учун қаттиқ ёқилғи турларидан фойдаланадиган уй хўжаликлари фоизи: Овқат тайёрлаш учун қаттиқ ёқилғи турларидан фойдаланадиган уй хўжаликлари сони Мўрили очиқ печка Мўрили ёки тутун тортувчи мосламали очиқ печка ёки ўчоқ Мўрисиз ёки тутун тортувчи мосламаси бўл- маган очиқ печка ёки ўчоқ Очиқ печканинг бошқа тури Печканинг тури- ни билмайман Жами Минтақа Ғарбий 80,9 19,1 – – – 100,0 71 Марказий 1,4 35,3 60,6 – 2,6 100,0 266 Жанубий 0,9 77,3 21,9 – – 100,0 550 Марказий-Шарқий 44,9 37,1 17,5 0,5 – 100,0 165 Шарқий 4,5 48,9 46,3 – 0,3 100,0 545 Тошкент ш. (*) (*) (*) (*) (*) 100,0 1 Яшаш жойи Шаҳар (13,9) (54,6) (28,4) (3,1) (–) 100,0 25 Қишлоқ 10,3 53,8 35,3 – 0,6 100,0 1572 Уй хўжалиги бошлиғининг маълумоти* Тугалланмаган ўрта 10,6 51,5 37,3 – 0,5 100,0 260 Тугалланган ўрта 9,0 52,9 37,6 0,1 0,4 100,0 702 Ўрта махсус 10,5 53,9 34,6 – 1,0 100,0 415 Олий 14,5 59,6 25,9 – – 100,0 214 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 7,7 51,5 39,9 – 0,8 100,0 1020 Иккинчи 16,1 56,5 27,4 – – 100,0 393 Ўртача 12,2 61,4 25,9 0,5 – 100,0 148 Тўртинчи (14,5) (57,5) (28,0) (–) (–) 100,0 32 Энг юқори (*) (*) (*) (*) (*) 100,0 5 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 8,9 53,5 36,9 0,1 0,6 100,0 1434 Қорақалпоқ 92,3 7,7 – – – 100,0 23 Тожик 4,3 74,9 20,8 – – 100,0 67 Бошқа тил 19,4 55,5 25,1 – – 100,0 74 Жами 10,4 53,9 35,2 0,0 0,5 100,0 1598 ( ) 25–49 таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар (*) Таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар 25 тадан кам * 4 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган 10� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 23 Ж ад в ал : Т ак о м и лл аш ти р и лг ан и ч и м ли к су в и м ан б ал ар и д ан ф о й д ал ан и ш И чи м ли к су ви ни нг а со си й м ан ба ла ри б ўй ич а бў ли нг ан у й хў ж ал ик ла ри а ҳо ли си ни нг ф ои з ҳи со би да т ақ си м ла ни ш и ҳа м да т ак ом ил ла ш ти ри лг ан и чи м ли к су ви да н ф ой да ла ну вч и УХ ни нг ф ои з ҳи со би да ги у лу ш и, Ў зб ек ис то н, 2 00 6 И чи м ли к су ви ни нг а со си й м ан ба и Ж ам и И чи м ли к су ви ни нг та ко м ил ла - ш ти ри лг ан м ан ба и* УХ а ъз ол ар и- ни нг с он и Та ко м ил ла ш ти ри лг ан м ан ба ла р Та ко м ил ла ш ти ри лм аг ан м ан ба ла р Уй да ги с ув Ҳо вл ид аг и су в Су в то рт ув чи ко ло нк а Қу ду қ Тў си лг ан қу ду қ Тў си лг ан бу ло қ Тў си лм аг ан қу ду қ Тў си лм аг ан бу ло қ А вт оц ис - те рн а Бо чк ал и су в та ш иш во си та си Ю за да ги с ув Бо ш қа М ин та қа Ға рб ий 34 ,0 15 ,6 12 ,7 27 ,7 7,4 0, 2 0, 5 – 0, 2 – 1, 6 0, 1 10 0, 0 97 ,5 58 48 М ар ка зи й 14 ,5 26 ,4 19 ,7 17 ,9 11 ,8 – 0, 1 – 6, 2 0, 2 3, 2 – 10 0, 0 90 ,3 11 43 0 Ж ан уб ий 5, 5 23 ,2 22 ,2 11 ,8 4, 1 0, 7 0, 6 0, 5 18 ,7 8, 4 4, 0 0, 3 10 0, 0 67 ,4 98 60 М ар ка зи й- Ш ар қи й 12 ,1 43 ,6 23 ,0 9, 9 1, 8 5, 1 – 0, 5 1, 0 0, 1 2, 2 0, 6 10 0, 0 95 ,6 77 00 Ш ар қи й 10 ,8 36 ,6 34 ,4 10 ,6 2, 6 0, 2 0, 3 0, 1 2, 0 0, 2 2, 1 0, 2 10 0, 0 95 ,2 14 87 5 То ш ке нт ш . 80 ,3 19 ,2 0, 2 – – – – – – – – 0, 3 10 0, 0 99 ,7 34 76 Яш аш ж ой и Ш аҳ ар 43 ,6 42 ,7 11 ,8 1, 6 0, 1 – – – – – – 0, 1 10 0, 0 99 ,9 16 57 4 Қи ш ло қ 6, 2 23 ,5 27 ,6 18 ,9 7, 3 1, 4 0, 4 0, 3 8, 0 2, 4 3, 7 0, 3 10 0, 0 84 ,9 36 61 6 Уй х ўж ал иг и бо ш ли ғи ни нг м аъ лу м от и Бо ш ла нғ ич /Н ос та нд ар т 9, 2 31 ,7 46 ,0 9, 5 – – – – – – 2, 6 1, 0 10 0, 0 96 ,4 17 3 Ту га лл ан м аг ан ў рт а 15 ,7 32 ,7 20 ,8 14 ,6 6, 5 1, 2 0, 1 0, 3 3, 8 1, 4 2, 9 0, 1 10 0, 0 91 ,4 86 31 Ту га лл ан га н ўр та 13 ,1 28 ,2 25 ,3 14 ,8 5, 7 1, 0 0, 4 0, 2 6, 2 1, 6 3, 4 0, 1 10 0, 0 88 ,1 20 68 8 Ўр та м ах су с 17 ,5 30 ,0 24 ,5 12 ,8 4, 1 0, 6 0, 2 0, 3 5, 4 2, 4 1, 8 0, 4 10 0, 0 89 ,5 14 36 4 О ли й 31 ,4 28 ,5 15 ,6 10 ,6 4, 0 1, 2 0, 2 0, 1 5, 9 0, 9 1, 4 0, 2 10 0, 0 91 ,3 93 34 Ту рм уш ф ар ов он ли ги и нд ек си ни нг к ви нт ил и Эн г па ст 0, 8 15 ,5 36 ,0 20 ,1 10 ,8 1, 4 0, 3 0, 5 5, 7 4, 0 4, 8 0, 0 10 0, 0 84 ,7 10 63 8 И кк ин чи 3, 7 23 ,7 32 ,0 17 ,4 6, 2 2, 4 0, 6 0, 5 7, 2 2, 5 3, 6 0, 3 10 0, 0 85 ,3 10 63 6 Ўр та ча 6, 6 34 ,9 24 ,5 16 ,6 4, 8 0, 7 0, 2 0, 1 7, 0 1, 5 2, 7 0, 3 10 0, 0 88 ,2 10 64 3 Тў рт ин чи 14 ,3 46 ,4 16 ,4 11 ,5 3, 4 0, 2 0, 2 – 5, 5 0, 3 1, 3 0, 4 10 0, 0 92 ,3 10 63 2 Эн г ю қо ри 64 ,1 26 ,9 4, 6 1, 8 0, 2 – 0, 0 – 2, 1 – 0, 3 0, 1 10 0, 0 97 ,6 10 64 0 Уй х ўж ал иг и бо ш ли ғи ни нг о на т ил ис и Ўз бе к 14 ,2 29 ,6 23 ,6 15 ,2 5, 8 1, 0 0, 3 0, 2 5, 5 1, 8 2, 6 0, 2 10 0, 0 89 ,3 44 79 3 Ру с 79 ,5 12 ,8 4, 5 1, 0 1, 2 – – – 0, 3 – 0, 4 0, 2 10 0, 0 99 ,1 18 76 Қо ра қа лп оқ 41 ,6 27 ,3 25 ,0 – 0, 8 1, 2 – – 2, 1 – 2, 1 – 10 0, 0 95 ,8 10 76 То ж ик 19 ,1 37 ,1 24 ,5 5, 0 0, 4 0, 8 0, 1 0, 2 7, 6 1, 9 3, 1 0, 4 10 0, 0 86 ,8 33 53 Қи р ғи з 16 ,7 36 ,7 29 ,8 3, 8 4, 6 1, 3 – – – – 7, 0 – 10 0, 0 93 ,0 16 6 Бо ш қа т ил 28 ,8 31 ,2 15 ,5 9, 2 2, 2 0, 7 – – 9, 6 0, 4 1, 5 0, 9 10 0, 0 87 ,6 19 25 Ж ам и 17 ,9 29 ,5 22 ,7 13 ,5 5, 1 1, 0 0, 3 0, 2 5, 5 1, 7 2, 5 0, 2 10 0, 0 89 ,6 53 19 0 * М И КТ И нд ик ат ор 1 1; М РМ И нд ик ат ор 3 0 Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 10� 24 Ж ад в ал : У й х ў ж ал и к ла р и т о м о н и д ан с ув т о за ла н и ш и Су вн и то за ла ш у су лл ар и бў йи ча ф ои з ҳи со би да т ақ си м ла ни ш и, У й хў ж ал иг ид а иш ла ти ли ш и ва т ўғ ри у су лд а су вн и то за ло вч и уй х ўж ал ик ла ри ни нг ф ои зи , Ўз бе ки ст он , 2 00 6 Уй х ўж ал ди ги т ом он ид ан қ ўл ла ни ла ди га н су в то за ла ш у су ли Ба рч а ич им ли к су ви м ан ь- ал ар и Та ко м ил ла ш ти ри лг ан и чи м ли к су ви м ан ба ла ри Та ко м ил ла ш ти ри лм аг ан и чи м - ли к су ви м ан ба ла ри Хе ч қа нд ай Қа йн ат иш Ра нг ин и оқ ар ти ру вч и /х ло р қў ш иш М ат о ор қа ли ф ил тр ла ш Су в ф ил тр ин и қў лл аш Қу ёш д ез ин - ф ек ци яс ид ан ф ой да ла ни ш Су вн и ти нд и- ри ш Бо ш қа Су в то за ла ш - ни нг т ўғ ри ус ул и* Уй х ўж ал иг и аъ зо ла ри со ни Су в то за ла ш - ни нг т ўғ ри ус ул и Уй х ўж ал иг и аъ зо ла ри со ни Су в то за ла ш - ни нг т ўғ ри ус ул и Уй х ўж ал иг и аъ зо ла ри со ни М ин та қа Ға рб ий 0, 4 96 ,7 – 3, 4 1, 2 0, 1 68 ,5 – 96 ,9 58 48 96 ,8 57 03 10 0, 0 14 5 М ар ка зи й 0, 8 98 ,2 0, 1 0, 1 0, 2 – 42 ,1 0, 1 98 ,3 11 43 0 98 ,2 10 32 3 99 ,5 11 07 Ж ан уб ий 1,1 98 ,7 2, 6 0, 1 – 0, 3 36 ,9 – 98 ,8 98 60 98 ,8 66 50 98 ,6 32 11 М ар ка зи й- Ш ар қи й 0, 9 98 ,8 2, 0 – 0, 1 0, 1 36 ,0 – 98 ,8 77 00 98 ,8 73 58 99 ,4 34 2 Ш ар қи й 0, 3 99 ,5 0, 2 – – 0, 3 52 ,7 0, 1 99 ,5 14 87 5 99 ,5 14 15 4 10 0, 0 72 1 То ш ке нт ш . 0, 9 98 ,8 0, 1 0, 2 0, 7 – 21 ,9 1, 0 98 ,8 34 76 98 ,8 34 67 (1 00 ,0 ) 9 Яш аш ж ой и Ш аҳ ар 0, 7 98 ,5 0, 9 0, 5 0, 7 0, 1 40 ,5 0, 3 98 ,7 16 57 4 98 ,7 16 55 9 (1 00 ,0 ) 14 Қи ш ло қ 0, 7 98 ,6 0, 8 0, 4 0, 0 0, 2 46 ,8 0, 0 98 ,7 36 61 6 98 ,6 31 09 5 99 ,0 55 20 Уй х ўж ал иг и бо ш ли ғи ни нг м аъ лу м от и Бо ш ла нғ ич /н ос та нд ар т – 10 0, 0 – – 2, 2 – 80 ,1 – 98 ,1 86 31 97 ,9 78 90 99 ,7 74 0 Ту га лл ан м аг ан ў рт а 1,1 98 ,0 0, 4 0, 6 0, 2 0, 1 46 ,8 0, 2 98 ,8 20 68 8 98 ,9 18 22 2 98 ,5 24 66 Ту га лл ан га н ўр та 0, 7 98 ,8 0, 8 0, 3 0, 1 0, 3 44 ,8 0, 0 98 ,5 14 36 4 98 ,4 12 85 4 99 ,3 15 10 Ўр та м ах су с 0, 7 98 ,4 1,1 0, 5 0, 3 0, 1 43 ,6 0, 1 99 ,2 93 34 99 ,2 85 22 99 ,6 81 2 О ли й 0, 3 99 ,1 1, 0 0, 4 0, 5 0, 1 44 ,3 0, 2 10 0, 0 17 3 10 0, 0 16 7 (* ) 6 Ту рм уш ф ар ов он ли ги и нд ек си ни нг к ви нт ил и Эн г па ст 0, 3 99 ,0 1,1 0, 2 – 0, 1 44 ,6 – 99 ,1 10 63 8 99 ,0 90 07 99 ,8 16 32 И кк ин чи 0, 9 98 ,7 0, 5 0, 3 – 0, 2 45 ,6 – 98 ,7 10 63 6 98 ,7 90 68 98 ,9 15 68 Ўр та ча 0, 6 98 ,7 0, 4 0, 4 0, 0 0, 3 52 ,0 0, 1 98 ,8 10 64 3 98 ,8 93 85 98 ,5 12 58 Тў рт ин чи 1, 0 98 ,0 0, 6 0, 6 0, 1 0, 2 45 ,1 – 98 ,1 10 63 2 98 ,0 98 16 98 ,5 81 6 Эн г ю қо ри 0, 7 98 ,5 1, 6 0, 6 1, 0 0, 1 36 ,8 0, 4 98 ,8 10 64 0 98 ,7 10 37 9 99 ,2 26 1 Уй х ўж ал иг и бо ш ли ғи ни нг о на т ил ис и Ўз бе к 0, 6 98 ,9 0, 9 0, 5 0, 2 0, 2 45 ,0 0, 0 98 ,9 44 79 3 98 ,9 40 01 2 99 ,0 47 82 Қо ра қа лп оқ 0, 6 94 ,5 – – 0, 9 0, 2 42 ,7 – 95 ,4 10 76 95 ,2 10 31 10 0, 0 45 То ж ик 1, 3 98 ,5 0, 6 – – – 56 ,4 – 98 ,5 33 53 98 ,5 29 12 98 ,5 44 1 Бо ш қа т ил 1, 5 97 ,0 1, 0 0, 2 0, 9 0, 1 33 ,3 0, 9 97 ,1 39 67 97 ,0 37 00 99 ,2 26 7 Ж ам и 0, 7 98 ,6 0, 8 0, 4 0, 2 0, 2 44 ,8 0, 1 98 ,7 53 19 0 98 ,6 47 65 5 99 ,0 55 35 * М И КТ И нд ик ат ор 1 3 ( ) 2 5– 49 Т ақ қо сл ан м аг ан в аз ия тл ар га а со сл ан га н ра қа м ла р (* ) Т ақ қо сл ан м аг ан в аз ия тл ар га а со сл ан га н ра қа м ла р 25 т ад ан к ам 10� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 25 Жадвал: Сув манбаигача бориш вақти Уй хўжаликларининг сув манбаигача бориш, сув олиш ва орқага қайтиш вақти ва ичмлик суви манбасига етиб бориш учун сарф қилинадиган ўртача вақт фоиз ҳисобидан тақсими, Ўзбекистон, 2006 Сув манбаигача бориш вақти Ичимлик суви манбаига боришга сарф қилинадиган ўртача вақт* Уй хўжали- клари сони Уйдаги сув 15 дақиқадан кам 15 дан 30 дақиқагача 30 дақиқадан 1 соатгача Билмайман Жавоб йўқ Жами Минтақа Ғарбий 52,0 31,5 12,4 3,8 0,3 0,1 100,0 12,0 996 Марказий 48,6 27,0 16,6 7,2 0,4 0,1 100,0 13,9 2182 Жанубий 55,6 21,8 15,1 7,4 0,1 – 100,0 15,1 1658 Марказий-Шарқий 70,8 13,8 8,4 6,3 0,5 0,1 100,0 15,4 1527 Шарқий 52,6 18,4 19,1 9,7 0,2 – 100,0 16,2 2841 Тошкент ш. 99,9 0,1 0,0 – – – 100,0 8,9 994 Яшаш жойи Шаҳар 89,1 4,4 4,0 2,3 0,1 0,0 100,0 16,3 3843 Қишлоқ 41,6 28,8 19,7 9,5 0,4 0,1 100,0 14,7 6355 Уй хўжалиги бошлиғининг маълумоти Бошланғич/ Ностандарт (37,5) (30,1) (10,5) (21,9) (–) (–) 100,0 (16,3) 30 Тугалланмаган ўрта 59,9 18,2 14,8 6,6 0,4 0,1 100,0 14,9 1659 Тугалланган ўрта 52,4 22,5 16,4 8,3 0,4 0,0 100,0 15,1 3822 Ўрта махсус 59,9 19,9 13,1 6,8 0,2 0,1 100,0 14,8 2801 Олий 73,4 14,3 8,7 3,5 0,1 – 100,0 13,7 1885 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 25,7 33,5 25,6 14,8 0,3 – 100,0 15,5 1864 Иккинчи 38,2 29,6 22,7 8,7 0,6 0,2 100,0 14,6 1914 Ўртача 52,6 24,2 15,4 7,4 0,3 0,0 100,0 14,4 1888 Тўртинчи 71,7 15,3 8,5 4,3 0,1 0,1 100,0 14,1 1903 Энг юқори 95,1 2,3 1,6 0,9 0,0 – 100,0 14,9 2629 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 54,7 22,7 15,3 7,0 0,3 0,1 100,0 14,5 8169 Рус 95,6 2,7 0,9 0,8 – – 100,0 13,5 717 Қорақалпоқ 71,1 7,6 12,5 8,1 0,5 0,2 100,0 19,0 202 Тожик 61,6 10,9 15,8 11,6 0,2 – 100,0 18,4 643 Қирғиз (52,8) (24,0) (16,6) (5,2) (1,5) (–) 100,0 (13,3) 33 Бошқа тил 83,7 7,0 4,7 4,4 0,2 – 100,0 17,1 435 Жами 59,5 19,6 13,8 6,8 0,3 0,0 100,0 14,8 10198 * Ичимлик суви манбаигача борадиган ўртача вақт ўз уйларида сув бўлмаган уй хўжаликлари асосида ҳисобланган ( ) 25–49 таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 10� 26 Жадвал: Сув олиб келувчи шахс Уй хўжалигида ишлатиладиган ичимлик сувини олиб келувчилар ҳисобидан уй хўжаликларининг фоиз ҳисобида тақсимланиши, Ўзбекистон, 2006 Ичимлик сувини олиб келувчи Жами Уй хўжали-клари сониКатта ёшли аёл Катта ёшли эркак 15 ёшгача гача бўлган қиз 15 ёшгача гача бўлган ўғил Билмайман Жавоб йўқ Минтақа Ғарбий 68,8 18,1 6,6 6,2 0,1 0,2 100,0 478 Марказий 57,9 38,3 2,1 0,7 0,2 0,9 100,0 1120 Жанубий 60,9 33,2 4,2 1,7 – – 100,0 736 Марказий-Шарқий 57,4 39,0 1,9 1,1 0,2 0,4 100,0 445 Шарқий 53,9 39,9 2,4 3,4 – 0,3 100,0 1346 Тошкент ш. (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100,0 1 Яшаш жойи Шаҳар 52,5 40,2 3,1 3,4 – 0,8 100,0 417 Қишлоқ 59,0 35,1 3,1 2,3 0,1 0,4 100,0 3711 Уй хўжалиги бошлиғининг маълумоти Бошланғич/Ностандарт (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100,0 19 Тугалланмаган ўрта 59,2 34,6 2,5 3,2 – 0,5 100,0 665 Тугалланган ўрта 58,6 35,0 3,1 2,6 0,1 0,5 100,0 1821 Ўрта махсус 56,4 37,7 3,6 2,1 0,0 0,3 100,0 1122 Олий 61,0 34,2 2,6 1,9 – 0,3 100,0 501 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 58,7 34,8 3,3 2,6 0,2 0,3 100,0 1384 Иккинчи 59,0 35,1 3,2 2,0 – 0,6 100,0 1182 Ўртача 58,3 36,1 2,7 2,5 0,1 0,2 100,0 895 Тўртинчи 57,2 36,5 2,6 3,1 – 0,6 100,0 539 Энг юқори 52,7 42,7 2,9 1,7 – – 100,0 128 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 59,2 35,6 2,8 2,0 0,1 0,4 100,0 3704 Рус (43,9) (56,1) (–) (–) (–) (–) 100,0 32 Қорақалпоқ 51,0 18,5 13,6 16,2 – 0,7 100,0 58 Тожик 48,3 39,9 4,2 6,9 – 0,7 100,0 247 Бошқа тил 61,9 31,8 3,5 2,2 0,6 – 100,0 86 Жами 58,3 35,7 3,1 2,5 0,1 0,4 100,0 4128 ( ) 25–49 таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар (*) Таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар 25 тадан кам 10� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 27 Жадвал: Нажасларни кетказиш учун санитария-гигиеник ускуналаридан фойдаланиш Уй хўжалигида ишлатилаётган ҳожатхоналар турлари бўйича уй хўжаликларининг тақсимланиш фоизи ва нажасларни кетказиш учун санитария-гигиеник ускуналаридан фойдаланувчи УХ аҳолисининг фоиз ҳисобидаги улуши, Ўзбекистон, 2006 Уй хўжалигида ишлатилаётган ҳожатхоналар тури Жами Нажаслар- ни кетка- зиш учун санитария- гигиена ускуна- ларидан фойдала- наётган аҳоли қисми* Уй хўжа- ликлари сони Уй хўжалигида ишлатилаётган ҳожатхоналар тури Уй хўжалигида ишлати- лаётган ҳожатхоналар тури Такомиллаштирилган санитария Такомиллаш- тирилган санитария Такомиллаш- тирилган санитария Такомиллаш- тирилган санитария Такомиллаш- тирилган санитария Канали зация тизимига Тиндир- гичга Чиқариб ташлаш ўрасига Минтақа Ғарбий 7,0 2,2 7,9 43,1 39,6 0,1 – 100,0 99,9 5848 Марказий 7,5 0,3 18,0 46,3 27,4 – 0,5 100,0 99,5 11430 Жанубий 4,0 0,1 1,4 51,9 42,2 0,0 0,3 100,0 99,7 9860 Марказий-Шарқий 9,5 0,1 5,4 31,4 52,9 – 0,8 100,0 99,2 7700 Шарқий 6,4 0,0 0,4 17,7 74,5 – 1,0 100,0 99,0 14875 Тошкент ш. 90,7 0,5 5,8 1,4 1,6 – – 100,0 100,0 3476 Яшаш жойи Шаҳар 38,6 0,9 9,6 21,0 29,7 0,0 0,2 100,0 99,8 16574 Қишлоқ 0,3 0,1 4,8 39,7 54,4 0,0 0,7 100,0 99,3 36616 Уй хўжалиги бошлиғининг маълумоти Бошланғич/ Ностандарт 2,3 3,9 2,6 19,0 69,9 – 2,3 100,0 97,7 173 Тугалланмаган ўрта 8,7 0,4 6,0 30,8 53,6 – 0,5 100,0 99,5 8631 Тугалланган ўрта 7,4 0,3 6,8 35,2 49,5 0,0 0,8 100,0 99,1 20688 Ўрта махсус 12,9 0,4 5,9 33,7 46,7 – 0,4 100,0 99,6 14364 Олий 25,1 0,4 6,1 34,5 33,6 0,0 0,2 100,0 99,8 9334 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст – 0,0 3,2 47,1 48,9 – 0,8 100,0 99,2 10638 Иккинчи 0,0 0,2 3,9 36,8 58,1 – 1,0 100,0 99,0 10636 Ўртача 0,3 0,4 6,6 34,3 57,7 0,0 0,8 100,0 99,2 10643 Тўртинчи 2,8 0,6 9,4 37,0 50,0 0,0 0,2 100,0 99,8 10632 Энг юқори 57,9 0,7 8,4 14,4 18,7 – – 100,0 100,0 10640 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 9,6 0,3 5,4 35,5 48,6 0,0 0,6 100,0 99,4 44793 Рус 78,1 0,2 2,9 5,9 12,9 – – 100,0 100,0 1876 Қорақалпоқ 9,2 4,7 22,8 44,6 18,7 – – 100,0 100,0 1076 Тожик 7,0 – 14,3 19,6 58,9 – 0,3 100,0 99,7 3353 Қирғиз 16,7 – – 16,8 62,7 – 3,8 100,0 96,2 166 Бошқа тил 18,2 1,2 8,2 44,5 27,8 0,1 – 100,0 99,9 1925 Жами 12,2 0,4 6,3 33,9 46,7 0,0 0,5 100,0 99,4 53190 * Индикатор 12 МИКТ; Индикатор 31 МРМ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 10� 28 Жадвал: Болалар нажасини кетказиш 2 ёшгача бўлган болаларнинг нажасларини кетказиш жойи бўйича фоиз ҳисобидан тақсими ва 2 ёшгача бўлган болаларнинг нажасларини хавфсиз усулда йўқотиш фоиз миқёсида, Ўзбекистон, 2006 Болалар нажасларини йўқотиш жойи Нажаслари хавфсиз йўқоти- ладиган болалар қисми* 0–2 ёшдаги болалар сони Ҳожатхо- надан фойдала- нидаган болалар Чуқурга ташлаш/ ювиб юбориш Дренаж канали ёки зовурга ташлаш/ ювиб юбориш Ахлатхона- га ташлаш Кўмиш Очиқ жойда қолдириш Бошқа Билмай- ман/Жавоб йўқ Жами Минтақа Ғарбий 0,4 45,3 4,4 0,5 48,7 0,2 0,2 0,4 100,0 45,6 347 Марказийал. 2,4 21,1 47,3 11,6 11,6 0,3 5,5 0,2 100,0 23,5 673 Жанубий 1,0 62,7 19,4 3,0 11,5 0,6 1,1 0,7 100,0 63,7 634 Марказий- Шарқий 9,2 60,7 21,2 3,1 3,9 0,0 1,1 0,7 100,0 69,9 434 Шарқий 2,2 76,6 5,0 0,4 15,6 0,3 0,0 0,0 100,0 78,7 830 Тошкент ш. 7,0 71,2 7,6 6,2 0,5 0,0 6,9 0,5 100,0 78,2 167 Яшаш жойи Шаҳар 4,2 65,6 14,1 4,4 8,1 0,0 2,9 0,6 100,0 69,9 883 Қишлоқ 2,5 51,6 21,7 3,9 17,9 0,4 1,6 0,3 100,0 54,1 2201 Онанинг маълумоти** Тугаллан- маган ўрта 5,0 58,1 17,8 3,4 12,8 0,1 2,6 0,2 100,0 63,1 487 Тугалланган ўрта 2,0 50,6 23,8 4,5 17,0 0,2 1,6 0,2 100,0 52,7 1476 Ўрта махсус 3,4 59,4 15,9 3,3 14,3 0,6 2,3 0,7 100,0 62,8 897 Олий 3,9 67,3 10,0 5,9 11,3 0,0 1,3 0,4 100,0 71,2 224 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 2,3 46,9 26,1 3,1 18,1 0,4 2,8 0,3 100,0 49,2 667 Иккинчи 2,0 51,7 20,9 3,9 19,4 0,4 1,1 0,6 100,0 53,7 607 Ўртача 2,0 54,9 20,0 3,0 18,3 0,2 1,5 0,1 100,0 56,9 625 Тўртинчи 4,4 57,5 19,3 5,0 11,4 0,4 1,7 0,4 100,0 61,9 652 Энг юқори 4,6 69,4 9,6 5,5 7,5 0,0 2,8 0,6 100,0 73,9 535 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 2,7 56,4 19,8 3,8 14,6 0,3 2,0 0,4 100,0 59,1 2635 Рус 11,1 67,5 7,3 7,6 4,7 0,0 1,8 0,0 100,0 78,6 50 Қорақалпоқ 1,1 33,2 4,1 0,9 57,0 0,0 1,2 2,6 100,0 34,3 56 Тожик 2,7 49,7 28,1 8,4 8,2 0,0 2,7 0,2 100,0 52,4 230 Бошқа тил 8,0 55,5 9,7 0,9 25,4 0,0 0,4 0,0 100,0 63,5 113 Жами 3,0 55,6 19,6 4,1 15,1 0,3 2,0 0,4 100,0 58,6 3084 * МИКТ Индикатор 14 ** 2 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» Таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган 10� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 29 Ж ад в ал : К о н тр ац еп ц и я (с ақ ла н и ш ) в о си та ла р и д ан ф о й д ал ан и ш Ҳо зи рг и ва қт да э рг а те кк ан ё ки д ои м ий ш ер ик га э га б ўл га н ҳа м да к он тр ац еп ци ян ин г би ро р ус лу би да н ф ой да ла на ди га н 15 –4 9 ёш ли а ёл ла р ф ои зи , Ў зб ек ис то н, 2 00 6 Ҳе ч қа нд ай ус лу бд ан ф ой да - ла нм ай - ди ла р Ф ой да ла на ди га н аё лл ар ф ои зи (э рг а те кк ан , ё ки э рк ак б ил ан б ир га я ш ов чи ): Ту рм уш қу рг ан ёк и эр ка к би ла н ит ти ф оқ ту зг ан аё лл ар со ни А ёл ла р ст ер ил и- за ци яс и Эр ка кл ар ст ер ил и- за ци яс и Та бл ет - ка ла р И БС И нъ ек - ци ял ар И м пл ан - та нт ла р П ре зе р - ва ти в А ёл ла р пр ез ер - ва ти ви Д иа гф ра г- м а/ кў пи к /г ел ь ЛА У М ун та - за м ўз ин и ти йи ш Ж ин си й ал оқ ан и тў хт ат иш Бо ш қа Ж ам и Ҳ ар қа нд ай за м о- на ви й ус лу б Ҳ ар қа нд ай ан ъа - на ви й ус лу б Ҳ ар қа нд ай ус лу б* М ин та қа Ға рб ий 36 ,7 0, 8 – 0, 9 56 ,7 1, 4 – 0, 2 – – 2, 4 0, 2 0, 1 0, 4 10 0, 0 60 ,1 3, 2 63 ,3 98 3 М ар ка зи й 35 ,3 1,1 0, 5 1, 8 48 ,9 2, 4 – 1, 5 – – 4, 6 2, 2 1, 6 0, 1 10 0, 0 56 ,2 8, 5 64 ,7 19 34 Ж ан уб ий 43 ,6 2, 9 – 1, 5 42 ,4 2, 4 0, 4 1,1 – 0, 4 2, 6 1, 4 0, 9 0, 2 10 0, 0 51 ,2 5, 2 56 ,4 15 95 М ар ка зи й- Ш ар қи й 35 ,2 2, 5 0, 1 3, 1 49 ,8 2, 9 – 2, 2 0, 1 0, 1 2, 4 0, 7 0, 6 0, 2 10 0, 0 60 ,9 3, 9 64 ,8 12 65 Ш ар қи й 29 ,1 2, 8 – 2, 4 54 ,7 3, 9 0, 1 2, 3 0, 3 0, 1 1, 2 2, 3 0, 8 – 10 0, 0 66 ,6 4, 4 70 ,9 26 17 То ш ке нт ш . 34 ,9 1, 6 – 6, 2 36 ,4 0, 5 – 8, 9 0, 4 0, 3 3, 1 2, 2 4, 7 0, 8 10 0, 0 54 ,3 10 ,8 65 ,1 53 5 Яш аш ж ой и Ш аҳ ар 37 ,1 1, 8 0, 1 3, 3 45 ,9 1, 8 – 3, 3 0, 4 0, 2 2, 4 1, 8 1, 6 0, 3 10 0, 0 56 ,8 6, 1 62 ,9 27 28 Қи ш ло қ 34 ,2 2, 3 0, 2 1, 8 51 ,4 3, 1 0, 1 1, 5 – 0, 1 2, 7 1, 6 0, 9 0, 1 10 0, 0 60 ,4 5, 4 65 ,8 62 02 Ёш и 15 –1 9 78 ,0 1, 2 – 1,1 14 ,2 – – 2, 1 – – 2, 6 0, 9 – – 10 0, 0 18 ,5 3, 5 22 ,0 14 4 20 –2 4 51 ,6 0, 2 0, 1 1, 7 35 ,8 0, 8 – 1, 8 0, 2 – 6, 4 1, 0 0, 5 – 10 0, 0 40 ,4 8, 0 48 ,4 14 38 25 –2 9 31 ,8 0, 7 – 2, 9 52 ,9 2, 0 – 2, 6 0, 3 – 4, 5 1, 5 0, 7 0, 1 10 0, 0 61 ,4 6, 8 68 ,2 18 13 30 –3 4 27 ,3 2, 0 0, 1 2, 9 56 ,2 3, 3 0, 4 2, 1 – 0, 2 2, 4 1, 5 1, 4 0, 2 10 0, 0 67 ,2 5, 5 72 ,7 15 69 35 –3 9 22 ,9 3, 6 0, 3 2, 6 59 ,0 4, 0 0, 1 2, 8 0, 1 – 0, 6 1, 9 1, 8 0, 3 10 0, 0 72 ,5 4, 6 77 ,1 13 99 40 –4 4 26 ,2 4, 4 0, 3 2, 2 55 ,5 4, 6 0, 1 1, 9 – 0, 4 0, 4 2, 5 1, 2 0, 3 10 0, 0 69 ,4 4, 4 73 ,8 13 42 45 –4 9 49 ,0 2, 7 0, 1 1,1 40 ,1 1, 8 – 1, 0 0, 1 0, 2 0, 4 1, 8 1, 4 0, 2 10 0, 0 47 ,2 3, 8 51 ,0 12 24 Яш аё тг ан б ол ал ар с он и 0 95 ,4 0, 6 – 1, 4 1, 0 0, 3 – 0, 8 – – 0, 1 0, 2 0, 1 – 10 0, 0 4, 1 0, 5 4, 6 75 9 1 49 ,2 0, 6 0, 1 2, 3 35 ,5 0, 4 – 2, 5 0, 5 0, 1 6, 1 1, 7 0, 9 0, 2 10 0, 0 41 ,9 8, 9 50 ,8 12 61 2 28 ,6 1, 4 – 2, 7 56 ,4 2, 3 – 2, 7 0, 1 – 3, 1 1, 4 0, 9 0, 2 10 0, 0 65 ,8 5, 6 71 ,4 21 79 3 21 ,4 2, 3 0, 2 2, 8 61 ,2 3, 9 0, 1 2, 3 0, 1 0, 2 2, 1 1, 9 1, 5 0, 2 10 0, 0 73 ,0 5, 6 78 ,6 21 71 4+ 27 ,3 3, 8 0, 3 1, 7 55 ,7 3, 8 0, 3 1, 5 – 0, 2 1, 7 2, 1 1, 4 0, 2 10 0, 0 67 ,2 5, 5 72 ,7 25 59 М аъ лу м от ** Ту га лл ан м аг ан ў рт а 40 ,5 2, 2 – 1, 5 45 ,2 3, 3 – 2, 4 0, 2 – 2, 5 1, 5 0, 7 – 10 0, 0 54 ,8 4, 7 59 ,5 10 32 Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 10� Ҳе ч қа нд ай ус лу бд ан ф ой да - ла нм ай - ди ла р Ф ой да ла на ди га н аё лл ар ф ои зи (э рг а те кк ан , ё ки э рк ак б ил ан б ир га я ш ов чи ): Ту рм уш қу рг ан ёк и эр ка к би ла н ит ти ф оқ ту зг ан аё лл ар со ни А ёл ла р ст ер ил и- за ци яс и Эр ка кл ар ст ер ил и- за ци яс и Та бл ет - ка ла р И БС И нъ ек - ци ял ар И м пл ан - та нт ла р П ре зе р - ва ти в А ёл ла р пр ез ер - ва ти ви Д иа гф ра г- м а/ кў пи к /г ел ь ЛА У М ун та - за м ўз ин и ти йи ш Ж ин си й ал оқ ан и тў хт ат иш Бо ш қа Ж ам и Ҳ ар қа нд ай за м о- на ви й ус лу б Ҳ ар қа нд ай ан ъа - на ви й ус лу б Ҳ ар қа нд ай ус лу б* Ту га лл ан га н ўр та 33 ,3 2, 3 0, 2 1, 9 52 ,5 2, 6 0, 2 1, 3 0, 1 0, 2 2, 7 1, 5 1,1 0, 2 10 0, 0 61 ,2 5, 5 66 ,7 47 16 Ўр та м ах су с 36 ,3 2, 2 0, 1 2, 7 47 ,6 2, 7 – 2, 7 0, 2 – 2, 7 1, 6 1,1 0, 1 10 0, 0 58 ,3 5, 4 63 ,7 23 88 О ли й 35 ,0 1,1 – 4, 2 44 ,7 2, 1 0, 1 4, 4 0, 3 0, 4 2, 3 2, 9 1, 9 0, 8 10 0, 0 57 ,1 7,9 65 ,0 78 8 Ту рм уш ф ар ов он ли ги и нд ек си ни нг к ви нт ил и Эн г па ст 33 ,6 2, 4 0, 3 1, 8 51 ,7 3, 1 0, 4 1, 2 – 0, 1 3, 0 1, 4 1,1 – 10 0, 0 60 ,9 5, 5 66 ,4 17 09 И кк ин чи 32 ,6 2, 8 0, 2 1,1 53 ,1 2, 9 0, 1 1, 6 – – 3, 1 1, 5 0, 9 0, 1 10 0, 0 61 ,8 5, 6 67 ,4 18 31 Ўр та ча 35 ,8 1, 5 0, 1 1, 8 50 ,8 3, 0 – 1, 3 – 0, 2 2, 5 1, 8 0, 9 0, 3 10 0, 0 58 ,8 5, 5 64 ,2 18 36 Тў рт ин чи 36 ,2 2, 3 – 2, 6 49 ,4 2, 6 – 1, 8 0, 2 0, 1 2, 2 1, 7 0, 7 0, 1 10 0, 0 59 ,1 4, 7 63 ,8 18 24 Эн г ю қо ри 37 ,2 1, 7 – 4, 2 43 ,1 1, 8 – 4, 5 0, 5 0, 2 2, 3 1, 9 2, 1 0, 5 10 0, 0 56 ,0 6, 8 62 ,8 17 31 Уй х ўж ал иг и бо ш ли ғи ни нг о на т ил ис и Ўз бе к 34 ,6 2, 3 0, 2 2, 2 50 ,2 2, 8 0, 1 1, 8 0, 1 0, 1 2, 6 1, 7 1,1 0, 2 10 0, 0 59 ,9 5, 5 65 ,4 76 05 Ру с 37 ,0 1, 7 – 9, 4 31 ,2 2, 7 – 10 ,6 – 0, 7 1,1 2, 5 2, 0 1,1 10 0, 0 56 ,3 6, 7 63 ,0 22 9 Қо ра қа лп оқ 37 ,0 0, 4 – – 57 ,0 0, 3 – 0, 2 – – 4, 8 – 0, 4 – 10 0, 0 57 ,8 5, 2 63 ,0 16 9 То ж ик 38 ,7 1, 2 – 1, 2 47 ,0 2, 3 0, 4 2, 3 – – 2, 6 2, 2 2, 2 – 10 0, 0 54 ,3 7, 0 61 ,3 60 2 Қи р ғи з (3 8, 8) (– ) (– ) (– ) (5 5, 6) (– ) (– ) (– ) (– ) (– ) (– ) (5 ,6 ) (– ) (– ) 10 0, 0 (5 5, 6) (5 ,6 ) (6 1, 2) 29 Бо ш қа т ил 37 ,3 0, 8 – 3, 2 50 ,3 2, 6 – 2, 2 0, 2 – 2, 7 – 0, 1 0, 5 10 0, 0 59 ,3 3, 4 62 ,7 29 6 Ж ам и 35 ,1 2, 1 0, 1 2, 3 49 ,7 2, 7 0, 1 2, 1 0, 1 0, 1 2, 6 1, 7 1,1 0, 2 10 0, 0 59 ,3 5, 6 64 ,9 89 29 * И нд ик ат ор 2 1 М И КТ ; И нд ик ат ор 1 9C М РМ ** 6 т а «м аъ лу м от с тр ан да рт ла ри га м ос б ўл м аг ан » Та ққ ос ла нм аг ан ҳ ол ат ла р кў рс ат ил м аг ан ( ) 2 5– 49 т ақ қо сл ан м аг ан в аз ия тл ар га а со сл ан га н ра қа м ла р 110 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 30 Жадвали: Контрацепциядан фойдаланиш зарурати Турмуш қурган ёки эркак билан яшаётган лекин оила режалаштириш учун контроцепциядан фойдаланиш заруратига эга бўлган ёши 15–49 гача бўлган аёллар фоизи ва, контрацепциядаги эҳтиёжлари қониқтирилган аёллар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Контрацепция усулларини ҳозирда қўллаётган* Контрацепциядан фойдаланиш зарурати Турмуш қурган ёки эркак билан яшяётган аёллар сони Контрацепция- даги қониқти-ри- лган эҳтиёжлар фоизи*** Контрацеп- цияда эҳтиёжи бўлган, турмуш қурган ёки эркак билан яшяётган Туғиш орасидаги вақтни узарти- риш учун Болалар сонини чеклаш учун Жами** Минтақа Ғарбий 63,3 4,6 3,4 8,0 983 88,8 700 Марказий 64,7 3,5 3,9 7,4 1934 89,7 1394 Жанубий 56,4 6,1 4,3 10,3 1595 84,5 1064 Марказий-Шарқий 64,8 3,4 4,5 7,9 1265 89,1 921 Шарқий 70,9 2,3 3,8 6,2 2617 92,0 2017 Тошкент ш. 65,1 2,8 6,3 9,0 535 87,8 397 Яшаш жойи Шаҳар 62,9 3,4 5,9 9,3 2728 87,2 1968 Қишлоқ 65,8 3,8 3,4 7,1 6202 90,2 4525 Ёши 15–19 22,0 9,0 0,9 9,8 144 (69,1) 46 20–24 48,4 8,7 1,3 10,0 1438 82,8 840 25–29 68,2 5,9 3,2 9,1 1813 88,2 1403 30–34 72,7 3,5 3,8 7,3 1569 90,8 1255 35–39 77,1 1,2 4,8 6,0 1399 92,8 1162 40–44 73,8 0,5 5,9 6,5 1342 91,9 1078 45–49 51,0 0,2 6,9 7,1 1224 87,8 710 Маълумот**** Тугалланмаган ўрта 59,5 5,2 3,4 8,6 1032 87,4 703 Тугалланган ўрта 66,7 3,0 4,0 7,0 4716 90,5 3474 Ўрта махсус 63,7 4,4 4,3 8,7 2388 88,0 1728 Олий 65,0 3,7 5,3 9,0 788 87,9 583 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 66,7 4,5 4,0 8,5 1727 88,7 1299 Иккинчи 65,9 3,7 3,4 7,0 1816 90,3 1324 Ўртача 65,7 3,6 3,4 6,9 1854 90,5 1347 Тўртинчи 62,9 3,1 3,7 6,8 1810 90,3 1260 Энг юқори 63,4 3,5 6,3 9,9 1723 86,5 1263 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 65,4 3,7 3,9 7,6 7605 89,6 5549 Рус 63,0 1,9 9,5 11,4 229 84,6 171 Қорақалпоқ 63,0 6,3 2,1 8,4 169 88,3 120 Тожик 61,3 3,5 5,7 9,2 602 87,0 424 Қирғиз (61,2) (–) (–) (–) 29 (*) 18 Бошқа тил 62,7 3,5 5,3 8,8 296 87,7 212 Жами 64,9 3,7 4,1 7,8 8929 89,3 6493 * МИКТ Индикатор 21; МРМ Индикатор 19C ** МИКТ Индикатор 98 *** МИКТ Индикатор 99 **** 5 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» Таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган ( ) 25–49 таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар (*) Таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар 25 тадан кам Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 111 31 Жадвал: Туғишгача тиббий кузатув хизматларини кўрсатувчи ташкилот Ҳомиладорлик жараёнида туғишгача тиббий кузатув хизматларини кўрсатувчи ходимларнинг, тадқиқот бошланишидан икки йил аввал фарзан кўрган ёши 15–49 аёллар фоизи ҳисобидан тақсимланиши, Ўзбекистон, 2006 Ҳомиладорлик жараёнида тиббий кузатув хизматларини кўрсатувчи шахс Ҳомиладор- лик жараё- нида тиббий кузатув хиз- матларидан фоидалан- маган Жами Ҳар қандай тажрибали ходимлар- нинг* Икки йил аввал фар- занд кўрган аёллар сониШифокор Ҳамшира/Доя Доя ёрдам- чиси Қариндош/ Дўстлар Минтақа Ғарбий 98,2 0,8 – 0,8 0,2 100,0 99,0 236 Марказий 98,4 0,2 – – 1,4 100,0 98,6 446 Жанубий 95,4 2,4 0,8 – 1,4 100,0 98,6 427 Марказий-Шарқий 91,0 7,8 0,4 – 0,9 100,0 99,1 303 Шарқий 97,1 2,1 0,4 – 0,5 100,0 99,5 544 Тошкент ш. 99,3 0,2 0,0 – 0,5 100,0 99,5 115 Яшаш жойи Шаҳар 97,4 1,7 0,0 – 0,9 100,0 99,1 591 Қишлоқ 96,0 2,6 0,4 0,1 0,9 100,0 99,0 1480 Ёши** 15–19 (94,2) (1,6) (2,8) (1,4) (–) 100,0 (98,6) 45 20–24 97,0 2,3 – 0,1 0,6 100,0 99,3 782 25–29 96,9 1,9 0,1 0,1 1,0 100,0 98,9 752 30–34 94,8 3,5 0,9 – 0,9 100,0 99,1 347 35–39 94,7 1,5 0,9 – 2,9 100,0 97,1 115 40–44 96,3 3,7 – – – 100,0 100,0 29 Маълумот*** Тугалланмаган ўрта 95,9 2,0 0,4 – 1,8 100,0 98,2 334 Тугалланган ўрта 96,0 2,3 0,2 0,2 1,3 100,0 98,6 975 Ўрта махсус 97,1 2,3 0,5 – 0,1 100,0 99,9 608 Олий 96,7 3,3 – – – 100,0 100,0 154 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 96,5 1,1 0,5 – 2,0 100,0 98,0 433 Иккинчи 94,1 3,6 0,5 0,1 1,7 100,0 98,2 416 Ўртача 97,4 2,0 0,3 0,3 – 100,0 99,7 427 Тўртинчи 98,1 1,9 – – – 100,0 100,0 423 Энг юқори 95,6 3,3 0,3 – 0,8 100,0 99,2 373 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 96,4 2,3 0,3 0,1 0,9 100,0 99,0 1765 Рус 97,0 3,0 – – – 100,0 100,0 35 Қорақалпоқ 97,3 1,6 – – 1,1 100,0 98,9 38 Тожик 96,4 2,0 0,8 – 0,8 100,0 99,2 154 Бошқа тил 94,8 4,1 – – 1,1 100,0 98,9 79 Жами 96,4 2,3 0,3 0,1 0,9 100,0 99,0 2072 * МИКТ Индикатор 20 ( ) 25–49 Таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар ** «45–49» ёш гуруҳида 1 таққосланмаган вазиятга асосланган ҳолат кўрсатилмаган *** 2 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган 11� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 32 Жадвал: Туғишгача тиббий кузатув Ҳомиладорлик жараёнида туғишгача тиббий кузатув хизматларидан фоидаланувчи хомиадор аёллар фоизи, тадқиқот бошланишидан икки йил аввал фарзанд кўрган ёши 15–49 аёллар фоизи ҳисобидан тақсимланиши ва туғишгача тиббий кузатув доирасида махсус хизматлардан фоидаланучи аёллар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Ҳомиладорлик даврида тиббий кузатув хизматла- ридан бир ва ундан Ҳомиладор аёллар фоизи, шунингдек: Тадқиқот бошлани-шидан икки йил ав- вал фарзанд кўрган Аёллар сони Таҳлил учун қон топширганлар Қон босимини ўлчатганлар Сийдигини тахлил учун топширганлар Вазнини ўлча- ганлар Минтақа Ғарбий 99,8 97,8 97,8 97,3 95,1 236 Марказий 98,6 97,3 97,3 97,3 92,3 446 Жанубий 98,6 95,5 96,0 95,2 78,6 427 Марказий-Шарқий 99,1 98,1 98,2 98,5 92,0 303 Шарқий 99,5 99,1 99,1 99,1 91,3 544 Тошкент ш. 99,5 99,5 98,7 99,5 97,7 115 Яшаш жойи Шаҳар 99,1 97,8 98,1 97,7 94,6 591 Қишлоқ 99,1 97,6 97,6 97,6 87,9 1480 Ёши** 15–19 (100,0) (93,1) (93,1) (91,8) (89,9) 45 20–24 99,4 97,8 97,8 97,8 89,3 782 25–29 99,0 97,7 97,9 97,6 89,6 752 30–34 99,1 98,4 98,2 98,4 91,4 347 35–39 97,1 96,7 96,7 96,1 90,9 115 40–44 (100,0) (97,1) (97,1) (97,1) (83,6) 29 Маълумот*** Тугалланмаган ўрта 98,2 94,9 95,4 95,1 85,9 334 Тугалланган ўрта 98,7 97,3 97,5 97,2 87,8 975 Ўрта махсус 99,9 99,3 99,0 99,2 93,5 608 Олий 100,0 99,5 99,5 99,5 95,8 154 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 98,0 95,8 96,7 95,9 84,3 433 Иккинчи 98,3 96,3 96,1 96,2 84,4 416 Ўртача 100,0 98,7 99,0 98,5 90,8 427 Тўртинчи 100,0 98,9 98,5 98,6 93,6 423 Энг юқори 99,2 98,9 98,5 98,9 96,7 373 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 99,1 97,6 97,7 97,6 89,5 1765 Рус 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 35 Қорақалпоқ 98,9 94,3 95,9 91,2 94,4 38 Тожик 99,2 98,4 97,6 98,4 85,1 154 Бошқа тил 98,9 98,2 98,2 98,2 98,2 79 Жами 99,1 97,7 97,7 97,6 89,8 2072 * МИКТ Индикатор 44 ( ) 25–49 таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар ** «45–49» ёш гуруҳида 1 таққосланмаган вазиятга асосланган ҳолат кўрсатилмаган *** 2 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 11� 33 Жадвал: Туғишга тиббий ёрдам кўрсатиш Тадқиқот ўтказишдан аввал охирги икки йил давомида бола туққан 15–49 ёшли аёлларнинг туғиш вақтида тиббий ёрдам берган тиббий ходимлар тури бўйича тақсимланиш фоизи, Ўзбекистан, 2006 Туғишни қабул қилган шахс Жами Ҳар қандай малакали ходимлар* Ҳар қандай малакали ходимлар** Охирги икки йил ичида туққан аёллар сониШифокор Ҳамшира/доя Доя ёрдамчиси Қариндошлар/ дўстлар Минтақа Ғарбий 94,5 4,8 - 0,8 100,0 99,2 98,5 236 Марказий 97,9 1,8 0,3 – 100,0 100,0 97,6 446 Жанубий 95,2 3,8 1,0 – 100,0 100,0 92,8 427 Марказий- Шарқий 86,8 12,9 0,2 – 100,0 100,0 99,6 303 Шарқий 96,8 3,2 – – 100,0 100,0 98,5 544 Тошкент ш. 99,5 0,5 – – 100,0 100,0 99,7 115 Яшаш жойи Шаҳар 97,2 2,6 0,1 – 100,0 100,0 98,4 591 Қишлоқ 94,3 5,2 0,4 0,1 100,0 99,9 96,9 1480 Ёши*** 15–19 (92,2) (2,0) (4,4) (1,4) 100,0 (98,6) (93,8) 45 20–24 95,0 5,0 – 0,1 100,0 99,9 98,5 782 25–29 95,5 4,2 0,2 0,1 100,0 99,9 96,7 752 30–34 95,1 4,3 0,6 – 100,0 100,0 98,6 347 35–39 95,3 3,8 0,9 – 100,0 100,0 92,3 115 40–44 (93,0) (7,0) (–) (–) 100,0 (100,0) (92,7) 29 Маълумот**** Тугалланмаган ўрта 94,2 4,8 1,0 – 100,0 100,0 97,6 334 Тугалланган ўрта 94,8 4,7 0,3 0,2 100,0 99,8 96,7 975 Ўрта махсус 96,2 3,8 – – 100,0 100,0 97,8 608 Олий 95,0 5,0 – – 100,0 100,0 98,5 154 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 94,5 4,6 1,0 – 100,0 100,0 94,9 433 Иккинчи 96,2 3,7 – 0,1 100,0 99,9 96,7 416 Ўртача 94,0 5,4 0,3 0,3 100,0 99,7 98,5 427 Тўртинчи 94,9 5,1 – – 100,0 100,0 99,3 423 Энг юқори 96,3 3,5 0,2 0,0 100,0 100,0 97,5 373 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 95,0 4,6 0,2 0,1 100,0 99,9 97,2 1765 Рус 96,3 3,7 – – 100,0 100,0 96,3 35 Қорақалпоқ 100,0 – – – 100,0 100,0 98,6 38 Тожик 97,3 1,4 1,3 – 100,0 100,0 96,9 154 Бошқа тил 90,9 9,1 – – 100,0 100,0 100,0 79 Жами 95,1 4,5 0,3 0,1 100,0 99,9 97,3 2072 * МИКТ Индикатор 4; МРМ Индикатор 17 ** МИКТ Индикатор 5 *** «45–49 ёшлилар гуруҳидаги 1та таққосланмаган ҳодиса кўрсатилмаган» **** 6 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган ( ) 25-49 Таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар 11� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 34 Жадвал: Ой-куни тўлиқ ўтган ҳомиладорлик Асосий хусусиятлар бўйича тирик туғилганлар, сунъий аборт, бола тушиши, ва ўлик туғилганлар билан якунланган ҳомиладорлик фоизи, Ўзбекистон, 2006 Тирик туғилганлар Сунъий аборт Бола тушиши Ўлик туғилганлар Жами Ҳомиладорлар сони Минтақа Ғарбий 85,5 8,5 5,1 1,0 100,0 3455 Марказий 78,7 16,3 4,2 0,9 100,0 7608 Жанубий 84,9 10,5 4,1 0,5 100,0 6366 Марказий-Шарқий 82,6 12,1 4,5 0,7 100,0 4650 Шарқий 84,3 10,5 4,8 0,5 100,0 9147 Тошкент ш. 64,3 27,3 7,4 1,0 100,0 2128 Яшаш жойи Шаҳар 75,7 18,2 5,2 0,8 100,0 10203 Қишлоқ 84,4 10,6 4,4 0,6 100,0 23152 Онанинг маълумоти* Тугалланмаган ўрта 82,4 11,9 4,8 0,9 100,0 3466 Тугалланган ўрта 83,4 11,5 4,3 0,7 100,0 18651 Ўрта махсус 80,0 14,3 5,1 0,6 100,0 8245 Олий 75,2 18,7 5,5 0,5 100,0 2974 Ёши 15–19 88,4 4,3 7,3 – 100,0 57 20–24 88,2 5,4 5,8 0,5 100,0 1745 25–29 86,3 7,8 5,1 0,8 100,0 4686 30–34 81,0 13,6 4,8 0,6 100,0 5895 35–39 80,6 14,9 3,9 0,6 100,0 6234 40–44 80,4 14,4 4,5 0,7 100,0 7185 45–49 80,2 14,3 4,7 0,8 100,0 7554 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 86,7 8,5 4,3 0,5 100,0 6890 Иккинчи 84,5 10,8 4,0 0,8 100,0 6818 Ўртача 83,3 11,3 4,8 0,6 100,0 6666 Тўртинчи 82,5 12,5 4,4 0,6 100,0 6340 Энг юқори 71,6 21,7 5,8 0,9 100,0 6641 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 82,5 12,2 4,6 0,7 100,0 28453 Рус 54,1 39,6 5,4 0,9 100,0 1052 Қорақалпоқ 94,2 2,9 2,6 0,3 100,0 561 Тожик 80,1 13,3 5,8 0,9 100,0 2182 Қирғиз 85,3 8,8 5,9 – 100,0 85 Бошқа тил 86,1 9,3 4,0 0,6 100,0 1022 Жами 81,7 12,9 4,7 0,7 100,0 33355 * 18 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 11� 35 Жадвал: Оналар ўлими коэффиценти Оналар ўлимининг хавфи ва оналикка боғлиқ сабабларга кўра ҳаётдан кўз юмган опа-сингиллар қисми, Ўзбекистон, 2006 Катта ёшдаги респон- дентлар сони 15 ёшга кирган опа- сингиллар сони 15 ёшга кирган опа- сингиллар сони (қайта кўриб чиқилган) 15 ёшдан ўтиб хаётдан кўз юмган опа- сингиллар Оналар ўлими Мувофиқ- лаштириш омили Хавф остида- ги опасингил- лар сони Оналар ўлимининг хавфи Оналик билан боғлиқ сабабларга кўра ҳаётдан кўз юмган опа-сингил- лар қисми Респондентнинг ёши 15–19 6286 8495 20751 29 1 0,107 2220 0,001 4,4 20–24 5506 10304 25171 45 1 0,206 5185 0,000 3,2 25–29 4514 10689 26110 67 3 0,343 8956 0,000 4,8 30–34 3751 10246 10246 124 7 0,503 5154 0,001 5,5 35–39 3169 9073 9073 118 5 0,664 6025 0,001 4,1 40–44 3093 8834 8834 152 8 0,802 7085 0,001 5,3 45–49 2929 8155 8155 162 7 0,900 7340 0,001 4,4 50–54 2122 5235 5235 219 7 0,958 5015 0,001 3,4 55–59 1525 3318 3318 218 4 0,986 3272 0,001 2,0 60+ 3509 5321 5321 1113 12 1,000 5321 0,002 1,1 Жами 36405 79670 122214 2248 57 – 55572 0,001 2,5 Оналар ўлимининг даражаси* — 28 * МИКТ Индикатор 3; МРМ Индикатор 16 11� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 36 Жадвал: Таълим олишда оила кўмаги Таълим олишда ва мактабга тайёрлашга боғлиқ тадбирларда уй хўжалиги аъзоларининг иштирок этиши, ёши 0–59 ой болалар ҳисоби фоизида, Ўзбекистон, 2006 Ёши 0–59 ойлик болалар фоизи Ёши 0–59 ойлик болалар сони Таълим олишда ва мактабга тайёрлаш- га боғлиқ тўрт ва ундан кўп тадбир- ларда уй хўжалиги аъзоларининг иштирок этиши* Уй хўжалиги аъзоларининг томонидан ташкил этилган болалар билан мактабга тайёрлашга боғлиқ тадбирларнинг ўртача сони Таълим олишда ва мактабга тайёрлаш- га боғлиқ бир ва ундан ортиқ тад- бирларда отанинг иштирок этиши** Оталар томонидан ташкил этилган болалар билан мак- табга тайёрлашга боғлиқ тадбирлар- нинг ўртача сони Уй хўжалигида биологик отасиз яшайдилар Жинси Эркак 71,9 4,4 48,8 0,9 3,8 2527 Аёл 70,8 4,4 45,0 0,8 4,9 2459 Минтақа Ғарбий 64,9 4,2 17,3 0,2 3,8 564 Марказий 59,0 4,0 48,9 0,7 3,6 1085 Жанубий 63,3 4,1 44,9 0,5 2,7 1057 Марказий-Шарқий 78,4 4,6 58,2 1,4 6,7 688 Шарқий 85,1 5,0 56,1 1,1 4,0 1325 Тошкент ш. 80,0 4,7 34,4 1,0 10,7 267 Яшаш жойи Шаҳар 75,1 4,6 45,1 0,9 7,1 1432 Қишлоқ 69,8 4,4 47,6 0,8 3,2 3554 Ёши 0–23 ойлик 46,7 3,5 38,8 0,7 4,0 2087 24–59 ойлик 89,1 5,1 52,7 1,0 4,6 2899 Онанинг маълумоти*** Тугалланмаган ўрта 68,4 4,3 44,8 0,8 6,8 778 Тугалланган ўрта 70,3 4,4 47,9 0,8 3,2 2438 Ўрта махсус 73,4 4,5 45,6 0,9 5,2 1394 Олий 76,0 4,7 49,7 1,0 2,7 369 Отанинг маълумоти**** Тугалланмаган ўрта 66,7 4,3 44,6 0,8 қб 505 Тугалланган ўрта 70,1 4,4 49,2 0,8 қб 2052 Ўрта махсус 72,2 4,5 43,0 0,8 қб 1747 Олий 75,8 4,7 52,3 1,0 қб 671 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 63,8 4,2 51,1 0,8 2,7 1139 Иккинчи 71,7 4,5 47,2 0,9 4,0 993 Ўртача 71,6 4,4 43,1 0,7 3,8 983 Тўртинчи 73,8 4,5 46,1 0,8 4,0 1003 Энг юқори 77,7 4,7 46,2 1,0 7,8 868 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 70,9 4,4 48,2 0,8 3,9 4316 Рус 82,2 5,0 37,4 1,1 29,8 84 Қорақалпоқ 67,4 4,3 19,0 0,3 2,6 87 Тожик 72,7 4,4 41,8 0,6 3,0 322 Бошқа тил 76,7 4,6 43,6 0,9 6,1 177 Жами 71,3 4,4 46,9 0,8 4,3 4986 * Индикатор 46 МИКТ ** Индикатор 47 МИКТ *** 6 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган **** 10 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 11� 37 Жадвал: Ўқув материаллари Уй хўжалигида яшовчи ва ўқув материалларига эга бўлган, ёши 0–59 ойлик болалар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Уй хўжалигида яшовчи болалар, ва: Боланинг китоблари: Боланинг ўйинчоқлари: 3 ва ундан ортиқ ўйинчоқ- лар*** 0–59 ёшдаги болалар сони 3 ва ундан ортиқ бо- лалар учун мўлжал- ланмаган китоблар* Болалар учун мўлжал- ланмаган кито- бларнинг ўртача сони 3 ва ундан ортиқ болалар учун мўл- жалланган китоблар** Болалар учун мўл- жалланган кито- бларнинг ўртача сони Рўзғор буюмлари Уйдан ташқарида топилган буюмлар ва матери- аллар Ясама ўйинчоқ- лар Дўкондан сотиб олинган ўйинчоқ- лар Ўйинчоқ- лар хақида хеч нима айтилма- ган Жинс Эркак 78,5 10 42,2 2 29,4 45,8 39,6 90,9 4,1 32,2 2527 Аёл 77,0 9 42,7 2 36,7 37,8 39,4 91,2 3,6 32,5 2459 Минтақа Ғарбий 58,7 5 18,9 0 24,2 48,2 47,5 86,7 4,3 27,3 564 Марказий 83,7 9 47,0 2 27,6 35,7 26,6 91,2 1,6 24,1 1085 Жанубий 72,7 6 21,1 1 35,0 55,6 58,7 90,5 3,3 46,7 1057 Марказий-Шарқий 84,9 10 55,8 3 26,2 30,5 38,8 93,6 4,4 25,3 688 Шарқий 80,9 9 54,8 3 42,9 40,6 35,3 91,7 5,5 34,8 1325 Тошкент ш. 80,0 10 62,6 4 34,8 34,0 22,3 92,1 4,9 25,9 267 Яшаш жойи Шаҳар 75,9 10 48,8 2 32,6 35,8 36,9 92,3 3,8 28,8 1432 Қишлоқ 78,5 8 39,9 2 33,2 44,2 40,6 90,5 3,8 33,8 3554 Ёши 0–23 ойлик 75,1 9 38,5 2 26,3 22,1 27,6 86,4 8,8 18,3 2087 24–59 ойлик 79,7 10 45,3 2 37,9 56,0 48,1 94,4 0,3 42,4 2899 Онанинг маълумоти**** Тугалланмаган ўрта 72,7 6 37,6 2 37,6 44,7 38,4 88,9 4,1 35,4 778 Тугалланган ўрта 77,1 8 37,4 2 32,0 42,5 40,0 90,9 3,7 31,8 2438 Ўрта махсус 78,8 10 47,5 2 32,6 38,8 39,0 92,2 4,0 31,7 1394 Олий 88,8 10 67,1 5 31,7 42,1 40,2 91,7 3,6 31,3 369 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 74,1 6 31,7 1 33,6 48,4 46,2 88,3 4,3 37,5 1139 Иккинчи 75,8 7 36,4 2 33,9 42,0 39,6 90,3 4,7 32,8 993 Ўртача 78,9 10 42,6 2 30,5 39,6 39,2 91,8 4,2 29,1 983 Тўртинчи 78,9 10 46,5 2 33,8 42,1 38,3 92,0 2,5 32,8 1003 Энг юқори 82,3 10 58,6 3 33,3 35,4 32,3 93,4 3,4 28,2 868 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 78,7 10 42,8 2 33,5 43,0 39,3 91,1 3,9 33,1 4316 Рус 87,4 10 78,0 10 42,2 40,8 21,6 89,2 6,4 32,2 84 Қорақалпоқ 34,3 0 12,3 0 26,2 36,6 70,8 85,7 3,6 30,3 87 Тожик 80,1 10 43,6 2 27,9 29,3 28,5 93,1 3,3 25,7 322 Бошқа тил 67,9 10 28,7 1 30,2 39,0 56,9 90,0 1,9 28,1 177 Жами 77,8 10 42,5 2 33,0 41,8 39,5 91,0 3,8 32,3 4986 * Индикатор 49 МИКТ ** Индикатор 48 МИКТ *** Индикатор 50 МИКТ **** 6 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган 11� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 38 Жадвал: Мактабгача ёшда бўлган болалар таълими Ташкиллаштирилган мактабгача бўлган таълим дастурларида қатнашган ёши 36–59 ойлик бўлган болалар фоизи, ва мактабгача бўлган таълим муассасаларида таълим олган биринчи синф болалари фоизи, Ўзбекистон, 2006 Ёши 36-59 ой, мактабгача бўлган таълим муассасисида таълим олган болалар фоизи* Ёши 36-59 ой болалар сони Мактабгача бўлган таълим муас- сасаларида аввалги йил таълим олган биринчи синф болалари фоизи** Биринчи синфга бораётган болалар сони Жинси Эркак 20,1 994 29,4 434 Аёл 19,3 951 24,1 375 Минтақа Ғарбий 16,2 219 36,6 88 Марказий 20,4 418 19,1 176 Жанубий 6,7 432 14,9 148 Марказий-Шарқий 22,8 259 14,6 132 Шарқий 23,5 514 35,7 211 Тошкент ш. 52,6 103 66,3 53 Яшаш жойи Шаҳар 35,2 561 33,4 272 Қишлоқ 13,5 1384 23,6 537 Бола ёши 36–47 ойлик 18,4 1010 қб қб 48–59 ойлик 21,2 936 қб қб 6 ёшли қб қб 33,6 101 7 ёшли қб қб 26,0 708 Онанинг маълумоти*** Тугалланмаган ўрта 12,8 296 25,1 93 Тугалланган ўрта 11,2 993 23,3 407 Ўрта махсус 32,1 504 29,2 220 Олий 48,2 146 40,1 88 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 5,3 485 20,1 170 Иккинчи 12,7 394 22,9 154 Ўртача 17,5 371 26,4 168 Тўртинчи 24,5 357 24,8 158 Энг юқори 45,9 338 40,7 158 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 18,8 1721 25,8 688 Рус 50,2 35 (54,1) 16 Тожик 23,4 92 (34,7) 56 Бошқа тил 21,7 96 24,9 48 Жами 19,7 1945 26,9 809 * МИКТ Индикатор 52 ** МИКТ Индикатор 53 ** 3 та «маълумот стандартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолат кўрсатилмаган ( ) 25–49 таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 11� 39 Жадвал: Бошланғич мактабга кириш Бошланғич мактабга кириш ёшидаги болалар, биринчи синф ва ундан юқори синф болалар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Бошланғич мактабга қабул ёшидаги болалар, бирин- чи синф ва ундан юқори синф болалар фоизи* Бошланғич мактабга қабул ёшидаги болалар фоизи Жинси Эркак 89,1 1101 Аёл 88,6 958 Минтақа Ғарбий 89,2 233 Марказий 87,1 453 Жанубий 85,6 418 Марказий-Шарқий 89,3 346 Шарқий 91,6 483 Тошкент ш. 93,7 126 Яшаш жойи Шаҳар 91,8 657 Қишлоқ 87,5 1402 Бола ёши** 7 ёшли 79,0 1054 8 ёшли 99,2 1005 Онанинг маълумоти** Тугалланмаган ўрта 85,9 241 Тугалланган ўрта 87,7 1090 Ўрта махсус 90,7 521 Олий 93,8 207 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 83,7 456 Иккинчи 88,3 431 Ўртача 91,2 399 Тўртинчи 89,9 385 Энг юқори 92,1 388 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 88,7 1762 Рус 92,1 42 Қорақалпоқ 89,4 38 Тожик 88,6 130 Бошқа тил 91,2 87 Жами 88,9 2059 * Индикатор 54 МИКТ ** 1 та «маълумот стандартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолат кўрсатилмаган 1�0 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 40 Жадвал: Бошланғич ўқув юртларига ўқишга қатнаш коэффициенти Бошланғич ёки ўрта мактабга қатнайдиган бошланғич мактаб ёшидаги** болалар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Эркак жинси Аёл жинси Жами Қатнашнинг соф коэффициенти Болалар сони Қатнашнинг соф коэффициенти Болалар сони Қатнашнинг соф коэффициенти* Болалар сони Минтақа Ғарбий 95.1 285 95.9 286 95.5 571 Марказий 95.3 625 95.2 639 95.2 1264 Жанубий 95.3 607 94.3 545 94.8 1152 Марказий-Шарқий 94.2 443 97.1 417 95.6 860 Шарқий 97.8 755 96.4 662 97.1 1417 Тошкент ш. 97.2 162 97.7 149 97.5 311 Яшаш жойи Шаҳар 96.6 867 96.9 809 96.8 1676 Қишлоқ 95.5 2010 95.3 1889 95.4 3899 Ёши** 7 ёшли 79.2 561 78.8 493 79.0 1054 8 ёшли 99.4 540 99.0 465 99.2 1005 9 ёшли 100.0 549 100.0 519 100.0 1069 10 ёшли 100.0 635 99.8 620 99.9 1255 11 ёшли 100.0 592 99.7 600 99.8 1193 Онанинг маълумоти*** Тугалланмаган ўрта 93.7 296 93.3 227 93.5 523 Тугалланган ўрта 95.9 1596 95.2 1485 95.6 3081 Ўрта махсус 96.5 716 96.5 699 96.5 1414 Олий 96.1 270 99.1 286 97.7 555 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 94.2 680 94.7 651 94.4 1331 Иккинчи 96.2 626 95.3 560 95.8 1186 Ўртача 97.6 506 94.8 501 96.2 1007 Тўртинчи 96.0 528 96.4 495 96.2 1023 Энг юқори 95.8 537 98.4 491 97.0 1028 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 96.0 2502 95.8 2358 95.9 4860 Рус 95.0 65 100.0 38 96.8 104 Қорақалпоқ 92.5 40 98.0 51 95.6 91 Тожик 94.1 169 95.8 162 94.9 332 Бошқа тил 97.4 101 94.2 87 95.9 188 Жами 95.8 2877 95.8 2697 95.8 5575 * МИКТ Индикатор 55; МРМ Индикатор 6 ** Ўзбекистонда бошланғич мактабга 7 ёшидан борилади. *** 2 та «маълумот стандартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолат кўрсатилмаган Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�1 41 Жадвал: Ўрта ўқув юртларига ўқишга қатнаш соф коэффициенти Ўрта мактабга ва олий ўқув юртларига қатнаш ёшидаги болалар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Эркак жинси Аёл жинси Жами Қатнашнинг соф коэффициенти Болалар сони Қатнашнинг соф коэффициенти Болалар сони Қатнашнинг соф коэффициенти* Болалар сони Минтақа Ғарбий 94,9 398 93,2 443 94,0 842 Марказий 93,5 875 92,9 842 93,2 1717 Жанубий 95,1 763 91,6 778 93,3 1541 Марказий-Шарқий 93,6 540 88,6 554 91,1 1094 Шарқий 94,3 1058 92,2 1034 93,3 2092 Тошкент ш. 94,6 208 95,3 197 94,9 405 Яшаш жойи Шаҳар 93,0 1078 89,4 1084 91,2 2162 Қишлоқ 94,7 2764 93,0 2764 93,9 5528 Ёши 12 ёшли 96,1 673 95,8 649 96,0 1322 13 ёшли 99,4 596 98,9 602 99,2 1197 14 ёшли 99,6 696 99,5 740 99,5 1436 15 ёшли 97,1 641 96,6 645 96,8 1286 16 ёшли 91,1 635 84,8 562 88,2 1197 17 ёшли 81,1 601 75,0 651 77,9 1252 Онанинг маълумоти** Тугалланмаган ўрта 91,6 328 82,5 337 87,0 665 Тугалланган ўрта 93,8 2171 92,7 2091 93,3 4262 Ўрта махсус 94,6 966 92,2 1058 93,3 2023 Олий 97,9 373 96,4 357 97,2 731 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 94,4 828 93,1 839 93,8 1666 Иккинчи 94,2 841 92,0 815 93,1 1655 Ўртача 93,8 754 92,2 792 93,0 1546 Тўртинчи 95,3 744 89,7 740 92,5 1484 Энг юқори 93,4 676 92,9 663 93,2 1339 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 94,9 3281 92,5 3283 93,7 6564 Рус 91,9 79 92,8 92 92,4 171 Қорақалпоқ 93,6 84 96,9 99 95,4 183 Тожик 88,6 258 85,4 221 87,1 479 Бошқа тил 91,2 140 88,1 152 89,6 293 Жами 94,2 3842 92,0 3848 93,1 7690 * Индикатор 56 МИКТ ** 7 та «маълумот стандартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолат кўрсатилмаган 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 42 Жадвал: Бошланғич мактабга қатновчи ўрта мактаб ёшидаги болалар Ўрта мактаб ёшида бўлган, лекин бошланғич мактабга қатнаётган болалар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Эркак жинси Аёл жинси Жами Қатнашнинг соф коэффициенти Болалар сони Қатнашнинг соф коэффициенти Болалар сони Қатнашнинг соф коэффициенти Болалар сони Минтақа Ғарбий 0,9 670 1,0 735 0,9 1405 Марказий 0,3 633 0,3 602 0,3 1235 Жанубий 1,0 702 1,3 719 1,1 1421 Марказий-Шарқий 0,5 613 0,6 628 0,6 1241 Шарқий 0,8 595 0,2 588 0,5 1183 Тошкент ш. – 466 – 431 – 897 Яшаш жойи Шаҳар 0,3 1401 0,4 1387 0,4 2788 Қишлоқ 0,8 2278 0,7 2316 0,8 4594 Ёши** 12 ёшли 3,6 635 3,6 644 3,6 1279 13 ёшли – 553 – 586 – 1139 14 ёшли – 671 – 700 – 1371 15 ёшли – 620 – 610 – 1230 16 ёшли – 611 – 532 – 1143 17 ёшли – 589 – 631 – 1220 Онанинг маълумоти* Тугалланмаган ўрта 1,5 325 0,9 336 1,2 661 Тугалланган ўрта 0,9 1894 0,6 1874 0,8 3768 Ўрта махсус 0,1 1027 0,5 1105 0,3 2132 Олий – 430 0,5 383 0,2 813 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 1,1 645 1,2 667 1,1 1312 Иккинчи 0,7 680 0,3 679 0,5 1359 Ўртача 0,6 681 0,8 724 0,7 1405 Тўртинчи 0,8 735 0,7 739 0,7 1474 Энг юқори 0,1 938 0,2 894 0,2 1832 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 0,6 3030 0,6 3030 0,6 6060 Рус – 113 – 124 – 237 Қорақалпоқ 0,7 148 1,2 169 0,9 317 Тожик 0,5 210 0,5 190 0,5 400 Бошқа тил 1,7 178 1,1 190 1,4 368 Жами 0,6 3679 0,6 3703 0,6 7382 * 7 та «маълумот стандартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолат кўрсатилмаган Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� 43 Жадвал: 5–синфгача ўқиган болалар Бошланғич мактабга қабул қилиниб,5 синфгача ўқиган болалар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Ўтган йили биринчи синфда ўқиб хозирда ик- кинчи синфда ўқиётган болалар фоизи Ўтган йили иккинчи синфда ўқиб хозирда учинчи синфда ўқиётган болалар фоизи Ўтган йили учинчи син- фда ўқиб хозирда тўр- тинчи синфда ўқиётган болалар фоизи Ўтган йили тўртинчи синфда ўқиб хозирд бе- шинчи синфда ўқиётган болалар фоизи Барча биринчи синфга қабул қилинганлардан бешинчи синфгача ўқиган болалар фоизи* Жинси Эркак 99,7 100,0 100,0 100,0 99,7 Аёл 99,6 99,9 99,8 100,0 99,4 Минтақа Ғарбий 100,0 99,7 100,0 100,0 99,7 Марказий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Жанубий 99,5 100,0 100,0 100,0 99,5 Марказий-Шарқий 99,6 100,0 99,5 100,0 99,0 Шарқий 99,2 100,0 100,0 100,0 99,2 Тошкент ш. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Яшаш жойи Шаҳар 99,8 99,9 100,0 100,0 99,7 Қишлоқ 99,5 100,0 99,9 100,0 99,4 Онанинг маълумоти** Тугалланмаган ўрта 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Тугалланган ўрта 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9 Ўрта махсус 98,8 100,0 99,7 100,0 98,5 Олий 100,0 99,7 100,0 100,0 99,7 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Иккинчи 99,5 100,0 100,0 100,0 99,5 Ўртача 100,0 99,8 99,6 100,0 99,4 Тўртинчи 98,8 100,0 100,0 100,0 98,8 Энг юқори 99,6 100,0 100,0 100,0 99,6 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 99,6 100,0 99,9 100,0 99,4 Рус 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Қорақалпоқ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Тожик 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Бошқа тил 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Жами 99,6 100,0 99,9 100,0 99,5 * МИКТ Индикатор 57; МРМ Индикатор 7 ** 16 та «маълумот стандартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолат кўрсатилмаган 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 44 Жадвал: Бошланғич мактабни тамомлаш ва ўрта мактабга ўтиш Бошланғич мактабни тамомлаган тугатиш ва ўрта мактабга ўтганлар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Бошланғич мактабни тамомла- ганлар фоизи* Бошланғич мактабни тамомлаш ёшидаги болалар сони Ўрта мактабга ўтганлар фоизи** Ўтган йилда бошланғич мактабнинг охирги синфига қатнаган болалар сони Жинси Эркак 97,4 592 100,0 587 Аёл 95,9 600 99,9 601 Минтақа Ғарбий 98,5 111 99,6 119 Марказий 95,9 283 100,0 270 Жанубий 93,9 234 100,0 241 Марказий-Шарқий 98,5 171 100,0 185 Шарқий 97,8 330 100,0 309 Тошкент ш. 95,4 64 100,0 66 Яшаш жойи Шаҳар 98,6 343 100,0 326 Қишлоқ 95,8 849 99,9 862 Онанинг маълумоти*** Тугалланмаган ўрта 100,0 93 99,5 88 Тугалланган ўрта 96,0 675 100,0 661 Ўрта махсус 97,1 305 100,0 313 Олий 96,4 118 100,0 125 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 95,5 290 99,8 279 Иккинчи 95,8 262 100,0 254 Ўртача 97,5 217 100,0 216 Тўртинчи 97,3 213 100,0 236 Энг юқори 97,7 210 100,0 204 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 96,6 1039 100,0 1034 Рус 97,3 23 (100,0) 26 Қорақалпоқ (100,0) 14 (100,0) 17 Тожик 94,1 77 100,0 71 Бошқа тил 100,0 39 99,4 40 Жами 96,6 1193 100,0 1189 * Индикатор 59 МИКТ; Индикатор 7b МРМ ** Индикатор 58 МИКТ *** 1 та «маълумот стандартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолат кўрсатилмаган ( ) 25-49 таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� 45 Жадвал: Таълим олишда жинслар тенгҳуқуқлиги Бошланғич мактабга қатнайдиган қиз болалар ва ўғил болалар нисбати ҳамда ўрта мактабга қатнайдиган қиз болалар ва ўғил болалар нисбати, Ўзбекистон, 2006 Бошланғич мак- табга қатнашнинг соф коэффициенти (NAR), қиз болалар Бошланғич мак- табга қатнашнинг соф коэффициенти (NAR), ўғил болалар NAR бошланғич мактаб учун жинс- лар тенгҳуқуқлиги индекси (GPI)* Ўрта мактабга қатнашнинг соф ко- эффициенти (NAR), қиз болалар Ўрта мактабга қатнашнинг соф ко- эффициенти (NAR), ўғил болалар NAR ўрта мактаб учун жинслар тенгҳуқуқлиги индекси (GPI)* Жинси Эркак қб 95,8 қб қб 94,2 қб Аёл 95,8 қб қб 92,0 қб қб Минтақа Ғарбий 95,9 95,1 1,01 93,2 94,9 0,98 Марказий 95,2 95,3 1,00 92,9 93,5 0,99 Жанубий 94,3 95,3 0,99 91,6 95,1 0,96 Марказий-Шарқий 97,1 94,2 1,03 88,6 93,6 0,95 Шарқий 96,4 97,8 0,99 92,2 94,3 0,98 Тошкент ш. 97,7 97,2 1,01 95,3 94,6 1,01 Яшаш жойи Шаҳар 96,9 96,6 1,00 89,4 93,0 0,96 Қишлоқ 95,3 95,5 1,00 93,0 94,7 0,98 Онанинг маълумоти** Тугалланмаган ўрта 93,3 93,7 1,00 82,5 91,6 0,90 Тугалланган ўрта 95,2 95,9 0,99 92,7 93,8 0,99 Ўрта махсус 96,5 96,5 1,00 92,2 94,6 0,97 Олий 99,1 96,1 1,03 96,4 97,9 0,98 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 94,7 94,2 1,01 93,1 94,4 0,99 Иккинчи 95,3 96,2 0,99 92,0 94,2 0,98 Ўртача 94,8 97,6 0,97 92,2 93,8 0,98 Тўртинчи 96,4 96,0 1,00 89,7 95,3 0,94 Энг юқори 98,4 95,8 1,03 92,9 93,4 1,00 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 95,8 96,0 1,00 92,5 94,9 0,97 Рус 100,0 95,0 1,05 92,8 91,9 1,01 Қорақалпоқ 98,0 92,5 1,06 96,9 93,6 1,03 Тожик 95,8 94,1 1,02 85,4 88,6 0,96 Бошқа тил 82,7 98,6 0,84 90,0 95,3 0,95 Жами 95,8 95,8 1,00 92,0 94,2 0,98 * Индикатор 61 МИКТ; Индикатор 9 МРМ ** 16 та «маълумот стандартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолат кўрсатилмаган 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 46 Жадвал: Туғилишни рўйхатга олиш Туғилиши рўйхатга олинган ёки олинмаган 0–59 ойлик болаларнинг тақсимланиш фоизи, Ўзбекистон, 2006 Туғилиши рўйхатга олинган* 0–59 ойлик болалар сони Жинси Эркак 99,8 2527 Аёл 100,0 2459 Минтақа Ғарбий 100,0 564 Марказий 100,0 1085 Жанубий 99,9 1057 Марказий-Шарқий 99,9 688 Шарқий 99,8 1325 Тошкент ш. 100,0 267 Яшаш жойи Шаҳар 100,0 1432 Қишлоқ 99,9 3554 Ёши 0–11 ойлик 99,9 1009 12–23 ойлик 99,9 1078 24–35 ойлик 100,0 954 36–47 ойлик 100,0 1010 48–59 ойлик 99,8 936 Онанинг маълумоти** Тугалланмаган ўрта 99,7 778 Тугалланган ўрта 99,9 2438 Ўрта махсус 100,0 1394 Олий 100,0 369 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 99,9 1139 Иккинчи 100,0 993 Ўртача 99,8 983 Тўртинчи 99,9 1003 Энг юқори 100,0 868 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 99,9 4316 Рус 100,0 84 Қорақалпоқ 100,0 87 Тожик 100,0 322 Бошқа тил 100,0 177 Жами 99,9 4986 * МИКТ Индикатор 62 ** 6 та «маълумот стандартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолат кўрсатилмаган Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� 47 Жадвал: Болалар меҳнати Иш турига кўра меҳнатга жалб қилинган ёши 5–14 гача бўлган болалар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Уй хўжалигидан ташқарида бўлган иш Ҳафтасига 28 соат ва ундан кўп бўлган уй меҳнати Оилавий бизнесга ишлаш Жами болалар меҳнати* Ёши 5-14 болалар сониҲақ тўланадиган меҳнат Ҳақ тўланмайдиган меҳнат Жинси Эркак 0,1 1,7 – 0,6 2,0 5867 Аёл 0,1 1,6 0,0 0,5 1,9 5747 Минтақа Ғарбий 0,4 1,0 – 0,3 1,4 1241 Марказий – 1,1 0,1 0,2 1,3 2642 Жанубий 0,1 3,0 – 0,5 3,2 2334 Марказий-Шарқий – 0,3 – 0,8 1,0 1728 Шарқий – 0,3 – 0,2 0,5 3045 Тошкент ш. 0,2 10,7 – 4,2 11,2 624 Яшаш жойи Шаҳар 0,1 2,9 – 1,2 3,2 3369 Қишлоқ 0,1 1,1 0,0 0,3 1,4 8245 Ёши 5–11 ёш 0,1 2,5 – 0,9 2,8 7660 12–14 ёш 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 3955 Мактабнинг иштироки Ҳа 0,1 1,8 0,0 0,7 2,2 9765 Йўқ – 0,8 – 0,1 0,8 1849 Онанинг маълумоти** Тугалланмаган ўрта – 2,2 – 0,4 2,2 1140 Тугалланган ўрта 0,1 1,4 – 0,6 1,7 6394 Ўрта махсус 0,1 1,5 – 0,5 1,8 2943 Олий 0,1 2,9 0,2 0,9 3,6 1127 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 0,0 1,0 – 0,3 1,1 2697 Иккинчи – 1,4 – 0,2 1,6 2482 Ўртача 0,1 1,1 – 0,3 1,4 2254 Тўртинчи 0,1 1,1 0,1 0,9 1,7 2113 Энг юқори 0,1 3,9 – 1,4 4,3 2069 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 0,1 1,7 – 0,6 2,0 10060 Рус – 2,7 – 0,4 2,7 225 Қорақалпоқ 0,2 1,2 – 0,8 1,9 217 Тожик 0,1 1,1 0,3 0,1 1,5 711 Бошқа тил 0,1 1,8 0,0 0,7 2,4 402 Жами 0,1 1,6 0,0 0,6 2,0 11614 * МИКТ Индикатор 71 ** 9 та «маълумот стандартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолат кўрсатилмаган 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 48 Жадвал: Ўқиётган ишчилар ва ишлаётган ўқувчилар Ёши 5–14 бўлган ўқиётган ишчилар ва ишлаётган ўқувчилар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Болалар меҳнатида банд болалар фоизи Мактабга бо- раётган болалар сони Ёши 5-14 болалар сони Ишлаётган ва мактабга бо- раёган болалар фоизи* Ёши 5-14 да бўл- ган ишлаётган болалар сони Мактабга бораё- ган ва ишлаётган болалар фоизи** Ёши 5–14 да бўлган ўқиётган болалар сони Жинси Эркак 2,0 84,3 5867 95,3 119 2,3 4946 Аёл 1,9 83,8 5747 91,1 108 2,0 4819 Минтақа Ғарбий 1,4 80,9 1241 (*) 18 1,7 1004 Марказий 1,3 83,3 2642 (85,4) 33 1,3 2200 Жанубий 3,2 82,9 2334 91,5 75 3,5 1936 Марказий-Шарқий 1,0 82,6 1728 (*) 17 1,1 1427 Шарқий 0,5 86,2 3045 100,0 15 0,6 2625 Тошкент ш. 11,2 91,8 624 96,7 70 11,8 572 Яшаш жойи Шаҳар 3,2 87,8 3369 96,4 108 3,5 2959 Қишлоқ 1,4 82,5 8245 90,5 119 1,6 6806 Ёши 5–11 ёш 2,8 76,1 7660 93,0 216 3,4 5830 12–14 ёш 0,3 99,5 3955 (*) 11 0,3 3935 Онанинг маълумоти*** Тугалланмаган ўрта 2,2 76,7 1140 (90,4) 25 2,6 874 Тугалланган ўрта 1,7 83,9 6394 91,9 110 1,9 5363 Ўрта махсус 1,8 84,6 2943 92,9 52 1,9 2490 Олий 3,6 91,3 1127 (99,5) 40 3,9 1029 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 1,1 80,3 2697 (96,2) 31 1,4 2166 Иккинчи 1,6 82,4 2482 (88,9) 39 1,7 2046 Ўртача 1,4 82,9 2254 (83,8) 32 1,4 1868 Тўртинчи 1,7 86,9 2113 (96,6) 37 1,9 1836 Энг юқори 4,3 89,4 2069 96,3 89 4,6 1850 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 2,0 83,9 10060 92,9 197 2,2 8445 Рус 2,7 90,8 225 (*) 6 2,9 204 Қорақалпоқ 1,9 81,4 217 (*) 4 2,3 177 Тожик 1,5 84,9 711 (*) 11 1,8 603 Бошқа тил 2,4 83,6 402 (*) 10 2,6 336 Жами 2,0 84,1 11614 93,3 227 2,2 9765 * Индикатор 72 МИКТ ** Индикатор 73 МИКТ ** 9 та «маълумот стандартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолат кўрсатилмаган Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� 49 Жадвал: Эрта турмуш қуриш Тўлиқ 15 ёшга тўлмай туриб эрга теккан/эркак киши билан иттифоқ қурган 15–49 ёшли аёллар фоизи, тўлиқ 18 ёшга тўлмай туриб эрга теккан/эркак киши билан иттифоқ қурган 20–49 ёшли аёллар фоизи, ҳамда турмуш қурган/эркак киши билан иттифоқ қурган 15–19 ёшли аёллар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Тўлиқ 15 ёшга тўлмай туриб эрга теккан аёллар улуши* 15–49 ёшли аёллар сони Тўлиқ 18 ёшга тўлмай туриб эрга теккан аёллар улуши* 20–49 ёшли аёллар сони Эрга теккан/эр- как киши билан иттифоқ тузган 15–19 ёшли аёл- лар улуши** 15–19 ёшли аёллар сони Эрга теккан/эр- как киши билан иттифоқ тузган 15–49 ёшдаги аёллар улуши Минтақа Ғарбий 0,2 1554 12,8 1213 6,1 342 983 Марказий 0,3 2915 11,4 2295 5,9 620 1934 Жанубий 0,6 2554 13,1 1998 3,6 556 1595 Марказий-Шарқий 0,4 2015 11,6 1559 6,0 457 1265 Шарқий 0,1 3995 14,1 3194 3,8 801 2617 Тошкент ш. 0,4 885 9,5 732 6,0 153 535 Яшаш жойи Шаҳар 0,5 4360 12,6 3529 5,8 831 2728 Қишлоқ 0,2 9559 12,5 7462 4,6 2097 6202 Ёши 15–19 ёшли 0,1 2929 қб қб 4,9 2929 144 20–24 ёшли 0,3 2634 7,2 2634 қб қб 1438 25–29 ёшли 0,5 2121 15,7 2121 қб қб 1813 30–34 ёшли 0,5 1754 15,1 1754 қб қб 1569 35–39 ёшли 0,3 1563 9,9 1563 қб қб 1399 40–44 ёшли 0,2 1514 13,1 1514 қб қб 1342 45–49 ёшли 0,6 1405 16,9 1405 қб қб 1224 Маълумот*** Тугалланмаган ўрта 0,5 2827 22,1 1303 2,7 1524 1032 Тугалланган ўрта 0,3 6448 15,3 5580 7,0 869 4716 Ўрта махсус 0,2 3503 6,7 3015 8,6 488 2388 Олий – 1135 3,2 1087 1,0 47 788 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 0,4 2621 13,8 2056 2,6 565 1727 Иккинчи 0,3 2803 13,1 2191 3,5 612 1816 Ўртача 0,2 2880 13,8 2243 6,3 637 1854 Тўртинчи 0,3 2832 11,5 2228 6,4 605 1810 Энг юқори 0,4 2782 10,6 2272 5,7 510 1723 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 0,2 11757 12,4 9251 4,7 2506 7605 Рус 0,6 461 13,4 395 8,0 66 229 Қорақалпоқ 0,4 287 6,4 216 4,8 71 169 Тожик 0,8 880 16,3 701 5,5 178 602 Қирғиз – 47 – 36 (*) 12 29 Бошқа тил 0,9 487 11,8 392 7,6 96 296 Жами 0,3 13919 12,5 10990 4,9 2929 8929 * МИКТ Индикатор 67 ** МИКТ Индикатор 68 *** 6 та «маълумот стандартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолат кўрсатилмаган (*) Таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар 25 тадан кам 1�0 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 50 Ж ад в ал : Б о ла ла р н о ги р о н ли ги О на ё ки в ас ий ла р то м он ид ан н ог ир он ли к ту ри к ўр са ти лг ан ч ек ла нг ан қ об ил ия тл и 2– 9 ёш га ча б ўл га н бо ла ла р ф ои зи , Ў зб ек ис то н, 2 00 6 Н ог ир он ли к ту ри к ўр са ти лг ан қ об ли ят ла ри ч ек ла нг ан 2 –9 ё ш га ча б ўл га н бо ла ла р ф ои зи Ёш и 2– 9 га ча бў лг ан в а би т- та қ об ил ия ти че кл ан га н бо ла ла р ф ои зи * Ёш и 2– 9 да бў лг ан б ол а- ла р со ни 3- 9 ёш ли Ёш и 3- 9 да бў лг ан б ол а- ла р со н 2 ёш ли 2 ёш ли б ол а- ла р со ни Ўт ир иш , т у- ри ш в а ю ри ш им ко ни тл ар и че кл ан га н Ку н па йт ид а ёк и ке чк и па йт к ўр иш қи йи нл аш ув и Эш ит иш қо би ли ят иг а хо с С ав во ла рн и ту ш ун иш га қи йн ал иш Ю ри ш в а қў л би ла н ҳа ра ка тл а- ни ш га ё ки оё қ- қў л би ла н қи йи нч ил ик би ла н ха ра ка т қи ли ш га х ос қи йи нч ил ик - ла р То м ир т ор ти - ш иб , ҳ уш ин и йў қо ти ш Ун ин г ёш и- да ги б ош қа бо ла ла р қи ла ол ад иг ан на рс ал ар ни ўр га на ол м ай ди Га пи ра о лм ай - ди ё ки г ап ин и ту ш ун иб бў лм ай ди А қл ий ри во ж ла ни ш - да н ор қа да қо лг ан га ё ки ф ик р ю ри та ол м ай ди га нг а ўх ш ай ди Тў ғр и бў лм а- га н га пи ри ш Би ро нт а бу ю м ни а йт а ол м ай ди М ин та қа Ға рб ий 1, 0 0, 7 0, 4 0, 5 0, 5 0, 4 0, 4 0, 7 0, 2 3, 4 91 8 1, 3 81 3 2, 5 10 5 М ар ка зи й 0, 3 0, 2 0, 3 0, 5 0, 4 0, 5 0, 4 0, 4 0, 4 1, 7 17 88 3, 7 15 78 3, 3 21 0 Ж ан уб ий 0, 3 0, 1 0, 3 0, 6 0, 1 0, 9 0, 2 0, 7 0, 2 1, 8 16 85 0, 5 14 77 2, 2 20 7 М ар ка зи й- Ш ар қи й 0, 4 0, 2 0, 3 0, 4 0, 6 0, 8 0, 4 0, 7 0, 4 2, 0 12 34 1, 2 10 98 6, 3 13 6 Ш ар қи й 0, 5 0, 1 0, 1 0, 2 – 0, 2 0, 2 1,1 0, 2 2, 0 21 18 0, 8 18 21 1, 8 29 8 То ш ке нт ш . 0, 3 0, 0 0, 2 0, 3 0, 1 0, 3 0, 1 0, 8 0, 1 1, 3 44 3 0, 1 39 3 1,1 50 Яш аш ж ой и Ш аҳ ар 0, 7 0, 5 0, 6 0, 7 0, 4 0, 7 0, 5 1, 0 0, 7 3, 0 23 99 3, 0 21 19 2, 7 28 0 Қи ш ло қ 0, 3 0, 1 0, 1 0, 3 0, 2 0, 4 0, 2 0, 6 0, 1 1, 6 57 87 0, 8 50 61 2, 9 72 6 Бо ла ё ш и 2– 4 ёш ли 0, 5 0, 1 0, 2 0, 6 0, 4 0, 7 0, 5 1,1 0, 4 2, 6 29 73 2, 01 19 67 2, 92 10 06 5– 6 ёш ли 0, 4 0, 1 0, 1 0, 2 0, 1 0, 3 0, 3 0, 4 0, 2 1, 5 20 85 1, 4 20 85 қб 0 7– 9 ёш ли 0, 4 0, 4 0, 4 0, 4 0, 2 0, 6 0, 1 0, 6 0, 2 1, 7 31 27 1,1 31 27 қб 0 О на ни нг м аъ лу м от и* * Ту га лл ан м аг ан ўр та 0, 2 0, 2 – 0, 2 0, 3 0, 2 0, 2 1, 0 0, 1 1, 8 10 57 2, 7 89 8 3, 2 16 0 Ту га лл ан га н ўр та 0, 4 0, 2 0, 2 0, 4 0, 3 0, 6 0, 4 0, 7 0, 3 2, 0 42 61 0, 9 37 68 3, 3 49 3 Ўр та м ах су с 0, 6 0, 4 0, 6 0, 6 0, 2 0, 6 0, 2 0, 8 0, 3 2, 1 21 64 1, 8 18 79 2, 5 28 5 О ли й 0, 5 0, 1 0, 1 0, 4 0, 2 0, 2 0, 4 0, 3 0, 6 1, 7 69 5 1, 7 62 6 0, 0 68 Ту рм уш ф ар ов он ли ги и нд ек си ни нг к ви нт ил и Эн г па ст 0, 3 0, 0 0, 1 0, 2 0, 1 0, 6 0, 3 0, 3 0, 0 1, 4 19 72 1, 2 17 26 3, 7 24 7 И кк ин чи 0, 5 0, 3 0, 1 0, 3 0, 1 0, 5 0, 2 0, 7 0, 1 1, 8 17 19 1, 5 15 24 1, 2 19 5 Ўр та ча 0, 6 0, 1 0, 2 0, 5 0, 6 0, 2 0, 5 0, 7 0, 5 2, 0 15 60 0, 8 13 77 5, 6 18 3 Тў рт ин чи 0, 3 0, 3 0, 4 0, 3 0, 3 0, 6 0, 2 1, 3 0, 3 2, 3 14 98 1, 3 12 74 2, 5 22 4 Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�1 Н ог ир он ли к ту ри к ўр са ти лг ан қ об ли ят ла ри ч ек ла нг ан 2 –9 ё ш га ча б ўл га н бо ла ла р ф ои зи Ёш и 2– 9 га ча бў лг ан в а би т- та қ об ил ия ти че кл ан га н бо ла ла р ф ои зи * Ёш и 2– 9 да бў лг ан б ол а- ла р со ни 3- 9 ёш ли Ёш и 3- 9 да бў лг ан б ол а- ла р со н 2 ёш ли 2 ёш ли б ол а- ла р со ни Ўт ир иш , т у- ри ш в а ю ри ш им ко ни тл ар и че кл ан га н Ку н па йт ид а ёк и ке чк и па йт к ўр иш қи йи нл аш ув и Эш ит иш қо би ли ят иг а хо с С ав во ла рн и ту ш ун иш га қи йн ал иш Ю ри ш в а қў л би ла н ҳа ра ка тл а- ни ш га ё ки оё қ- қў л би ла н қи йи нч ил ик би ла н ха ра ка т қи ли ш га х ос қи йи нч ил ик - ла р То м ир т ор ти - ш иб , ҳ уш ин и йў қо ти ш Ун ин г ёш и- да ги б ош қа бо ла ла р қи ла ол ад иг ан на рс ал ар ни ўр га на ол м ай ди Га пи ра о лм ай - ди ё ки г ап ин и ту ш ун иб бў лм ай ди А қл ий ри во ж ла ни ш - да н ор қа да қо лг ан га ё ки ф ик р ю ри та ол м ай ди га нг а Тў ғр и бў лм а- га н га пи ри ш Би ро нт а бу ю м а йт а ол м ай ди Эн г ю қо ри 0, 6 0, 4 0, 5 0, 7 0, 3 0, 7 0, 3 0, 9 0, 6 2, 5 14 36 2, 5 12 79 0, 9 15 7 Уй х ўж ал иг и бо ш ли ғи ни нг о на т ил ис и Ўз бе к 0, 5 0, 2 0, 2 0, 4 0, 2 0, 6 0, 3 0, 7 0, 2 2, 0 71 18 1, 5 62 44 3, 0 87 4 Ру с 0, 6 1, 7 1, 7 0, 8 – 0, 8 – 2, 9 0, 8 4, 3 15 3 1, 5 13 8 (* ) 15 Қо ра қа лп оқ 0, 3 0, 3 1, 9 0, 4 1, 0 – – – – 3, 7 14 2 1, 2 12 5 (– ) 16 То ж ик 0, 1 – 0, 3 0, 5 0, 4 0, 5 0, 3 0, 3 0, 5 1, 3 48 4 1, 3 41 4 1, 5 70 Бо ш қа т ил 0, 6 0, 6 0, 3 0, 2 – – – 0, 2 0, 6 1, 8 28 9 0, 8 25 9 (3 ,6 ) 31 Ж ам и 0, 4 0, 2 0, 2 0, 4 0, 3 0, 5 0, 3 0, 7 0, 3 2, 0 81 85 1, 4 71 79 2, 9 10 06 * И нд ик ат ор 1 01 М И КТ ** Ё ш и 2– 9д а бў лг ан б ол ал ар у чу н 7 та « м аъ лу м от с та нд ар тл ар иг а м ос б ўл м аг ан » та ққ ос ла нм аг ан ҳ ол ат к ўр са ти лм аг ан ( ) 2 5– 49 т ақ қо сл ан м аг ан в аз ия тл ар га а со сл ан га н ра қа м ла р (* ) Т ақ қо сл ан м аг ан в аз ия тл ар га а со сл ан га н ра қа м ла р 25 т ад ан к ам 1 3– 4 ёш ли б ол ал ар га а со сл ан га н ф ои з 2 Ф ақ ат 2 ё ш ли б ол ал ар га а со сл ан га н ф ои з 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 51 Жадвал: ОИВ юқиши профилактикаси тўғрисида билимлар мавжудлиги ОИВ юқишининг олдини олишнинг асосий усулларини билувчи 15–49 ёшдаги аёллар фоизи, Ўзбекистон, 2006 ОИТС ҳақида эшитганлар Касаллик юқишини қуйидаги усуллар билан олди- ни олиш мумкинлигини билувчи аёллар фоизи: Учала усулни билади Камида битта усулни билади Биронта ҳам усулни билмайди Аёллар сони Фақатгина бит- та касалланма- ган ишончли шерикка эга бўлиш Ҳар бир жинсий алоқада пре- зервативдан фоёдаланиш Жинсий алоқадан ўзини тийиш Минтақа Ғарбий 92,4 59,8 42,9 52,4 32,9 66,4 33,6 1554 Марказий 96,8 81,1 72,6 65,4 50,7 89,5 10,5 2915 Жанубий 96,3 66,4 52,6 61,9 31,7 85,0 15,0 2554 Марказий-Шарқий 99,2 88,6 80,9 72,5 63,8 94,3 5,7 2015 Шарқий 96,1 81,8 70,8 72,7 59,7 88,4 11,6 3995 Тошкент ш. 98,3 59,6 57,5 54,6 35,0 78,3 21,7 885 Яшаш жойи Шаҳар 96,8 74,3 66,3 63,2 47,9 84,5 15,5 4360 Қишлоқ 96,3 76,7 64,9 66,9 49,1 86,4 13,6 9559 Ёши 15–19 ёшли 94,0 64,6 52,8 58,7 38,2 77,7 22,3 2929 20–24 ёшли 96,7 75,9 65,8 64,9 47,7 86,0 14,0 2634 25–29 ёшли 97,2 78,1 68,1 67,3 50,9 88,2 11,8 2121 30–34 ёшли 97,2 80,9 69,6 68,3 52,3 89,0 11,0 1754 35–39 ёшли 96,9 80,6 71,1 69,0 54,4 88,7 11,3 1563 40–44 ёшли 98,1 80,8 71,3 68,7 54,1 88,6 11,4 1514 45–49 ёшли 96,9 79,6 68,4 69,7 52,6 88,2 11,8 1405 Маълумот* Тугалланмаган ўрта 92,9 64,9 54,2 56,4 38,0 77,1 22,9 2827 Тугалланган ўрта 96,4 78,1 66,4 67,7 50,1 87,5 12,5 6448 Ўрта махсус 98,4 79,1 69,7 68,3 52,5 88,1 11,9 3503 Олий 99,6 81,4 73,9 70,1 56,0 90,6 9,4 1135 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 95,4 71,5 62,9 62,9 44,5 83,4 16,6 2621 Иккинчи 94,4 74,6 62,5 64,0 46,9 83,6 16,4 2803 Ўртача 97,1 79,3 65,6 68,9 51,3 87,4 12,6 2880 Тўртинчи 97,1 78,6 67,5 68,3 51,5 88,2 11,8 2832 Энг юқори 98,1 75,1 68,1 64,3 49,0 85,9 14,1 2782 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 96,7 76,2 65,3 66,0 48,6 86,5 13,5 11757 Рус 99,5 82,4 76,1 68,4 54,5 91,5 8,5 461 Қорақалпоқ 87,3 42,9 33,4 40,6 28,9 47,6 52,4 287 Тожик 95,4 80,3 71,2 69,5 53,0 88,7 11,3 880 Қирғиз (96,6) (92,2) (75,8) (69,1) (62,3) (92,2) (7,8) 47 Бошқа тил 95,5 71,9 63,3 64,0 49,3 80,0 20,0 487 Жами 96,4 75,9 65,3 65,7 48,7 85,8 14,2 13919 * 6 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган ( ) 25–49 таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� 52 Жадвал: ОИВ/ОИТС ҳақида нотўғри фикрларни аниқлаш ОИВ/ОИТС ҳақида нотўғри фикрларни тўғри аниқловчи 15–49 ёшдаги аёллар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Қуйидагиларни билувчи аёллар фоизи: Иккита кенг тарқалган нотўғри фикрни рад этадилар ва кўринишидан соғлом одам касалланган бўлиши мумкинлигини биладилар Қуйидагиларни билувчи аёллар фоизи: Аёллар сони ОИВ қуйидагича юқиши мумкин эмас: Кўринишидан соғлом одам касалланган бўлиши мумкин 3-Вариант: ОИВ умумий овқат орқали юқмайди 4-Вариант: ОИВ умумий шприц орқали юқиши мумкин 1-Вариант: Ғайриоддий кучлар билан 2-Вариант: Чивин чақиши орқали Минтақа Ғарбий 86,0 83,2 56,1 50,3 79,2 90,7 1554 Марказий 87,4 72,0 77,4 55,1 67,3 92,3 2915 Жанубий 73,6 54,2 68,4 33,1 47,9 91,7 2554 Марказий-Шарқий 89,2 74,8 82,7 62,4 78,1 94,5 2015 Шарқий 81,9 67,7 66,6 46,1 67,0 93,9 3995 Тошкент ш. 85,8 58,7 74,1 42,8 66,4 94,4 885 Яшаш жойи Шаҳар 85,0 68,7 71,4 49,4 70,1 93,3 4360 Қишлоқ 82,5 68,1 70,6 47,7 64,8 92,7 9559 Ёши 15–19 ёшли 80,2 67,6 67,8 45,1 62,4 90,7 2929 20–24 ёшли 84,7 69,6 70,8 49,0 67,2 92,8 2634 25–29 ёшли 84,0 68,9 73,8 50,8 67,3 93,2 2121 30–34 ёшли 83,8 68,8 73,0 49,4 68,9 93,8 1754 35–39 ёшли 83,9 66,6 71,6 46,7 65,8 94,0 1563 40–44 ёшли 85,1 68,0 71,6 49,8 69,0 94,6 1514 45–49 ёшли 82,9 68,2 68,5 47,8 67,5 93,3 1405 Маълумот* Тугалланмаган ўрта 77,4 64,7 64,6 42,4 59,5 88,6 2827 Тугалланган ўрта 81,9 67,2 69,4 46,2 64,6 92,8 6448 Ўрта махсус 87,9 72,0 75,4 53,7 71,9 95,2 3503 Олий 91,5 72,0 80,3 57,5 77,9 97,1 1135 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 76,5 63,6 68,1 43,1 58,6 91,7 2621 Иккинчи 81,1 66,3 64,3 43,2 62,6 90,9 2803 Ўртача 83,2 70,8 71,9 50,0 68,0 93,8 2880 Тўртинчи 86,5 71,9 73,5 52,1 70,5 93,4 2832 Энг юқори 88,7 68,6 76,2 52,2 72,2 94,6 2782 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 83,2 67,5 70,9 47,6 65,6 93,1 11757 Рус 88,9 71,5 82,6 55,7 79,8 95,8 461 Қорақалпоқ 73,9 74,7 51,6 41,9 67,8 85,6 287 Тожик 82,8 71,4 72,6 53,0 66,1 91,8 880 Қирғиз (89,5) (76,8) (74,5) (63,7) (76,9) (91,3) 47 Бошқа тил 85,7 74,5 66,9 49,0 74,2 91,9 487 Жами 83,3 68,3 70,8 48,2 66,5 92,9 13919 * 6 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган ( ) 25–49 таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 53 Жадвал: ОИВ/ОИТС юқиши тўғрисида ҳар томонлама билимлар мавжудлиги ОИВ/ОИТС юқиши ҳақида ҳар томонлама билимларга эга 15–49 ёшдаги аёллар фоизи, Ўзбекистон, 2006 ОИВ юқишининг олдини олиш- нинг 2 усулини биладилар ОИВ юқиши ҳақидаги 3 та нотўғри фикрни тўғри аниқлайдилар Ҳар томонлама билимларга эга (олдини олишнинг 2 усу- лини ва 3 та нотўғри фикрни аниқлайдилар)* Аёллар сони Минтақа Ғарбий 39,0 50,3 25,3 1554 Марказий 66,6 55,1 42,0 2915 Жанубий 42,0 33,1 17,5 2554 Марказий-Шарқий 76,9 62,4 54,0 2015 Шарқий 67,4 46,1 38,8 3995 Тошкент ш. 47,2 42,8 24,4 885 Яшаш жойи Шаҳар 60,1 49,4 36,6 4360 Қишлоқ 59,2 47,7 34,8 9559 Ёши 15–19 ёшли 46,4 45,1 27,2 2929 20–24 ёшли 59,7 49,0 35,3 2634 15–24 ёшли 52,7 47,0 31,0* 5562 25–29 ёшли 61,2 50,8 38,7 2121 30–34 ёшли 64,5 49,4 38,8 1754 35–39 ёшли 65,7 46,7 36,5 1563 40–44 ёшли 66,2 49,8 39,5 1514 45–49 ёшли 63,4 47,8 37,4 1405 Маълумот** Тугалланмаган ўрта 48,3 42,4 27,7 2827 Тугалланган ўрта 60,4 46,2 34,2 6448 Ўрта махсус 64,0 53,7 40,6 3503 Олий 68,2 57,5 44,5 1135 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 55,2 43,1 31,2 2621 Иккинчи 57,2 43,2 31,2 2803 Ўртача 61,3 50,0 37,4 2880 Тўртинчи 61,4 52,1 38,2 2832 Энг юқори 61,9 52,2 38,4 2782 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 59,3 47,6 34,9 11757 Рус 70,7 55,7 42,6 461 Қорақалпоқ 29,9 41,9 17,6 287 Тожик 66,2 53,0 42,7 880 Қирғиз (75,8) (63,7) (53,7) 47 Бошқа тил 57,6 49,0 34,1 487 Жами 59,5 48,2 35,3 13919 * Индикатор 82 МИКТ; Индикатор 19b МРМ ** 6 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган ( ) 25–49 таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� 54 Жадвал: ОИВнинг онадан болага юқиши ҳақидаги билимлар мавжудлиги ОИВнинг онадан болага юқиши усулларини тўғри аниқловчи 15–49 ёшдаги аёллар фоизи, Ўзбекистон, 2006 ОИТС онадан болага юқиши мумкинлигини биладилар ОИТС қуйидаги усуллар орқали юқишини билувчи аёллар фози: Ҳеч қайси усулни билмайди Аёллар сониҲомиладорлик пайтида Туғишда Кўкрак сути орқали Учала усул* Минтақа Ғарбий 90,2 90,0 80,4 82,8 77,5 2,2 1554 Марказий 89,5 87,3 79,8 72,5 68,6 7,2 2915 Жанубий 92,7 90,0 81,0 85,0 75,3 3,6 2554 Марказий-Шарқий 96,3 93,7 87,0 87,6 79,4 2,9 2015 Шарқий 92,4 91,2 79,2 83,0 73,1 3,7 3995 Тошкент ш. 88,7 85,7 80,3 68,9 64,2 9,6 885 Яшаш жойи Шаҳар 92,4 90,7 84,4 80,2 74,9 4,5 4360 Қишлоқ 91,7 89,8 79,4 81,3 72,7 4,5 9559 Ёши 15–19 ёшли 85,0 82,6 72,6 74,2 66,4 8,9 2929 20–24 ёшли 92,1 90,4 78,6 80,3 71,0 4,6 2634 25–29 ёшли 93,7 92,0 82,6 83,2 75,0 3,4 2121 30–34 ёшли 94,8 93,4 84,5 83,1 76,2 2,4 1754 35–39 ёшли 94,2 92,4 85,6 83,3 77,1 2,7 1563 40–44 ёшли 95,0 93,3 86,5 85,6 78,8 3,0 1514 45–49 ёшли 93,8 91,8 84,9 82,3 76,3 3,1 1405 Маълумот** Тугалланмаган ўрта 85,4 83,0 74,3 74,9 68,0 7,5 2827 Тугалланган ўрта 91,9 90,1 80,2 81,4 73,3 4,5 6448 Ўрта махсус 95,7 94,0 85,3 84,6 77,0 2,7 3503 Олий 97,2 95,2 88,5 82,3 75,8 2,4 1135 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 88,4 86,1 76,5 77,8 69,3 7,0 2621 Иккинчи 90,0 88,4 77,4 79,4 70,8 4,4 2803 Ўртача 93,7 92,1 83,1 85,0 77,5 3,4 2880 Тўртинчи 94,0 92,0 82,9 83,6 76,1 3,1 2832 Энг юқори 93,3 91,2 84,7 78,5 72,8 4,8 2782 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 92,0 90,1 80,4 81,3 73,3 4,6 11757 Рус 94,1 91,7 86,9 70,6 66,7 5,4 461 Қорақалпоқ 86,6 85,7 83,0 77,4 75,0 0,7 287 Тожик 90,3 88,8 80,5 79,9 73,0 5,1 880 Қирғиз (93,2) (93,2) (82,3) (86,6) (75,6) (3,4) 47 Бошқа тил 93,1 91,7 88,0 85,0 80,8 2,5 487 Жами 91,9 90,0 81,0 80,9 73,4 4,5 13919 * Индикатор 89 МИКТ ** 6 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган ( ) 25–49 таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 55 Жадвал: ОИВ/ОИТС билан касалланган одамларга муносабат ОИВ ҳақида эшитган ва ОИВ/ОИТС билан касалланган одамларга таҳқирловчи муносабат кўрсатвучи 15–49 ёшдаги аёллар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Қуйидагиларга нисбатан аёллар фоизи: ОИТС ҳақида эшитган аёллар сони ОИТС билан касалланган оила аъзосига ғамхўрлик қилмайди Оила аъзоси ОИВ билан касал- ланса, буни сир сақлайдилар ОИВ билан касалланган ўқитувчи ишга қўйилмаслиги керак ОИВ/ОИТС би- лан касалланган шахсдан озиқ- овқат сотиб олмайдилар Камида битта таҳқирловчи фикр билан рози Ҳеч қайси таҳқирловчи фикр билан рози эмас* Минтақа Ғарбий 39,3 38,2 92,2 96,0 99,8 0,2 1436 Марказий 19,8 57,2 74,9 84,3 98,1 1,9 2821 Жанубий 30,5 54,8 85,9 91,5 99,3 0,7 2461 Марказий-Шарқий 27,3 61,3 66,2 73,4 90,6 9,4 1998 Шарқий 45,9 35,9 85,5 88,2 98,5 1,5 3838 Тошкент ш. 12,6 55,8 71,8 81,9 94,6 5,4 870 Яшаш жойи Шаҳар 26,2 52,2 77,6 84,4 96,3 3,7 4222 Қишлоқ 34,6 47,8 81,5 87,1 97,7 2,3 9202 Ёши 15–19 ёшли 32,2 47,2 80,5 85,7 96,5 3,5 2752 20–24 ёшли 31,4 49,3 80,3 86,5 97,2 2,8 2547 25–29 ёшли 32,6 48,0 79,4 85,1 97,3 2,7 2061 30–34 ёшли 33,5 50,0 80,3 86,4 97,6 2,4 1705 35–39 ёшли 31,6 51,6 80,2 86,8 97,3 2,7 1514 40–44 ёшли 30,3 51,1 80,3 87,0 97,7 2,3 1484 45–49 ёшли 31,9 48,9 81,4 86,7 97,9 2,1 1361 Маълумот Тугалланмаган ўрта 32,4 48,2 81,2 85,4 96,5 3,5 2627 Тугалланган ўрта 32,9 47,8 81,9 87,5 97,9 2,1 6214 Ўрта махсус 32,1 50,4 79,5 85,3 96,9 3,1 3447 Олий 25,3 55,1 71,7 84,2 96,6 3,4 1130 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 32,2 50,9 80,9 86,5 98,5 1,5 2500 Иккинчи 33,7 44,6 81,7 86,7 97,5 2,5 2647 Ўртача 35,8 47,7 83,9 88,4 97,8 2,2 2797 Тўртинчи 32,8 47,8 81,7 87,3 96,8 3,2 2751 Энг юқори 25,3 54,8 73,3 82,1 95,8 4,2 2729 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 32,9 49,6 81,4 87,2 97,8 2,2 11364 Рус 13,9 60,6 57,3 73,5 93,1 6,9 459 Қорақалпоқ 23,3 32,3 92,3 95,2 99,8 0,2 250 Тожик 32,6 41,7 78,8 82,1 94,5 5,5 840 Қирғиз (44,6) (54,6) (72,8) (73,6) (90,7) (9,3) 46 Бошқа тил 30,6 48,1 74,0 79,1 93,2 6,8 466 Жами 32,0 49,2 80,3 86,2 97,3 2,7 13424 * Индикатор 86 МИКТ ** 6 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган ( ) 25–49 таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� 56 Жадвал: ОИВ га тест ўтказувчи ташкилот ҳақида билиш ОИВ га тест ўтказувчи жойни билувчи, ОИВга тест ўтган ва тест натижалари маълум қилинган 15–49 ёшдаги аёллар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Тест ўтказувчи жойни билувчи* Тест ўтган** Аёллар сони Тест ўтган бўлса, натижа- ларни олган ОИВга тест ўтган аёллар сони Минтақа Ғарбий 53,9 25,6 1554 93,5 398 Марказий 49,2 28,1 2915 87,2 818 Жанубий 30,3 24,1 2554 88,1 615 Марказий-Шарқий 80,7 47,5 2015 95,1 957 Шарқий 57,2 34,5 3995 92,5 1378 Тошкент ш. 71,1 45,1 885 95,7 399 Яшаш жойи Шаҳар 61,6 38,4 4360 93,7 1672 Қишлоқ 51,3 30,3 9559 90,8 2893 Ёши 15–19 ёшли 35,1 12,7 2929 88,6 371 20–24 ёшли 58,7 38,1 2634 93,1 1004 25–29 ёшли 63,9 45,3 2121 91,6 961 30–34 ёшли 63,5 42,8 1754 90,7 751 35–39 ёшли 61,0 37,7 1563 92,6 589 40–44 ёшли 56,5 32,9 1514 93,0 497 45–49 ёшли 52,1 27,9 1405 92,2 392 Маълумот*** Тугалланмаган ўрта 39,5 21,6 2827 89,0 611 Тугалланган ўрта 52,1 30,9 6448 91,3 1994 Ўрта махсус 63,8 41,2 3503 93,3 1443 Олий 77,0 45,5 1135 93,5 516 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 36,6 22,8 2621 90,7 599 Иккинчи 49,0 29,5 2803 88,7 826 Ўртача 56,8 33,3 2880 91,6 960 Тўртинчи 61,2 35,5 2832 92,8 1005 Энг юқори 67,7 42,3 2782 94,0 1175 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 54,5 32,1 11757 91,3 3772 Рус 77,9 54,5 461 98,3 251 Қорақалпоқ 26,2 19,0 287 89,5 55 Тожик 49,0 31,2 880 90,1 274 Қирғиз (81,9) (54,7) 47 (*) 26 Бошқа тил 55,7 38,6 487 96,0 188 Жами 54,5 32,8 13919 91,9 4566 * Индикатор 87 МИКТ ** Индикатор 88 МИКТ *** 6 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган ( ) 25–49 Таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар (*) Таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар 25 тадан кам 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 57 Жадвал: Туғишгача тиббий кузатув вақтида ОИВга тест ўтказиш ва маслаҳатлар бериш қамрови Тадқиқотдан аввалги икки йил мобайнида туққан ва туғишгача бўлган тиббий кузатув пайтида ОИВга тест ўтиш таклиф қилинган ва тиббий маслаҳатлар олган 15–49 ёшдаги аёллар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Қуйидагиларга нисбатан аёллар фоизи: Тадқиқотдан аввалги икки йил мобайнида туққан аёллар сони Сўнги ҳомиладорлик пайтида профессионал тиббиёт муассасаси- нинг туғишгача тиббий кузатув хизматларидан фойдаланган Туғишгача тиббий кузатув пайтида ОИВ профилактикаси ҳақида маълумот олганлар* Туғишгача тиббий куза- тув пайтида ОИВга тест топширганлар Туғишгача тиббий кузатув пайтида ОИВ тести натижаларини олганлар** Минтақа Ғарбий 99,0 70,8 65,5 61,2 236 Марказий 98,6 70,4 77,7 72,3 446 Жанубий 98,6 53,8 56,0 46,1 427 Марказий-Шарқий 99,1 70,1 71,4 66,5 303 Шарқий 99,5 80,5 75,9 72,0 544 Тошкент ш. 99,5 64,6 87,4 84,8 115 Яшаш жойи Шаҳар 99,1 67,2 71,9 68,6 591 Қишлоқ 99,0 70,2 70,6 64,1 1480 Ёши 15–19 ёшли (98,6) (68,3) (73,9) (66,5) 45 20–24 ёшли 99,3 69,8 71,3 66,2 782 25–29 ёшли 98,9 67,6 67,7 62,1 752 30–34 ёшли 99,1 73,5 75,1 69,1 347 35–49 ёшли 97,7 66,1 75,2 68,8 146 Маълумот*** Тугалланмаган ўрта 98,2 61,2 64,8 58,9 334 Тугалланган ўрта 98,6 68,4 68,5 62,9 975 Ўрта махсус 99,9 75,2 77,1 70,9 608 Олий 100,0 69,6 76,9 73,6 154 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 98,0 61,8 64,6 58,7 433 Иккинчи 98,2 68,6 67,2 59,9 416 Ўртача 99,7 73,2 72,4 66,2 427 Тўртинчи 100,0 76,1 73,9 68,8 423 Энг юқори 99,2 66,7 77,7 74,5 373 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 99,0 70,0 71,8 65,7 1765 Рус 100,0 62,7 83,7 83,7 35 Қорақалпоқ 98,9 50,1 28,8 25,7 38 Тожик 99,2 67,1 70,1 67,1 154 Қирғиз 98,9 71,0 69,0 66,7 79 Бошқа тил Жами 99,0 69,3 71,0 65,4 2072 * Индикатор 90 МИКТ ** Индикатор 91 МИКТ *** 6 та «маълумот страндартларига мос бўлмаган» таққосланмаган ҳолатлар кўрсатилмаган ( ) 25–49 таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� 58 Жадвал: ОИВ инфекцияси юқиши хавфини оширувчи жинсий аҳлоқ 15 ёшгача жинсий алоқада бўлган 15–49 ёшдаги аёллар фоизи, 18 ёшгача жинсий алоқада бўлган 20–24 ёшдаги аёллар фоизи, ўзидан 10 ва ундан ортиқ ёш катта бўлган эркак билан жинсий алоқада бўлган 15–24 ёшдаги аёллар фоизи, Ўзбекистон, 2006 15 ёшгача жин- сий алоқада бўлган 15-49 ёшдаги аёллар фоизи* 15-19 ёшдаги аёллар сони 18 ёшгача жин- сий алоқада бўлган 20-24 ёшдаги аёллар фоизи 20-24 ёшдаги аёллар сони Тадқиқотдан аввал12 ой мобайнида ўзидан 10 ва ундан ортиқ ёш катта бўлган эркак билан жинсий алоқада бўлган аёллар фоизи** Тадқиқотдан аввал12 ой мо- байнида жин- сий алоқада бўлган аёллар фоизи Минтақа Ғарбий - 342 7,3 296 2,8 164 Марказий - 620 7,5 559 2,8 358 Жанубий - 556 6,1 517 1,7 276 Марказий-Шарқий - 457 5,3 336 4,0 211 Шарқий - 801 5,9 779 2,1 459 Тошкент ш. - 153 6,6 147 6,4 87 Яшаш жойи Шаҳар - 831 7,7 731 4,6 436 Қишлоқ - 2097 5,9 1902 2,1 1119 Ёши 15-19 ёшли - 2929 қб қб 4,0 145 20-24 ёшли қб қб 6,4 2634 2,6 1410 Маълумот*** Тугалланмаган ўрта - 1524 13,4 413 4,7 258 Тугалланган ўрта - 869 7,2 1199 1,7 744 Ўрта махсус - 488 3,3 790 3,5 459 Олий - 47 0,7 231 2,5 93 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст - 565 6,6 458 3,0 272 Иккинчи - 612 5,8 513 2,5 302 Ўртача - 637 8,5 592 2,1 346 Тўртинчи - 605 5,5 585 1,0 354 Энг юқори - 510 5,4 486 5,9 281 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек - 2506 6,1 2233 2,8 1321 Рус - 66 8,2 75 10,4 42 Қорақалпоқ - 71 2,8 45 (2,7) 19 Тожик - 178 10,4 181 0,4 117 Бошқа тил - 107 7,3 100 1,6 56 Жами - 2929 6,4 2634 2,8 1555 * Индикатор 84 МИКТ ** Индикатор 92 МИКТ *** «маълумот стандартларига мос бўлмаган» таққосланмаган 1 та ҳолат кўрсатилмаган ( ) 25-49 Таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар 1�0 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 59 Жадвал: Юқори даражада хатарли бўлган охирги жинсий алоқа вақтида презервативлардан фойдаланиш Олдинги йилда юқори хатарли жинсий алоқада бўлган ва юқори хатарли охирги жинсий алоқада презервативлардан фойдаланмаган аёллар фоизи, Ўзбекистон, 2006 Қачондир жинсий алоқада бўлган Охирги 12 ойда жинсий алоқада бўлган Охирги 12 ой мобайнида жинсий алоқада бўлган барча аёллардан эри бўлмаган ёки бирга яшовчи бўлмаган эркак билан охирги 12 ой мобайнида жинсий алоқада бўлган аёллар фоизи* Эри бўлмаган ёки бирга яшовчи бўлмаган эркак билан охирги 12 ой мобайнида жинсий алоқада бўлган барча аёллар ора- сида шундай шерик билан охирги жинсий алоқада презервативдан фойдаланган аёллар фоизи** Охирги 12 ой мобайнида бирдан ортиқ шерик билан жинсий алоқада бўлганлар 15–24 ёшдаги аёллар сони Минтақа Ғарбий 26,4 25,8 5,6 (*) 0,1 638 Марказий 31,2 30,4 1,5 (*) 0,1 1179 Жанубий 26,0 25,7 1,0 (*) - 1073 Марказий-Шарқий 27,9 26,6 5,5 (*) 0,5 793 Шарқий 30,2 29,1 4,0 (*) - 1580 Тошкент ш. 30,5 29,0 10,3 (*) 0,4 300 Яшаш жойи Шаҳар 29,1 27,9 6,3 (67,3) 0,4 1563 Қишлоқ 28,7 28,0 2,6 (54,1) 0,0 4000 Ёши 15-19 ёшли 5,0 4,9 7,0 (*) 0,0 2929 20-24 ёшли 55,4 53,5 3,3 (62,1) 0,2 2634 Маълумот*** Тугалланмаган ўрта 14,2 13,3 4,5 (*) 0,1 1937 Тугалланган ўрта 36,9 36,0 2,3 (*) 0,0 2068 Ўрта махсус 36,9 35,9 4,0 (*) 0,4 1279 Олий 33,8 33,4 9,5 (*) 0,2 278 Турмуш фаровонлиги индексининг квинтили Энг паст 27,6 26,6 0,4 (*) - 1023 Иккинчи 27,6 26,9 3,8 (*) 0,1 1125 Ўртача 28,5 28,2 2,8 (*) - 1229 Тўртинчи 30,4 29,7 3,4 (*) 0,1 1189 Энг юқори 30,1 28,2 7,9 (66,0) 0,6 995 Уй хўжалиги бошлиғининг она тилиси Ўзбек 28,7 27,9 2,6 (58,2) 0,1 4739 Рус 32,7 29,9 30,3 (*) 2,0 141 Қорақалпоқ 16,7 16,2 (16,6) (*) - 116 Тожик 34,0 32,6 1,1 (*) 0,4 359 Бошқа тил 28,2 27,1 8,2 (*) - 208 Жами 28,8 28,0 3,6 60,5 0,1 5562 * Индикатор 85 МИКТ ** Индикатор 83 МИКТ; Индикатор 19a МРМ *** «маълумот стандартларига мос бўлмаган» таққосланмаган 1 та ҳолат кўрсатилмаган ( ) 25–49 Таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар (*) Таққосланмаган вазиятларга асосланган рақамлар 25 тадан кам Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�1 6 0 Ж ад в ал : Б о ла ла р к ун к еч и р и ш и в а ет и м ли к ҳо ла ти Ку н ке чи ри ш ш ар ои ти га к ўр а 0– 17 ё ш да ги б ол ал ар ни нг ф ои з та қс им и, у й хў ж ал ик ла ри да б ио ло ги к от а- он ас и би ла н яш ам ай ди га н 0– 17 ё ш да ги б ол ал ар ни нг ф ои з та қс им и, е ти м б ўл га н бо ла ла р ф ои зи , Ў зб ек ис то н, 2 00 6 И кк ал а от а- он а би ла н яш ай ди О та си б ил ан ҳ ам , он ас и би ла н ҳа м б ир га я ш ам ай ди . Ф ақ ат о на си б ил ан я ш ай ди . Ф ақ ат о та си б ил ан я ш ай ди . А ни қл аш м ум ки н эм ас Ж ам и Би ол ог ик о та - он ас и би ла н яш ам ай ди * И кк ал а от а- он ас ид ан б ир и ўл га н* * Бо ла ла р со ни Ф ақ ат о та си ти ри к Ф ақ ат о на си ти ри к О та си в а он ас и ти ри к И кк ал а от а- он ас и ўл га н О та си т ир ик О та си ў лг ан О на си т ир ик О на си ў лг ан Ж ин си Эр ка к 91 ,4 0, 1 0, 0 0, 7 0, 8 3, 5 2, 4 0, 4 0, 6 0, 2 10 0, 0 1, 6 3, 8 10 37 0 А ёл 90 ,8 0, 1 0, 0 1, 0 0, 9 3, 5 2, 6 0, 2 0, 6 0, 2 10 0, 0 2, 1 4, 3 10 14 5 М ин та қа Ға рб ий 91 ,1 0, 1 0, 0 1,1 1, 6 2, 0 2, 6 0, 3 1, 0 0, 2 10 0, 0 2, 8 5, 3 22 42 М ар ка зи й 92 ,2 0, 1 0, 0 0, 5 1, 0 2, 9 2, 3 0, 2 0, 5 0, 2 10 0, 0 1, 7 3, 9 45 82 Ж ан уб ий 92 ,9 0, 0 - 0, 7 0, 6 2, 3 2, 5 0, 2 0, 8 0, 1 10 0, 0 1, 3 3, 9 41 81 М ар ка зи й- Ш ар қи й 88 ,7 0, 0 0, 1 0, 7 1,1 4, 6 3, 2 0, 3 0, 9 0, 4 10 0, 0 2, 0 5, 3 29 93 Ш ар қи й 91 ,9 0, 2 0, 1 1, 0 0, 5 3, 4 2, 1 0, 4 0, 2 0, 2 10 0, 0 1, 8 3, 1 54 19 То ш ке нт ш . 82 ,4 0, 2 0, 0 2, 1 0, 7 10 ,5 3, 0 0, 8 0, 3 - 10 0, 0 3, 0 4, 2 10 98 Яш аш ж ой и Ш аҳ ар 86 ,1 0, 2 0, 1 1, 2 0, 8 6, 7 3, 6 0, 7 0, 4 0, 3 10 0, 0 2, 2 5, 1 58 94 Қи ш ло қ 93 ,1 0, 1 0, 0 0, 7 0, 9 2, 2 2, 0 0, 2 0, 6 0, 1 10 0, 0 1, 7 3, 7 14 62 0 Ёш и 0– 4 ёш ли 95 ,4 0, 1 - 0, 2 0, 2 3, 0 0, 8 0, 1 0, 1 0, 1 10 0, 0 0, 6 1, 2 51 65 5– 9 ёш ли 92 ,3 0, 0 0, 0 1, 0 0, 4 3, 5 2, 0 0, 3 0, 4 0, 1 10 0, 0 1, 4 2, 8 52 12 10 –1 4 ёш ли 90 ,1 0, 1 0, 1 1, 0 0, 4 3, 9 3, 0 0, 5 0, 8 0, 1 10 0, 0 1, 6 4, 4 64 02 15 –1 7 ёш ли 85 ,2 0, 1 0, 1 1, 3 3, 2 3, 4 4, 7 0, 4 1, 2 0, 5 10 0, 0 4, 7 9, 2 37 35 Ту рм уш ф ар ов он ли ги и нд ек си ни нг к ви нт ил и Эн г па ст 93 ,0 - - 0, 4 1,1 1, 9 2, 2 0, 4 0, 8 0, 2 10 0, 0 1, 5 4, 0 46 92 И кк ин чи 92 ,3 0, 1 0, 0 0, 8 0, 6 2, 3 3, 1 0, 2 0, 3 0, 3 10 0, 0 1, 6 4, 1 43 25 Ўр та ча 93 ,1 0, 1 - 0, 4 1, 0 2, 5 2, 0 0, 2 0, 6 0, 1 10 0, 0 1, 5 3, 7 40 06 Тў рт ин чи 90 ,8 0, 3 0, 0 1, 3 0, 9 3, 9 1, 9 0, 1 0, 6 0, 2 10 0, 0 2, 5 3, 7 38 77 Эн г ю қо ри 85 ,4 0, 1 0, 1 1, 5 0, 7 7,5 3, 3 0, 6 0, 6 0, 2 10 0, 0 2, 3 4, 8 36 14 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил И кк ал а от а- он а би ла н яш ай ди О та си б ил ан ҳ ам , он ас и би ла н ҳа м б ир га я ш ам ай ди . Ф ақ ат о на си б ил ан я ш ай ди П ро ж ив аю т то ль ко с о тц ом А ни қл аш м ум ки н эм ас Ж ам и Би ол ог ик о та - он ас и би ла н яш ам ай ди * И кк ал а от а- он ас ид ан б ир и ўл га н* * Бо ла ла р со ни Ф ақ ат о та си ти ри к Ф ақ ат о на си ти ри к О та си в а он ас и ти ри к И кк ал а от а- он ас и ўл га н О та си т ир ик О та си ў лг ан О на си т ир ик О на си ў лг ан Уй х ўж ал иг и бо ш ли ғи ни нг о на т ил ис и Ўз бе к 92 ,0 0, 1 0, 0 0, 8 0, 9 3, 0 2, 3 0, 3 0, 6 0, 2 10 0, 0 1, 7 3, 9 17 70 9 Ру с 59 ,5 0, 5 - 3, 5 2, 4 24 ,9 5, 3 1, 5 1, 4 1, 0 10 0, 0 6, 4 9, 7 40 0 Қо ра қа лп оқ 87 ,6 - - 1, 2 0, 9 3, 1 4, 3 1,1 0, 9 0, 9 10 0, 0 2, 1 6, 1 40 2 То ж ик 92 ,3 0, 2 0, 1 0, 7 0, 8 3, 3 1, 9 0, 4 0, 2 0, 1 10 0, 0 1, 8 3, 2 12 67 Қи р ғи з (8 5, 9) (-) (-) (4 ,6 ) (-) (3 ,9 ) (5 ,7 ) (-) (-) (-) 10 0, 0 (4 ,6 ) (5 ,7 ) 56 Бо ш қа т ил 87 ,0 0, 1 - 1, 5 0, 4 4, 6 4, 9 0, 2 1, 0 0, 3 10 0, 0 2, 0 6, 4 68 0 Ж ам и 91 ,1 0, 1 0, 0 0, 9 0, 9 3, 5 2, 5 0, 3 0, 6 0, 2 10 0, 0 1, 9 4, 1 20 51 4 * И нд ик ат ор 7 8 М И КТ ** И нд ик ат ор 7 5 М И КТ ( ) 2 5– 49 т ақ қо сл ан м аг ан в аз ия тл ар га а со сл ан га н ра қа м ла р Илова А. Терма схемаси Илова В. Тадқиқотда иштирок этган кишилар рỹйхати Илова С. Терма хатолари Илова D. Маълумотлар сифати жадваллари Илова E. МИКТ кỹрсаткичлари: сурат ва маҳражлар Илова F1. Уй хỹжалигининг саволномаси Илова F2. Аёллар учун индивидуал саволнома Илова F3. 5 ёшдан кичикроқ болалар ҳакидаги саволнома © U N IC EF /U zb ek is ta n/ 20 06 /R ez a H os sa in i 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Мазкур иловад­а терма схемасининг асосий хусусиятлари тасвирланад­и. Бу хусуси­ ятлар терма ҳажми, термад­а элементларни тақсимлаш, қуроллар ва терма листинги, ҳуд­уд­лар термаси, терма босқичлари, термани қатламларга ажратиш ва терма вазнини ҳисоблашларни ўз ичига олад­и. Ўзбекистонд­а олиб борилаётган Мульти инд­икаторли кластерли тад­қиқот учун тер­ манинг асосий мақсад­и шаҳар ва қишлоқ туманлари, ҳамд­а мамлакатнинг қуйид­аги олтита асосий гео­иқтисод­ий минтақалари учун миллий миқёсд­а йирик сонли кўрсат­ кичлар бўйича статистик ишончли баҳолар олишд­ан иборат: 1. Ғарбий: (Қорақалпоғистон республикаси ва Хоразм вилояти) 2. Марказий: (Бухоро, Навоий ва Самарқанд­ вилояти) 3. Жанубий: (Қашқад­арё ва Сурханд­арё вилояти) 4. Марказий­Шарқий: (Жиззах, Сирд­арё ва Тошкент вилояти) 5. Шарқий: (Анд­ижон, Наманган ва Фарғона вилояти) 6. Тошкент шаҳри Терма ҳуд­уд­и сифатид­а ҳар бир олтита минтақад­аги шаҳар ва қишлоқ туманлари аниқланд­и (ўз ичига ҳеч қанд­ай қишлоқ туманларини олмайд­иган Тошкент шаҳри бун­ д­ан мустасно). Ўрганилаётган гуруҳларни танлаш учун кўп босқичли қатламли кластерли терма усули қўлланилд­и. Терма ҳажми ва термада элементларни тақсимлаш Ўзбекистонд­аги МИКТ учун терма ҳажми 10500 уй хўжаликлари ҳажмид­а ҳисобланд­и. Терма ҳажмини ҳисоблаш учун асосий кўрсаткич сифатид­а 2002 йилд­а Ўзбекистонд­а ўтказилган Тиббий­д­емографик тад­қиқот натижалари асосид­аги 0­4 ёшд­аги болалар орасид­а баҳоланган ўсишд­а ўртача ва жид­д­ий тарзд­а орқад­а қолиш тарқалганлиги бўл­ д­и. Бу инд­икаторлар учун талаб қилинган терма ҳажмини баҳолашнинг қуйид­аги фор­ муласи қўлланилд­и: n = [ 4 ( r ) ( 1­r ) ( f ) ( 1.1 ) ] [ ( 0.12 r )2 ( p ) ( nh ) ] бунд­а: • n — уй хўжаликлари сонид­а ифод­аланган талаб этилган терма ҳажми • 4 — 95% аниқлик д­аражасига етиш учун омил • r — инд­икаторнинг олд­инд­ан айтилган ёки кутилган тарқалганлиги (қамров коэффициенти) • 1.1 — жавоб йўқлиги ҳолатид­а терма ҳажмини ошириш учун керакли омил • f — deff учун қисқартирилган белги (схема самараси) • 0.12r — r д­ан 12% сифатид­а аниқланувчи, 95% ишончлик д­аражасид­а рухсат этилувчи хато меъёри (терма қиёсий хатоси) • p — r инд­икатори асосланган аҳоли умумий сони мутаносиблиги • nh — уй хўжалигининг ўртача катталиги. Ҳисоблаш мақсад­ид­а r (тарқалганлик: ўртачад­ан жид­д­ийгача ўсишд­а орқад­а қолиш) 20%ни ташкил этад­и д­еб тахмин қилинд­и. Deff катталиги (схема самараси) олд­инги тад­­ қиқотлар баҳолари асосид­а 1,5 д­еб олинд­и, p (аҳолининг умумий сонид­аги 0­4 ёшд­аги бола­ лар фоизи) 9,5% д­еб олинд­и, nh эса (уй хўжаликларининг ўртача катталиги) 5,3 д­еб олинд­и. Бу тенгликни бажариш натижасид­а уй хўжаликлари сони ҳисоблаб чиқилд­и, бу сон 3641 ни ташкил этиб, терманинг ҳар бир ҳуд­уд­и учун лозим бўлган терма ҳажмид­ир. Умум­ A Иловаси. Терма схемаси Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� миллий баҳолар ва шаҳар/қишлоқ ҳуд­уд­ларига қўшимча сифатид­а субмиллий минтақалар бўйича аниқ баҳолар бериш заруриятига жавоб сифатид­а, қуйид­аги фикр кўриб чиқилд­и: субмиллий ҳуд­уд­лар учун талаб қилинган аниқликни сақлаш учун ҳар бир ҳуд­уд­ учун баҳони D омилга кўпайтириш керак, бу ерд­а D терма ҳуд­уд­лари сонини англатад­и — на­ тижад­а 3641 × 6 = 21 846 та уй хўжаликлари келиб чиқад­и. Бунд­ай терма ҳажми катта бў­ либ, уни амалга ошириш кўпгина маблағ талаб қилиши ва қулай бўлмаслиги мумкин. Терма ҳажмини қисқартириш вариантид­ан бири миллий миқёсд­а терма ҳажмини D65 омилига ошириш бўлд­и, бу ерд­а D ҳуд­уд­лар миқд­орини англатад­и 1. Бунд­ай усулд­а ҳар бир ҳуд­уд­ учун баҳолаш аниқлиги миллий баҳолашга нисбатан бир қанча паст. Ўзбе­ кистон учун бунд­ай усулни қўллаш 11669та уй хўжаликлари ўлчамид­аги терма ҳажмига олиб келад­и, бу эса тад­қиқот ўтказиш учун ҳали ҳам кўп ҳаракатларга олиб келад­и. Ҳуд­уд­лар учун баҳолаш талаби ва бюд­жетд­аги чекловлар орасид­а бамаъни ўзаро келишувга эришиш учун минтақавий баҳолар учун юқорироқ нисбий хатолик меъёри қабул қилинд­и. МИКТ 3 қўлланмасига биноан ҳисоботд­аги ҳуд­уд­лар анча пасайтирилган хатолик меъёри чегараларига эга бўлиши мумкин — ҳаттоки, r нинг 25–30 фоизигача. Минтақавий ҳуд­уд­ учун мумкин бўлган хатолик меъёри чегараси 0,17 д­еб қабул қилинд­и. Тарқалганлик д­аражаси 40% ва унд­ан юқори д­аражасид­аги ҳар бир ҳуд­уд­ни баҳолаш учун 12% ёки унд­ан камроқ нисбий хатолик меъёрига эришилад­и. Терманинг умумий ҳажми ҳисоби бир ҳуд­уд­ учун баҳони 6­омилга кўпайтирилишига асосланд­и. Позиция Ўлчамлар Ҳуд­уд­лар сони 6 Минтақавий ҳуд­уд­ учун мумкин бўлган хатолик меъёри 0,17 Бир ҳуд­уд­ учун терма ҳажми (уй хўжаликлари сони) 1649 Терма умумий ҳажми (уй хўжаликлари сони) 1649 × 6 ҳуд­уд­лар = 9896 уй хўжаликлари Юқорид­аги сценарийга мувофиқ 20% ва унд­ан юқори бўлган ҳар қайси инд­икатор учун миллий баҳолар учун нисбий хатолик меъёри (95% д­аги ишонч д­аражаси) 8% д­ан кам, ҳамд­а шаҳар/қишлоқ баҳолари учун — 10%д­ан кам д­еб тахмин қилинд­и. Ниҳоят, терманинг умумий ҳажми 10500 уй хўжаликларигача кўтарилд­и, тарқалганлик инд­икатори учун 20% ва унд­ан юқори д­аражад­а тузатиш киритилиб, миллий баҳолар учун нисбий хатолик меъёри (95% д­аги ишонч д­аражаси) 7% д­ан камроқни ташкил этад­и. Дастлабки терма ўлчами (кластер) 28 та уй хўжаликлари д­еб қабул қилинд­и. Ҳисоб­ лар битта уй хўжалигини сўров қилиш вақти 60 д­ақиқага тенг д­еган тахминга асосланд­и. Иш куни 8 соатд­ан иборат эканлигини ҳисобга олган ҳолд­а, бир интервью олувчи 5та уй хўжалигид­а сўровларни тугатад­и д­еб тахмин қилинд­и. Тўрт нафар интервью олув­ чилард­ан иборат битта команд­а ҳаракатланиш вақтига керакли тузатишлар қилиб (бир кластерд­ан иккинчисига ва бир кластер ичид­а) ва мақсад­га мувофиқ д­еб топилганд­а эрта тонгд­а ва кеч оқшомд­а такрорий ташриф буюриб (кейинги кун д­авомид­а қайта та­ шрифларни ҳисобга олган ҳолд­а) битта кластерд­а 1,5 иш кунид­а сўровларни тугатиши керак эд­и. Шу билан бирга, болаларни эмлаш ҳариталарини олиш ва ўрганиб чиқиш учун тиббиёт муассасаларига ташриф учун қўшимча вақт ҳам ҳисобга олинд­и. Уй хўжаликлари умумий сонини ҳар бир кластерд­аги уй хўжаликлари сонига бўлган ҳолд­а, умумий ҳисобд­а 375 та кластер танлаб олиниши кераклиги ҳисоблаб чиқилд­и. Ҳар бир минтақад­а кластерлар (терманинг д­астлабки бирликлари) шаҳар ва қишлоқ аҳолиси сонига мутаносиб тарзд­а шаҳар ва қишлоқ ҳуд­уд­ларига ва тад­қиқот 1 «МИКТд­а терма услубияти танқид­ий шарҳи», Верманинг ЮНИСЕФга ҳисоботи, апрель, 1995 й. A Иловаси. Терма схемаси 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил мезонларини қониқтирувчи баҳоланувчи жавоб берган аёллар ва болалар фоизлари­ га тақсимланд­и. Ҳуд­уд­ Уй хўжаликлари таърифи Ҳар бир уй хўжалиги учун кутилган якунланган сўровлар Шаҳар Қишлоқ 15–49 ёшд­аги аёллар 5 ёшгача бўлган болалар Ғарбий минтақа 0,42 0,58 1,44 0,61 Марказий минтақа 0,34 0,66 1,30 0,56 Жанубий минтақа 0,27 0,73 1,30 0,56 Марказий­Шарқий минтақа 0,41 0,59 1,22 0,49 Шарқий минтақа 0,37 0,63 1,26 0,78 Тошкент шаҳри 1,00 ­ 1,00 0,42 Ўзбекистон 0,42 0,58 1,25 0,58 Ҳуд­уд­лар бўйича мақсад­га қаратилган аҳоли орасид­аги жавоб берганлар фоизид­аги фарқлар баъзи ҳуд­уд­лард­а катта термаларга (Шарқий минтақа) ва бошқа минтақалард­а камроқ термаларга олиб келиши мумкин (Марказий­Шарқий минтақа ва Тошкент шаҳри). Ҳар бир ҳуд­уд­д­а 5 ёшгача бўлган болаларнинг камид­а 1000 нафарини қамраб олиш учун ҳар бир гуруҳд­а бир йилд­а туғилган 165 нафар болани берувчи якуний тузатишлар киритилган терма таклиф этилд­и. Қуйид­аги жад­валд­а терма ҳуд­улари бўйича кластерлар тақсимланиши кўрсатилган. Терма ҳуд­улари бўйича терма кластерларининг тақсимланиши (терма д­астлабки бирлиги) Минтақа Уй хўжаликлари (2002 йил баҳолари) Кластерлар сони Жами Шаҳар Қишлоқ Жами Шаҳар Қишлоқ Ғарбий минтақа 567 810 237 500 330 310 25 35 60 Марказий минтақа 964 987 329 935 635 052 20 38 58 Жанубий минтақа 781 248 208 783 572 466 15 42 57 Марказий­Шарқий 790 145 326 283 463 862 25 36 61 Шарқий минтақа 1 358 129 496 957 861 172 22 38 60 Тошкент шаҳри 468 326 468 326 ­ 79 ­ 79 Ўзбекистон 4 930 645 2 067 783 2 862 862 186 189 375 Ҳуд­уд­лар туманлари орасид­аги 375 та кузатув бирликларига ажратиш ҳам, уй хўжа­ ликлари термасига ажратиш ҳам юқорид­а қайд­ этилган аҳолини тақсимлашга мутаносиб эмас. Бу рўйхатга олиш тизими амал қилиш зонаси сонининг тескари мутаносиблиги натижасид­ир (ёки кузатув зонаси — КЗ), шунинг учун 2005 й. МИКТ учун уй хўжали­ клари термаси уй хўжаликлари учун ўлчанган терма ҳисобланмайд­и. Терма қуроллари ва кластерлар термаси Ўзбекистонд­а охирги марта аҳолини рўйхатга олиш Давлат статистика қўмитаси томо­ нид­ан 1989 йилд­а амалга оширилган эд­и. Натижад­а мамлакатд­а сўнги 16 йил д­авомид­а сод­ир бўлган ижтимоий­иқтисод­ий ва д­емографик ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолд­а бу маълумотлар терма қуроллари сифатид­а аниқ манба бўла олмайд­и. 2002 йилд­а Давлат статистика қўмитаси бутун мамлакат миқёсид­а д­емографик тад­қиқот ўтказд­и, бунинг натижасид­а ҳамма йирик шаҳарлар, кичик шаҳарлар, шаҳар ти­ A Иловаси. Терма схемаси Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� пид­аги посёлка ва қишлоқ, ҳамд­а Ўзбекистонд­а «маҳалла» д­еб аталувчи аҳоли сегменти ёки «рўйхатга олиш тизими амал қилиш зонаси (ёки кузатув зонаси — КЗ) учун аҳоли маълумотлари олинд­и. Бу маълумотларнинг асосий афзаллиги «маҳалла» д­аражасигача тақсимлаш мавжуд­лиги бўлиб, бу терма жараёнини осонлаштирад­и. Барча КЗ рўйхати ҳар бир КЗ бўйича маълумотларга эга, КЗ рўйхати эса маъмурий бир­ ликлар бўйича гуруҳларга ажратилган. Қишлоқ КЗ ўртача ўлчови 1358 кишини, шаҳар КЗ ўртача ўлчови эса 3471 кишид­ан иборат. Ўзбекистонд­а жами 147 999 КЗ ўрнатилд­и. 2002 йили ҳеч қанд­ай аҳоли ҳаракати ҳақид­а хабар берилмаганлигига қарамасд­ан, МИКТга танланган терманинг д­астлабки бирликларид­а аҳоли рўйхатини янгилашга тўғри келд­и. Афсуски, Давлат статистика қўмитасид­а кузатув зоналари кўрсатилган ҳеч қанд­ай схема­ тик хариталар мавжуд­ эмас эд­и. Давлат статистика қўмитаси томонид­ан 2002 йили ўтказилган умумхалқ д­емографик тад­қиқотид­ан кластерлар термаси асоси сифатид­а фойд­аланилд­и. Давлат статистика қўмитаси маслаҳатларига риоя қилган ҳолд­а, 63686 кишилик аҳолига эга 96 КЗлари бу туманларга бориш имкони йўқлиги туфайли термад­ан чиқариб ташланд­и. Аҳолини рўйхатга олиш зоналари терманинг д­астлабки бирликлари (ТДБ) сифатид­а аниқланд­и ва 2002 йилги д­емографик тад­қиқотд­а олинган кузатув зоналари ўлчамларини баҳолаш асосид­аги ўлчамларга мутаносиб тахминларга эга терманинг мунтазам жараёни­ ни қўллаш орқали ҳар бир терма ҳуд­уд­ид­ан танлаб олинд­и. Шу тариқа, шаҳар ва қишлоқ туманлари бўйича алоҳид­а ҳар бир 6 та минтақад­а керакли миқд­орд­аги кузатув зоналари­ ни танлаб олиш орқали биринчи босқич якунланд­и. Биринчи босқичда ҳар бир қатламд­а тенг эҳтимолли 375 та ТДБлар танлаб олинд­и. Ҳуд­уд­нинг ҳар бир туманид­аги кластерлар сони уй хўжаликлари умумий сонини тер­ манинг 28 га тенг бирлигига бўлиш орқали ҳисобланд­и (ҳар бир КЗга ажратиш учун уй хўжаликлари сони). Қишлоқ туманларид­а ТДБ танлаш ҳар бир бешта қишлоқ қатламларид­ан қатъий на­ зар амалга оширилд­и, шаҳар туманларид­а эса — ҳар бир олтита шаҳар қатламларид­ан қатъий назар. Ҳар бир қатламд­а туман/шаҳарларнинг серпантин тарзд­а шимолд­ан жанубга томон тартибд­а жойлашиши орқали ички географик қатламларга ажратиш қўлланилд­и. Ҳар бир туман д­оирасид­а КЗлари маҳаллалар бўйича бирин­кетин тартиб­ га солинд­и. Баъзи кузатув зоналари жуд­а катта бўлганликлари туфайли, барча уй хўжаликларини янгид­ан рўйхатга олиш иқтисод­ий томонд­ан мақсад­га мувофиқ д­еб топилмад­и, чунки сегментларнинг ўзини қўллаш самаралироқд­ир. Ҳар бир кузатув зонасига ўзид­аги «стан­ д­арт сегментлар» ихтиёрий сонига тенг катталик ўлчови берилд­и. МИКТ3 қўлланмасид­а аҳолини рўйхатга олиш орқали аниқланган аҳоли сонини 500 га бўлиш ва бутун сонгача яхлитлаш орқали станд­арт сегментлар сонини аниқлаш (ва ҳисоблаш) маслаҳат берилган. Кейинги қад­ам эса, ушбу катталик ўлчовига мутаносиб (сегментлар сони) эҳтимолни қўллаган ҳолд­а ҳар бир ҳуд­уд­д­а кузатув зоналарини танлаш бўлд­и. Танлов қуйид­аги формулани қўллаш орқали амалга оширилд­и: P 1i = ( b s i / Σ s i ) бунд­а b: МИКТ 2006 д­а танланган ҳуд­уд­д­аги КЗлар сони s i : i­КЗ катталик ўлчови (сегментлар сони) Σ s i : ҳуд­уд­нинг тегишли тумани учун катталик ўлчови Терманинг иккинчи босқичида харита ёки жойлард­а тузилган схематик хариталарни қўл­ лаш орқали терма учун танлаб олинган кузатув зоналарид­а сегментларга ажратиш амалга A Иловаси. Терма схемаси 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил оширилд­и. Кузатув зонасид­а сегментлар сони бирга тенг бўлган ҳоллард­а сегментларга ажратиш талаб этилмад­и, чунки сегментлар ва кузатув зоналари бир хил бўлиб, улар бирга тенг. Сегментларга ажратиш фақатгина сегментлар сони бирд­ан ошиқ бўлган ҳол­ лард­а зарур бўлд­и. Танланган кузатув зонаси сегментлар сонига тенг қисмларга ажра­ тилд­и, бунд­а ҳар бир қисм д­еярли бир хил миқд­орд­аги уй хўжаликларига эга эд­и. Сегментларга ажратишд­ан сўнг ҳар бир кузатув зонасид­а бир сегмент ихтиёрий тарзд­а танлаб олинд­и. Бу босқичд­а танлаш эҳтимоли қуйид­аги формула орқали келтирилган: P 2i = 1 / s i бунд­а s i : i­КЗ сегментлар сони. Ҳар бир танланган КЗд­а келгуси 60 кун д­авомид­а уй хўжаликларининг листинги амалга оширилд­и. Олинган янги уй хўжаликлари рўйхати учинчи босқич учун асос сифатид­а қўлланилд­и. Уй хўжаликлари ҳар бир кластер учун белгиланган ҳажмд­аги термага эришиш учун танланд­и. Бироқ, 2006 йил МИКТ термаси ҳуд­уд­ туманлари бўйича баланслаштирилмаганлиги туфайли, миллий миқёсд­аги баҳоларни олиш учун таққослашнининг якуний тузатиш жараёнини амалга ошириш керак бўлд­и. i­ кластери учун танланган ҳуд­уд­д­а агар танланган уй хўжаликлари умумий сонид­ан (Li) (листинг пайтид­а аниқланган) танланган (с) уй хўжаликлари белгиланган сони бўлса, танланган i­кластерид­аги уй хўжалиги эҳтимоли қуйид­агича ифод­аланиши мумкин: P 3i = ( c / L i ) i­кластерид­аги уй хўжаликлари якуний умумий эҳтимоли қуйид­агича ҳисобланиши мумкин: f i = P 1i × P 2i × P 3i ва i­кластери термаси вазни қуйид­агига тенг: 1 / f i = 1 / ( P 1i × P 2i × P 3i ) Листинг бўйича тадбирлар Терма қуроллари (2002 йил д­емографик тад­қиқоти) янгиланмаганлиги туфайли, уй хў­ жаликларини танлаш жараёнид­ан олд­ин барча танланган зоналард­а уй хўжаликлари рўйхатлари янгиланд­и. Листингни амалга оширувчи команд­алар ушбу мақсад­д­а ҳар бир рўйхатга олиш амалд­аги зонасига ташриф буюрд­илар ва аҳоли яшайд­иган уй хўжали­ клари рўйхатини тузд­илар. Жойлард­аги ишлард­ан аввал танланган ТДБлар (яъни, уйлар харитаси ва аҳоли рўй­ хати) янгиланд­и, шунинг учун уй хўжаликларининг тўлиқ рўйхатлари термад­а уй хўжаликларини якуний танланиши учун тайёр эд­и. Янгилаш 14 та рўйхатга олиш коман­ д­алари томонид­ан 28 иш куни д­авомид­а амалга оширилд­и. Ҳар бир команд­а икки нафар ўқитилган рўйхатга олувчилард­ан иборат эд­и. Листинг/харита тузишни назорат қилиш бўйича учта бошлиқ тайинланд­и. Жойлард­а иш бошланишид­ан 7 кун аввал тўрт кунлик ўқув машғулоти ташкил этилд­и. Аҳолини рўйхатга олиш тад­бирлари глобал позициялаш тизими (GPS) асбобларини қўллаш орқали географик коорд­инаталарни рўйхатга олишни A Иловаси. Терма схемаси Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� ўз ичига олган. Ўқитиш жараёнид­а тиббий­д­емографик тад­қиқот д­астурининг уй хўжали­ кларини листинг қилиш бўйича Қўлланма татбиқ этилд­и ва унд­ан фойд­аланилд­и. Уй хўжаликларини танлаш Ҳар бир кузатув зонаси учун рўйхатга олиш команд­аси томонид­ан жойлард­а уй хў­ жаликлари рўйхатлари тузилганид­ан сўнг, уй хўжаликлари 1 д­ан n гача (ҳар бир кузатув зонасид­аги уй хўжаликлари умумий сони) тартибд­а рақамланд­и ва ҳар бир кузатув зонасид­аги 28 та уй хўжаликларини танлаш тизимли танлов тартиби ёрд­а­ мид­а амалга оширилд­и. Терма вазнини ҳисоблаш Ўзбекистоннинг Мулти инд­икаторли кластерли тад­қиқотид­аги термаси таққосланган эмас. Аслид­а, ҳар бир минтақа учун бир хил миқд­орд­а уй хўжаликларини ажратиш йўли билан ҳар бир минтақад­а терманинг турли улушлари қўлланилд­и, чунки минтақалар катталиги ҳар хил эд­и. Шу сабабли, тад­қиқот маълумотларининг кейинги таҳлилларид­а ишлатилган терма вазни ҳисобланд­и. Вазннинг асосий компоненти терма улушининг тескари касри бўлиб, ушбу маълум терма ҳуд­уд­ид­аги терма уй хўжаликлари сонини танлашд­а қўлланилад­и: Wh = 1 / fh fh термини, h­th қатламид­аги терма улуши ҳар бир терма ҳуд­уд­ид­аги ҳар бир босқич­ д­аги терма эҳтимоллари натижасид­ир: Қорақалпоғистон Хоразм Бухоро Навоий Самарқанд Кашкадарья Андижон Наманган Фарғона Сирдарё Жиззах Тошкент Тошкент шаҳри Сурхондарё Кластерлар жойлашиши, МИКТ, Ўзбекистон 2006 йил A Иловаси. Терма схемаси 1�0 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил fh = P1h × P2h × P3h бунд­а, Pih – h-терма ҳуд­уд­и учун i-босқичд­аги терма бирлигини танлаш эҳтимоли. Терманинг биринчи босқичи бошланишига қад­ар ҳар бир кузатув зонасид­аги баҳоланган уй хўжаликлари сони (терманинг д­астлабки бирликларини танлаш) ва ҳар бир кузатув зонасид­аги янгиланган уй хўжаликлари сони бир­бирид­ан фарқ қилгани учун, ҳар бир кузатув зонасид­аги (кластерд­аги) уй хўжаликлари учун терманинг инд­ивид­уал улушлари ҳисобланд­и. Шу сабабли, ҳар бир кузатув зонасид­аги (кластерд­аги) уй хўжаликлари учун терма улуши ўз ичига ушбу муайян терма ҳуд­уд­ид­аги кузатув зонасини танлаш эҳтимоли ва танланган кузатув зонасид­аги (кластерд­аги) уй хўжалигини танлаш эҳтимолини олган. Терма вазнини ҳисоблашд­а ҳисобга олиниш керак бўлган иккинчи компонент уй хўжа­ ликлари ва инд­ивид­уал сўровлар учун жавоб йўқлиги фоизид­ир. Уй хўжаликлари учун жавоб йўқлигини мувофиқлаштириш тескари миқд­орга тенг: RR = Сўралган уй хўжаликлари сони Рўйхатга киритилган аҳоли яшайдиган уй хўжаликлари сони Жойлард­аги ишлар якунид­ан сўнг, ҳар бир терма ҳуд­уд­и учун жавоб берганлар фоизи ҳисобланд­и. Бу фоизлар ҳар бир кластер учун терма вазнини мувофиқлаштириш учун қўлланилд­и. Ўзбекистон Мулти инд­икаторли кластерли тад­қиқотид­а жавоб берганлар фоизи мазкур ҳисоботнинг 1­жад­валид­а кўрсатилган. Шунга ўхшаш тарзд­а инд­ивид­уал д­аража (аёллар ва 5 ёшгача бўлган болалар) учун жавоб йўқлигини мувофиқлаштириш тескари миқд­орга тенг: RR = Аёллар (ёки 5 ёшгача бўлган болалар) учун тўлдирилган саволномалар Тадқиқот мезонларига мос келувчи аёллар (ёки 5 ёшгача бўлган болалар) Тад­қиқот мезонларига мос келувчи аёллар ёки 5 ёшгача бўлган болалар сони ҳақид­аги маълумотлар сўровлар ўтказилган уй хўжаликларид­а уй хўжаликлари учун Саволнома­ д­аги уй хўжаликлари рўйхатид­ан олинган. Уй хўжаликлари учун мувофиқлаштирилмаган вазн юқорид­а келтирилган ҳар бир кузатув зонаси учун омилларни кўпайтириш орқали ҳисобланд­и. Сўнгра ушбу вазн кўрсаткичлари станд­артлаштирилд­и (унификациялаштирилд­и); станд­артлаштириш мақ­ сад­ларид­ан бири (ёки унификациялаштириш) сўралган терма бирликлари йиғинд­иси миллий миқёсд­а терманинг умумий ҳажми билан тенглаштириш эд­и. Унификацияла­ штириш юқорид­а айтилган мувофиқлаштирилмаган вазн кўрсаткичларини сўралган уй хўжаликлари сонининг умумий мувофиқлаштирилмаган ўлчанган уй хўжаликлари сонига нисбатига кўпайтириш орқали амалга оширилад­и. Аёллар ва 5 ёшгача бўлган болалар учун саволномалар учун станд­артлаштирилган вазн кўрсаткичларини олишд­а шунга ўхшаш станд­артлаштириш тартиби қўлланилган. Мувофиқлаштирилган (уни­ фикациялаштирилган) уй хўжаликлари вазни 375 та кузатув зоналарид­а (кластерлард­а) 0,195821 ва 3,172926 орасид­а фарқланд­и. Терма вазни кўрсаткичлари барча маълумотлар тўпламига қўшилд­и ва ушбу терма вазнини қўллаш орқали ҳар бир уй хўжалиги, аёллар ва 5 ёшгача бўлган болаларни таққослаш орқали таҳлил ўтказилд­и. A Иловаси. Терма схемаси Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�1 B Иловаси. Тадқиқотда иштирок этган кишилар рўйхати Миллий мувофиқлаштирувчи Махмудова Райганат Сираджитдинова Давлат статистика қўмитаси, раиси ўринбосари Техник мувофиқлаштирувчи Кирпа Татьяна Владленовна Давлат статистика қўмитаси Реза Хоссаини ЮНИСЕФ, раис Андро Шилакадзе ЮНИСЕФ, дастур мувофиқлаштирувчиси Карин Такеучи ЮНИСЕФ, мониторинг ва баҳолаш Джамила де Вогренан ЮНИСЕФ, МИКТ кмувофиқлаштирувчиси Бобур Турдыев ЮНИСЕФ, Жамоатчилик билан алоқалар бỷửича маслаҳати Кахрамон Абиджанов Дизайин бỷửича маслаҳтчи Олег Бенеш маълумот танлаш ва киритиш бўйича МИКТ Маслаҳатчиси Тургай Уналан ҳисобот тузиш бўйича МИКТ Маслаҳатчиси Жойлард­аги мувофиқлаштирувчилар Эржанова Дориха Сагидовна Тугушева Джамиля Юсуповна ЖОЙЛАРДАГИ ИШЧИ ГУРУҲЛАР Қорақалпоғистон Илалов Махмуд­ Код­ирбаевич (Н) Дабилова Деметкен (М) Джумагулова Даригуль Узакбергеновна Арзиева Перуза Нуримбетовна Истлеева Инд­ира Маликовна Атад­жанова Клара Изимовна Гулимбетова Миригуль Эримбетовна Анд­ижон Аскаров Анвар Махмуд­ович (Н) Ашурова Махфиратхон Манабовна (М) Хакмид­жанова Дано Тулкуновна Банд­аева Эльмира Хусановна Тухтабаева Джамилахон Муталибд­жановна Бухоро Хамроев Сайфулло Сайд­уллоевич (Н) Рашид­ова Махтоб Алимовна (М) Пулатова Мубарак Касимовна Муртазаева Сафармо Мустакуловна Ярашева Шаход­ат Рад­жабовна Бобод­жонова Наима Атод­жоновна Жиззах Хайд­аров Гулом Джуманович (Н) Ношонова Мавлюд­а Нематовна (М) Нусратова Зулайха Нарбековна Сайпиллаева Люд­мила Атабековна Абд­ураманова Бахтил Қашқад­арё Курбонов Аваз Поинович (Н) Юлд­ашева Марина Анатольевна (М) Мейлиева Михичехра Абд­икаюмовна Иргашева Мохира Муртазовна Бурихонова Саёра Мамановна Абд­уллаева Хасият Шариповена Навои Аманова Татьяна Анатольевна (Н) Худ­ойберд­иев Дилором Ашировна (М) Узокова Саёра Шарипова Шозод­а Латиповна Асланова Кумуш Камилд­жановна Рустамова Тошбиби Муртозовна Наманган Собиров Али Кад­ирханович (Н) Худ­айберд­иева Матлюба Гапурд­жановна (М) Джалилова Нод­ира Хабибуллаевна Дад­абаева Санобар Хамид­уллаевна Усманова Наргиза Зокировна Самарқанд­ Солиев Толиб Солиевич (Н) Маруфова Мавсума Масуд­овна (М) Кеворкова Галина Эд­уард­овна Дзасохова Рита Борисовна Домрачева Наталья Васильевна Од­илова Манзура Эркиновна Сурханд­арё Мирзаев Камалитд­ин Рахмитд­инович (Н) Колесник Валентина Александ­ровна (М) Байханова Зоя Лукьяновна Ташмуратова Зайнаб Шаберд­иевна Джураева Улгузаль Холиковна Мухитд­инова Малохат Эшмаматовна Сирд­арё Мамад­жонов Заирд­жон Самид­жанович (Н) Усенова Зера Тефуковна (М) Пулатова Мархамат Артиковна Якубова Земфира Хулусиевна Корчуганова Ирина Васильевна Кад­ирова Фануза Фаритовна Юсупова Шахноза Масурд­жановна Тошкент тумани Нортод­жиев Ход­жиакбар Хомид­жонович (Н) Турд­ибаева Шохид­а Урмановна (М) Нарбаева Гульнара Мухаммат Морозова Антонина Васильевна Усаробаева Мастура Сабитбаевна Караход­жаева Мад­ина Хикматуллаевна Фарғона Хакимов Аманали Турсунович (Н) Пулатова Од­инахон Пулатовна (М) Азамова Мухаббат Абд­уллаевна Умарова Насиба Исаковна Молчанова Люд­мила Кимовна Насирлаева Салима Кушматовна Хоразм Джумамуратова Аклд­жон Нарметовна (Н) Рузметова Нигора Сад­уллаевна (М) Атаханова Дильфуза Шариповна Сабирова Хосиятд­жан Джуманиязовна Ход­жаева Рано Сабуровна Полвонова Гулбахор Роззоковна Тошкент шаҳри Магай Борис (Н) Сирад­жева Лола Халиловна (М) Ирназарова Сафура Фатрахмановна (Н) Умарход­жаева Озод­а Саиповна (М) Портнова Татьяна Николаевна Газиева Зулхумор Пулатовна Саттарова Инд­ира Загировна Саид­ова Шарипа Султановна Мусаева Мохира Шараповна Байкасимова Назира Калд­бековна Абд­урахманова Дилбар Кучкаровна Туляганова Джамиля Султановна Маълумот киритиш Сатимов Амин (Н) Захарченко Анд­рей Анд­реевич (М) Красуцкий Георгий Устинович Ибрагимова Фарид­а Айд­еровна Тен Елена Александ­ровна Савелова Татьяна Попова Татьяна Алексеевна Галиулина Рузалия Наильевна Шкрет Марина Анатольевна Чочовская Наталья Ильинична Чочовская Кристина Константиновна Максумова Лола Кахаровна (идора муҳаррири) (Н) Назорат (М) Муҳаррир 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш Ўзбекистон учун Мульти Инд­икаторли кластерли тад­қиқот (МИКТ) ўтказиш вақтид­а шакллантирилган респонд­ентларнинг танланиши худ­д­и ўша бош жамламад­ан худ­д­и ўша тизим мавжуд­лигид­а ва худ­д­и ўша танлаш миқд­орид­а танлаб олиш мумкин бўл­ ган вариантларнинг фақат биргинасини ифод­алайд­и. Ана шу вариантларнинг ҳар бири ишлатилган танлаш асосид­а қўлга киритилган натижалард­ан бироз фарқ қилад­иган на­ тижаларни бериши мумкин. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатолар қилиниши мумкин бўлган барча танлашлар учун натижаларнинг ўзгарувчанлик хусусиятини ифод­алайд­и. Бунд­ай ўзгарувчанликнинг чегараси тўғрисид­а аниқ маълумот йўқ, бироқ уни текши­ риш натижалари асосид­а статистик жиҳатд­ан баҳолаш мумкин. Мазкур иловад­а танлаб олинган кўрсаткичларнинг ҳар бири учун танлаш сабабли ҳосил бўлган қуйид­аги хатолар турлари кўрсатиб ўтилган: Станд­арт хато (se): бу танлаш сабабли ҳосил бўлган хатолар бўлиб, од­атд­а алоҳид­а кўрсаткичлар (ўртача, улушли ва ш.ў.) учун станд­арт хато билан ифод­аланад­и. Стан­ д­арт хато д­иперсияд­ан олинад­иган квад­рат илд­из сифатид­а аниқланад­и. Станд­арт хатоларни баҳолаш учун Тейлорнинг линеаризация усулид­ан фойд­аланилад­и. Вариация коэффициенти (se/r) станд­арт хатонинг кўрсаткич мазмунига бўлган нис­ батд­ан иборат бўлад­и. Дизайн­самараси (deff) мазкур текширишд­а қўлланилад­иган танлашни шаклланти­ риш усулид­ан фойд­аланиш вақтид­а ҳақиқий д­исперсиянинг од­д­ий тасод­ифий танлаш тўғрисид­аги тахминд­а баҳоланган д­исперсияга бўлган нисбат сифатид­а аниқланад­и. Дизайн­самарад­ан (deft) олинад­иган квад­рат илд­из танлаш тизими самарад­орлигининг кўрсаткичи сифатид­а фойд­аланилад­и. Масалан, 1,0га тенг бўлган deft мазмуни танлаш тизими од­д­ий тасод­ифий танлашд­а кузатилад­иган самарад­орликка эга эканлигид­ан д­а­ лолат берад­и, айни пайтд­а 1,0д­ан каттароқ бўлган deft мазмуни янад­а мураккаб танлаш тизими қўлланилиши сабабли станд­арт хатонинг кўпайишини англатад­и. Ишонч билд­ирувчи д­оиралар бош мажмуа учун ҳақиқий мазмунга эга, д­еб оқилона аниқлик билан ҳисоблаш мумкин бўлган оралиқни кўрсатиш мақсад­ид­а ҳисоблаб чиқилад­и. Ана шу текширув маълумотлари бўйича ҳисоблаб чиқилган ҳар қанд­ай статистика учун унинг мазмуни худ­д­и шунд­ай миқд­ор ва тизимд­аги барча қилиниши мумкин бўлган танлашларнинг 95 фоизи учун p д­ан иккала томонга мазкур статис­ тиканинг станд­арт хатосининг икки ҳиссалик миқд­орига фарқланад­иган мазмунлар (p + 2.se, p – 2.se) оралиғига тушиб қолад­и. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни МИКТ маълумотлари асосид­а ҳисоблаб чиқиш мақсад­ид­а мураккаб танлашлар учун SPSS Version 14 Complex Samples д­астурий мод­ули ишлатилган. Олинган натижалар қуйид­аги жад­валд­а келтирилган. Юқорид­а таърифлаб берилган танлаш сабабли ҳосил бўлган хатолар турларига қўшимча равишд­а ана шу жад­валга ҳар бир кўрсаткич учун махражнинг чамалаб кўрилган ва чамалаб кў­ рилмаган баҳолари киритилган. Танлашга боғлиқ бўлган баҳолар бутун мамлакат, минтақалар ҳамд­а шаҳар ва қишлоқ ҳуд­уд­лари бўйича жамланган мазмунлари учун биринчи д­аражали қизиқишга эга бўлган кўрсаткичларга нисбатан ҳисоблаб чиқилад­и. Шунд­а ҳисоблаб чиқилган кўрсаткичлард­ан учтаси уй хўжаликларига, саккизтаси — уй хўжаликлари аъзолари­ га, ўн учтаси — аёлларга ва ўн бештаси — 5 ёшгача бўлган болаларга тегишли бўла­ д­и. Бу ерд­а келтирилган барча кўрсаткичлар мутаносиблик турига эга. Масалан, SE.1 жад­валид­а улар учун танлаш сабабли ҳосил бўлган хатолар ҳисоблаб чиқилган кўр­ саткичлар рўйхати, шу жумлад­ан ҳар бир кўрсаткич учун база жамламаси (мажражи) келтирилган. SE.2–SE.9 жад­валларига эса танлаш сабабли ҳосил бўлган ва ҳисоблаб чиқилган хатолар киритилган. $ $ $ $ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� SE.1 жадвали. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатони баҳолаш учун танлаб олинган кўрсаткичлар Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш учун танлаб олинган кўрсаткичлар рўйхати ва ҳар бир кўрсаткич учун асосий жамламалар (махражлар), Ўзбекистон, 2006 йил МИКТ кўрсаткичи Асосий жамлама УЙ ХЎЖАЛИКЛАРИ 41 Йодланган тузни истеъмол қилиш Барча уй хўжаликлари УЙ ХЎЖАЛИКЛАРИ АЪЗОЛАРИ 11 Такомиллаштирилган сув манбаларидан фойдаланиш Уй хўжаликларининг барча аъзолари 12 Такомиллаштирилган санитария-гигиена ускуналаридан фойдаланиш Уй хўжаликларининг барча аъзолари 55 Бошланғич ўқув юртларига ўқувчилар қатновининг соф коэффициенти Бошланғич мактаб ёшидаги болалар 56 Ўрта ўқув юртларига ўқувчилар қатновининг соф коэффи- циенти Ўрта мактаб ёшидаги болалар 59 Бошланғич мактабни битириш коэффициенти Бошланғич мактабни битириш ёшидаги болалар 71 Болалар меҳнати 5–14 ёшли болалар 75 Етим болалар улуши 18 ёшгача бўлган болалар АЁЛЛАР 4 Туғиш вақтида малакали ёрдам кўрсатиш Кейинги 2 йил ичида тирик фарзанд кўрган, 15-49 ёшли аёллар 20 Туғишдан олдинги даврда кузатиш Кейинги 2 йил ичида тирик фарзанд кўрган, 15-49 ёшли аёллар 21 Контрацепция воситаларининг тарқалганлиги Эркак киши билан никохдан ўтиб/иттифоқ тузиб яшаётган 15–49 ёшли аёллар 60 Adultliteracy 67 18 ёшгача эрга тегиш 20–49 ёшли аёллар 82 Ёшларда ОИВ касаллиги юқишининг олдини олиш борасида ҳар томонлама билимлар мавжудлиги 15–24 ёшли аёллар 83 Тасодифий шериклар билан жинсий алоқа қилиш пайтида презервативлардан фойдаланиш Никохдан ўтмаган ва бирга яшамайдиган шерик билан кейинги 12 ой ичида жинсий алоқа қилган 15–24 ёшли аёллар 84 Ёшлар орасида жинсий ҳаёт бошлаш ёши 15–24 ёшли аёллар 86 ОИВ/ОИТС касаллигига чалинган одамларга бўлган муносабат 15–49 ёшли аёллар 88 ОИВ касаллигини аниқ учун тест-синовларидан ўтган аёллар 15–49 ёшли аёллар 89 Онадан болага ОИВ-инфекцияси ўтиши тўғрисидаги билим- лар мавжудлиги 15–49 ёшли аёллар 5 ЁШГАЧА БЎЛГАН БОЛАЛАР 6 Оғирлиги етишмасликнинг тарқалганлиги 5 ёшгача бўлган болалар 25 Сил касаллигига қарши эмлаш билан қамраб олиш 15–26 ойлик болалар 26 Полиомиелит касаллигига қарши эмлаш билан қамраб олиш 15–26 ойлик болалар 27 Дифтерия, кўк йўтал ва қоқшал (КДС) касалликларига қарши эмлаш билан қамраб олиш 15–26 ойлик болалар 28 +изамиқ касаллигига қарши эмлаш билан қамраб олиш 15–26 ойлик болалар 31 Тўлиқ иммунизациядан ўтган болалар 15–26 ойлик болалар – Кейинги 2 ҳафта давомида ўткир респиратор инфекциясига учраганлик 5 ёшгача бўлган болалар 22 Пневмонияга чалинганликда шубҳа қилинаётган беморлар- ни антибиотиклар ёрдамида даволаш Кейинги 2 ҳафта давомида пневмонияга чалинганликда шубҳа қилинаётган 5 ёшгача бўлган болалар – Кейинги 2 ҳафта давомида диареяга учраганлик 5 ёшгача бўлган болалар 35 ОРТ ёки кўпайтирилган ҳажмдаги суюқлик олган ва овқат ейишни давом эттирганлар Кейинги 2 ҳафта давомида диарея касаллигини бошидан кечирган 5 ёшгача бўлган болалар 46 Таълим олишда қўллаб-қувватлаш 5 ёшгача бўлган болалар 62 Туғилганлигини рўйхатдан ўтказиш 5 ёшгача бўлган болалар С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил SE .2 ж ад в ал : Т ер м а та д қ и қ о тл ар х ат о ла р и : У м ум и й т ер м а Ст ан да рт х ат ол ар , в ар иа ци ял ар к оэ ф ф иц ие нт ла ри , д из ай н са м ар ас и (d eff ), ди за йн с ам ар ас ин ин г (d ef t) кв ад ра т ил ди зи в а та нл ан га н ин ди ка то рл ар у чу н иш он ч ор ал иғ и, Ўз бе ки ст он , 2 00 6 Ж ад ва л Ка тт ал ик (r ) Ст ан да рт х ат о ош иб ка (s e) Ва ри ац ия к оэ ф - ф иц ие нт и (s e/ r) Д из ай н эф ф ек ти (d eff ) Д из ай н эф ф ек ти кв ад ра т ил ди зи (d ef t) Ўл ча нг ан ҳ ис об Ўл ча нм аг ан ҳи со б И ш он ч ин те рв ал и r – 2 se r + 2 se УЙ Х ЎЖ А ЛИ КЛ А РИ Й од ла нг ан т уз ни и ст еъ м ол қ ил иш 11 0, 53 14 48 46 8 0, 00 84 92 41 0, 01 59 79 74 3 2, 94 06 15 32 7 1, 71 48 22 24 4 10 15 6 10 15 4 0, 51 4 0, 54 8 УЙ Х ЎЖ А ЛИ КЛ А РИ А ЪЗ О ЛА РИ Та ко м ил ла ш ти ри лг ан и чи м ли к су ви м ан ба ла ри да н ф ой да ла ни ш 23 0, 89 59 42 53 2 0, 01 39 79 48 4 0, 01 56 03 10 4 21 ,3 74 76 77 4, 62 32 85 37 9 53 19 0 10 19 8 0, 86 8 0, 92 4 Та ко м ил ла ш ти ри лг ан с ан ит ар ия -г иг ие на у ск ун ал а- ри да н ф ой да ла ни ш 27 0, 99 44 75 11 0, 00 12 09 48 0, 00 12 16 19 9 2, 71 48 91 02 7 1, 64 76 92 63 7 53 19 0 10 19 8 0, 99 2 0, 99 7 Бо ш ла нғ ич ў қу в ю рт ла ри га ў қи ш га қ ат на ш ни нг ко эф ф иц ие нт и 40 0, 95 83 12 61 1 0, 00 31 56 13 4 0, 00 32 93 42 8 1, 36 06 71 41 7 1,1 66 47 82 11 55 75 54 58 0, 95 2 0, 96 5 Ўр та т аъ ли м ў қу в ю рт ла ри га ў қи ш га қ ат на ш ни нг с оф ко эф ф иц ие нт и 41 0, 93 12 62 18 2 0, 00 40 00 44 6 0, 00 42 95 72 5 1, 84 52 90 27 1 1, 35 84 14 61 7 76 90 73 82 0, 92 3 0, 93 9 Бо ш ла нғ ич м ак та бн и ту га тг ан б ол ал ар у лу ш и 44 0, 96 63 34 99 1 0, 00 67 69 59 1 0, 00 70 05 42 9 1, 59 60 58 48 3 1, 26 33 52 08 2 11 93 11 34 0, 95 3 0, 98 0 Бо ла ла р м еҳ на ти 47 0, 01 95 87 25 1 0, 00 16 30 66 3 0, 08 32 51 22 8 1, 56 09 38 37 4 1, 24 93 75 19 3 11 61 4 11 27 4 0, 01 6 0, 02 3 Ет им ла р ул уш и 60 0, 04 06 88 07 0, 00 21 44 68 4 0, 05 27 10 38 4 2, 34 56 44 59 9 1, 53 15 49 73 8 20 51 4 19 90 6 0, 03 6 0, 04 5 А ЁЛ ЛА Р Ту ғи ш п ай ти да м ал ак ал и ти бб ий ё рд ам 33 0, 99 91 06 9 0, 00 08 91 67 1 0, 00 08 92 46 9 1, 86 58 41 41 3 1, 36 59 58 05 7 20 72 20 95 0, 99 7 1, 00 0 Ҳо м ил ад ор ли к ж ар аё ни да т иб би й ку за ту в 32 0, 99 01 33 77 2 0, 00 32 93 08 7 0, 00 33 25 90 1 2, 32 45 47 52 5 1, 52 46 46 68 9 20 72 20 95 0, 98 4 0, 99 7 Ко нт ра це пт ив (с ақ ла ни ш ) в ос ит ал ар ид ан ф ой да ла - ни ш 29 0, 64 92 50 64 0, 00 68 05 03 8 0, 01 04 81 37 3 1, 80 04 94 64 1, 34 18 25 11 5 89 29 88 55 0, 63 6 0, 66 3 18 ё ш га ча т ур м уш қ ур иш 49 0, 12 53 39 24 8 0, 00 45 92 09 4 0, 03 66 37 32 2 2, 11 91 35 25 6 1, 45 57 24 99 3 10 99 0 11 01 8 0, 11 6 0, 13 5 О И В пр оф ил ак ти ка си ҳ ақ ид а ҳа р то м он ла м а би ли м - ла р м ав ж уд ли ги 53 0, 31 02 18 14 4 0, 00 93 74 79 2 0, 03 02 19 99 8 2, 25 40 25 42 4 1, 50 13 41 20 8 55 62 54 89 0, 29 1 0, 32 9 Д ои м ий б ўл м аг ан ш ер ик ла р би ла н пр ез ер ва ти вл ар - да н ф ой да ла ни ш 59 0, 60 53 09 73 2 0, 02 89 18 78 9 0, 04 77 75 19 2 0, 21 70 29 26 3 0, 46 58 63 99 7 56 63 0, 54 7 0, 66 3 Би ри нч и ж ин си й ал оқ ад а бў ли ш ё ш и 58 0 0 29 29 29 01 0, 00 0 0, 00 0 О И В/ О И ТС б ил ан к ас ал ла нг ан о да м ла рг а м ун ос аб ат 55 0, 02 74 02 40 3 0, 00 22 59 65 5 0, 08 24 61 91 6 2, 56 78 21 08 3 1, 60 24 42 22 5 13 42 4 13 40 4 0, 02 3 0, 03 2 О И Вг а те кш ир иш у чу н те ст да н ўт га н аё лл ар у лу ш и 56 0, 32 80 11 32 6 0, 00 62 18 34 2 0, 01 89 57 70 5 2, 44 16 06 43 1 1, 56 25 64 05 7 13 91 9 13 91 9 0, 31 6 0, 34 0 О И Вн ин г он ад ан б ол аг а ю қи ш и ҳа қи да ги б ил им ла р м ав ж уд ли ги 54 0, 73 38 22 23 6 0, 00 60 58 52 5 0, 00 82 56 12 1 2, 61 54 62 53 2 1, 61 72 39 17 13 91 9 13 91 9 0, 72 2 0, 74 6 С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш Ж ад ва л Ка тт ал ик (r ) Ст ан да рт х ат о (s e) Ва ри ац ия к оэ ф - ф иц ие нт и (s e/ r) Д из ай н са м ар ас и (d eff ) Д из ай н са м ар а- си ни нг к ва др ат ил ди зи (d ef t) Ўл ча нг ан ҳ ис об Ўл ча нм аг ан ҳи со б И ш он ч ор ал иғ и r – 2 se r + 2 se 5 ЁШ ГА ЧА Б ЎЛ ГА Н Б О ЛА ЛА Р Ка м в аз нл ик ни нг т ар қа лг ан ли ги 7 0, 05 08 22 51 1 0, 00 41 18 82 7 0, 08 10 43 36 1 1, 64 86 61 96 2 1, 28 40 02 32 1 46 91 46 89 0, 04 3 0, 05 9 Си лг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви 14 1 0 0 10 47 10 57 1, 00 0 1, 00 0 П ол ио м ие ли тг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 89 59 28 64 9 0, 01 30 81 91 5 0, 01 46 01 51 5 1, 93 63 81 60 2 1, 39 15 39 29 2 10 47 10 56 0, 87 0 0, 92 2 КД С эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 93 44 75 38 7 0, 00 91 54 76 7 0, 00 97 96 69 2 1, 43 99 20 35 2 1,1 99 96 68 13 10 44 10 53 0, 91 6 0, 95 3 Қи за м иқ қа қ ар ш и эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 97 84 52 19 5 0, 00 57 74 25 9 0, 00 59 01 42 2 1, 66 20 84 21 7 1, 28 92 18 45 2 10 42 10 52 0, 96 7 0, 99 0 Тў ли қ эм ла ш да н ўт га н бо ла ла р 14 0, 87 01 81 92 6 0, 01 52 72 30 9 0, 01 75 50 70 8 2, 17 62 32 12 7 1, 47 52 05 79 1 10 45 10 55 0, 84 0 0, 90 1 Та дқ иқ от га ча 2 ҳ аф та а вв ал б ўл га н ўт ки р ре сп ир ат ор ин ф ек ци ял ар 18 0, 02 28 82 22 3 0, 00 27 69 60 5 0, 12 10 37 40 4 1, 71 02 36 21 9 1, 30 77 6 49 86 49 86 0, 01 7 0, 02 8 П не вм он ия га ч ал ин га н де б ш уб ҳа қ ил ин га н бе м ор - ла рн и ан ти би от ик ла р ёр да м ид а да во ла ш 19 0, 55 70 78 86 3 0, 05 09 62 37 7 0, 09 14 81 44 2 1,1 15 73 88 28 1, 05 62 85 39 1 11 4 10 7 0, 45 5 0, 65 9 Та дқ иқ от га ча 2 ҳ аф та а вв ал б ўл га н ди ар ея 16 0, 02 54 16 86 2 0, 00 29 37 93 0, 11 55 89 78 7 1, 73 70 30 98 2 1, 31 79 64 71 2 49 86 49 86 0, 02 0 0, 03 1 О РТ ё ки к ўп с ую қл ик и ст еъ м ол қ ил га н ҳо лд а ов қа т ис те ъм ол қ ил иш ни д ав ом э тт ир га нл ар 17 0, 28 07 38 22 3 0, 03 66 41 14 2 0, 13 05 17 11 3 0, 71 80 81 29 4 0, 84 73 96 77 5 12 7 10 9 0, 20 7 0, 35 4 Та ъл им о ли ш га к ўм ак 36 0, 71 32 86 53 1 0, 00 76 70 67 6 0, 01 07 53 99 1, 43 42 36 43 2 1,1 97 59 61 05 49 86 49 86 0, 69 8 0, 72 9 Ту ғи ли ш ни р ўй ха тг а ол иш 46 0, 99 90 77 38 4 0, 00 05 29 62 1 0, 00 05 30 11 1, 51 69 67 09 2 1, 23 16 52 18 49 86 49 86 0, 99 8 1, 00 0 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил SE .3 ж ад в ал : Т ер м а та д қ и қ о тл ар х ат о ла р и : Ш аҳ ар ж о й ла р Ст ан да рт х ат ол ар , в ар иа ци ял ар к оэ ф ф иц ие нт ла ри , д из ай н са м ар ас и (d eff ), ди за йн с ам ар ас ин ин г (d ef t) кв ад ра т ил ди зи в а та нл ан га н ин ди ка то рл ар у чу н иш он ч ор ал иғ и, Ўз бе ки ст он , 2 00 6 Ж ад ва л Ка тт ал ик (r ) Ст ан да рт х ат о (s e) Ва ри ац ия к оэ ф - ф иц ие нт и (s e/ r) Д из ай н са м ар ас и (d eff ) Д из ай н са м ар ас и кв ад ра т ил ди зи (d ef t) Ўл ча нг ан ҳ ис об Ўл ча нм аг ан ҳи со б И ш он ч ор ал иғ и r – 2 se r + 2 se УЙ Х ЎЖ А ЛИ КЛ А РИ Й од ла нг ан т уз ни и ст еъ м ол қ ил иш 11 0, 61 92 13 68 8 0, 01 29 55 7 0, 02 09 22 82 6 3, 53 58 56 55 6 1, 88 03 87 34 2 38 27 49 68 0, 59 3 0, 64 5 УЙ Х ЎЖ А ЛИ КЛ А РИ А ЪЗ О ЛА РИ Та ко м ил ла ш ти ри лг ан и чи м ли к су ви м ан ба ла ри да н ф ой да ла ни ш 23 0, 99 91 36 13 8 0, 00 05 92 65 6 0, 00 05 93 16 8 2, 02 98 41 66 1, 42 47 25 11 8 16 57 4 49 89 0, 99 8 1, 00 0 Та ко м ил ла ш ти ри лг ан с ан ит ар ия -г иг ие на у ск ун ал а- ри да н ф ой да ла ни ш 27 0, 99 79 47 42 5 0, 00 05 86 81 6 0, 00 05 88 02 3 0, 83 85 39 43 1 0, 91 57 17 98 6 16 57 4 49 89 0, 99 7 0, 99 9 Бо ш ла нғ ич ў қу в ю рт ла ри га ў қи ш га қ ат на ш ни нг ко эф ф иц ие нт и 40 0, 96 76 58 13 3 0, 00 56 73 16 4 0, 00 58 62 77 7 2, 18 74 17 15 2 1, 47 89 91 93 8 16 76 21 28 0, 95 6 0, 97 9 Ўр та т аъ ли м ў қу в ю рт ла ри га ў қи ш га қ ат на ш ни нг с оф ко эф ф иц ие нт и 41 0, 91 17 56 28 2 0, 00 74 35 37 5 0, 00 81 55 00 3 1, 91 50 52 67 6 1, 38 38 54 28 3 21 62 27 88 0, 89 7 0, 92 7 Бо ш ла нғ ич м ак та бн и ту га тг ан б ол ал ар у лу ш и 44 0, 98 60 88 41 6 0, 00 54 01 26 0, 00 54 77 46 0, 90 17 04 29 2 0, 94 95 81 11 4 34 3 42 5 0, 97 5 0, 99 7 Бо ла ла р м еҳ на ти 47 0, 03 20 87 31 8 0, 00 30 55 09 0, 09 52 11 75 6 1, 29 28 53 61 1,1 37 03 72 07 33 69 43 03 0, 02 6 0, 03 8 Ет им ла р ул уш и 60 0, 05 09 89 38 3 0, 00 42 40 79 5 0, 08 31 70 16 2, 79 71 03 41 7 1, 67 24 54 30 9 58 94 75 27 0, 04 3 0, 05 9 А ЁЛ ЛА Р Ту ғи ш п ай ти да м ал ак ал и ти бб ий ё рд ам 33 1 0 0 , , 59 1 79 1 1, 00 0 1, 00 0 Ҳо м ил ад ор ли к ж ар аё ни да т иб би й ку за ту в 32 0, 99 06 91 23 2 0, 00 45 42 02 2 0, 00 45 84 7 1, 76 72 40 57 2 1, 32 93 76 00 8 59 1 79 1 0, 98 2 1, 00 0 Ко нт ра це пт ив (с ақ ла ни ш ) в ос ит ал ар ид ан ф ой да ла - ни ш 29 0, 62 88 70 37 6 0, 01 00 78 92 8 0, 01 60 27 03 6 1, 56 29 96 16 2 1, 25 01 98 44 9 27 28 35 92 0, 60 9 0, 64 9 18 ё ш га ча т ур м уш қ ур иш 49 0, 12 63 45 62 5 0, 00 84 81 28 4 0, 06 71 27 64 4 3, 05 10 92 31 6 1, 74 67 37 62 1 35 29 46 83 0, 10 9 0, 14 3 О И В пр оф ил ак ти ка си ҳ ақ ид а ҳа р то м он ла м а би ли м - ла р м ав ж уд ли ги 53 0, 32 79 23 11 4 0, 01 32 84 55 1 0, 04 05 11 17 7 1, 66 87 87 67 7 1, 29 18 15 65 1 15 63 20 85 0, 30 1 0, 35 4 Д ои м ий б ўл м аг ан ш ер ик ла р би ла н пр ез ер ва ти вл ар - да н ф ой да ла ни ш 59 0, 67 25 32 21 9 0, 03 55 48 81 1 0, 05 28 58 15 3 0, 21 23 10 18 0, 46 07 71 28 8 27 38 0, 60 1 0, 74 4 Би ри нч и ж ин си й ал оқ ад а бў ли ш ё ш и 58 0 0 , , , 83 1 11 02 0, 00 0 0, 00 0 О И В/ О И ТС б ил ан к ас ал ла нг ан о да м ла рг а м ун ос аб ат 55 0, 03 65 67 41 4 0, 00 43 86 83 3 0, 11 99 65 64 8 3, 05 29 62 06 9 1, 74 72 72 75 2 42 22 55 90 0, 02 8 0, 04 5 О И Вг а те кш ир иш у чу н те ст да н ўт га н аё лл ар у лу ш и 56 0, 38 35 44 45 8 0, 01 01 63 61 7 0, 02 64 99 19 2, 52 70 16 11 4 1, 58 96 59 11 9 43 60 57 85 0, 36 3 0, 40 4 О И Вн ин г он ад ан б ол аг а ю қи ш и ҳа қи да ги б ил им ла р м ав ж уд ли ги 54 0, 74 85 33 03 1 0, 00 83 96 09 8 0, 01 12 16 73 6 2, 16 61 66 91 3 1, 47 17 90 37 7 43 60 57 85 0, 73 2 0, 76 5 С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш Ж ад ва л Ка тт ал ик (r ) Ст ан да рт х ат о ош иб ка (s e) Ва ри ац ия к оэ ф - ф иц ие нт и (s e/ r) Д из ай н са м ар ас и (d eff ) Д из ай н са м ар а- си ни нг к ва др ат ил ди зи (d ef t) Ўл ча нг ан ҳ ис об Ўл ча нм аг ан ҳи со б И ш он ч ор ал иғ и r – 2 se r + 2 se 5 ЁШ ГА ЧА Б ЎЛ ГА Н Б О ЛА ЛА Р Ка м в аз нл ик ни нг т ар қа лг ан ли ги 7 0, 04 71 12 85 3 0, 00 61 79 39 4 0, 13 11 61 53 5 1, 49 27 55 25 5 1, 22 17 83 63 7 13 37 17 56 0, 03 5 0, 05 9 Си лг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви 14 1 0 0 30 0 39 9 1, 00 0 1, 00 0 П ол ио м ие ли тг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 82 54 81 66 6 0, 02 89 87 46 3 0, 03 51 15 81 6 2, 31 55 97 09 1, 52 17 08 60 9 30 0 39 8 0, 76 8 0, 88 3 КД С эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 89 28 87 90 1 0, 01 83 01 16 1 0, 02 04 96 59 5 1, 39 03 14 05 1,1 79 11 57 92 30 0 39 8 0, 85 6 0, 92 9 Қи за м иқ қа қ ар ш и эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 97 41 61 86 2 0, 00 74 13 93 3 0, 00 76 10 57 6 0, 86 69 53 99 1 0, 93 11 03 64 2 30 0 39 8 0, 95 9 0, 98 9 Тў ли қ эм ла ш да н ўт га н бо ла ла р 14 0, 78 24 76 44 3 0, 03 26 10 52 4 0, 04 16 76 04 6 2, 48 04 41 96 2 1, 57 49 41 89 2 30 0 39 8 0, 71 7 0, 84 8 Та дқ иқ от га ча 2 ҳ аф та а вв ал б ўл га н ўт ки р ре сп ир ат ор ин ф ек ци ял ар 18 0, 02 84 74 18 7 0, 00 46 21 17 5 0, 16 22 93 47 6 1, 44 58 97 31 1, 20 24 54 70 2 14 32 18 74 0, 01 9 0, 03 8 П не вм он ия га ч ал ин га н де б ш уб ҳа қ ил ин га н бе м ор - ла рн и ан ти би от ик ла р ёр да м ид а да во ла ш 19 0, 63 54 35 17 2 0, 07 89 42 53 2 0, 12 42 33 81 1, 31 81 73 88 7 1,1 48 11 75 41 41 50 0, 47 8 0, 79 3 Та дқ иқ от га ча 2 ҳ аф та а вв ал б ўл га н ди ар ея 16 0, 02 39 99 53 0, 00 42 00 52 5 0, 17 50 25 29 8 1, 41 08 88 55 7 1,1 87 80 83 14 32 18 74 0, 01 6 0, 03 2 О РТ ё ки к ўп с ую қл ик и ст еъ м ол қ ил га н ҳо лд а ов қа т ис те ъм ол қ ил иш ни д ав ом э тт ир га нл ар 17 0, 20 11 73 34 6 0, 06 64 24 84 4 0, 33 01 87 10 2 1, 04 33 31 19 4 1, 02 14 35 84 9 34 39 0, 06 8 0, 33 4 Та ъл им о ли ш га к ўм ак 36 0, 75 06 51 81 0, 01 25 48 30 3 0, 01 67 16 54 3 1, 57 56 63 94 5 1, 25 52 54 53 4 14 32 18 74 0, 72 6 0, 77 6 Ту ғи ли ш ни р ўй ха тг а ол иш 46 0, 99 96 48 78 2 0, 00 03 56 70 6 0, 00 03 56 83 2 0, 67 87 90 42 2 0, 82 38 87 38 5 14 32 18 74 0, 99 9 1, 00 0 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш SE .4 ж ад в ал : Т ер м а та д қ и қ о тл ар х ат о ла р и : Қ и ш ло қ ж о й ла р Ст ан да рт х ат ол ар , в ар иа ци ял ар к оэ ф ф иц ие нт ла ри , д из ай н са м ар ас и (d eff ), ди за йн с ам ар ас ин ин г (d ef t) кв ад ра т ил ди зи в а та нл ан га н ин ди ка то рл ар у чу н иш он ч ор ал иғ и, Ўз бе ки ст он , 2 00 6 Ж ад ва л Ка тт ал ик (r ) Ст ан да рт х ат о (s e) Ва ри ац ия к оэ ф - ф иц ие нт и (s e/ r) Д из ай н са м ар ас и (d eff ) Д из ай н са м ар а- си ни нг к ва др ат ил ди зи (d ef t) Ўл ча нг ан ҳ ис об Ўл ча нм аг ан ҳи со б И ш он ч ин те рв ал и r – 2 se r + 2 se УЙ Х ЎЖ А ЛИ КЛ А РИ Й од ла нг ан т уз ни и ст еъ м ол қ ил иш 11 0, 47 83 78 02 8 0, 01 09 41 39 9 0, 02 28 71 86 7 2, 48 75 26 39 6 1, 57 71 89 39 8 63 29 51 86 0, 45 6 0, 50 0 УЙ Х ЎЖ А ЛИ КЛ А РИ А ЪЗ О ЛА РИ Та ко м ил ла ш ти ри лг ан и чи м ли к су ви м ан ба ла ри да н ф ой да ла ни ш 23 0, 84 92 33 37 4 0, 02 03 01 31 7 0, 02 39 05 46 3 16 ,7 64 36 8 4, 09 44 31 34 36 61 6 52 09 0, 80 9 0, 89 0 Та ко м ил ла ш ти ри лг ан с ан ит ар ия -г иг ие на у ск ун ал а- ри да н ф ой да ла ни ш 27 0, 99 29 03 41 4 0, 00 17 36 51 6 0, 00 17 48 92 8 2, 22 88 06 53 5 1, 49 29 18 79 7 36 61 6 52 09 0, 98 9 0, 99 6 Бо ш ла нғ ич ў қу в ю рт ла ри га ў қи ш га қ ат на ш ни нг ко эф ф иц ие нт и 40 0, 95 42 96 58 1 0, 00 38 12 77 4 0, 00 39 95 37 6 1,1 09 59 40 85 1, 05 33 72 71 9 38 99 33 30 0, 94 7 0, 96 2 Ўр та т аъ ли м ў қу в ю рт ла ри га ў қи ш га қ ат на ш ни нг с оф ко эф ф иц ие нт и 41 0, 93 88 90 91 8 0, 00 46 42 23 4 0, 00 49 44 38 1 1, 72 51 62 33 5 1, 31 34 54 35 2 55 28 45 94 0, 93 0 0, 94 8 Бо ш ла нғ ич м ак та бн и ту га тг ан б ол ал ар у лу ш и 44 0, 95 83 48 29 1 0, 00 92 38 71 1 0, 00 96 40 24 3 1, 51 39 10 34 6 1, 23 04 10 64 1 84 9 70 9 0, 94 0 0, 97 7 Бо ла ла р м еҳ на ти 47 0, 01 44 78 98 5 0, 00 19 47 01 9 0, 13 44 72 06 1, 85 16 95 14 8 1, 36 07 70 05 7 82 45 69 71 0, 01 1 0, 01 8 Ет им ла р ул уш и 60 0, 03 65 34 95 0, 00 24 70 35 2 0, 06 76 16 13 9 2, 14 59 72 46 9 1, 46 49 13 80 9 14 62 0 12 37 9 0, 03 2 0, 04 1 А ЁЛ ЛА Р Ту ғи ш п ай ти да м ал ак ал и ти бб ий ё рд ам 33 0, 99 87 50 02 1 0, 00 12 47 25 5 0, 00 12 48 81 6 1, 62 36 63 46 3 1, 27 42 30 53 8 14 80 13 04 0, 99 6 1, 00 0 Ҳо м ил ад ор ли к ж ар аё ни да т иб би й ку за ту в 32 0, 98 99 11 01 4 0, 00 42 36 04 1 0, 00 42 79 21 4 2, 34 11 07 57 1 1, 53 00 67 83 2 14 80 13 04 0, 98 1 0, 99 8 Ко нт ра це пт ив (с ақ ла ни ш ) в ос ит ал ар ид ан ф ой да ла - ни ш 29 0, 65 82 14 25 6 0, 00 87 32 8 0, 01 32 67 41 2 1, 78 37 62 30 6 1, 33 55 75 64 6 62 02 52 63 0, 64 1 0, 67 6 18 ё ш га ча т ур м уш қ ур иш 49 0, 12 48 63 36 0, 00 54 46 72 6 0, 04 36 21 48 9 1, 71 96 44 03 2 1, 31 13 51 98 6 74 62 63 35 0, 11 4 0, 13 6 О И В пр оф ил ак ти ка си ҳ ақ ид а ҳа р то м он ла м а би ли м - ла р м ав ж уд ли ги 53 0, 30 33 00 10 2 0, 01 19 30 28 8 0, 03 93 34 92 9 2, 29 21 65 00 5 1, 51 39 89 76 4 40 00 34 04 0, 27 9 0, 32 7 Д ои м ий б ўл м аг ан ш ер ик ла р би ла н пр ез ер ва ти вл ар - да н ф ой да ла ни ш 59 0, 54 11 98 58 7 0, 04 56 84 31 5 0, 08 44 13 22 0, 20 17 27 2 0, 44 91 40 51 3 29 25 0, 45 0 0, 63 3 Би ри нч и ж ин си й ал оқ ад а бў ли ш ё ш и 58 0 0 20 97 17 99 0, 00 0 0, 00 0 О И В/ О И ТС б ил ан к ас ал ла нг ан о да м ла рг а м ун ос аб ат 55 0, 02 31 97 35 6 0, 00 26 11 12 1 0, 11 25 61 16 3 2, 35 08 61 24 7 1, 53 32 51 85 4 92 02 78 14 0, 01 8 0, 02 8 О И Вг а те кш ир иш у чу н те ст да н ўт га н аё лл ар у лу ш и 56 0, 30 26 83 13 6 0, 00 77 34 52 2 0, 02 55 53 19 8 2, 30 51 52 72 5 1, 51 82 72 94 1 95 59 81 34 0, 28 7 0, 31 8 О И Вн ин г он ад ан б ол аг а ю қи ш и ҳа қи да ги б ил им ла р м ав ж уд ли ги 54 0, 72 71 12 76 7 0, 00 79 27 03 7 0, 01 09 02 07 3 2, 57 56 56 08 4 1, 60 48 85 06 9 95 59 81 34 0, 71 1 0, 74 3 Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш Ж ад ва л Ка тт ал ик (r ) Ст ан да рт х ат о ош иб ка (s e) Ва ри ац ия к оэ ф - ф иц ие нт и (s e/ r) Д из ай нс ам ар ас и (d eff ) Д из ай н са м ар а- си ни нг к ва др ат ил ди зи (d ef t) Ўл ча нг ан ҳ ис об Ўл ча нм аг ан ҳи со б И ш он ч ор ал иғ и r – 2 se r + 2 se 5 ЁШ ГА ЧА Б ЎЛ ГА Н Б О ЛА ЛА Р Ка м в аз нл ик ни нг т ар қа лг ан ли ги 7 0, 05 23 01 05 1 0, 00 52 15 59 9 0, 09 97 22 64 5 1, 60 91 32 98 6 1, 26 85 16 05 7 33 54 29 33 0, 04 2 0, 06 3 Си лг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви 14 1 0 0 74 7 65 8 1, 00 0 1, 00 0 П ол ио м ие ли тг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 92 42 19 58 5 0, 01 36 76 72 6 0, 01 47 98 13 5 1, 75 46 79 90 1 1, 32 46 43 31 1 74 7 65 8 0, 89 7 0, 95 2 КД С эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 95 12 34 19 5 0, 01 03 02 94 0, 01 08 31 12 9 1, 49 65 72 05 7 1, 22 33 44 61 9 74 4 65 5 0, 93 1 0, 97 2 Қи за м иқ қа қ ар ш и эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 98 01 84 95 9 0, 00 75 46 54 4 0, 00 76 99 10 2 1, 91 47 26 60 1 1, 38 37 36 46 4 74 2 65 4 0, 96 5 0, 99 5 Тў ли қ эм ла ш да н ўт га н бо ла ла р 14 0, 90 54 57 67 8 0, 01 62 89 98 7 0, 01 79 90 88 7 2, 03 35 33 19 6 1, 42 60 20 05 4 74 6 65 7 0, 87 3 0, 93 8 Та дқ иқ от га ча 2 ҳ аф та а вв ал б ўл га н ўт ки р ре сп ир ат ор ин ф ек ци ял ар 18 0, 02 06 29 59 0, 00 34 13 94 5 0, 16 54 87 80 2 1, 79 46 34 35 1, 33 96 39 63 4 35 54 31 12 0, 01 4 0, 02 7 П не вм он ия га ч ал ин га н де б ш уб ҳа қ ил ин га н бе м ор - ла рн и ан ти би от ик ла р ёр да м ид а да во ла ш 19 0, 51 35 11 53 0, 06 45 42 40 4 0, 12 56 88 32 5 0, 93 38 04 33 8 0, 96 63 35 52 73 57 0, 38 4 0, 64 3 Та дқ иқ от га ча 2 ҳ аф та а вв ал б ўл га н ди ар ея 16 0, 02 59 87 81 2 0, 00 37 55 62 6 0, 14 45 14 9 1, 73 35 28 44 2 1, 31 66 35 27 3 35 54 31 12 0, 01 8 0, 03 3 О РТ ё ки к ўп с ую қл ик и ст еъ м ол қ ил га н ҳо лд а ов қа т ис те ъм ол қ ил иш ни д ав ом э тт ир га нл ар 17 0, 31 03 37 47 1 0, 04 28 41 66 7 0, 13 80 48 64 2 0, 59 17 13 23 8 0, 76 92 28 98 9 92 70 0, 22 5 0, 39 6 Та ъл им о ли ш га к ўм ак 36 0, 69 82 34 52 1 0, 00 94 74 24 0, 01 35 68 85 1, 32 53 12 33 7 1,1 51 22 21 06 35 54 31 12 0, 67 9 0, 71 7 Ту ғи ли ш ни р ўй ха тг а ол иш 46 0, 99 88 47 20 5 0, 00 07 27 56 4 0, 00 07 28 40 4 1, 43 01 85 01 2 1,1 95 90 34 29 35 54 31 12 0, 99 7 1, 00 0 1�0 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил SE .5 ж ад в ал : Т ер м а та д қ и қ о тл ар х ат о ла р и : Ғ ар б и й Ст ан да рт х ат ол ар , в ар иа ци ял ар к оэ ф ф иц ие нт ла ри , д из ай н са м ар ас и (d eff ), ди за йн с ам ар ас ин ин г (d ef t) кв ад ра т ил ди зи в а та нл ан га н ин ди ка то рл ар у чу н иш он ч ор ал иғ и, Ўз бе ки ст он , 2 00 6 Ж ад ва л Ка тт ал ик (r ) Ст ан да рт х ат о (s e) Ва ри ац ия к оэ ф - ф иц ие нт и (s e/ r) Д из ай н са м ар ас и (d eff ) Д из ай н са м ар а- си ни нг к ва др ат ил ди зи (d ef t) Ўл ча нг ан ҳ ис об Ўл ча нм аг ан ҳи со б И ш он ч ор ал иғ и r – 2 se r + 2 se Й од ла нг ан т уз ни и ст еъ м ол қ ил иш 11 0, 43 84 03 49 5 0, 02 13 94 10 2 0, 04 88 00 02 6 3, 04 69 78 50 7 1, 74 55 59 65 4 98 5 16 40 0, 39 6 0, 48 1 УЙ Х ЎЖ А ЛИ КЛ А РИ А ЪЗ О ЛА РИ Та ко м ил ла ш ти ри лг ан и чи м ли к су ви м ан ба ла ри да н ф ой да ла ни ш 23 0, 97 52 60 09 8 0, 00 88 96 02 7 0, 00 91 21 69 7 5, 43 16 80 16 8 2, 33 05 96 52 6 58 48 16 57 0, 95 7 0, 99 3 Та ко м ил ла ш ти ри лг ан с ан ит ар ия -г иг ие на у ск ун ал а- ри да н ф ой да ла ни ш 27 0, 99 91 94 45 6 0, 00 08 00 03 4 0, 00 08 00 67 9 1, 31 68 57 37 2 1,1 47 54 40 61 58 48 16 57 0, 99 8 1, 00 0 Бо ш ла нғ ич ў қу в ю рт ла ри га ў қи ш га қ ат на ш ни нг ко эф ф иц ие нт и 40 0, 95 51 99 44 3 0, 00 75 67 21 4 0, 00 79 22 12 9 1, 26 85 38 25 8 1,1 26 29 40 37 57 1 94 9 0, 94 0 0, 97 0 Ўр та т аъ ли м ў қу в ю рт ла ри га ў қи ш га қ ат на ш ни нг с оф ко эф ф иц ие нт и 41 0, 94 00 23 55 1 0, 00 85 43 97 9 0, 00 90 89 11 2 1, 81 78 94 72 3 1, 34 82 93 26 3 84 2 14 05 0, 92 3 0, 95 7 Бо ш ла нғ ич м ак та бн и ту га тг ан б ол ал ар у лу ш и 44 0, 98 46 17 20 4 0, 00 91 71 52 9 0, 00 93 14 81 7 1, 01 63 25 09 5 1, 00 81 29 50 3 11 1 18 4 0, 96 6 1, 00 0 Бо ла ла р м еҳ на ти 47 0, 01 42 50 28 6 0, 00 41 67 19 2 0, 29 24 28 67 2, 56 26 94 53 4 1, 60 08 41 82 1 12 41 20 74 0, 00 6 0, 02 3 Ет им ла р ул уш и 60 0, 05 32 70 65 2 0, 00 63 58 45 5 0, 11 93 61 31 7 2, 99 50 00 97 8 1, 73 06 07 11 2 22 42 37 37 0, 04 1 0, 06 6 А ЁЛ ЛА Р Ту ғи ш п ай ти да м ал ак ал и ти бб ий ё рд ам 33 0, 99 21 71 69 5 0, 00 77 09 13 5 0, 00 77 69 96 3, 12 18 89 90 5 1, 76 68 87 06 6 23 6 40 9 0, 97 7 1, 00 0 Ҳо м ил ад ор ли к ж ар аё ни да т иб би й ку за ту в 32 0, 99 03 37 63 3 0, 00 79 65 73 7 0, 00 80 43 45 6 2, 70 54 90 73 7 1, 64 48 37 60 2 23 6 40 9 0, 97 4 1, 00 0 Ко нт ра це пт ив (с ақ ла ни ш ) в ос ит ал ар ид ан ф ой да ла - ни ш 29 0, 63 25 33 20 1 0, 01 44 20 30 1 0, 02 27 97 69 8 1, 50 29 93 97 7 1, 22 59 66 54 8 98 3 16 81 0, 60 4 0, 66 1 18 ё ш га ча т ур м уш қ ур иш 49 0, 12 76 80 86 8 0, 01 40 24 70 5 0, 10 98 41 86 7 3, 68 73 76 49 8 1, 92 02 54 27 9 12 13 20 89 0, 10 0 0, 15 6 О И В пр оф ил ак ти ка си ҳ ақ ид а ҳа р то м он ла м а би ли м - ла р м ав ж уд ли ги 53 0, 20 09 78 72 8 0, 01 08 84 93 7 0, 05 41 59 64 7 0, 80 27 36 55 2 0, 89 59 55 66 4 63 8 10 89 0, 17 9 0, 22 3 Д ои м ий б ўл м аг ан ш ер ик ла р би ла н пр ез ер ва ти вл ар - да н ф ой да ла ни ш 59 0, 86 16 38 87 8 0, 05 38 40 58 4 0, 06 24 86 25 2 0, 34 04 15 17 7 0, 58 34 51 09 2 9 15 0, 75 4 0, 96 9 Би ри нч и ж ин си й ал оқ ад а бў ли ш ё ш и 58 0 0 34 2 58 2 0, 00 0 0, 00 0 О И В/ О И ТС б ил ан к ас ал ла нг ан о да м ла рг а м ун ос аб ат 55 0, 00 16 40 17 2 0, 00 08 82 25 7 0, 53 79 05 32 7 1,1 66 03 67 2 1, 07 98 31 80 2 14 36 24 54 0, 00 0 0, 00 3 О И Вг а те кш ир иш у чу н те ст да н ўт га н аё лл ар у лу ш и 56 0, 25 59 00 21 3 0, 01 45 07 24 0, 05 66 91 00 5 2, 95 10 71 87 3 1, 71 78 68 41 15 54 26 71 0, 22 7 0, 28 5 О И Вн ин г он ад ан б ол аг а ю қи ш и ҳа қи да ги б ил им ла р м ав ж уд ли ги 54 0, 77 47 56 32 4 0, 01 05 92 15 6 0, 01 36 71 59 6 1, 71 65 75 81 2 1, 31 01 81 59 5 15 54 26 71 0, 75 4 0, 79 6 С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�1 С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш Ж ад ва л Ка тт ал ик (r ) Ст ан да рт х ат о (s e) Ва ри ац ия к оэ ф - ф иц ие нт и (s e/ r) Д из ай н са м ар ас и (d eff ) Д из ай н са м ар ас и ни нг к ва др ат ил ди зи (d ef t) Ўл ча нг ан ҳ ис об Ўл ча нм аг ан ҳи со б И ш он ч ор ал иғ и r – 2 se r + 2 se 5 ЁШ ГА ЧА Б ЎЛ ГА Н Б О ЛА ЛА Р Ка м в аз нл ик ни нг т ар қа лг ан ли ги 7 0, 04 12 13 00 1 0, 00 69 16 18 8 0, 16 78 15 68 2 1, 09 19 04 03 1 1, 04 49 42 11 8 52 7 90 3 0, 02 7 0, 05 5 Си лг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви 14 1 7, 01 62 8E -2 1 7, 01 62 8E -2 1 12 9 22 1 1, 00 0 1, 00 0 П ол ио м ие ли тг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 82 18 68 62 1 0, 03 54 91 05 2 0, 04 31 83 36 4 1, 89 28 59 31 7 1, 37 58 12 23 9 12 9 22 1 0, 75 1 0, 89 3 КД С эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 93 92 85 13 6 0, 01 70 10 25 0, 01 81 09 78 3 1,1 11 15 28 46 1, 05 41 12 35 12 8 22 0 0, 90 5 0, 97 3 Қи за м иқ қа қ ар ш и эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 99 52 29 89 3 0, 00 46 57 03 9 0, 00 46 79 36 1, 00 50 59 27 9 1, 00 25 26 44 8 12 9 22 1 0, 98 6 1, 00 0 Тў ли қ эм ла ш да н ўт га н бо ла ла р 14 0, 81 70 98 51 5 0, 03 51 73 70 6 0, 04 30 47 08 1 1, 82 12 43 60 6 1, 34 95 34 58 8 12 9 22 1 0, 74 7 0, 88 7 Та дқ иқ от га ча 2 ҳ аф та а вв ал б ўл га н ўт ки р ре сп ир ат ор ин ф ек ци ял ар 18 0, 01 61 13 89 3 0, 00 25 43 53 9 0, 15 78 47 56 6 0, 39 54 17 55 7 0, 62 88 22 35 7 56 4 97 0 0, 01 1 0, 02 1 П не вм он ия га ч ал ин га н де б ш уб ҳа қ ил ин га н бе м ор - ла рн и ан ти би от ик ла р ёр да м ид а да во ла ш 19 0, 69 05 51 40 4 0, 11 27 94 65 0, 16 33 39 97 6 0, 83 35 29 97 7 0, 91 29 78 62 9 9 15 0, 46 5 0, 91 6 Та дқ иқ от га ча 2 ҳ аф та а вв ал б ўл га н ди ар ея 16 0, 00 78 60 27 9 0, 00 27 91 94 9 0, 35 51 97 11 9 0, 96 85 64 47 9 0, 98 41 56 73 5 56 4 97 0 0, 00 2 0, 01 3 О РТ ё ки к ўп с ую қл ик и ст еъ м ол қ ил га н ҳо лд а ов қа т ис те ъм ол қ ил иш ни д ав ом э тт ир га нл ар 17 0, 26 86 99 01 4 0, 01 34 25 43 3 0, 04 99 64 58 0, 00 64 20 86 0, 08 01 30 27 4 8 0, 24 2 0, 29 6 Та ъл им о ли ш га к ўм ак 36 0, 64 94 67 36 9 0, 01 53 39 36 0, 02 36 18 36 9 1, 00 15 05 18 5 1, 00 07 52 30 9 56 4 97 0 0, 61 9 0, 68 0 Ту ғи ли ш ни р ўй ха тг а ол иш 46 1 0 0 56 4 97 0 1, 00 0 1, 00 0 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил SE .6 ж ад в ал : Т ер м а та д қ и қ о тл ар х ат о ла р и : М ар ка зи й Ст ан да рт х ат ол ар , в ар иа ци ял ар к оэ ф ф иц ие нт ла ри , д из ай н са м ар ас и (d eff ), ди за йн с ам ар ас ин ин г (d ef t) кв ад ра т ил ди зи в а та нл ан га н ин ди ка то рл ар у чу н иш он ч ор ал иғ и, Ўз бе ки ст он , 2 00 6 Ж ад ва л Ка тт ал ик (r ) Ст ан да рт х ат о (s e) Ва ри ац ия к оэ ф - ф иц ие нт и (s e/ r) Д из ай н са м ар ас и (d eff ) Ўл ча нг ан ҳ ис об Ўл ча нм аг ан ҳи со б И ш он ч ор ал иғ и r – 2 se r + 2 se УЙ Х ЎЖ А ЛИ КЛ А РИ Й од ла нг ан т уз ни и ст еъ м ол қ ил иш 11 0, 53 20 27 99 7 0, 02 51 24 07 7 0, 04 72 23 22 4 3, 99 56 03 79 3 1, 99 89 00 64 6 21 78 15 77 0, 48 2 0, 58 2 УЙ Х ЎЖ А ЛИ КЛ А РИ А ЪЗ О ЛА РИ Та ко м ил ла ш ти ри лг ан и чи м ли к су ви м ан ба ла ри да н ф ой да ла ни ш 23 0, 90 31 19 74 1 0, 03 66 73 45 6 0, 04 06 07 52 3 24 ,2 71 98 20 6 4, 92 66 60 33 5 11 43 0, 01 76 2 15 80 0, 83 0 0, 97 6 Та ко м ил ла ш ти ри лг ан с ан ит ар ия -г иг ие на у ск ун ал а- ри да н ф ой да ла ни ш 27 0, 99 52 25 11 7 0, 00 25 06 21 0, 00 25 18 23 4 2, 08 70 51 44 5 1, 44 46 63 09 11 43 0, 01 76 2 15 80 0, 99 0 1, 00 0 Бо ш ла нғ ич ў қу в ю рт ла ри га ў қи ш га қ ат на ш ни нг ко эф ф иц ие нт и 40 0, 95 21 42 96 4 0, 00 71 78 57 0, 00 75 39 38 3 1, 02 68 66 84 9 1, 01 33 44 38 8 12 64 90 9 0, 93 8 0, 96 7 Ўр та т аъ ли м ў қу в ю рт ла ри га ў қи ш га қ ат на ш ни нг с оф ко эф ф иц ие нт и 41 0, 93 21 03 52 5 0, 00 83 21 35 8 0, 00 89 27 50 4 1, 35 01 82 68 1,1 61 97 36 14 17 17 12 35 0, 91 5 0, 94 9 Бо ш ла нғ ич м ак та бн и ту га тг ан б ол ал ар у лу ш и 44 0, 95 93 01 22 6 0, 01 48 18 93 5 0, 01 54 47 63 5 1,1 58 68 45 07 1, 07 64 22 08 6 28 3 20 7 0, 93 0 0, 98 9 Бо ла ла р м еҳ на ти 47 0, 01 26 34 12 6 0, 00 31 46 76 6 0, 24 90 68 78 3 1, 49 55 01 60 4 1, 22 29 07 03 26 42 18 85 0, 00 6 0, 01 9 Ет им ла р ул уш и 60 0, 03 94 55 50 7 0, 00 43 13 87 2 0, 10 93 35 11 1, 61 50 04 06 9 1, 27 08 28 10 4 45 82 32 90 0, 03 1 0, 04 8 А ЁЛ ЛА Р Ту ғи ш п ай ти да м ал ак ал и ти бб ий ё рд ам 33 1 0 0 44 6 34 0 1, 00 0 1, 00 0 Ҳо м ил ад ор ли к ж ар аё ни да т иб би й ку за ту в 32 0, 98 63 45 39 8 0, 01 05 18 9 0, 01 06 64 52 2, 78 50 47 47 4 1, 66 88 46 15 44 6 34 0 0, 96 5 1, 00 0 Ко нт ра це пт ив (с ақ ла ни ш ) в ос ит ал ар ид ан ф ой да ла - ни ш 29 0, 64 68 52 89 0, 01 53 06 66 1 0, 02 36 63 28 1, 47 79 64 65 1 1, 21 57 15 69 5 19 34 14 42 0, 61 6 0, 67 7 18 ё ш га ча т ур м уш қ ур иш 49 0, 11 38 05 33 0, 00 80 96 37 7 0, 07 11 42 33 3 1,1 09 49 03 21 1, 05 33 23 46 5 22 95 17 08 0, 09 8 0, 13 0 О И В пр оф ил ак ти ка си ҳ ақ ид а ҳа р то м он ла м а би ли м - ла р м ав ж уд ли ги 53 0, 29 88 94 97 8 0, 02 05 59 94 4 0, 06 87 86 51 6 1, 77 71 26 74 2 1, 33 30 89 17 3 11 79 88 2 0, 25 8 0, 34 0 Д ои м ий б ўл м аг ан ш ер ик ла р би ла н пр ез ер ва ти вл ар - да н ф ой да ла ни ш 59 0, 42 35 95 6 0 0 0 0 5 4 0, 42 4 0, 42 4 Би ри нч и ж ин си й ал оқ ад а бў ли ш ё ш и 58 0 0 62 0 46 6 0, 00 0 0, 00 0 О И В/ О И ТС б ил ан к ас ал ла нг ан о да м ла рг а м ун ос аб ат 55 0, 01 94 75 08 4 0, 00 35 62 44 1 0, 18 29 22 99 5 1, 39 23 28 34 7 1,1 79 96 96 38 28 21 20 96 0, 01 2 0, 02 7 О И Вг а те кш ир иш у чу н те ст да н ўт га н аё лл ар у лу ш и 56 0, 28 06 39 32 6 0, 01 41 09 52 0, 05 02 76 34 7 2, 14 28 37 92 8 1, 46 38 43 54 6 29 15 21 74 0, 25 2 0, 30 9 О И Вн ин г он ад ан б ол аг а ю қи ш и ҳа қи да ги б ил им ла р м ав ж уд ли ги 54 0, 68 58 91 9 0, 01 20 25 07 8 0, 01 75 32 03 1 1, 45 84 81 84 8 1, 20 76 76 21 8 29 15 21 74 0, 66 2 0, 71 0 С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш Ж ад ва л Ка тт ал ик (r ) Ст ан да рт х ат о (s e) Ва ри ац ия к оэ ф - ф иц ие нт и (s e/ r) Д из ай н са м ар ас и (d eff ) Д из ай н са м ар а- си ни нг к ва др ат ил ди зи (d ef t) Ўл ча нг ан ҳ ис об Ўл ча нм аг ан ҳи со б И ш он ч ор ал иғ и r – 2 se r + 2 se 5 ЁШ ГА ЧА Б ЎЛ ГА Н Б О ЛА ЛА Р Ка м в аз нл ик ни нг т ар қа лг ан ли ги 7 0, 04 06 12 60 3 0, 00 84 05 99 1 0, 20 69 79 85 4 1, 35 65 15 91 2 1,1 64 69 56 31 10 13 74 9 0, 02 4 0, 05 7 Си лг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви 14 1 6, 42 63 4E -2 1 6, 42 63 4E -2 1 23 5 17 6 1, 00 0 1, 00 0 П ол ио м ие ли тг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 86 98 44 49 6 0, 04 15 80 36 1 0, 04 78 02 06 3 2, 67 24 57 04 8 1, 63 47 65 13 6 23 5 17 6 0, 78 7 0, 95 3 КД С эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 94 27 39 72 8 0, 02 27 96 13 4 0, 02 41 80 72 9 1, 68 46 72 75 3 1, 29 79 49 44 2 23 5 17 6 0, 89 7 0, 98 8 Қи за м иқ қа қ ар ш и эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 98 00 67 51 4 0, 01 03 95 98 6 0, 01 06 07 41 9 0, 95 71 06 74 8 0, 97 83 18 32 7 23 3 17 4 0, 95 9 1, 00 0 Тў ли қ эм ла ш да н ўт га н бо ла ла р 14 0, 86 18 45 35 6 0, 04 37 44 71 5 0, 05 07 57 03 5 2, 81 25 14 16 2 1, 67 70 55 20 5 23 5 17 6 0, 77 4 0, 94 9 Та дқ иқ от га ча 2 ҳ аф та а вв ал б ўл га н ўт ки р ре сп ир ат ор ин ф ек ци ял ар 18 0, 01 19 65 83 5 0, 00 32 60 37 2 0, 27 24 73 45 7 0, 72 28 95 97 6 0, 85 02 32 89 5 10 85 80 5 0, 00 5 0, 01 8 П не вм он ия га ч ал ин га н де б ш уб ҳа қ ил ин га н бе м ор - ла рн и ан ти би от ик ла р ёр да м ид а да во ла ш 19 0, 68 77 38 98 1 0, 21 81 27 31 5 0, 31 71 65 84 5 1, 77 24 29 55 3 1, 33 13 26 23 8 13 9 0, 25 1 1, 00 0 Та дқ иқ от га ча 2 ҳ аф та а вв ал б ўл га н ди ар ея 16 0, 01 29 32 85 9 0, 00 32 64 21 3 0, 25 23 96 83 4 0, 67 10 76 5 0, 81 91 92 59 10 85 80 5 0, 00 6 0, 01 9 О РТ ё ки к ўп с ую қл ик и ст еъ м ол қ ил га н ҳо лд а ов қа т ис те ъм ол қ ил иш ни д ав ом э тт ир га нл ар 17 0, 16 30 65 11 6 0, 15 49 12 52 0, 95 00 04 04 5 1, 58 25 70 7 1, 25 80 02 66 3 14 10 0, 00 0 0, 47 3 Та ъл им о ли ш га к ўм ак 36 0, 59 03 98 87 0, 01 86 66 46 3 0, 03 16 16 69 8 1,1 58 44 06 03 1, 07 63 08 78 6 10 85 80 5 0, 55 3 0, 62 8 Ту ғи ли ш ни р ўй ха тг а ол иш 46 1 0 0 10 85 80 5 1, 00 0 1, 00 0 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил SE .7 ж ад в ал : Т ер м а та д қ и қ о тл ар х ат о ла р и : Ж ан уб и й Ст ан да рт х ат ол ар , в ар иа ци ял ар к оэ ф ф иц ие нт ла ри , д из ай н са м ар ас и (d eff ), ди за йн с ам ар ас ин ин г (d ef t) кв ад ра т ил ди зи в а та нл ан га н ин ди ка то рл ар у чу н иш он ч ор ал иғ и, Ўз бе ки ст он , 2 00 6 Ж ад ва л Ка тт ал ик (r ) Ст ан да рт х ат о ош иб ка (s e) Ва ри ац ия к оэ ф - ф иц ие нт и (s e/ r) Д из ай н эф ф ек ти (d eff ) Д из ай н эф ф ек ти кв ад ра т ил ди зи (d ef t) Ўл ча нг ан ҳ ис об Ўл ча нм аг ан ҳи со б И ш он ч ин те рв ал и r – 2 se r + 2 se УЙ Х ЎЖ А ЛИ КЛ А РИ Й од ла нг ан т уз ни и ст еъ м ол қ ил иш 11 0, 68 53 63 35 4 0, 01 59 05 60 3 0, 02 32 07 54 8 1, 82 07 99 94 9 1, 34 93 70 20 4 16 49 15 53 0, 65 4 0, 71 7 УЙ Х ЎЖ А ЛИ КЛ А РИ А ЪЗ О ЛА РИ Та ко м ил ла ш ти ри лг ан и чи м ли к су ви м ан ба ла ри да н ф ой да ла ни ш 23 0, 67 43 97 24 5 0, 04 69 28 90 9 0, 06 95 86 44 8 15 ,6 55 97 17 3, 95 67 62 78 1 98 60 15 62 0, 58 1 0, 76 8 Та ко м ил ла ш ти ри лг ан с ан ит ар ия -г иг ие на у ск ун ал а- ри да н ф ой да ла ни ш 27 0, 99 69 24 03 4 0, 00 17 08 78 3 0, 00 17 14 05 5 1, 48 63 90 96 5 1, 21 91 76 34 7 98 60 15 62 0, 99 4 1, 00 0 Бо ш ла нғ ич ў қу в ю рт ла ри га ў қи ш га қ ат на ш ни нг ко эф ф иц ие нт и 40 0, 94 78 57 99 3 0, 00 73 63 02 5 0, 00 77 68 06 8 1,1 91 27 43 47 1, 09 14 55 15 1 11 52 10 87 0, 93 3 0, 96 3 Ўр та т аъ ли м ў қу в ю рт ла ри га ў қи ш га қ ат на ш ни нг с оф ко эф ф иц ие нт и 41 0, 93 32 81 31 4 0, 00 86 69 85 2 0, 00 92 89 64 5 1, 71 41 62 95 2 1, 30 92 60 46 15 41 14 21 0, 91 6 0, 95 1 Бо ш ла нғ ич м ак та бн и ту га тг ан б ол ал ар у лу ш и 44 0, 93 90 75 55 5 0, 01 55 63 67 3 0, 01 65 73 39 8 0, 90 18 03 87 8 0, 94 96 33 55 23 4 21 4 0, 90 8 0, 97 0 Бо ла ла р м еҳ на ти 47 0, 03 20 22 18 2 0, 00 51 72 42 5 0, 16 15 26 31 8 1, 89 54 17 33 1, 37 67 41 56 2 23 34 21 97 0, 02 2 0, 04 2 Ет им ла р ул уш и 60 0, 03 93 24 81 4 0, 00 49 12 45 2 0, 12 49 19 89 6 2, 49 82 82 55 6 1, 58 05 95 63 3 41 81 39 12 0, 02 9 0, 04 9 А ЁЛ ЛА Р Ту ғи ш п ай ти да м ал ак ал и ти бб ий ё рд ам 33 1 5, 94 28 8E -2 1 5, 94 28 8E -2 1 42 7 40 5 1, 00 0 1, 00 0 Ҳо м ил ад ор ли к ж ар аё ни да т иб би й ку за ту в 32 0, 98 55 44 35 5 0, 00 71 77 09 2 0, 00 72 82 36 4 1, 46 07 14 00 7 1, 20 86 00 01 9 42 7 40 5 0, 97 1 1, 00 0 Ко нт ра це пт ив (с ақ ла ни ш ) в ос ит ал ар ид ан ф ой да ла - ни ш 29 0, 56 40 10 98 1 0, 01 71 57 1 0, 03 04 19 79 8 1, 81 11 90 00 2 1, 34 58 04 59 3 15 95 15 14 0, 53 0 0, 59 8 18 ё ш га ча т ур м уш қ ур иш 49 0, 13 07 98 01 0, 01 14 04 10 3 0, 08 71 88 66 1 2, 18 03 37 65 1 1, 47 65 96 64 5 19 98 19 07 0, 10 8 0, 15 4 О И В пр оф ил ак ти ка си ҳ ақ ид а ҳа р то м он ла м а би ли м - ла р м ав ж уд ли ги 53 0, 16 25 89 43 8 0, 01 84 11 25 5 0, 11 32 37 70 7 2, 50 70 66 80 5 1, 58 33 71 97 3 10 73 10 08 0, 12 6 0, 19 9 Д ои м ий б ўл м аг ан ш ер кл ар б ил ан п ре зе рв ат ив ла р - да н ф ой да ла ни ш 59 0, 62 39 19 78 4 0 0 0 0 3 3 0, 62 4 0, 62 4 Би ри нч и ж ин си й ал оқ ад а бў ли ш ё ш и 58 0 0 55 6 51 6 0, 00 0 0, 00 0 О И В/ О И ТС б ил ан к ас ал ла нг ан о да м ла рг а м ун ос аб ат 55 0, 00 69 39 94 6 0, 00 17 73 43 9 0, 25 55 40 74 3 1, 07 06 05 10 9 1, 03 47 00 49 2 24 61 23 47 0, 00 3 0, 01 0 О И Вг а те кш ир иш у чу н те ст да н ўт га н аё лл ар у лу ш и 56 0, 24 08 29 68 7 0, 00 85 26 72 9 0, 03 54 05 63 9 0, 96 31 41 80 3 0, 98 13 97 88 2 25 54 24 23 0, 22 4 0, 25 8 О И Вн ин г он ад ан б ол аг а ю қи ш и ҳа қи да ги б ил им ла р м ав ж уд ли ги 54 0, 75 28 98 40 6 0, 01 65 07 85 6 0, 02 19 25 74 2 3, 54 76 76 22 1 1, 88 35 27 6 25 54 24 23 0, 72 0 0, 78 6 С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш Ж ад ва л Ка тт ал ик (r ) Ст ан да рт х ат о (s e) Ва ри ац ия к оэ ф - ф иц ие нт и (s e/ r) Д из ай н са м ар ас и (d eff ) Д из ай н са м ар а- си ни нг к ва др ат ил ди зи (d ef t) Ўл ча нг ан ҳ ис об Ўл ча нм аг ан ҳи со б И ш он ч ор ал иғ и r – 2 se r + 2 se 5 ЁШ ГА ЧА Б ЎЛ ГА Н Б О ЛА ЛА Р Ка м в аз нл ик ни нг т ар қа лг ан ли ги 7 0, 06 85 45 32 5 0, 00 96 40 06 9 0, 14 06 37 88 2 1, 38 56 64 57 8 1,1 77 14 25 48 98 8 95 3 0, 04 9 0, 08 8 Си лг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви 14 1 8, 07 88 6E -2 1 8, 07 88 6E -2 1 , , 22 3 21 0 1, 00 0 1, 00 0 П ол ио м еи ли тг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 95 13 45 59 8 0, 01 81 75 99 4 0, 01 91 05 56 3 1, 49 17 03 70 1 1, 22 13 53 22 5 22 3 21 0 0, 91 5 0, 98 8 КД С эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 95 25 20 25 5 0, 01 96 47 20 4 0, 02 06 26 54 7 1, 77 53 44 56 7 1, 33 24 20 56 7 22 2 20 9 0, 91 3 0, 99 2 Қи за м иқ қа қ ар ш и эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 96 83 05 19 6 0, 02 12 76 23 1 0, 02 19 72 65 3, 06 79 82 00 2 1, 75 15 65 58 6 22 2 20 9 0, 92 6 1, 00 0 Тў ли қ эм ла ш да н ўт га н бо ла ла р 14 0, 92 61 63 23 4 0, 02 70 75 71 7 0, 02 92 34 28 2 2, 22 97 87 55 9 1, 49 32 47 32 22 2 20 9 0, 87 2 0, 98 0 Та дқ иқ от га ча 2 ҳ аф та а вв ал б ўл га н ўт ки р ре сп ир ат ор ин ф ек ци ял ар 18 0, 02 15 78 24 3 0, 00 57 34 78 5 0, 26 57 67 02 7 1, 57 95 39 69 1 1, 25 67 97 39 5 10 57 10 15 0, 01 0 0, 03 3 П не вм он ия га ч ал ин га н де б ш уб ҳа қ ил ин га н бе м ор - ла рн и ан ти би от ик ла р ёр да м ид а да во ла ш 19 0, 47 47 17 69 6 0, 09 72 24 33 6 0, 20 48 04 53 3 0, 72 02 37 55 3 0, 84 86 68 10 5 23 20 0, 28 0 0, 66 9 Та дқ иқ от га ча 2 ҳ аф та а вв ал б ўл га н ди ар ея 16 0, 03 95 59 63 6 0, 00 69 16 96 3 0, 17 48 49 00 9 1, 27 68 69 78 7 1,1 29 98 66 32 10 57 10 15 0, 02 6 0, 05 3 О РТ ё ки к ўп с ую қл ик и ст еъ м ол қ ил га н ҳо лд а ов қа т ис те ъм ол қ ил иш ни д ав ом э тт ир га нл ар 17 0, 43 66 42 45 7 0, 04 27 08 86 9 0, 09 78 11 99 3 0, 28 91 95 20 5 0, 53 77 68 72 8 42 40 0, 35 1 0, 52 2 Та ъл им о ли ш га к ўм ак 36 0, 63 31 26 14 1 0, 01 64 58 90 2 0, 02 59 96 24 4 1,1 82 58 69 14 1, 08 74 68 12 1 10 57 10 15 0, 60 0 0, 66 6 Ту ғи ли ш ни р ўй ха тг а ол иш 46 0, 99 85 49 57 1 0, 00 11 03 09 3 0, 00 11 04 69 5 0, 85 19 15 67 8 0, 92 29 92 78 3 10 57 10 15 0, 99 6 1, 00 0 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил SE .8 ж ад в ал : Т ер м а та д қ и қ о тл ар х ат о ла р и : М ар ка зи й -Ш ар қ и й Ст ан да рт х ат ол ар , в ар иа ци ял ар к оэ ф ф иц ие нт ла ри , д из ай н са м ар ас и (d eff ), ди за йн с ам ар ас ин ин г (d ef t) кв ад ра т ил ди зи в а та нл ан га н ин ди ка то рл ар у чу н иш он ч ор ал иғ и, Ўз бе ки ст он , 2 00 6 Ж ад ва л Ка тт ал ик (r ) Ст ан да рт х ат о (s e) Ва ри ац ия к оэ ф - ф иц ие нт и (s e/ r) Д из ай н са м ар ас и (d eff ) Д из ай н са м ар а- си ни нг к ва др ат ил ди зи (d ef t) Ўл ча нг ан ҳ ис об Ўл ча нм аг ан ҳи со б И ш он ч ор ал иғ и r – 2 se r + 2 se УЙ Х ЎЖ А ЛИ КЛ А РИ Й од ла нг ан т уз ни и ст еъ м ол қ ил иш 11 0, 49 65 83 34 3 0, 01 93 48 28 9 0, 03 89 62 82 4 2, 46 48 79 58 6 1, 56 99 93 49 9 15 27 16 47 0, 45 8 0, 53 5 УЙ Х ЎЖ А ЛИ КЛ А РИ А ЪЗ О ЛА РИ Та ко м ил ла ш ти ри лг ан и чи м ли к су ви м ан ба ла ри да н ф ой да ла ни ш 23 0, 95 55 29 82 4 0, 02 04 76 66 4 0, 02 14 29 64 4 16 ,2 51 70 71 7 4, 03 13 40 61 7 77 00 16 48 0, 91 5 0, 99 6 Та ко м ил ла ш ти ри лг ан с ан ит ар ия -г иг ие на у ск ун ал а- ри да н ф ой да ла ни ш 27 0, 99 19 36 92 3 0, 00 54 02 35 0, 00 54 46 26 3 6, 00 99 96 55 1 2, 45 15 29 43 1 77 00 16 48 0, 98 1 1, 00 0 Бо ш ла нғ ич ў қу в ю рт ла ри га ў қи ш га қ ат на ш ни нг ко эф ф иц ие нт и 40 0, 95 60 03 78 5 0, 00 79 00 61 2 0, 00 82 64 20 6 1, 43 50 71 40 5 1,1 97 94 46 58 86 0 96 8 0, 94 0 0, 97 2 Ўр та т аъ ли м ў қу в ю рт ла ри га ў қи ш га қ ат на ш ни нг с оф ко эф ф иц ие нт и 41 0, 91 09 79 4 0, 01 27 57 33 5 0, 01 40 03 97 7 2, 48 85 30 77 2 1, 57 75 07 77 3 10 94 12 41 0, 88 5 0, 93 6 Бо ш ла нғ ич м ак та бн и ту га тг ан б ол ал ар у лу ш и 44 0, 98 45 44 32 6 0, 00 88 58 42 9 0, 00 89 97 49 1 0, 99 52 86 16 6 0, 99 76 40 29 9 17 1 19 4 0, 96 7 1, 00 0 Бо ла ла р м еҳ на ти 47 0, 00 98 53 02 5 0, 00 22 79 57 2 0, 23 13 57 53 2 1, 03 49 28 87 7 1, 01 73 14 54 2 17 28 19 44 0, 00 5 0, 01 4 Ет им ла р ул уш и 60 0, 05 27 75 25 1 0, 00 73 10 23 4 0, 13 85 16 32 4 3, 59 29 25 26 8 1, 89 55 01 32 4 29 93 33 62 0, 03 8 0, 06 7 А ЁЛ ЛА Р Ту ғи ш п ай ти да м ал ак ал и ти бб ий ё рд ам 33 1 0 0 30 3 34 1 1, 00 0 1, 00 0 Ҳо м ил ад ор ли к ж ар аё ни да т иб би й ку за ту в 32 0, 99 07 92 32 5 0, 00 62 94 97 0, 00 63 53 47 1, 47 68 42 04 1 1, 21 52 53 9 30 3 34 1 0, 97 8 1, 00 0 Ко нт ра це пт ив (с ақ ла ни ш ) в ос ит ал ар ид ан ф ой да ла - ни ш 29 0, 64 84 83 62 3 0, 01 77 14 48 6 0, 02 73 16 78 2 2, 00 16 00 62 6 1, 41 47 79 35 6 12 65 14 55 0, 61 3 0, 68 4 18 ё ш га ча т ур м уш қ ур иш 49 0, 11 56 09 95 7 0, 01 07 92 77 7 0, 09 33 55 08 3 2, 02 33 48 97 4 1, 42 24 44 71 7 15 59 17 77 0, 09 4 0, 13 7 О И В пр оф ил ак ти ка си ҳ ақ ид а ҳа р то м он ла м а би ли м - ла р м ав ж уд ли ги 53 0, 54 23 41 61 2 0, 02 42 53 35 5 0, 04 47 19 70 1 2, 16 60 87 44 6 1, 47 17 63 38 79 3 91 5 0, 49 4 0, 59 1 Д ои м ий б ўл м аг ан ш ер ик ла р би ла н пр ез ер ва ти вл ар - да н ф ой да ла ни ш 59 0, 56 38 27 71 2 0 0 0 0 12 11 0, 56 4 0, 56 4 Би ри нч и ж ин си й ал оқ ад а бў ли ш ё ш и 58 0 0 45 7 53 1 0, 00 0 0, 00 0 О И В/ О И ТС б ил ан к ас ал ла нг ан о да м ла рг а м ун ос аб ат 55 0, 09 39 35 03 2 0, 01 21 92 47 0, 12 97 96 83 5 3, 99 97 46 16 1 1, 99 99 36 53 9 19 98 22 91 0, 07 0 0, 11 8 О И Вг а те кш ир иш у чу н те ст да н ўт га н аё лл ар у лу ш и 56 0, 47 48 15 88 6 0, 02 10 17 57 4 0, 04 42 64 68 2 4, 08 67 34 73 9 2, 02 15 67 39 7 20 15 23 08 0, 43 3 0, 51 7 О И Вн ин г он ад ан б ол аг а ю қи ш и ҳа қи да ги б ил им ла р м ав ж уд ли ги 54 0, 79 37 55 21 4 0, 01 49 74 08 9 0, 01 88 64 86 9 3, 15 97 97 97 1 1, 77 75 82 05 7 20 15 23 08 0, 76 4 0, 82 4 С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш Ж ад ва л Ка тт ал ик (r ) Ст ан да рт х ат о (s e) Ва ри ац ия к оэ ф - ф иц ие нт и (s e/ r) Д из ай н са м ар ас и (d eff ) Д из ай н са м ар а- си ни нг к ва др ат ил ди зи (d ef t) Ўл ча нг ан ҳ ис об Ўл ча нм аг ан ҳи со б И ш он ч ор ал иғ и r – 2 se r + 2 se 5 ЁШ ГА ЧА Б ЎЛ ГА Н Б О ЛА ЛА Р Ка м в аз нл ик ни нг т ар қа лг ан ли ги 7 0, 04 31 16 27 3 0, 00 77 85 83 7 0, 18 05 77 69 7 1, 08 87 51 98 7 1, 04 34 32 79 65 1 74 2 0, 02 8 0, 05 9 Си лг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви 14 1 0 0 15 3 16 9 1, 00 0 1, 00 0 П ол ио м ие ли тг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 78 27 15 45 8 0, 04 12 06 12 4 0, 05 26 45 08 8 1, 66 72 76 94 5 1, 29 12 30 78 7 15 3 16 8 0, 70 0 0, 86 5 КД С эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 84 36 23 22 6 0, 03 29 31 18 1 0, 03 90 35 41 3 1, 36 45 90 64 9 1,1 68 15 69 46 15 2 16 7 0, 77 8 0, 90 9 Қи за м иқ қа қ ар ш и эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 97 18 72 96 3 0, 01 23 20 62 0, 01 26 77 19 2 0, 92 18 07 44 2 0, 96 01 08 03 7 15 2 16 7 0, 94 7 0, 99 7 Тў ли қ эм ла ш да н ўт га н бо ла ла р 14 0, 73 56 22 82 3 0, 05 07 26 35 8 0, 06 89 57 02 1 2, 20 95 56 75 2 1, 48 64 57 78 7 15 3 16 8 0, 63 4 0, 83 7 Та дқ иқ от га ча 2 ҳ аф та а вв ал б ўл га н ўт ки р ре сп ир ат ор ин ф ек ци ял ар 18 0, 01 93 84 99 0, 00 73 50 16 2 0, 37 91 67 68 7 2, 22 81 59 35 1 1, 49 27 02 03 68 8 78 5 0, 00 5 0, 03 4 П не вм он ия га ч ал ин га н де б ш уб ҳа қ ил ин га н бе м ор - ла рн и ан ти би от ик ла р ёр да м ид а да во ла ш 19 0, 43 76 89 37 3 0, 00 35 02 24 6 0, 00 80 01 67 1 0, 00 05 98 04 4 0, 02 44 54 92 9 13 13 0, 43 1 0, 44 5 Та дқ иқ от га ча 2 ҳ аф та а вв ал б ўл га н ди ар ея 16 0, 01 62 87 94 7 0, 00 51 85 55 8 0, 31 83 67 78 7 1, 31 57 49 28 4 1,1 47 06 11 51 68 8 78 5 0, 00 6 0, 02 7 О РТ ё ки к ўп с ую қл ик и ст еъ м ол қ ил га н ҳо лд а ов қа т ис те ъм ол қ ил иш ни д ав ом э тт ир га нл ар 17 0, 36 94 96 02 3 0 0 0 0 11 14 0, 36 9 0, 36 9 Та ъл им о ли ш га к ўм ак 36 0, 78 42 59 17 5 0, 01 54 48 31 4 0, 01 96 97 97 1 1,1 05 82 60 53 1, 05 15 82 64 2 68 8 78 5 0, 75 3 0, 81 5 Ту ғи ли ш ни р ўй ха тг а ол иш 46 0, 99 87 90 13 0, 00 12 14 04 0, 00 12 15 51 1 0, 95 62 46 45 2 0, 97 78 78 54 6 68 8 78 5 0, 99 6 1, 00 0 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил SE .9 ж ад в ал : Т ер м а та д қ и қ о тл ар х ат о ла р и : Ш ар қ и й Ст ан да рт х ат ол ар , в ар иа ци ял ар к оэ ф ф иц ие нт ла ри , д из ай н са м ар ас и (d eff ), ди за йн с ам ар ас ин ин г (d ef t) кв ад ра т ил ди зи в а та нл ан га н ин ди ка то рл ар у чу н иш он ч ор ал иғ и, Ўз бе ки ст он , 2 00 6 Ж ад ва л Ка тт ал ик (r ) Ст ан да рт х ат о (s e) Ва ри ац ия к оэ ф - ф иц ие нт и (s e/ r) Д из ай н са м ар ас и (d eff ) Д из ай н са м ар а- си ни г кв ад ра т ил ди зи (d ef t) Ўл ча нг ан ҳ ис об Ўл ча нм аг ан ҳи со б И ш он ч ор ал иғ и r – 2 se r + 2 se УЙ Х ЎЖ А ЛИ КЛ А РИ Й од ла нг ан т уз ни и ст еъ м ол қ ил иш 11 0, 42 93 51 00 8 0, 01 47 47 60 3 0, 03 43 48 59 2 1, 44 33 84 73 2 1, 20 14 09 47 7 28 26 16 27 0, 40 0 0, 45 9 УЙ Х ЎЖ А ЛИ КЛ А РИ А ЪЗ О ЛА РИ Та ко м ил ла ш ти ри лг ан и чи м ли к су ви м ан ба ла ри да н ф ой да ла ни ш 23 0, 95 15 41 10 4 0, 02 26 16 09 7 0, 02 37 67 86 2 18 ,11 42 55 62 4, 25 60 84 54 1 14 87 5 16 34 0, 90 6 0, 99 7 Та ко м ил ла ш ти ри лг ан с ан ит ар ия -г иг ие на у ск ун ал а- ри да н ф ой да ла ни ш 27 0, 99 04 43 01 1 0, 00 24 20 12 6 0, 00 24 43 47 8 1, 01 04 42 53 7 1, 00 52 07 70 8 14 87 5 16 34 0, 98 6 0, 99 5 Бо ш ла нғ ич ў қу в ю рт ла ри га ў қи ш га қ ат на ш ни нг ко эф ф иц ие нт и 40 0, 97 13 86 38 7 0, 00 64 58 77 0, 00 66 49 02 2 1, 24 41 98 47 1 1,1 15 43 64 49 14 17 83 0 0, 95 8 0, 98 4 Ўр та т аъ ли м ў қу в ю рт ла ри га ў қи ш га қ ат на ш ни нг с оф ко эф ф иц ие нт и 41 0, 93 26 70 57 1 0, 00 80 53 30 4 0, 00 86 34 67 2 1, 22 07 66 79 4 1,1 04 88 31 59 20 92 11 83 0, 91 7 0, 94 9 Бо ш ла нғ ич м ак та бн и ту га тг ан б ол ал ар у лу ш и 44 0, 97 84 69 75 3 0, 01 60 39 41 9 0, 01 63 92 35 2, 33 24 61 32 2 1, 52 72 39 77 2 33 0 19 2 0, 94 6 1, 00 0 Бо ла ла р м еҳ на ти 47 0, 00 47 80 69 1 0, 00 15 33 92 2 0, 32 08 57 82 4 0, 86 69 20 56 7 0, 93 10 85 69 3 30 45 17 54 0, 00 2 0, 00 8 Ет им ла р ул уш и 60 0, 03 06 51 85 8 0, 00 36 08 17 4 0, 11 77 14 69 7 1, 36 79 54 16 1 1,1 69 59 57 25 54 19 31 23 0, 02 3 0, 03 8 А ЁЛ ЛА Р Ту ғи ш п ай ти да м ал ак ал и ти бб ий ё рд ам 33 1 0 0 54 4 32 9 1, 00 0 1, 00 0 Ҳо м ил ад ор ли к ж ар аё ни да т иб би й ку за ту в 32 0, 99 52 63 65 3 0, 00 48 14 55 1 0, 00 48 37 46 3 1, 61 28 87 59 7 1, 26 99 95 11 7 54 4 32 9 0, 98 6 1, 00 0 Ко нт ра це пт ив (с ақ ла ни ш ) в ос ит ал ар ид ан ф ой да ла - ни ш 29 0, 70 91 94 94 5 0, 01 33 47 26 6 0, 01 88 20 30 6 1, 31 81 71 23 7 1,1 48 11 63 87 26 17 15 27 0, 68 3 0, 73 6 18 ё ш га ча т ур м уш қ ур иш 49 0, 14 11 30 51 0, 01 04 00 90 9 0, 07 36 97 09 7 1, 66 08 90 97 7 1, 28 87 55 59 3 31 94 18 62 0, 12 0 0, 16 2 О И В пр оф ил ак ти ка си ҳ ақ ид а ҳа р то м он ла м а би ли м - ла р м ав ж уд ли ги 53 0, 36 59 41 09 3 0, 02 12 32 18 6 0, 05 80 20 77 6 1, 78 16 32 93 1, 33 47 78 23 3 15 80 91 8 0, 32 3 0, 40 8 Д ои м ий б ўл м аг ан ш ер ик ла р би ла н пр ез ер ва ти вл ар - да н ф ой да ла ни ш 59 0, 65 98 71 32 2 0, 07 64 13 33 6 0, 11 58 00 35 8 0, 20 81 25 84 4 0, 45 62 08 11 5 18 9 0, 50 7 0, 81 3 Би ри нч и ж ин си й ал оқ ад а бў ли ш ё ш и 58 0 0 80 1 46 3 0, 00 0 0, 00 0 О И В/ О И ТС б ил ан к ас ал ла нг ан о да м ла рг а м ун ос аб ат 55 0, 01 53 35 42 1 0, 00 34 97 96 9 0, 22 80 97 34 2 1, 81 10 29 85 9 1, 34 57 45 09 4 38 38 22 36 0, 00 8 0, 02 2 О И Вг а те кш ир иш у чу н те ст да н ўт га н аё лл ар у лу ш и 56 0, 34 50 08 24 0, 01 29 25 54 9 0, 03 74 64 46 5 1, 71 81 81 69 2 1, 31 07 94 29 8 39 95 23 25 0, 31 9 0, 37 1 О И Вн ин г он ад ан б ол аг а ю қи ш и ҳа қи да ги б ил им ла р м ав ж уд ли ги 54 0, 73 07 97 73 1 0, 01 28 12 68 9 0, 01 75 32 47 1, 93 92 82 45 1, 39 25 81 21 8 39 95 23 25 0, 70 5 0, 75 6 С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш Ж ад ва л Ка тт ал ик (r ) Ст ан да рт х ат о (s e) Ва ри ац ия к оэ ф - ф иц ие нт и (s e/ r) Д из ай н са м ар ас и (d eff ) Д из ай н са м ар а- си ни нг к ва др ат ил ди зи (d ef t) Ўл ча нг ан ҳ ис об Ўл ча нм аг ан ҳи со б И ш он ч ор ал иғ и r – 2 se r + 2 se 5 ЁШ ГА ЧА Б ЎЛ ГА Н Б О ЛА ЛА Р Ка м в аз нл ик ни нг т ар қа лг ан ли ги 7 0, 05 89 18 28 4 0, 01 00 46 88 5 0, 17 05 22 36 8 1, 33 98 72 68 1,1 57 52 86 95 12 57 73 7 0, 03 9 0, 07 9 Си лг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви 14 1 0 0 25 0 14 9 1, 00 0 1, 00 0 П ол ио м ие ли тг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 97 25 10 47 6 0, 01 01 20 31 9 0, 01 04 06 38 6 0, 56 70 07 6 0, 75 29 99 07 25 0 14 9 0, 95 2 0, 99 3 КД С эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 97 11 72 65 3 0, 01 16 91 83 2 0, 01 20 38 88 1 0, 72 26 46 60 5 0, 85 00 86 23 4 25 0 14 9 0, 94 8 0, 99 5 Қи за м иқ қа қ ар ш и эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 98 70 54 38 5 0, 00 58 29 12 0, 00 59 05 57 1 0, 39 35 53 80 6 0, 62 73 38 66 9 25 0 14 9 0, 97 5 0, 99 9 Тў ли қ эм ла ш да н ўт га н бо ла ла р 14 0, 94 44 83 89 0, 01 96 89 35 9 0, 02 08 46 68 6 1, 09 42 37 35 7 1, 04 60 58 00 8 25 0 14 9 0, 90 5 0, 98 4 Та дқ иқ от га ча 2 ҳ аф та а вв ал б ўл га н ўт ки р ре сп ир ат ор ин ф ек ци ял ар 18 0, 03 63 65 24 5 0, 00 80 49 64 7 0, 22 13 55 49 1, 44 04 30 70 1 1, 20 01 79 44 5 13 25 78 0 0, 02 0 0, 05 2 П не вм он ия га ч ал ин га н де б ш уб ҳа қ ил ин га н бе м ор - ла рн и ан ти би от ик ла р ёр да м ид а да во ла ш 19 0, 54 23 68 18 9 0, 08 62 13 12 0, 15 89 56 81 5 0, 86 84 29 51 3 0, 93 18 95 65 5 48 30 0, 37 0 0, 71 5 Та дқ иқ от га ча 2 ҳ аф та а вв ал б ўл га н ди ар ея 16 0, 03 78 49 74 7 0, 00 83 06 64 6 0, 21 94 63 72 3 1, 47 59 89 53 2 1, 21 49 03 09 6 13 25 78 0 0, 02 1 0, 05 4 О РТ ё ки к ўп с ую қл ик и ст еъ м ол қ ил га н ҳо лд а ов қа т ис те ъм ол қ ил иш ни д ав ом э тт ир га нл ар 17 0, 17 16 23 86 1 0, 07 05 84 83 2 0, 41 12 76 33 5 0, 91 11 52 58 1 0, 95 45 43 12 7 50 27 0, 03 0 0, 31 3 Та ъл им о ли ш га к ўм ак 36 0, 85 07 35 53 8 0, 01 38 69 92 8 0, 01 63 03 45 4 1,1 80 14 43 33 1, 08 63 44 48 2 13 25 78 0 0, 82 3 0, 87 8 Ту ғи ли ш ни р ўй ха тг а ол иш 46 0, 99 83 13 46 3 0, 00 16 67 04 4 0, 00 16 69 86 1 1, 28 57 87 74 7 1,1 33 92 58 12 13 25 78 0 0, 99 5 1, 00 0 1�0 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил SE .1 0 ж ад в ал : Т ер м а та д қ и қ о тл ар х ат о ла р и : Т о ш ке н т ш аҳ р и Ст ан да рт х ат ол ар , в ар иа ци ял ар к оэ ф ф иц ие нт ла ри , д из ай н са м ар ас и (d eff ), ди за йн с ам ар ас ин ин г (d ef t) кв ад ра т ил ди зи в а та нл ан га н ин ди ка то рл ар у чу н иш он ч ор ал иғ и, Ўз бе ки ст он , 2 00 6 Ж ад ва л Ка тт ал ик (r ) Ст ан да рт х ат о (s e) Ва ри ац ия к оэ ф - ф иц ие нт и (s e/ r) Д из ай н са м ар ас и (d eff ) Д из ай н са м ар а- си ни нг кв ад ра т ил ди зи (d ef t) Ўл ча нг ан ҳ ис об Ўл ча нм аг ан ҳи со б И ш он ч ор ал иғ и r – 2 se r + 2 se УЙ Х ЎЖ А ЛИ КЛ А РИ Й од ла нг ан т уз ни и ст еъ м ол қ ил иш 11 0, 71 13 99 97 7 0, 01 44 66 27 7 0, 02 03 34 94 2 2, 14 97 14 94 2 1, 46 61 90 62 3 99 1 21 10 0, 68 2 0, 74 0 УЙ Х ЎЖ А ЛИ КЛ А РИ А ЪЗ О ЛА РИ Та ко м ил ла ш ти ри лг ан и чи м ли к су ви м ан ба ла ри да н ф ой да ла ни ш 23 0, 99 74 44 31 3 0, 00 25 52 79 3 0, 00 25 59 33 4 5, 40 94 22 91 7 2, 32 58 16 61 3 34 76 21 17 0, 99 2 1, 00 0 Та ко м ил ла ш ти ри лг ан с ан ит ар ия -г иг ие на у ск ун ал а- ри да н ф ой да ла ни ш 27 1 0 0 34 76 21 17 1, 00 0 1, 00 0 Бо ш ла нғ ич ў қу в ю рт ла ри га ў қи ш га қ ат на ш ни нг ко эф ф иц ие нт и 40 0, 97 46 41 17 1 0, 00 71 20 20 9 0, 00 73 05 46 7 1, 46 45 72 14 9 1, 21 01 95 08 7 31 1 71 5 0, 96 0 0, 98 9 Ўр та т аъ ли м ў қу в ю рт ла ри га ў қи ш га қ ат на ш ни нг с оф ко эф ф иц ие нт и 41 0, 94 93 26 72 1 0, 01 00 63 97 4 0, 01 06 01 17 1 1, 88 64 84 81 4 1, 37 34 93 65 3 40 5 89 7 0, 92 9 0, 96 9 Бо ш ла нғ ич м ак та бн и ту га тг ан б ол ал ар у лу ш и 44 0, 95 41 07 66 6 0, 02 20 50 40 5 0, 02 31 11 02 4 1, 57 68 30 21 7 1, 25 57 19 00 4 64 14 3 0, 91 0 0, 99 8 Бо ла ла р м еҳ на ти 47 0, 11 23 84 68 5 0, 01 15 28 90 3 0, 10 25 84 29 1, 89 07 20 98 8 1, 37 50 34 90 4 62 4 14 20 0, 08 9 0, 13 5 Ет им ла р ул уш и 60 0, 04 19 06 94 1 0, 00 65 66 77 0, 15 66 98 86 2 2, 66 46 34 79 5 1, 63 23 70 91 2 10 98 24 82 0, 02 9 0, 05 5 А ЁЛ ЛА Р Ту ғи ш п ай ти да м ал ак ал и ти бб ий ё рд ам 33 1 0 0 11 5 27 1 1, 00 0 1, 00 0 Ҳо м ил ад ор ли к ж ар аё ни да т иб би й ку за ту в 32 0, 99 54 43 15 8 0, 00 45 28 11 9 0, 00 45 48 84 7 1, 22 04 50 09 8 1,1 04 73 98 33 11 5 27 1 0, 98 6 1, 00 0 Ко нт ра це пт ив (с ақ ла ни ш ) в ос ит ал ар ид ан ф ой да ла - ни ш 29 0, 65 13 77 51 4 0, 01 79 78 36 4 0, 02 76 00 52 9 1, 75 78 43 24 9 1, 32 58 36 81 1 53 5 12 36 0, 61 5 0, 68 7 18 ё ш га ча т ур м уш қ ур иш 49 0, 09 45 52 08 2 0, 00 86 25 77 3 0, 09 12 27 74 1, 45 48 48 92 6 1, 20 61 71 18 4 73 2 16 75 0, 07 7 0, 11 2 О И В пр оф ил ак ти ка си ҳ ақ ид а ҳа р то м он ла м а би ли м - ла р м ав ж уд ли ги 53 0, 20 78 21 45 6 0, 02 05 44 09 6 0, 09 88 54 55 1, 73 30 38 89 4 1, 31 64 49 35 1 30 0 67 7 0, 16 7 0, 24 9 Д ои м ий б ўл м аг ан ш ер ик ла р би ла н пр ез ер ва ти вл ар - да н ф ой да ла ни ш 59 0, 39 22 70 18 9 0, 07 87 07 31 4 0, 20 06 45 66 7 0, 51 97 15 11 5 0, 72 09 12 69 6 9 21 0, 23 5 0, 55 0 Би ри нч и ж ин си й ал оқ ад а бў ли ш ё ш и 58 0 0 15 3 34 3 0, 00 0 0, 00 0 О И В/ О И ТС б ил ан к ас ал ла нг ан о да м ла рг а м ун ос аб ат 55 0, 05 39 25 68 2 0, 00 67 37 99 0, 12 49 49 55 9 1, 76 11 10 57 8 1, 32 70 68 41 5 87 0 19 80 0, 04 0 0, 06 7 О И Вг а те кш ир иш у чу н те ст да н ўт га н аё лл ар у лу ш и 56 0, 45 13 44 59 7 0, 01 71 88 06 4 0, 03 80 81 91 2, 40 63 17 46 6 1, 55 12 30 95 2 88 5 20 18 0, 41 7 0, 48 6 О И Вн ин г он ад ан б ол аг а ю қи ш и ҳа қи да ги б ил им ла р м ав ж уд ли ги 54 0, 64 19 20 23 9 0, 01 72 42 10 3 0, 02 68 60 19 5 2, 60 87 14 30 2 1, 61 51 51 48 88 5 20 18 0, 60 7 0, 67 6 С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�1 С Иловаси. Танлаш сабабли ҳосил бўлган хатоларни баҳолаш Ж ад ва л Ка тт ал ик (r ) Ст ан да рт х ат о (s e) Ва ри ац ия к оэ ф - ф иц ие нт и (s e/ r) Д из ай н са м ар ас и (d eff ) Д из ай н са м ар а- си ни нг к ва др ат ил ди зи (d ef t) Ўл ча нг ан ҳ ис об Ўл ча нм аг ан ҳи со б И ш он ч ор ал иғ и r – 2 se r + 2 se 5 ЁШ ГА ЧА Б ЎЛ ГА Н Б О ЛА ЛА Р Ка м в аз нл ик ни нг т ар қа лг ан ли ги 7 0, 02 23 77 92 9 0, 00 71 44 10 7 0, 31 92 47 92 9 1, 40 91 03 96 5 1,1 87 05 68 5 25 5 60 5 0, 00 8 0, 03 7 Си лг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви 14 1 6, 00 02 E- 21 6, 00 02 E- 21 58 13 2 1, 00 0 1, 00 0 П ол ио м ие ли тг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 92 13 45 16 6 0, 03 10 86 61 4 0, 03 37 40 46 5 1, 74 69 13 33 8 1, 32 17 08 49 2 58 13 2 0, 85 9 0, 98 4 КД С эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 90 08 59 97 0, 03 26 87 72 0, 03 62 85 01 8 1, 56 72 38 97 6 1, 25 18 94 15 5 58 13 2 0, 83 5 0, 96 6 Қи за м иқ қа қ ар ш и эм ла ш қ ам ро ви 14 0, 95 35 76 16 4 0, 02 03 83 86 0, 02 13 76 22 6 1, 22 95 57 14 8 1,1 08 85 39 8 58 13 2 0, 91 3 0, 99 4 Тў ли қ эм ла ш да н ўт га н бо ла ла р 14 0, 84 17 11 51 5 0, 03 81 96 83 4 0, 04 53 79 95 9 1, 43 45 45 83 4 1,1 97 72 52 75 58 13 2 0, 76 5 0, 91 8 Та дқ иқ от га ча 2 ҳ аф та а вв ал б ўл га н ўт ки р ре сп ир ат ор ин ф ек ци ял ар 18 0, 02 87 76 55 0, 00 70 51 11 6 0, 24 50 29 93 7 1,1 20 72 59 7 1, 05 86 43 45 7 26 7 63 1 0, 01 5 0, 04 3 П не вм он ия га ч ал ин га н де б ш уб ҳа қ ил ин га н бе м ор - ла рн и ан ти би от ик ла р ёр да м ид а да во ла ш 19 0, 72 22 22 34 5 0, 02 44 58 44 7 0, 03 38 65 53 6 0, 05 66 55 78 5 0, 23 80 24 75 8 8 20 0, 67 3 0, 77 1 Та дқ иқ от га ча 2 ҳ аф та а вв ал б ўл га н ди ар ея 16 0, 01 90 48 61 9 0, 00 87 68 15 5 0, 46 03 03 94 2 2, 59 20 71 52 5 1, 60 99 91 15 7 26 7 63 1 0, 00 2 0, 03 7 О РТ ё ки к ўп с ую қл ик и ст еъ м ол қ ил га н ҳо лд а ов қа т ис те ъм ол қ ил иш ни д ав ом э тт ир га нл ар 17 0, 21 53 60 17 7 0 0 0 0 5 10 0, 21 5 0, 21 5 Та ъл им о ли ш га к ўм ак 36 0, 79 96 19 92 6 0, 01 76 81 16 4 0, 02 21 11 96 1, 22 92 07 30 4 1,1 08 69 62 18 26 7 63 1 0, 76 4 0, 83 5 Ту ғи ли ш ни р ўй ха тг а ол иш 46 1 0 0 26 7 63 1 1, 00 0 1, 00 0 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил DQ.1 Жадвали: Уй хўжаликлари аҳолисининг ёши бўйича тақсимланиши Уй хўжаликлари аҳолисини ҳар бир ёш бўйича жинсига нисбатан тақсимлаш (таққослаш), Ўзбекистон, 2006 Эркаклар Аёллар Эркаклар Аёллар Сони Фоиз Сони Фоиз Сони Фоиз Сони Фоиз 0 560 2,1 537 2,0 41 264 1,0 301 1,1 1 560 2,1 535 2,0 42 304 1,1 342 1,3 2 495 1,9 511 1,9 43 299 1,1 329 1,2 3 530 2,0 501 1,9 44 313 1,2 312 1,2 4 480 1,8 455 1,7 45 325 1,2 388 1,5 5 528 2,0 522 2,0 46 309 1,2 315 1,2 6 497 1,9 538 2,0 47 275 1,0 297 1,1 7 561 2,1 493 1,9 48 278 1,0 293 1,1 8 540 2,0 465 1,7 49 257 1,0 194 0,7 9 549 2,1 519 2,0 50 259 1,0 291 1,1 10 635 2,4 620 2,3 51 190 0,7 211 0,8 11 592 2,2 600 2,3 52 203 0,8 202 0,8 12 673 2,5 649 2,4 53 181 0,7 205 0,8 13 596 2,2 602 2,3 54 183 0,7 197 0,7 14 696 2,6 740 2,8 55 182 0,7 233 0,9 15 641 2,4 645 2,4 56 145 0,5 186 0,7 16 635 2,4 562 2,1 57 112 0,4 128 0,5 17 601 2,3 651 2,4 58 154 0,6 144 0,5 18 655 2,5 598 2,2 59 122 0,5 120 0,5 19 665 2,5 632 2,4 60 111 0,4 117 0,4 20 576 2,2 618 2,3 61 56 0,2 69 0,3 21 560 2,1 581 2,2 62 71 0,3 63 0,2 22 567 2,1 554 2,1 63 96 0,4 76 0,3 23 521 2,0 530 2,0 64 90 0,3 102 0,4 24 507 1,9 492 1,8 65 108 0,4 142 0,5 25 523 2,0 486 1,8 66 113 0,4 98 0,4 26 485 1,8 499 1,9 67 98 0,4 88 0,3 27 448 1,7 420 1,6 68 94 0,4 85 0,3 28 398 1,5 428 1,6 69 73 0,3 84 0,3 29 437 1,6 390 1,5 70 113 0,4 95 0,4 30 425 1,6 391 1,5 71 55 0,2 52 0,2 31 367 1,4 388 1,5 72 63 0,2 48 0,2 32 429 1,6 364 1,4 73 48 0,2 69 0,3 33 345 1,3 358 1,3 74 62 0,2 78 0,3 34 358 1,3 329 1,2 75 76 0,3 86 0,3 35 357 1,3 321 1,2 76 61 0,2 76 0,3 36 315 1,2 343 1,3 77 42 0,2 35 0,1 37 275 1,0 349 1,3 78 69 0,3 50 0,2 38 301 1,1 338 1,3 79 36 0,1 31 0,1 39 288 1,1 282 1,1 80+ 174 0,7 257 1,0 40 342 1,3 289 1,1 Жами 26578 100,0 26611 100,0 D Иловаси. Маълумот сифати жадваллари Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� DQ.2 Жадвали: Тадқиқот мезонларига мос келувчи ва сўралган аёлларнинг ёшига нисбатан тақсимлаш 10–54 ёшдаги уй хўжаликлари аъзоси бўлган аёллар, 15–49 ёшдаги сўралган аёллар сони, тадқиқот мезонларига мос келувчи аёллар ва бешта ёш гуруҳлари бўйича сўралган (баҳоланган) аёллар фоизи, Ўзбекистон, 2006 10–54 ёшдаги уй хўжаликлари аъзоси бўлган аёллар сони 15–49 ёшдаги сўралган аёллар Тадқиқот мезонларига мос келувчи аёллар фоизи Сони Сони Фоиз Ёши 10–14 3082 қб қб қб 15–19 2966 2901 20,8 97,8 20–24 2656 2588 18,6 97,4 25–29 2195 2155 15,5 98,2 30–34 1784 1758 12,6 98,5 35–39 1649 1619 11,6 98,2 40–44 1535 1517 10,9 98,8 45–49 1420 1381 9,9 97,3 50–54 1139 қб қб қб 15–49 14205 13919 100,0 98,0 қб: қўллаб бўлмайди Изоҳ: Уй хўжаликлари аъзоси бўлган аёллар ва сўралган уй хўжаликлари вазни кўрсаткичлари уй хўжаликлари вазни кўрсаткичи- дир. Ёшлари оилавий сўров варақасига асосан. DQ.3 Жадвали: Тадқиқот мезонларига мос келувчи 5 ёшгача бўлган ва сўралган болаларни тақсимланиши 0–7 ёшдаги уй хўжаликлари аъзоси бўлган болалар сони, оналари/васийлари сўралган болалар сони ва оналари/васийлари беш йиллик ёш гуруҳлари бўйича сўралган (таққосланган) 5 ёшгача бўлган болалар фоизи, Ўзбекистон, 2006 0-7 ёшдаги уй хўжаликлари аъзоси бўлган болалар сони 0-4 ёшдаги сўралган болалар Тадқиқот мезонларига мос сўралган болалар фоизи Сони Сони Фоиз Ёши 0 1097 1072 21,0 97,7 1 1095 1087 21,3 99,3 2 1006 992 19,5 98,6 3 1031 1018 20,0 98,7 4 936 925 18,2 98,8 5 1050 қб қб қб 6 1035 қб қб қб 7 1054 қб қб қб 0–4 5165 5095 100,0 98,6 қб: қўллаб бўлмайди Изоҳ: Уй хўжаликлари аъзолари бўлган болалар ва сўралган болалар вазн кўрсаткилари уй хўжалиги вазни кўрсаткичидир. Ёшлари оилавий сўров варақасига асосланган. D Иловаси. Маълумот сифати жад­валлари 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил D Иловаси. Маълумот сифати жад­валлари DQ.4 Жадвали: 5 ёшгача бўлган болаларнинг ёши бўйича тақсимланиши 5 ёшгача бўлган болаларни уч ойлик гуруҳларга тақсимлаш (таққослаш), Ўзбекистон, 2006 Ўғил болалар Қиз болалар Жами Сони Фоиз Сони Фоиз Сони Фоиз ЁШ ОЙЛАРДА 0–2 101 4,0 92 3,7 193 3,9 3–5 128 5,1 114 4,6 242 4,8 6–8 132 5,2 141 5,7 273 5,5 9–11 149 5,9 153 6,2 301 6,0 12–14 137 5,4 125 5,1 262 5,3 15–17 149 5,9 131 5,3 280 5,6 18–20 144 5,7 123 5,0 267 5,4 21–23 129 5,1 140 5,7 269 5,4 24–26 111 4,4 120 4,9 231 4,6 27–29 116 4,6 95 3,9 211 4,2 30–32 107 4,2 146 5,9 253 5,1 33–35 132 5,2 127 5,1 259 5,2 36–38 130 5,1 151 6,2 281 5,6 39–41 111 4,4 100 4,1 211 4,2 42–44 131 5,2 125 5,1 256 5,1 45–47 138 5,5 123 5,0 261 5,2 48–50 139 5,5 116 4,7 255 5,1 51–53 114 4,5 89 3,6 202 4,1 54–56 126 5,0 108 4,4 234 4,7 57–59 104 4,1 140 5,7 245 4,9 Жами 2527 100,0 2459 100,0 4986 100,0 Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� D Иловаси. Маълумот сифати жад­валлари DQ.5 Жадвали: ёшлар ва даврлар ҳақидаги маълумот массиви Тўпланган (таққосланган) маълумот бўйича мезонларга мос келиш чегараларидаги ёш гуруҳлари ва даврлар муносабати, Ўзбекистон, 2006 Ёш гуруҳлари ва даврлар муносабати* Мезонларга мос келиш чегараси (паст- ки-юқоридаги) Модуль ёки саволнома Эркаклар Аёллар Жами УЙ ХЎЖАЛИГИ УЧУН САВОЛНОМАДАГИ ЁШИ 1 1,04 1,01 1,03 2 0,94 0,99 0,96 пастки Бола тартиблилиги ва ногиронлиги 3 1,06 1,02 1,04 4 0,94 0,92 0,93 юқоридаги 5 ёшгача бўлган болалар учун саволнома 5 1,05 1,03 1,04 пастки Болалар меҳнати ва таълими 6 0,94 1,04 0,99 8 0,98 0,94 0,96 9 0,96 0,97 0,96 юқоридаги Болалар ногиронлиги 10 1,07 1,07 1,07 13 0,91 0,91 0,91 14 1,08 1,12 1,10 юқоридаги Болалар меҳнати ва тартиблилиги 15 0,97 0,99 0,98 пастки Аёллар учун саволнома 16 1,02 0,91 0,96 17 0,95 1,08 1,01 юқоридаги Етим қолган ва ҳимояланмаган болалар 18 0,94 1,04 0,99 23 0,98 1,01 0,99 24 0,98 0,98 0,98 юқоридаги Таълим 25 1,04 0,99 1,01 48 1,03 1,12 1,07 49 0,97 0,75 0,86 юқоридаги Аёллар учун саволнома 50 1,10 1,25 1,18 АЁЛЛАР УЧУН САВОЛНОМАДАГИ ЁШИ 23 қб 1,00 қб 24 қб 0,99 қб юқоридаги Жинсий аҳлоқ 25 қб 0,98 қб АЁЛЛАР УЧУН САВОЛНОМАДАГИ ОХИРГИ ТУҒИШДАН КЕЙИНГИ ОЙЛАР 6–11 қб 1,13 қб 12–17 қб 1,00 қб 18–23 қб 1,02 қб юқоридаги Она ва бола саломатлиги 24–29 қб 0,94 қб 30–35 қб 1,03 қб * Ёш гуруҳлар ёки даврлар муносабати қуйдагича ҳисобланади: x / (( xn – 1 + xn + xn + 1 ) / 3 ), бунда x – ёш ёки давр. қб: қўллаб бўлмайди 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил DQ.6 Жадвали: Ҳисобот тўлиқлиги Танланган савол ва индикаторлар учун маълумотга эга бўлмаган кузатувлар фоизи (таққосланган), Ўзбекистон, 2006 Саволнома ва предмет Назорат гуруҳи Маълумотга эга бўлма-ган фоиз* Ҳолатлар сони УЙ ХЎЖАЛИГИ Тузни текшириш барча тадқиқ этилган уй хўжаликлари 0,1 10198 АЁЛЛАР Туғилган санаси 15–49 ёшдаги барча аёллар Фақат ойи - 13919 Ойи ва йил мавжуд эмас - 13919 Биринчи туғиш санаси Камида битта тирик туғишли 15–49 ёшдаги аёллар Фақат ойи 0,2 8898 Ойи ва йили мавжуд эмас 0,1 8898 Биринчи туғишдан кейинги тўлиқ йиллар Камида битта тирик туғишли 15–49 ёшдаги аёллар - 6 Охирги туғиш санаси Камида битта тирик туғишли 15–49 ёшдаги аёллар Фақат ойи 0,0 8898 Ойи ва йил мавжуд эмас 0,0 8898 Биринчи никоҳ/иттифоқ санаси 15–49 ёшдаги қачондир эрга теккан барча аёллар Фақат ойи 0,5 9655 Ойи ва йили мавжуд эмас 0,6 9655 Биринчи никоҳ/иттифоқдаги ёш 15–49 ёшдаги қачондир эрга теккан барча аёллар 0,2 9655 Биринчи жинсий алоқадаги ёш Қачондир жинсий алоқада бўлган 15–24 ёшдаги барча аёллар 0,0 5562 Охирги жинсий алоқадан кейинги вақт Қачондир жинсий алоқада бўлган 15–24 ёшдаги барча аёллар 0,1 1604 5 ЁШГАЧА БЎЛГАН БОЛАЛАР Туғилган сана 5 ёшгача бўлган барча тадқиқ этилган болалар Фақат ой 0,0 4986 Ой ва йил мавжуд эмас - 4986 Антропометрия 5 ёшгача бўлган барча тадқиқ этилган болалар Бўйи 1,6 4986 Вазни 1,8 4986 Бўйи ёки вазни 1,9 4986 * «Билмайман» деган жавобларни ўз ичига олади DQ.7 Жадвали: Уй хўжалигида онанинг борлиги ва 5 ёшгача бўлган болалар саволномаси бўйича сўралган шахс Уй хўжалигида онанинг яшаши ва 5 ёшгача бўлган болалар саволномаси бўйича сўралган шахс тамойилига кўра 5 ёшгача бўлган болаларни тақсимлаш (таққослаш), Ўзбекистон, 2006 Она уй хўжалигида яшайди Она уй хўжалигида яшамайди Жами 0–4 ёшдаги болалар сони Сўралган она Сўралган ота Сўралган бошқа катта аёл Сўралган бошқа катта эркак Сўралган ота Сўралган бошқа катта аёл Сўралган бола (<15) ЁШИ 0 99,2 - - - - 0,8 - 100,0 1097 1 99,5 - - - - 0,5 - 100,0 1095 2 99,5 - - - 0,1 0,4 - 100,0 1006 3 98,8 - - - 0,1 1,0 - 100,0 1031 4 98,9 - - - - 1,0 0,1 100,0 936 Жами 99,2 - - - 0,0 0,7 0,0 100,0 5165 D Иловаси. Маълумот сифати жад­валлари Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� D Иловаси. Маълумот сифати жад­валлари D Q .8 Ж ад в ал и : б и р ё ш д аг и г ур уҳ ла р б ўй и ч а м ак та б га қ ат н аш М аз ку р йи лд а қа тн ов чи м ак та б си нф и та ъл им и бў йи ча у й хў ж ал ик ла ри 5 –2 4 ёш да ги а ҳо ли си ни т ақ си м ла ш (т ақ қо сл аш ), Ўз бе ки ст он , 2 00 6 М ак та б- га ча м уа с- са са Бо ш ла нғ ич м ак та б Ўр та м ак та б Ўр та м ах су с Эн г ю қо ри Н ос та н- да рт М ак та б- га қ ат на - м ай ди Ж ам и Со ни Си нф 1 Си нф 2 Си нф 3 Си нф 4 Си нф 5 Си нф 6 Си нф 7 Си нф 8 Си нф 9 Си нф 1 0 Си нф 1 1 1 2 3 4 ЁШ И 5 15 ,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 84 ,5 10 0, 0 10 50 6 17 ,4 9, 7 - - - - - - - - - - - - - - - - 72 ,9 10 0, 0 10 35 7 4, 2 67 ,2 11 ,8 - - - - - - - - - - - - - - - 16 ,8 10 0, 0 10 54 8 - 22 ,4 67 ,7 9, 1 - - - - - - - - - - - - - - 0, 8 10 0, 0 10 05 9 - 0, 9 26 ,7 62 ,2 10 ,2 - - - - - - - - - - - - - - 10 0, 0 10 69 10 - - 1, 8 27 ,6 61 ,2 9, 3 - - - - - - - - - - - - 0, 1 10 0, 0 12 55 11 - - - 2, 6 28 ,9 58 ,4 10 ,0 - - - - - - - - - - - 0, 2 10 0, 0 11 93 12 - - - - 3, 7 29 ,7 55 ,5 10 ,8 - - - - - - - - - - 0, 4 10 0, 0 13 22 13 - - - - - 0, 0 30 ,1 58 ,0 11 ,1 - - - - - - - - 0, 1 0, 7 10 0, 0 11 97 14 - - - - - - 2, 0 26 ,7 59 ,3 11 ,4 - - 0, 0 - - - - 0, 1 0, 4 10 0, 0 14 36 15 - - - - - - - 1, 2 29 ,4 58 ,2 3, 7 - 4, 0 0, 3 - - - - 3, 2 10 0, 0 12 86 16 - - - - - - - - 0, 9 29 ,9 28 ,9 4, 3 20 ,5 3, 1 0, 6 - - 0, 1 11 ,8 10 0, 0 11 97 17 - - - - - - - - - - 14 ,9 29 ,8 11 ,7 17 ,2 3, 4 - 1, 0 - 22 ,1 10 0, 0 12 52 18 - - - - - - - - - - - 15 ,8 2, 5 9, 3 17 ,4 0, 3 3, 7 - 51 ,0 10 0, 0 12 54 19 - - - - - - - - - - - - 2, 2 3, 7 10 ,5 0, 1 8, 1 - 75 ,5 10 0, 0 12 97 20 - - - - - - - - - - - - 1, 3 2, 2 3, 3 0, 2 9, 3 - 83 ,8 10 0, 0 11 94 21 - - - - - - - - - - - - 0, 7 0, 8 2, 3 0, 1 10 ,1 - 86 ,0 10 0, 0 11 42 22 - - - - - - - - - - - - 0, 1 0, 6 1, 2 0, 2 6, 0 - 91 ,9 10 0, 0 11 21 23 - - - - - - - - - - - - 0, 0 0, 3 0, 6 0, 4 4, 5 - 94 ,2 10 0, 0 10 50 24 - - - - - - - - - - - - 0, 3 0, 2 0, 9 0, 4 4, 5 - 93 ,7 10 0, 0 99 9 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил DQ.9 Жадвали: Туғилган ва яшаётган болалар орасида туғилганда жинслар нисбати Туғилган, яшаётган ва ўлган болалар орасида аёллар ёшига нисбатан туғилганда жинслар нисбати (таққосланган), Ўзбекистон, 2006 Туғилган болалар Яшаётган болалар Ўлган болалар Аёллар сониТуғилган ўғил болалар сони Туғилган қиз болалар сони Жинслар нисбати Яшаётган ўғил болалар сони Яшаётган қиз болалар сони Жинслар нисбати Ўлган ўғил болалар сони Ўлган қиз бо- лалар сони Жинслар нисбати ЁШИ 15–19 21 30 0,70 20 29 0,70 1 1 0,71 2929 20–24 778 762 1,02 730 734 0,99 48 28 1,72 2634 25–29 2072 1970 1,05 1965 1899 1,03 107 70 1,52 2121 30–34 2485 2288 1,09 2304 2167 1,06 181 120 1,50 1754 35–39 2483 2542 0,98 2294 2407 0,95 189 135 1,40 1563 40–44 2975 2799 1,06 2745 2634 1,04 231 165 1,40 1514 45–49 3113 2949 1,06 2796 2740 1,02 317 209 1,52 1405 Жами 13927 13339 1,04 12854 12611 1,02 1073 728 1,47 13919 Изоҳ: Жинслар нисбати ўғил болалар сони/қиз болалар сони сифатида ҳисобланади DQ.10 Жадвали: Охирги туғиш вақтидан буён ўтган вақт бўйича аёлларни тақсимлаш Камида битта тирик бола туққан 15–49 ёшдаги аёлларни охирги туғишдан кейин ўтган ойлар бўйича тақсимлаш (таққосланган), Ўзбекистон, 2006 Ойи Сони Фоиз Ойи Сони Фоиз 0 44 1,6 16 82 2,9 1 84 3,0 17 101 3,6 2 79 2,8 18 86 3,1 3 84 3,0 19 74 2,6 4 69 2,5 20 79 2,8 5 92 3,3 21 84 3,0 6 93 3,3 22 72 2,6 7 101 3,6 23 77 2,7 8 94 3,3 24 81 2,9 9 117 4,2 25 64 2,3 10 96 3,4 26 50 1,8 11 92 3,3 27 62 2,2 12 80 2,9 28 66 2,3 13 87 3,1 29 63 2,3 14 96 3,4 30 51 1,8 15 84 3,0 Жами 100,0 D Иловаси. Маълумот сифати жад­валлари Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� И Н Д И КА ТО Р С УР АТ М А ҲР А Ж 1 5 ёш га ча б ўл га н бо ла ла р ўл им и да ра ж ас и А ни қ 5 ёш га ча ў ли м э ҳт им ол и 2 Ча қа ло қл ар ў ли м и да ра ж ас и А ни қ 1 ёш га ча ў ли м э ҳт им ол и 3 О на ла р ўл им и да ра ж ас и Бе лг ил ан га н йи лд а ҳо м ил ад ор ли к би ла н бо ғл иқ с аб аб ла р би ла н ўл га н аё лл ар с он и Й ил иг а ти ри к ту ғи ли ш ла р со ни (1 00 00 0 ту ғи ли ш ла рг а ни сб ат ан ) 4 М ал ак ал и хо ди м ла р то м он ид ан т уғ иш га ёр да м б ер иш Та дқ иқ от да н ав ва лг и ик ки й ил д ав ом ид а ту ғи ш ин и м ал ак ал и ти бб иё т хо ди м и қа бу л қи лг ан 1 5- 49 ё ш да ги а ёл ла р со ни Та дқ иқ от да н ав ва л 2 йи л м об ай ни да б ол а ту ққ ан 1 5- 49 ё ш да ги ў рг ан ил га н аё лл ар у м ум ий с он и 5 Ти бб иё т м ус са са ла ри да т уғ иш Та дқ иқ от да н ав ва лг и ик ки й ил д ав ом ид а ту ғи ш и ти бб иё т м уа сс ас ас ид а қа бу л қи ли нг ан 1 5- 49 ё ш да ги а ёл ла р со ни Та дқ иқ от да н ав ва л 2 йи л м об ай ни да б ол а ту ққ ан 1 5- 49 ё ш да ги ў рг ан ил га н аё лл ар ни нг у м ум ий с он и 6 Ка м в аз нл ик т ар қа лг ан ли ги Ти бб ий с та ти ст ик а М ил ли й м ар ка зи с та нд ар ти /Б С Тг а ас ос ан 5 ё ш га ча бў лг ан б ол ал ар о ра си да ў з ёш иг а ни сб ат ан ў рт ач а ва зн да н ик ки м ар та да н ор ти қ ст ан да рт ф ар қл ан иш га э га (ў рт а ва ж ид ди й) , у ч м ар та да н ор ти қ ст ан да рт ф ар қл ан иш га э га (ж ид ди й) б ол ал ар с он и. Ва зн и то рт ил га н 5 ёш га ча б ўл га н бо ла ла рн ин г ум ум ий с он и 7 Ўс иш да о рқ ад а қо ли ш т ар қа лг ан ли ги Ти бб ий с та ти ст ик а М ил ли й м ар ка зи с та нд ар ти /Б С Тг а ас ос ан 5 ё ш га ча бў лг ан б ол ал ар о ра си да ў з ёш иг а ни сб ат ан ў рт ач а бў йд ан и кк и м ар та да н ор ти қ ст ан да рт ф ар қл ан иш га э га (ў рт а ва ж ид ди й) , у ч м ар та да н ор ти қ ст ан да рт ф ар қл ан иш га э га (ж ид ди й) б ол ал ар с он и. Ўл ча нг ан 5 ё ш га ча б ўл га н бо ла ла рн ин г ум ум ий с он и 8 О зи б ке ти ш т ар қа лг ан ли ги Ти бб ий с та ти ст ик а М ил ли й м ар ка зи с та нд ар ти /Б С Тг а ас ос ан 5 ё ш га ча бў лг ан б ол ал ар о ра си да ў з ёш иг а ни сб ат ан в аз нн ин г бў йи га ў рт ач а ни с- ба ти и кк и м ар та да н ор ти қ ст ан да рт ф ар қл ан иш га э га (ў рт а ва ж ид ди й) , у ч м ар та да н ор ти қ ст ан да рт ф ар қл ан иш га э га (ж ид ди й) б ол ал ар с он и. Ва зн и то рт ил га н, ў лч ан га н 5 ёш га ча б ўл га н ўр га ни лг ан б ол ал ар ни нг ум ум ий с он и 9 Ту ғи лг ан да т ан а оғ ир ли ги к ич ик б ўл га н Та дқ иқ от б ош ла ни ш ид ан а вв ал о хи рг и 2 йи л да во м ид а оғ ир ли ги 2 50 0 гр ам м да н ка м т ир ик т уғ ил га н бо ла ла р со ни Та дқ иқ от да н ав ва л 2 йи л м об ай ни да т ир ик т уғ ил иш ла рн ин г ум ум ий с он и 10 Ту ғи лг ан да в аз ни ў лч ан га н гў да кл ар Та дқ иқ от б ош ла ни ш ид ан а вв ал о хи рг и 2 йи л да во м ид а ту ғи лг ан ид а оғ ир ли ги ў лч ан га н ти ри к ту ғи лг ан б ол ал ар с он и Та дқ иқ от да н ав ва л 2 йи л м об ай ни да т ир ик т уғ ил иш ла рн ин г ум ум ий с он и 11 Та ко м ил ла ш га н ич им ли к су ви м ан ба ла ри да н ф ой да ла ни ш Та ко м ил ла ш га н ич им ли к су ви м ан ба ла ри да н ф ой да ла ну вч и уй х ўж ал иг и- да я ш ов чи о ил а аъ зо ла ри с он и Ўр га ни лг ан у й хў ж ал ик ла ри да ги о ил а аъ зо ла ри ни нг у м ум ий с он и 12 Ях ш ил ан га н са ни та ри я- ги ги ен а қу ри лм ал ар ид ан ф ой да ла ни ш Та ко м ил ла ш га н са ни та ри я- ги ги ен а қу ри лм ал ар ид ан ф ой да ла ну вч и уй хў ж ал иг ид а яш ов чи о ил а аъ зо ла ри с он и Ўр га ни лг ан у й хў ж ал ик ла ри да ги о ил а аъ зо ла ри ни нг у м ум ий с он и 13 Су вн и то за ла ш То за ла нг ан с ув да н ф ой да ла ну вч и уй х ўж ал иг ид а яш ов чи о ил а аъ зо ла ри со ни Ўр га ни лг ан у й хў ж ал ик ла ри да ги о ил а аъ зо ла ри ни нг у м ум ий с он и 14 Бо ла ла р на ж ас ин и ке тк аз иш Н аж ас и ха вф си з та рз да к ет ка зи лг ан 3 ё ш га ча б ўл га н бо ла ла р со ни 3 ёш га ча ў рг ан ил га н бо ла ла рн ин г ум ум ий с он и 15 Ф ақ ат э м из иш к оэ ф ф иц ие нт и Ф ақ ат э м из ил ад иг ан 6 о йг ач а (в а 4 ой да н ка м ) б ўл га н бо ла ла р с он и 0- 5 (в а 0- 3) о йл ик ў рг ан ил га н бо ла ла рн ин г ум ум ий с он и 16 Эм из иш ни д ав ом э тт ир иш к оэ ф ф иц ие нт и Ҳо зи рд а эм из ил ад иг ан 1 2- 15 о йл ик в а 20 -2 3 ой ли к бо ла ла р со ни 12 -1 5 ой в а 20 -2 3 ой ли к ўр га ни лг ан б ол ал ар ни нг у м ум ий с он и 17 Ўз в ақ ти да о вқ ат б ер иш к оэ ф ф иц ие нт и Эм из ил ад иг ан в а қў ш им ча о вқ ат қ аб ул қ ил ад иг ан 6 -9 о йл ик б ол ал ар с он и 6- 9 ой ли к ўр га ни лг ан б ол ал ар ни нг у м ум ий с он и 18 О вқ ат б ер иш в ақ тл ар и Кў кр ак с ут и ва к ам ид а ку ни га м ас ла ҳа т эт ил га н м ар та да ги қ ўш им ча о вқ ат қа бу л қи ла ди га н 6- 11 о йл ик б ол ал ар с он и (6 -8 о йл ик б ол ал ар у чу н ик ки м ар та , 9 -1 1 ой ли к бо ла ла р уч ун у ч м ар та ) 6- 11 о йл ик ў рг ан ил га н бо ла ла рн ин г ум ум ий с он и 19 М ос р ав иш да о вқ ат ла ну вч и бо ла ла р М ос т ар зд а ов қа тл ан ув чи 0 -1 1 ой ли к бо ла ла р со ни : ф ақ ат к ўк ра к су ти би ла н бо қи лу вч и 0- 5 ой ли к ча қа ло қл ар в а ке ча ги к ун д ав ом ид а кў кр ак су ти в а м ос м ар та қ ат ти қ ёк и яр им қ ат ти қ ов қа т қа бу л қи лу вч и 6- 11 о йл ик ча қа ло қл ар с он и (ю қо ри га қ ар ан г) 0- 11 о йл ик ў рг ан ил га н бо ла ла рн ин г ум ум ий с он и 20 Ту ғи ш га ча б ўл га н ти бб ий н аз ор ат Та дқ иқ от б ош ла ни ш ид ан а вв ал и кк и йи л да во м ид а ҳо м ил ад ор ли к па йт ид а ка м ид а би р м ар та м ал ак ал и ти бб иё т хо ди м ла ри т ом он ид ан т ек ш ир ил га н 15 -4 9 ёш да ги а ёл ла р со ни Та дқ иқ от да н ав ва лг и 2 йи л м об ай ни да б ол а ту ққ ан 1 5- 49 ё ш да ги ў рг ан и- лг ан а ёл ла рн ин г ум ум ий с он и 21 Ко нт ра це пц ия ни нг т ар қа лг ан ли ги Ҳо зи рд а эр га т ек ка н ёк и эр ка к би ла н би рг а яш ов чи , ( за м он ав ий ё ки о да - ти й) к он тр ац еп ци я у су лл ар ид ан ф ой да ла ну вч и (ё ки ш ер иг и ф ой да ла ну в- чи ) 1 5- 49 ё ш да ги а ёл ла р со ни Ҳо зи рд а эр га т ек ка н ёк и эр ка к би ла н би рг а яш ов чи 1 5- 49 ё ш да ги а ёл ла р - ни нг у м ум ий с он и 22 П не вм он ия га ш уб ҳа ли к ас ал ла рн и ан ти би о- ти кл ар б ил ан д ав ол аш О хи рг и 2 ҳа ф та и чи да п не вм он ия га ш уб ҳа б ил ан а нт иб ио ти кл ар қ аб ул қи лу вч и 0- 59 о йл ик б ол ал ар ни нг у м ум ий с он и О хи рг и 2 ҳа ф та да п не вм он ия га ш уб ҳа қ ил ин га н 0- 59 о йл ик б ол ал ар ни нг ум ум ий с он и E Иловаси. МИКТ Индикаторлари: сурат ва маҳражлар 1�0 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил И Н Д И КА ТО Р Су ра т М аҳ ра ж 23 П не вм он ия га ш уб ҳа т уғ ил га нд а ти бб ий ёр да м га м ур ож аа т қи ли ш О хи рг и 2 ҳа ф та и чи да п не вм он ия га ш уб ҳа б ил ан т ег иш ли т иб би ёт м уа сс а- са ла ри га о ли б ке ли нг ан 0 -5 9 ой ли к бо ла ла рн ин г ум ум ий с он и О хи рг и 2 ҳа ф та да п не вм он ия га ш уб ҳа қ ил ин га н 0- 59 о йл ик б ол ал ар ум ум ий с он и 24 Қа тт иқ ё қи лғ и ту рл ар и О вқ ат п иш ир иш у чу н да ст ла бк и уй э не рг ия си м ан ба и си ф ат ид а қа тт иқ ёқ ил ғи т ур ла ри да н ф ой да ла ну вч и (ё ғо ч, к ўм ир , қ иш ло қ хў ж ал иг и ўс им ли - кл ар и қо лд иқ ла ри в а гў нг ) у й хў ж ал ик ла ри а ҳо ли си с он и Ўр га ни лг ан у й хў ж ал ик ла ри а ҳо ли си у м ум ий с он и 25 Си л ка са ли га қ ар ш и эм ла ш қ ам ро ви Би ри нч и ту ғи лг ан к ун иг а қа да р БЦ Ж э м ла ш ни о лг ан 1 5- 26 о йл ик б ол ал ар со ни 15 -2 6 ой ли к ўр га ни лг ан б ол ал ар ни нг у м ум ий с он и 26 П ол ио м ие ли тг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви Би ри нч и ту ғи лг ан к ун иг а қа да р O PV 3 эм ла ш ни о лг ан 1 5- 26 о йл ик б ол ал ар со ни 15 -2 6 ой ли к ўр га ни лг ан б ол ал ар ни нг у м ум ий с он и 27 КД Қг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви Би ри нч и ту ғи лг ан к ун иг а қа да р КД Қ эм ла ш ни о лг ан 1 5- 26 о йл ик б ол ал ар со ни 15 -2 6 ой ли к ўр га ни лг ан б ол ал ар ни нг у м ум ий с он и 28 Қи за м иқ к ас ал иг а қа рш и эм ла ш қ ам ро ви Би ри нч и ту ғи лг ан к ун иг а қа да р қи за м иқ қа қ ар ш и эм ла нг ан 1 5- 26 о йл ик бо ла ла р со ни 15 -2 6 ой ли к ўр га ни лг ан б ол ал ар ни нг у м ум ий с он и 29 В ге па ти ти га қ ар ш и эм ла ш қ ам ро ви Би ри нч и ту ғи лг ан к ун иг а қа да р В ге па ти ти га қ ар ш и эм ла нг ан 1 5- 26 о йл ик бо ла ла р со ни 15 -2 6 ой ли к ўр га ни лг ан б ол ал ар ни нг у м ум ий с он и 31 Тў ли қ им м ун из ац ия ни ў тг ан б ол ал ар Би ри нч и ту ғи лг ан к ун иг а қа да р КД Қ1 -3 , O PV -1 -3 в а БЦ Ж э м ла ш ни о лг ан ва 1 5 ой га т ўл гу нг а қа да р қи за м иқ қа қ ар ш и эм ла ш ни о лг ан 1 5- 26 о йл ик бо ла ла р со ни 15 -2 6 ой ли к ўр га ни лг ан б ол ал ар ни нг у м ум ий с он и 33 О ғи з ре ги др ат ац ия си ни қ ўл ла ш (О РТ ) Ўт га н ик ки ҳ аф та м об ай ни да д иа ре я би ла н оғ ри б, о ғи з ре ги др ат ац ия си ту зи в а/ ёк и уй да т ай ёр ла нг ан т ег иш ли с ую қл ик қ аб ул қ ил га н 0- 59 о йл ик бо ла ла р со ни О хи рг и 2 ҳа ф та м об ай ни да д иа ре я би ла н оғ ри га н 0- 59 о йл ик б ол ал ар - ни нг у м ум ий с он и 34 Д иа ре ян и уй ш ар ои ти да д ав ол аш Ўт га н ик ки ҳ аф та м об ай ни да д иа ре я би ла н оғ ри га н, к ўп м иқ до рд а су ю қл ик б ер ил га н ВА к ам , ў ш а ёк и кў пр оқ м иқ до рд а ов қа т бе ри ш д ав ом эт ти ри лг ан 0 -5 9 ой ли к бо ла ла р со ни О хи рг и 2 ҳа ф та м об ай ни да д иа ре я би ла н оғ ри га н 0- 59 о йл ик б ол ал ар - ни нг у м ум ий с он и 35 О РТ в а кў п м иқ до рд а су ю қл ик қ аб ул қ ил га н ва о вқ ат ла ни ш ни д ав ом э тт ир га нл ар Д иа ре я би ла н оғ ри га н, О РТ у су лл ар и би ла н да во ла нг ан (о ғи з ре ги др а- та ци яс и ту зи в а/ ёк и уй да т ай ёр ла нг ан т ег иш ли с ую қл ик қ аб ул қ ил га н) кў п м иқ до рд а су ю қл ик б ер ил га н ВА к ам , ў ш а ёк и кў пр оқ м иқ до рд а ов қа т бе ри ш д ав ом э тт ир ил га н 0- 59 о йл ик б ол ал ар с он и О хи рг и 2 ҳа ф та м об ай ни да д иа ре я би ла н оғ ри га н 0- 59 о йл ик б ол ал ар - ни нг у м ум ий с он и 41 Й од ла нг ан т уз ни и ст еъ м ол қ ил иш 15 ё ки у нд ан о рт иқ п ро м ил ь йо д/ йо да т та рк иб иг а эг а ту з ис те ъм ол қи лу вч и уй х ўж ал ик ла ри с он и Ўр га ни лг ан у й хў ж ал ик ла ри ни нг у м ум ий с он и 42 А В ит ам ин ин и қў ш иш (5 ё ш га ча б ўл га н бо ла ла р) О хи рг и 6 ой м об ай ни да к ам ид а би р м ар та А в ит ам ин и ю қо ри д оз ас ин и қа бу л қи лг ан 6 -5 9 ой ли к бо ла ла р со ни . 6- 59 о йл ик ў рг ан ил га н бо ла ла рн ин г ум ум ий с он и 43 А В ит ам ин ин и қў ш иш (о на ла р ту ққ ан да н ке йи н) Та дқ иқ от да н ав ва лг и ик ки й ил д ав ом ид а, т уқ қа нд ан к ей ин 8 ҳ аф та м об ай - ни да А в ит ам ин и ю қо ри д оз ас ин и қа бу л қи лг ан т ир ик б ол а ту ққ ан а ёл ла р со ни Та дқ иқ от да н ав ва лг и 2 йи л м об ай ни да т ир ик б ол а ту ққ ан а ёл ла рн ин г ум ум ий с он и 44 Ту ғи ш га ча т иб би й на зо ра т та рк иб и Та дқ иқ от да н ав ва лг и ик ки й ил д ав ом ид а ох ир ги ҳ ом ил ад ор ли к па йт ид а ту ғи ш га ча т иб би й ку за ту в хи зм ат ла ри к ўр са ти лг ан т ир ик б ол а ту ққ ан аё лл ар с он и Та дқ иқ от да н ав ва лг и 2 йи л м об ай ни да т ир ик б ол а ту ққ ан а ёл ла рн ин г ум ум ий с он и 45 Эм из иш ни ў з ва қт ид а бо ш ла ш Та дқ иқ от да н ав ва лг и ик ки й ил д ав ом ид а ян ги т уғ ил га н ча қа ло қн и ту ққ ан да н ке йи нг и 1 со ат и чи да э м из иш ни б ош ла га н аё лл ар с он и Та дқ иқ от да н ав ва лг и 2 йи л м об ай ни да т ир ик б ол а ту ққ ан а ёл ла рн ин г ум ум ий с он и 46 Ўқ иш да ё рд ам б ер иш О хи рг и 3 ку нд а ўқ ит иш в а м ак та бг а та йё рл аш м аш ғу ло тл ар ид а ка тт ал ар иш ти ро к эт ув чи у й хў ж ал ик ла ри да я ш ов чи 0 -5 9 ой ли к бо ла ла р со ни 0- 59 о йл ик ў рг ан ил га н бо ла ла рн ин г ум ум ий с он и 47 Ўқ иш да о та ни нг ё рд ам и О хи рг и 3 ку нд а ўқ ит иш в а м ак та бг а та йё рл аш м аш ғу ло тл ар ид а от ас и иш ти ро к эт ув чи у й хў ж ал ик ла ри да я ш ов чи 0 -5 9 ой ли к бо ла ла р со ни 0- 59 о йл ик ў рг ан ил га н бо ла ла рн ин г ум ум ий с он и 48 Ўқ иш да ё рд ам б ер иш : б ол ал ар к ит об и Уч в а ун да н ор ти қ бо ла ла р ки то бл ар иг а эг а уй х ўж ал ик ла ри с он и Ўр га ни лг ан у й хў ж ал ик ла ри ни нг у м ум ий с он и 49 Ўқ иш да ё рд ам б ер иш : б ол ал ар га м ўл ж ал - ла нм аг ан к ит об ла р Уч в а ун да н ор ти қ бо ла ла рг а м ўл ж ал ла нм аг ан к ит об ла рг а эг а уй х ўж ал и- кл ар и со ни Ўр га ни лг ан у й хў ж ал ик ла ри ни нг у м ум ий с он и 50 Ўқ иш да ё рд ам б ер иш : ў йи н уч ун м ат ер иа л- ла р Уч в а ун да н ор ти қ ўй ин м ат ер иа лл ар иг а эг а уй х ўж ал ик ла ри с он и Ўр га ни лг ан у й хў ж ал ик ла ри ни нг у м ум ий с он и 51 Во яг а ет м аг ан ла рн и па рв ар иш ла ш О хи рг и ҳа ф та да қ ар ов си з қо лд ир ил га н ёк и 10 ё ш да н ки чи к бо ш қа б ол а қа ро ви га қ ол ди ри лг ан 0 -5 9 ой ли к бо ла ла р со ни 0- 59 о йл ик ў рг ан ил га н бо ла ла рн ин г ум ум ий с он и 52 М ак та бг ач а м уа сс ас ал ар га қ ат на ш Қа нд ай ди р м ак та бг ач а та ъл им д ас ту ри ш ак ли да и ш ти ро к эт га н 36 -5 9 ой ли к бо ла ла р со ни 36 -5 9 ой ли к ўр га ни лг ан б ол ал ар ни нг у м ум ий с он и E Иловаси. МИКТ Инд­икаторлари: сурат ва маҳражлар Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�1 E Иловаси. МИКТ Инд­икаторлари: сурат ва маҳражлар И Н Д И КА ТО Р Су ра т М аҳ ра ж 53 М ак та бг а та йё рг ар ли к О лд ин ги й ил да м ак та бг ач а м уа сс ас аг а қа тн аг ан б ир ин чи с ин ф да ги б ол а- ла р со ни Би ри нч и си нф да ги ў рг ан ил га н бо ла ла рн ин г ум ум ий с он и 54 Бо ш ла нғ ич м ак та бг а қа бу л қи ли ш с оф ко эф ф иц ие нт и Ҳо зи рд а би ри нч и си нф га қ ат но вч и м ак та бг а қа бу л қи ли ни ш ё ш ид аг и бо ла ла р со ни М ак та бг а қа бу л қи ли ни ш ё ш ид аг и ўр га ни лг ан б ол ал ар ни нг у м ум ий с он и 55 Бо ш ла нғ ич м ак та б м уа сс ас ал ар иг а қа тн аш со ф к оэ ф ф иц ие нт и Ҳо зи рд а бо ш ла нғ ич м ак та бг а ёк и ўр та м ак та бг а қа тн ов чи , б ош ла нғ ич м ак та б ёш ид аг и бо ла ла р со ни Бо ш ла нғ ич м ак та б ёш ид аг и ўр га ни лг ан б ол ал ар ни нг у м ум ий с он и 56 Ўр та м ак та б м уа сс ас ал ар иг а қа тн аш с оф ко эф ф иц ие нт и Ҳо зи рд а ўр та ё ки о ли й м ак та бг а қа тн ов чи , ў рт а м ак та б ёш ид аг и бо ла ла р со ни Ўр та м ак та б ёш ид аг и ўр га ни лг ан б ол ал ар ни нг у м ум ий с он и 57 Бе ш ин чи с ин ф га ча ў қи га н бо ла ла р Бе ш ин чи с ин ф га ча е ти б бо ра ди га н, б ош ла нғ ич м ак та бн ин г би ри нч и си нф иг а қа бу л қи ли ну вч и бо ла ла р ул уш и 58 Ўр та м ак та бг а ўт га нл ар ф ои зи О лд ин ги ў қу в йи ли да б ош ла нғ ич м ак та бн ин г ох ир ги с ин ф ид а бў лг ан в а ҳо зи рд а ўр та м ак та бг а қа тн ов чи б ол ал ар с он и О лд ин ги ў қу в йи ли да б ош ла нғ ич м ак та бн ин г ох ир ги с ин ф ид а бў лг ан ўр га ни лг ан б ол ал ар у м ум ий с он и 59 Бо ш ла нғ ич м ак та бн и ту га тг ан ла р ф ои зи Бо ш ла нғ ич м ак та бн ин г ох ир ги с ин ф иг а қа тн ов чи (и кк ин чи й ил га қ ол га н ўқ ув чи ла рд ан т аш қа ри ) б ол ал ар с он и (ҳ ар қ ан да й ёш да ги ) Бо ш ла нғ ич м ак та бн и ту га ти ш ё ш ид аг и ўр га ни лг ан б ол ал ар ни нг у м ум ий со ни (б ош ла нғ ич м ак та бн ин г ох ир ги с ин ф иг а тў ғр и ке ла ди га н ёш ) 60 Ка тт ал ар с ав од хо нл иг и ф ои зи Ку нд ал ик ҳ аё т ҳа қи да ги о дд ий қ ис қа г ап ни ў қи й ол ад иг ан 1 5- 24 ё ш да ги аё лл ар с он и 15 -2 4 ёш да ги ў рг ан ил га н аё лл ар ни нг у м ум ий с он и 61 Ж ин сл ар т ен ги ли ги к ўр са тк ич и Бо ш ла нғ ич в а ўр та м ак та бд а қи з бо ла ла р ул уш и Бо ш ла нғ ич в а ўр та м ак та бд а ўғ ил б ол ал ар ни нг у лу ш и 62 Ту ғи ли ш ни р ўй ха тг а ол иш Ту ғи ли ш ла ри р ўй ха тг а ол ин га н 0- 59 о йл ик б ол ал ар с он и 0- 59 о йл ик ў рг ан ил га н бо ла ла рн ин г ум ум ий с он и 67 15 ё ш га ча , 1 8 ёш га ча т ур м уш қ ур иш А ни қ 15 , 1 8 ёш га е тг ун га қ ад ар б ир ин чи м ар та т ур м уш га ч иқ қа н ёк и эр ка к би ла н би рг а яш аш ни б ош ла га н аё лл ар с он и, ё ш г ур уҳ ла ри б ўй ич а Ёш г ур уҳ ла ри б ўй ич а 15 -1 9 ва 2 0- 24 ё ш да ги ў рг ан ил га н аё лл ар ни нг ум ум ий с он и 68 Ҳо зи рд а эр ка к би ла н ту рм уш қ ур га н/ ит ти ф оқ да ги 1 5- 19 ё ш да ги ё ш а ёл ла р ул уш и Ҳо зи рд а эр га т ек ка н/ эр ка к би ла н ит ти ф оқ да б ўл га н 15 -1 9 ёш да ги а ёл ла р со ни 15 -1 9 ёш да ги ў рг ан ил га н аё лл ар ни нг у м ум ий с он и 69 Эр -х от ин ла р ёш и ор ас ид аг и та ф ов ут Эр и/ би рг а яш ов чи э рк ак в а бў ла ж ак э ри б ил ан ё ш ид а 10 ё ки у нд ан о рт иқ йи л ф ар қл и эр га т ек ка н/ эр ка к би ла н би рг а яш ов чи 1 5- 19 в а 20 -2 4 ёш да ги аё лл ар с он и Ҳо зи рд а эр га т ек ка н/ эр ка к би ла н ит ти ф оқ да б ўл га н 15 -1 9 ва 2 0- 24 ё ш да ги ўр га ни лг ан а ёл ла рн ин г ум ум ий с он и 71 Бо ла ла р м еҳ на ти Бо ла ла р м еҳ на ти га ж ал б қи ли нг ан 5 -1 4 ёш да ги б ол ал ар с он и 5- 14 ё ш да ги ў рг ан ил га н бо ла ла рн ин г ум ум ий с он и 72 И ш ло вч и ўқ ув чи ла р Бо ла ла р м еҳ на ти га ж ал б қи ли нг ан 5- 14 ё ш да ги б ол ал ар ни нг м ак та бг а қа тн ай ди га нл ар и со ни Бо ла ла р м еҳ на ти да б ан д бў лг ан 5 -1 4 ёш да ги б ол ал ар ни нг у м ум ий с он и 73 Ўқ ув чи и ш чи ла р М ак та бг а қа тн ай ди га н 5- 14 ё ш да ги б ол ал ар ни нг м еҳ на ти га ж ал б қи ли нг ан ла ри ни нг с он и М ак та бг а қа тн ай ди га н 5- 14 ё ш да ги б ол ал ар ни нг у м ум ий с он и 75 Ет им ла р со ни Ка м ид а би тт а от а- он ас и ўл га н 18 ё ш га ча б ўл га н бо ла ла р со ни 18 ё ш га ча б ўл га н ўр га ни лг ан б ол ал ар ни нг у м ум ий с он и 78 Бо ла ла р яш аш ш ар ои ти Би ол ог ик о та -о на си б ил ан я ш ам ай ди га н 0- 17 ё ш да ги б ол ал ар с он и 0- 17 ё ш да ги ў рг ан ил га н бо ла ла рн ин г ум ум ий с он и 82 Ёш ла рд а О И В ол ди ни о ли ш ҳ ақ ид а ҳа р то м он ла м а би ли м ла р м ав ж уд ли ги Ҳо зи рд а О И В ин ф ек ци яс ин и ол ди ни о ли ш ни нг 2 у су ли ни т ўғ ри ан иқ ло вч и ва 3 т а ум ум ий н от ўғ ри ф ик рл ар ни р ад э ту вч и 15 -2 4 ёш да ги аё лл ар с он и 15 -2 4 ёш да ги ў рг ан ил га н аё лл ар ни нг у м ум ий с он и 83 Д ои м ий б ўл м аг ан ш ер ик ла р би ла н пр ез ер - ва ти вл ар да н ф ой да лн иш О хи рг и 12 о й м об ай ни да б ир га т ур м уш да б ўл м аг ан в а ул ар б ил ан б ир га яш ам ай ди га н ох ир ги ш ер ик б ил ан ж ин си й ал оқ ад а бў лг ан да п ре зе рв а- ти вл ар да н ф ой да ла нг ан ли кн и ха ба р бе рг ан 1 5- 24 ё ш да ги а ёл ла р со ни О хи рг и 12 о й м об ай ни да б ир га т ур м уш қ ур м аг ан в а би рг а яш ам ай ди га н ш ер ик б ил ан ж ин си й ал оқ ад а бў лг ан 1 5- 24 ё ш да ги ў рг ан ил га н аё лл ар ни нг ум ум ий с он и 84 Ёш ла р ор ас ид а би ри нч и ж ин си й ал оқ а ёш и 15 ё ш га е тг ун га қ ад ар ж ин си й ал оқ ад а бў лг ан 1 5- 24 ё ш да ги а ёл ла р со ни 15 -2 4 ёш да ги ў рг ан ил га н аё лл ар ни нг у м ум ий с он и 85 О хи рг и йи лд а ю қо ри х ат ар ли ж ин си й ал оқ ал ар О хи рг и 12 о й м об ай ни да б ир га т ур м уш да б ўл м аг ан в а ул ар б ил ан б ир га яш ам ай ди га н ш ер ик б ил ан ж ин си й ал оқ ад а бў лг ан 1 5- 24 ё ш да ги ж ин си й ф ао л аё лл ар с он и О хи рг и 12 о й м об ан ий да ж ин си й ф ао л бў лг ан 1 5- 24 ё ш да ги ў рг ан ил га н аё лл ар ни нг у м ум ий с он и 86 О И В/ О И ТС б ил ан к ас ал ла нг ан /я ш ов чи ин со нл ар га м ун ос аб ат О И В ёк и О И ТС б ил ан к ас ал ла нг ан о да м ла р ҳа қи да ги б ар ча т ўр тт а са во л би ла н ро зи ли к би лд ир га н аё лл ар с он и Те кш ир ил га н аё лл ар ни нг у м ум ий с он и 87 Қа ер да О И Вг а те ст ў ти ш ни б ил ув чи а ёл ла р Те ст ў ти ш ж ой ин и би ли ш ла ри ни т аъ ки дл аг ан а ёл ла р со ни Те кш ир ил га н аё лл ар ни нг у м ум ий с он и 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил E Иловаси. МИКТ Инд­икаторлари: сурат ва маҳражлар И Н Д И КА ТО Р Су ра т М аҳ ра ж 88 О И Вг а те ст ў тг ан а ёл ла р О И В га т ес т то пш ир га нл ик ла ри ни а йт га н аё лл ар с он и Те кш ир ил га н аё лл ар ни нг у м ум ий с он и 89 О И Вн ин г он ад ан б ол аг а ю қи ш и ҳа қи да би ли м ла р м ав ж уд ли ги И нф ек ци ян ин г ве рт ик ал ю қи ш ин ин г уч ал а ус ул ин и тў ғр и ан иқ ла га н аё лл ар с он и Те кш ир ил га н аё лл ар ни нг у м ум ий с он и 90 О И Вн ин г он ад ан б ол аг а ўт иш ин и ол ди ни ол иш у чу н м ас ла ҳа тл ар қ ам ро ви Сў нг и 24 о й м об ай ни да т уқ қа н ва а ёл ла р м ас ла ҳа ти да б ўл га н, т уғ иш га ча ти бб ий н аз ор ат да О И В/ О И ТС б ўй ич а м ас ла ҳа тл ар о лг ан ли кл ар ин и ай тг ан аё лл ар с он и О хи рг и 24 о й м об ай ни да т уқ қа н ўр га ни лг ан а ёл ла рн ин г со ни 91 О И Вн ин г он ад ан б ол аг а ўт иш ин и ол ди ни ол иш у чу н те ст ла р қа м ро ви Сў нг и 24 о й м об ай ни да т уқ қа н ва а ёл ла р м ас ла ҳа ти да б ўл га н, т уғ иш га ча ти бб ий н аз ор ат да О И В те ст и на ти ж ас ин и ол га нл ик ла ри ни а йт га н аё лл ар со ни О хи рг и 24 о й м об ай ни да т уқ қа н ўр га ни лг ан а ёл ла рн ин г со ни 92 Ж ин си й ал оқ ад аг и ш ер ик ла р ор ас ид аг и ёш ла р ҳа р хи лл иг и О хи рг и 12 о й м об ай ни да ў зи да н 10 в а ун да н ка тт а ёш да ги э рк ак б ил ан ж ин си й ал оқ ад а бў лг ан 1 5- 24 ё ш да ги а ёл ла р со ни 15 -2 4 ёш да ги ў рг ан ил га н ж ин си й ф ао л аё лл ар ни нг у м ум ий с он и 95 Н ом ақ бу л яш аш ш ар ои тл ар ид а яш ов чи у й хў ж ал ик ла ри Н ом ақ бу л яш аш ш ар ои тл ар ид а яш ов чи у й хў ж ал иг и аъ зо ла ри Ш аҳ ар у й хў ж ал ик ла ри да я ш ов чи у й хў ж ал ик ла ри а ъз ол ар и со ни 98 О ил ан и ре ж ал аш ти ри ш да ги қо ни қт ир ил м аг ан э ҳт иё ж ла р Ҳо зи рд а эр га т ек ка н/ эр ка к би ла н ит ти ф оқ да ги , с ер пу ш т ва т уғ иш ла р ор ас ид аг и м ад да тн и уз ай ти рм оқ чи ё ки б ол ал ар с он ин и че га ра ла м оқ чи бў лг ан в а ҳо зи рд а ко нт ра це пт ив ла рд ан ф ой да ла нм аё тг ан а ёл ла р со ни Ҳо зи рд а эр га т ек ка н/ эр ка к би ла н ит ти ф оқ да б ўл га н ба рч а сў ра лг ан аё лл ар ни нг у м ум ий с он и 99 О ил ан и ре ж ал аш ти ри ш да ги қ он иқ ти ри лг ан эҳ ти ёж ла р Ҳо зи рд а эр га т ек кк ан /э рк ак б ил ан и тт иф оқ да ги в а ҳо зи рд а ко нт ра це п- ти вл ар да н ф ой да ла на ёт га н аё лл ар с он и Ҳо зи рд а эр га т ек ка н/ эр ка к би ла н ит ти ф оқ да б ўл га н, к он тр ац еп ци яд а қо ни қт ир ил м аг ан э ҳт иё ж ла рг а эг а ёк и ҳо зи рд а ко нт ра це пц ия да н ф ой да - ла ну вч и аё лл ар ни нг с он и 10 1 Бо ла ла р но ги ро нл иг и Та ък ид ла нг ан т ўқ қи зт а че кл ан га н қо би ли ят ла рд ан к ам ид а би ри га э га 2- 9 ёш да ги б ол ал ар с он и: (1 ) ў ти ри ш , т ур иш ё ки ю ри ш қ об ил ия ти да ке чи ки ш , ( 2) к ун ду зи ё ки т ун да к ўр иш қ об ил ия ти да қ ий на ли ш , ( 3) э ш и- ти ш қ об ил ия ти да т ах м ин ий қ ий на ли ш , ( 4) т оп ш ир иқ ла рн и ту ш ун иш да қи йн ал иш , ( 5) ю ри ш ё ки қ ўл ла рн и қи м ир ла ти ш да қ ий на ли ш ё ки қ ий ин қи м ир ло вч и оё қ- қў лл ар , ( 6) т ит ра ш , р иг ид б ўл иш , ҳ уш ин и йў қо ти ш , ( 7) ун ин г ёш ид аг и бо ш қа б ол ал ар б аж ар а ол ад иг ан н ар са ла рн и ба ж ар иш ни ўр га нм ас ли к, (8 ) г ап ир а ол м ай ди ё ки с ўз ла ри ни т уш ун иб б ўл м ай ди , ( 9) ақ ли й ри во ж ла нм аг ан , қ ол оқ ё ки з ий ра кс из ли к. 2- 9 ёш да ги б ар ча ў рг ан ил га н бо ла ла рн ин г ум ум ий с он и Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� Биз Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасиданмиз. Биз оила саломатлиги ва таълимига бағишланган масалаларни ўрганмоқдамиз. Мен Сиз билан шу ҳақда сўз юритмоқчиман. Бизнинг сўровимиз тахминан (30**) дақиқа давом этади. Биз олган маълумотлар қатъий сир сақланади ва ҳеч ким бу жавоблар сизники эканлигини билмайди. Мен уй хўжалиги бошлиғи ва барча оналар ёки оилада болаларни тарбияловчи инсонлар билан гаплашмоқчиман. Саволни бошласам бўладими? Агар розилик берилса, сўровни бошланг. УЙ ХЎЖАлИГИ ТЎРИСИДА МАълУМОТ МОДУлИ HH HH1. Кластер рақами: ___ ___ ___ HH2. Уй хўжалиги рақами: ___ ___ ___ HH3. Сўров ўтказаётган шахс исми ва рақами: Исми _________________________ ___ ___ HH4. Раҳбар исми ва рақами: Исми _________________________ ___ ___ HH5. Сўров ўтказилаётган кун/ой/йил: ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ HH6. Жой: Шаҳар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Қишлоқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 HH7. Минтақа: Ғарбий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Марказий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Жанубий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Марказий-шарқий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Шарқий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Тошкент ш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 HH 8. Уй хўжалиги бошлиғи исми: _________________________ ___ ___ Уй хўжалигида барча саволномалар тўлдирилгандан сўнг қуйидаги маълумотларни киритинг: HH9. Уй хўжалиги сўрови натижалари: Ўтказилди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Уйда йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Рад этилди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Уй топилмаган бузилган . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Бошқалар (аниқлансин) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 HH10. Уй хўжалиги саволномасига жавоб берувчи: Исми: _________________________ Сатр рақами: ___ ___ HH11. Уй хўжалиги аъзолари сони: ___ ___ HH12. Кузатув мезонига жавоб берувчи аёллар сони: ___ ___ HH13. Аёллар учун тўлдирилган саволномалар сони: ___ ___ HH14. 5 ёшдан кичик болалар сони: ___ ___ HH15. 5 ёшдан кичик болаларга тўлдирилган саволномалар сони: ___ ___ Раҳбар сўров ўтказувчининг фикр-мулоҳазалари: Ушбу майдондан уй хўжалиги аъзолари билан ўтказилган сўров бўйича (қайта те- лефон қўнғироқлари, тўлдирилмаган якка тартибда сўровномалар, сўров ўтказиш учун талаб этилган қатновлар сони ва ҳоказолар) фикр-мулоҳазаларни қайд этиш учун фойдаланинг. HH 16А. Муҳаррирнинг исми ва хос рақами: Исми _________________________ Хос рақами ___ ___ Таҳрир санаси ва имзо: _________________________ HH16. Маълумот киритувчи оператор: ___ ___ F1 Иловаси. Уй хўжалиги саволномаси 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил И лт им ос , а вв ал у й хў ж ал иг и бо ш ли ғи да н бо ш ла б ш у ер да о да тд а яш ов чи б ар ча и нс он ла р но м ла ри ни а йт ин г. 01 с ат рд а уй х ўж ал иг и бо ш ли ғи ни нг и см ин и ёз ин г. Ба рч а уй х ўж ал иг и аъ зо ла ри ни (H L2 ), ул ар ни нг у й хў ж ал иг и бо ш ли ғи га қ ар ин до ш ли к м ун ос аб ат ла ри (H L3 ) в а ж ин си ни (H L4 ) с ан аб ў ти нг . Сў нг ра с ўр ан г: Ш У Ж О Й Д А Я Ш О ВЧ И , Ҳ О ЗИ Р УЙ Д А Й ЎҚ Б ЎЛ ГА Н Я Н А Б И РО Р БО Ш ҚА О Д А М ЛА Р БО РМ И ? (Б у – м ак та б ёк и иш да ги б ол ал ар б ўл иш и м ум ки н) . А га р бу нд ай ш ах сл ар а ни қл ан са , р ўй ха тг а ки ри ти нг . С ўн гр а са во лл ар ни ҳ ар б ир к иш иг а (H L5 )д ан б ош ла б на вб ат и би ла н бе ри нг . А нк ет ад а ж ой е ти ш м ас а, қ ўш им ча а нк ет ад ан ф ой да ла ни нг . А га р ан ке та ни нг қ ўш им ча в ар ағ ид ан ф ой да ла ни лс а кв ад ра т ич иг а бе лг ил ан г.  У Й Х Ў Ж А л И ГИ Р Ў Й Х А Т И H L Те ги ш ли : 0– 17 ё ш да ги б ол ал ар у чу н H L9 –H L1 2 са во лл ар ни б ер ин г аё лл ар с ўр ов иг а бо ла ла р м еҳ на ти бў йи ча м од ул га 5 ёш да н ки чи к бо ла ла р сў ро - ви га H L1 . Та рт иб . № . H L2 . И см и H L3 . Уй х ўж ал иг и бо ш ли ғи га т ег и- ш ли ли ги қ ан ақ а (и см и) H L4 . Ж ин си (н ом и) 1 — э рк ак 2 — а ёл H L5 . Ёш и (и см и) О хи рг и ту ғи лг ан ку ни да н еч а ёш га т ўл ди ? (и см и) Ёш ни т ўл иқ й ил - ла рд а ёз ин г 98 = бм * H L6 . А га р аё л 15 –4 9 ёш б ўл са , та рт иб р ақ ам ин и до ир а ич иг а ол ин г H L7 . 5– 14 ё ш ҳ ар би р бо ла у чу н: уш бу б ол ан ин г он ас и ёк и ас ос ий та рб ия ло вч ис и ки м ? О на т ар би ял ов - чи ни нг т ар ти б ра қа м ин и ёз ин г H L8 . 5 ёш да н ки чи к ҳа р би р бо ла уч ун : у ш бу б ол а- ни нг о на си ё ки ас ос ий т ар би я- ло вч ис и ки м ? О на т ар би я ло в- чи ни нг т ар ти б ра қа м ин и ёз ин г H H L9 . Ўз о на си ҳ аё тм и? (и см и) 1 — ҳ а 2 — й ўқ  H L1 1 8 — б м  H L1 1 H L1 0. А га р ҳа ёт б ўл са : Ўз о на си (и см и) уш бу у й хў ж ал и- ги да я ш ай ди м и? О на т ар ти б ра қа - м ин и ёк и «й ўқ » ж ав об и уч ун 0 0 ра қа м ин и ёз ин г H L1 1. Ўз о та си ҳ аё тм и? (и см и) 1 — ҳ а 2 — йў қ ке йи нг и са тр га ў ти нг 8 бм  ке йи нг и са тр га ў ти нг H L1 2. А га р ҳа ёт б ўл са : Ўз о та си (и см и) уш бу у й хў ж ал и- ги да я ш ай ди м и? О та т ар ти б ра қа - м ин и ёк и «й ўқ » ж ав об и уч ун 00 р ақ ам ин и ёз ин г са тр ис м и те ги ш ли эр ка к аё л ёш и 15 –4 9 он а он а ҳ й бм он а ҳ й бм от а 01 0 1 1 2 __ _ __ _ 01 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 02 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 02 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 03 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 03 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 04 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 04 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 05 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 05 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 06 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 06 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 07 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 07 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 08 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 08 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ F1 Иловаси. Уй хўжалиги саволномаси Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� F1 Иловаси. Уй хўжалиги саволномаси са тр ис м и те ги ш ли эр ка к аё л ёш и 15 –4 9 он а он а ҳ й бм он а ҳ й бм от а 09 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 09 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 10 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 10 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 11 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 11 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 12 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 12 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 13 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 13 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 14 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 14 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 15 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 15 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 16 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 16 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 17 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 17 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 18 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 18 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 19 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 19 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 20 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 20 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 21 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 21 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 22 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 22 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 23 __ _ __ _ 1 2 __ _ __ _ 23 __ _ __ _ __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1 2 8 __ _ __ _ 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Иловаси F1. Уй хўжалиги саволномаси Си зн ин г уй х ўж ал иг ин ги зд а яш ов чи б ош қа б ол ал ар б ор м и, г ар чи у ла р си зн ин г ои ла нг из а ъз ос и бў лм ас а ёк и от а- он ас и ои ла нг из да я ш ам аё тг ан б ўл са ҳ ам ? М ак та б ёк и иш да б ўл га н бо ла ла рн и ҳа м к ир ит га н ҳо лд а? А га р бў лс а, б ол ан ин г ис м ин и ёз ин г ва а нк ет ан и тў лд ир ин г. Сў нг , у м ум ий с он ни к ир ит ин г. Вс ег о: 15 –4 9 ёш аё лл ар 5– 14 ё ш бо ла ла р 5 ёш да н ки чи к __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ * Қў лл ан м ан и қа ра нг : ф ақ ат у й хў ж ал иг ин ин г ке кс а аъ зо ла ри у чу н қў лл ан ил ад и. ( “б ил м ай м ан /5 0 ёш да н ка тт а“ ни а нг ла ту вч и хо с ра қа м ). Эн ди ҳ ар б ир 1 5- 49 ё ш да ги а ёл у чу н ун ин г ис м и, т ар ти б ра қа м и ва б ош қа ш ах си й м аъ лу м от ла ри ни А ёл ла р уч ун с ўр ов но м ан ин г ю за с аҳ иф ас иг а ёз иб қ ўй ин г. 5 ёш да н ки чи к ҳа р би р бо ла у чу н ун ин г ис м и, т ар ти б ра қа м и ва о на си ё ки т ар би яч ис ин ин г ис м и ва т ар ти б ра қа м ин и 5 ёш да н ки чи к б ол ал ар С ўр ов но м ас ин ин г ю за с аҳ иф ас иг а ёз иб қ ўй ин г. Си зд а уй х ўж ал иг ид а яш ов чи , м ез он га м ос к ел ув чи ҳ ар б ир а ёл в а 5 ёш да н ки чи к ҳа р би р бо ла у чу н ал оҳ ид а сў ро вн ом а бў ли ш и ло зи м . * H L3 у чу н хо с ра қа м ла р: У й хў ж ал иг и бо ш ли ғи га т ег иш ли ли ги : 01 = У Й Х ЎЖ А ЛИ ГИ Б О Ш ЛИ ҒИ 02 = Х О ТИ Н Ё КИ Э Р 03 = Ў ҒИ Л ЁК И Қ И З 04 = К УЁ В ЁК И К ЕЛ И Н 05 = Н ЕВ А РА 06 = О ТА -О Н А Д А Н Б И РИ 07 = Қ А Й Н О ТА / Қ А Й Н О Н А 08 = А КА /У КА Ё КИ О П А /С И Н ГИ Л 09 = Қ А Й И Н А КА Ё КИ К ЕЛ И Н 10 = А М А КИ -Т О ҒА / А М М А -Х О ЛА 11 = Қ О Н Д О Ш Ж И ЯН 12 = Н И КО Ҳ БЎ Й И ЧА Ж И ЯН 13 = Б О Ш ҚА Қ А РИ Н Д О Ш 14 = А СР А Б О ЛИ Н ГА Н Б О ЛА , Ў ГА Й Қ И З ЎҒ И Л 15 = Қ А РИ Н Д О Ш Э М АС 98 = Б И ЛМ А Й М А Н Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� Иловаси F1. Уй хўжалиги саволномаси ТА ъ л И М Б Ў Й И Ч А М О Д У л ь ED 5 ёш в а ун да н ка тт а ёш да ги у й хў ж ал иг и аъ зо ла ри у чу н 5 ёш да н 24 ё ш га ча б ўл га н уй х уж ал ик ла ри ни нг а ъз ол ар и уч ун ED 1. Та рт иб № ED 1A . И см и ED 2. (и см и) м ак та бг ач а м уа сс ас а ёк и м ак та бг а қа тн аг ан м и 1 — ҳ а  E D 3 2 — й ўқ  к ей ин ги са тр га ў ти нг ED 3. (И см и) қа йс и қа тн аг ан ў қу в м уа сс ас а- си ни нг д ар аж ас и эн г ю қо ри , ( ис м и) б у да ра ж ад а не ча нч и си нф ни б ит ир га н? Д ар аж ас и бў йи ча : 0 — м ак та бг ач а м уа сс ас а/ бо ла ла р бо ғч ас и 1 — б ош ла нғ ич (1 –4 си нф ) 2 — ў рт а (5 –1 1с ин ф) 3 — ў рт а м ах су с 4 — о ли й 6 — н оа нд оз ав ий 8 — б ил м ай м ан с ин ф /к ур с 98 — б ил м ай м ан А га р 1- си нф да н па ст б ўл са 0 0 қў йи нг ED 4. Ўқ ув (2 00 5– 20 06 ) йи ли д ав ом ид а (и см и) ў қу в м уа с- са са си ё ки м ак та - бг ач а м уа сс ас аг а қа тн аг ан м и? 1 — ҳ а 2 — й ўқ  E D 7 ED 5. Ўт га н (ҳ аф та ку ни )- да н бе ри ў қу в м уа сс ас ас иг а не ча м ар та қа тн аг ан ? Ку нл ар со ни ни у ш бу у ст ун га ёз ин г. А га р тў ли қ ўқ ув ҳ аф та си бў лм ас а, «9 » ёз ин г. ED 6. Ж ор ий /ў қу в йи ли да (и см и) қ ай си да ра ж ад аг и ўқ ув м уа сс ас ас иг а в а не ча нч и си нф га қ ат на га н? Д ар аж ас и бў йи ча : 0 — м ак та бг ач а м уа сс ас а/ бо ла ла р бо ғч ас и 1 — б ош ла нғ ич (1 –4 си нф ) 2 — ў рт а (5 –1 1с ин ф) 3 — ў рт а м ах су с 4 — о ли й 6 — н оа нд оз ав ий 8 — б ил м ай м ан с ин ф /к ур с 98 — б ил м ай м ан ED 7. Ўт га н яъ ни 2 00 4– 20 05 у қу в йи ли да (и см и) ў қу в м уа сс ас а- си га қ ат на га н- м и? 1 — ҳ а 2 — й ўқ  к ей ин ги с ат рг а ўт ин г 8 — б м  к ей ин ги с ат рг а ўт ин г ED 8. Ўт га н яъ ни (2 00 4– 20 05 )й ил и (и см и) қа йс и да ра ж ад аг и ўқ ув м уа сс ас ас иг а ва н еч ан чи с ин ф га қ ат на га н? Д ар аж ас и бў йи ча : 0 — м ак та бг ач а м уа сс ас а/ бо ла ла р бо ғч ас и 1 — б ош ла нғ ич (1 –4 с ин ф) 2 — ў рт а (5 –1 1 си нф ) 3 — ў рт а м ах су с 4 — о ли й 6 — н оа нд оз ав ий 8 — б ил м ай м ан с ин ф /к ур с 98 — б ил м ай м ан са тр ҳа й ўқ да ра ж а си нф /к ур с ҳа йў қ ку нл ар да ра ж а си нф /к ур с ҳа йў қ бм да ра ж а си нф /к ур с 01 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 02 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 03 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 04 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 05 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 06 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 07 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 08 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 09 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 10 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 11 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Иловаси F1. Уй хўжалиги саволномаси са тр ха й ўқ др аж а си нф /к ур с ха йў қ ку нл ар да ра ж а си нф /к ур с ха йў қ бм да ра ж а си нф /к ур с 12 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 13 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 14 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 15 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 16 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 17 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 18 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 19 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 20 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 21 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 22 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 23 1 2  к ей ин са тр 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 __ _ 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ 1 2 8 0 1 2 3 4 6 8 __ _ __ _ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� Иловаси F1. Уй хўжалиги саволномаси СУВ ТАъМИНОТИ ВА САНИТАРИЯ БЎЙИЧА МОДУль WS WS1. Сизнинг уй хўжалиги аъзоларингиз учун ичимлик сувининг асосий манбаи қандай? Сув қувури кранидан Уйдаги сув қувури кранидан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Ҳовли/участкадаги сув қувури крани . . . . . . . . . . . . . . .12 Кўчадаги жамоат колонкаси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Артезиан қудуғи/сўрғичли сув йўли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Қазилган қудуқ Ҳимояланган қазилган сув қудуғи. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Ҳимояланмаган қазилган сув қудуғи . . . . . . . . . . . . . . . 32 Булоқ суви Ҳимояланган булоқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Ҳимояланмаган булоқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Йиғилган ёмғир суви. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Цистерналарда келтирилади, сотилади . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Кичик идишли арава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Юзадаги сувлар (дарё, ирмоқ, тўғон, кўл, сунъий сув ҳавзаси, канал) . . . 81 Шиша идишлардаги сув . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 11WS5 12WS5 WS3 96WS3 WS2. Сизнинг уй хўжалиги аъзоларингиз учун овқат тайёрлаш ва қўл ювиш мақсадида ишлатиладиган сув- нинг асосий манбаи қандай? Сув қувури кранидан Уйдаги сув қувури кранидан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Ҳовли/участкадаги сув қувури крани . . . . . . . . . . . . . . .12 Кўчадаги жамоат колонкаси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Артезиан қудуғи/сўрғичли сув йўли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Қазилган қудуқ Ҳимояланган қазилган сув қудуғи. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Ҳимояланмаган қазилган сув қудуғи . . . . . . . . . . . . . . . 32 Булоқ суви Ҳимояланган булоқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Ҳимояланмаган булоқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Йиғилган ёмғир суви. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Цистерналарда келтирилади,сотилади . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Кичик идишли арава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Юзадаги сувлар (дарё, ирмоқ, тўғон, кўл, сунъий сув ҳавзаси, канал) . . . 81 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 11WS5 12WS5 WS3. Сув манбаига етиб бориш, сув олиш ва уйга қайтиш учун қанча вақт сарфланади? Вақт дақиқаларда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .__ __ __ Сув уйга келади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 995WS5 WS4. Уй хўжалиги аъзоларига сув олиб келиш учун одатда ким боради? Сўранг: Бу киши 15 ёшдан кичикми? Жинси? Бу кишини билдирувчи хос рақамни доира ичига олинг. Катта ёшли аёл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Катта ёшли эркак. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Қиз бола (15 ёшдан кичик) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Ўғил бола (15 ёшдан кичик) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 WS5. Сувни истеъмол қилиш янада хавфсиз бўлиши учун қандайдир чоралар кўрасизми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2WS7 8WS7 WS6. Сиз сувни истеъмол қилиш хавфсиз бўлиши учун қанда й чоралар кўрасиз? Яна нимадир қиласизми? Айтилганларнинг ҳаммасини ёзиб олинг. Қайнатиш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Хлор/ тозаловчи воситалар қўшиш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B Мато орқали ўтказиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C Фильтрдан фойдаланиш (саполли, қумли, композитли, ва б.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Қуёш дезинфекцияси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E Сувни тиндириб қўйиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z 1�0 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Иловаси F1. Уй хўжалиги саволномаси WS7. Сизнинг уй хўжалиги аъзоларингиз одатда ҳожатхонанинг қайси туридан фойдаланадилар? Агар “унитаз” ёки “сув оқизгич мосламали” бўлса, сўранг: Қаерга оқиб чиқиб кетади? Агар керак бўлса, шу жойни кўриш учун рухсат сўранг. Сув оқизгич мосламали ҳожатхона Сув идишли унитаз/канализация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Тиндиргичга уланган . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Тозалаб олинадиган ўрага уланган . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Бошқа қандайдир тармоққа уланган . . . . . . . . . . . . . . . 14 Уланган, номаълум нимагадир/аниқ айтолмайман/билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Тозаланиб олинадиган ўра Ҳаво айланишли этиб яхшиланган . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Тозалаб олинадиган ёпиқ ўра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Тозалаб олинадиган ёпилмаган ўра/очиқ ўра . . . . . . . . . . 23 Компостли ҳожатхона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Челак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Енгил ёпилган ҳожатхона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Ҳожатхоналар йўқ, буталар ёки майдон . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 кейинги модулга WS8. Сиз ушбу ҳожатхонадан бошқа уй хўжаликлари билан бирга фойдаланасизми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 кейинги модулга WS9. Умуман, бу ҳожатхонадан нечта уй хўжаликлари фойдаланади? Уй хўжаликлари сони (агар 10 тадан кам бўлса) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _0_ ___ Ўн ва ундан ортиқ уй хўжаликлари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�1 Иловаси F1. Уй хўжалиги саволномаси УЙ ХЎЖАлИГИ ТАВСИфИ МОДУлИ HC HC1b. Уй хўжалиги бошлиғининг она тили қайси? Ўзбек тили. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Рус тили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Қорақалпоқ тили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Тожик тили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Қирғиз тили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Бошқа тил (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 HC2. Уй хўжалигининг нечта хонаси ётоқхона учун фойдаланилади? Хоналар сони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ HC3. Яшаётган уй полининг асосий материали. Кузатувларингизни ёзиб қўйинг. Табиий пол Тупроқ/қум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Оддий пол Ёғоч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Ишланган пол Паркет ёки силлиқланган ёғоч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Линолеум/Винил плиткалар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Керамик плитка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Цемент/бетон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Ковролан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 HC4. Уй томининг асосий материали. Кузатувларингизни ёзиб қўйинг. Табиий том Сомон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Тупроқ қопламаси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Оддий том Оддий тунука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Тахта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ишланган том Металдан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Ёғочдан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Каламин/цемент толаси/Шифер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Керамик плитка/черепица? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Цемент. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 HC5. Уй деворининг асосий материали. Кузатувларингизни ёзиб қўйинг. Оддий девор Тош-тупроқли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Ишланмаган тупроқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Энсиз тахта, тараша. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Қайта ишланган ёғоч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Ишланган деворлар Цементдан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Оҳакли тош/цемент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Ғишт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Цемент блоклар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Қайта ишланган тупроқ/Пахса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Синч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 HC6. Уй хўжалиги аъзоларингиз таом тайёрлаш учун одатда қайси иссиқлик манбаидан фойдаланишади? Электр энергияси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Сиқилган табиий газ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Табиий газ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Биогаз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Керосин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Кўмир/паст нав қўнғир тошкўмир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Писта кўмир. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ўтин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Сомон/буталар/ўтлар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 Ҳайвон экскрементлари (гўнг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Қишлоқ хўжалиги ўсимликлари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 01HC8 02HC8 03HC8 04HC8 HC7. Ушбу уй хўжалигида таом плитада тайёрланадими ёки очиқ оловдами? Турини белгиланг. Очиқ плитада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Очиқ оловда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Ёпиқ плитада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 HC7a. Плита / оловнинг мўриси ёки тутун торткичи борми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Иловаси F1. Уй хўжалиги саволномаси HC8. Одатда таом уйда тайёрланадими, алоҳида хона/ бинодами ёки кўчадами? Уйда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Алоҳида хона/бинода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Кўчада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 HC9. Сизнинг уй хўжалигингизда қуйидагилар борми: Электр энергияси? Радио? Телевизор? Уяли телефон? Хона телефони? Музлатгич? Сув учун электриситгич? Стол? Стул? Кўзгу? Кир ювиш машинаси? Чангюткич? Видеомагнитофон/DVD плейер? Шкаф? Мебел жавони? Ҳа Йўқ Электр энергияси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Радио. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Телевизор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Уяли телефон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Хона телефони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Музлатгич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Сув учун электриситгич. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Стол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Стул . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Кўзгу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Кир ювиш машинаси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Чангюткич. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Видеомагнитофон/DVD плейер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Шкаф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Мебел жавони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 HC10. Уй хўжалиги аъзоларидан кимдадир қуйидагилар борми: Соат? Велосипед? Мотоцикл ёки мотороллер? Ҳайвон қўшилган арава? Автомашина ёки юк машинаси? Компьютер? Трактор/комбайн? Ҳа Йўқ Соат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Велосипед . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Мотоцикл/Мотороллер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Ҳайвон қўшилган арава. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Автомашина/ юк машинаси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Компьютер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Трактор/комбайн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 HC11. Уй хўжалиги аъзоларидан қишлоқ хўжалиги мақсадларида фойдаланиш учун ерга эга бўлган ёки ижарага ер олганлари борми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2HC13 HC12. Уй хўжалиги аъзолари неча гектар қишлоқ хўжалигида фойдаланиш учун ерга эгалар? Агар 1 ва ундан кўп ША бўлса, «1»ни доира ичига олинг ва гектарини ёзиб қўйинг. Агар 97 дан кўп бўлса, «97» ёзинг. Агар 1 ГА дан кам бўлса, «2»ни доира ичига олинг ва Сотих сонини ёзиб қўйинг. Агар номаълум бўлса, «998»ни доира ичига олинг. Агар 1 ГА дан >= бўлса, гектар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.__ __ Агар 1 ГА дан < бўлса, сотих. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.__ __ Номаълум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 HC13. Владеет ли домохозяйство домашним скотом, стадами или животноводческой фермой? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2кейинги модулга HC14. Уй хўжалиги қуйида кўрсатилган ҳайвонлардан қанчасига эга? Сўйиш учун йирик шохли қорамол? Сигирлар ёки буқалар? Отлар, эшак ёки хачирлар? Туялар? Эчкилар? Қўйлар? Товуқлар/ бошқа паррандалар? Қуёнлар? Ҳеч нима йўқ бўлса, ‘00’ ёзинг. Агар 97дан кўп бўлса, ‘97’ ёзинг. Агар номаълум бўлса, ‘98’ ёзинг. Сўйиш учун йирик шохли қорамол . . . . . . . . . . . . . . . ___ ___ Сигирлар ёки буқалар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ ___ Отлар, эшак ёки хачирлар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ ___ Туялар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ ___ Эчкилар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ ___ Қўйлар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ ___ Товуқлар/ бошқа паррандалар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ ___ Қуёнлар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ ___ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� Иловаси F1. Уй хўжалиги саволномаси Б О л А л А Р М ЕҲ Н А ТИ Б Ў Й И Ч А М О Д У л ь C L Са во лл ар у й хў ж ал иг ид а яш ов чи 5 да н 14 ё ш га ча б ўл га н бо ла ла рн и та рб ия ло вч и ш ах сл ар га б ер ил ад и. У Х рў йх ат и H L7 ни т ек ш ир ин г. Уй х ўж ал иг и рў йх ат ид ан к уз ат ув у чу н м ос к ел ад иг ан ҳ ар б ир б ол ан ин г ис м ин и те ги ш ли с ат рн ин г та рт иб р ақ ам и тў ғр ис иг а кў чи ри б ёз ин г. Эн ди , м ен у ш бу у й хў ж ал иг ид а бо ла ла р ба ж ар а ол ад иг ан и ш т ўғ ри си да с ав ол б ер иш ни ҳ оҳ ла р эд им . CL 1. Та рт иб № CL 2. И см и CL 3. (И см и) ў тг ан ҳ аф та да у й хў ж ал иг и аъ зо си б ўл м аг ан к им га ди р би ро р - би р иш қ ил иб б ер га нм и? А га р ҳа б ўл са : ҳ ақ э ва зи га м и? 1 — ҳ а, ҳ ақ э ва зи га (п ул б ил ан ё ки на ту ра да ) 2 — ҳ а, ҳ ақ э ва зи га э м ас 3 — й ўқ  C L5 CL 4. А га р ҳа б ўл са : Ўт га н (ҳ аф та к ун ид ан ) бе ри у й хў ж ал иг и аъ зо си бў лм аг ан к иш ин ин г иш ин и ба ж ар иш у чу н у та хм ин ан н еч а со ат са рф ла га н? А га р би р м ар та да н кў п иш б ўл са , б ар ча и ш - ла рн ин г ж ам и ва қт ин и кў рс ат ин г. Ж ав об ла рн и ёз ин г ва  CL 6г а ўт ин г CL 5. (И см и) ў тг ан й ил д ав ом ид а уй хў ж ал иг и аъ зо си б ўл м аг ан к им га ди р би ро р -б ир и ш қ ил иб б ер га нм и? А га р ҳа б ўл са : ҳ ақ э ва зи га м и? 1 — ҳ а, ҳ ақ э ва зи га (п ул б ил ан ё ки н ат ур ад а) 2 — ҳ а, ҳ ақ э ва зи га э м ас 3 — й ўқ CL 6. (И см и) ў тг ан ҳ аф та да са вд о- со ти қ қи ли ш , ўт ин й иғ иш , у й йи ғи ш ти ри ш , с ув о ли б ке ли ш ё ки б ол аг а қа ра ш ка би у й иш ла ри га ё рд ам бе рг ан м и? 1 — ҳ а 2 — й ўқ  C L8 CL 7. А га р ҳа б ўл са : Ўт га н (ҳ аф та к ун ид ан ) бе ри у ш бу у й иш ла ри ни ба ж ар иш у чу н у та хм и- на н не ча с оа т са рф ла га н? CL 8. (И см и) ў тг ан ҳ аф та да ои ла да (ф ер м ад а ёк и би зн ес қ ил иб ё ки кў ча да т ов ар ё ки м аҳ су ло тл ар с от иб ) бо ш қа т ур да ги би ро р -б ир и ш б аж ар - га нм и? 1 — ҳ а 2 — й ўқ  ке йи нг и са тр га ў ти нг CL 9. А га р ҳа б ўл са : Ўт га н (ҳ аф та к ун ид ан ) бе ри у ш бу и ш ла рн и ба - ж ар иш у чу н у та хм ин ан не ча с оа т са рф ла га н? са тр ис м и ҳа со ат ла р со ни ҳа ҳа йў қ со ат ла р со ни ҳа йў қ со ат ла р со ни пу лг а бе пу л йў қ пу лг а бе пу л йў қ 01 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 02 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 03 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 04 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 05 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 06 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 07 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 08 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 09 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 10 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Иловаси F1. Уй хўжалиги саволномаси са тр ис м и ҳа со ат ла р со ни ҳа ҳа йў қ со ат ла р со ни ҳа йў қ со ат ла р со ни пу лг а бе пу л йў қ пу лг а бе пу л йў қ 11 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 12 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 13 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 14 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 15 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 16 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 17 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 18 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 19 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 20 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 21 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 22 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ 23 1 2 3 __ __ _ __ _ 1 2 3 1 2 __ __ _ __ _ 1 2 __ __ _ __ _ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� F1 Иловаси. Уй хўжалиги саволномаси Р И В О Ж л А Н И Ш Д А О Р Қ А Д А Қ О л И Ш D A Са во лл ар ни у й хў ж ал иг ид а яш ов чи , 2 да н 9ё ш га ча б ўл га н ба рч а б ол ал ар га қ ар ов чи ш ах сл ар га б ер иш л оз им . У й хў ж ал иг ид а яш ов чи 2 ёш га ча в а 9ё ш да н ка тт а уй х ўж ал иг и аъ зо ла ри б ўл га н бо ла ла р уч ун са тр ла рн и бў ш қ ол ди ри нг . Си зд ан у й хў ж ал иг ин ги зд а яш ов чи 2 –9 ё ш ли б ол ал ар да н би ро рт ас ид а м ен ҳ оз ир с из га с ан аб ў та ди га н ҳо ла тл ар б ор -й ўқ ли ги т ўғ ри си да с ўр ам оқ чи э ди м . D A1 . са тр D A 2. Бо ла ни нг и см и D A 3. Бо ш қа б ол а- ла рг а ни сб ат ан (и см и) да , у ў ти - ри ш ни , т ур иш ни ёк и ю ри ш ни бо ш ла га нд а қа нд ай ди р ж ид - ди й ка м чи ли кл ар бў лг ан м и ёк и бо рм и? D A 4. Б ош қа бо ла ла рг а ни с- ба та н (и см и) да ку нд уз и ёк и ке ча си к ўз ин ин г кў ри ш и бў йи ча қа нд ай ди р м уа м м о бў лг ан м и ёк и бо рм и? D A 5. (И см и) да эш ит иш бў йи ча м у- ам м о йў қм и? (э ш ит иш ап па ра ти да н ф ой да ла - на ди , ё м он эш ит ад и, ум ум ан э ш ит - м ай ди ) D A 6. Си з қа чо н (и см и) да н би ро р на рс а қи ли ш ни сў ра га н ин ги зд а, си зг а у ту ш ун аё т- га нд ек б ўл иб се зи ла ди м и? D A 7. (И см и) ю ри ш да , қў л ҳа ра ка тл ар и да қ ий ин чи ли кл ар га д уч ке лм оқ да м и ёк и қў л ёк и оё қл ар ид а за иф - ли к ёк и ув уш иб қо ла ёт га ни н и ҳи с қи ла яп ти м и? D A 8. (И см и) да ҳ уш да н ке ти ш , қ от иб қо ли ш ла р ёк и ху ру ж ла р бў ли б ту ра ди м и? D A 9. (И см и) у ни нг ёш ид аг и бо ш қа бо ла ла р қи ла ёт га н на рс а ла рн и ба ж а ри ш ни ўр га на д им и? D A1 0. (И см и) с ўз ла - ш иш ни б ил ад им и (ў з ф ик ри ни сў зл ар о рқ ал и ту ш ун ти ра ол ад им и, т уш ун а- ди га н қа нд ай д ир сў зл ар ни а йт а ол ад им и) ? D A1 1. (3 -9 ёш да ги бо ла ла р уч ун ): (И см и) ни нг н ут қи ях ш и ну тқ да н ни м ас ид ир би ла н аж ра ли б ту ра ди м и (ф ақ ат ои ла а ъз ол ар и уч ун э м ас , б ал ки бо ш қа к иш ил ар ту ш ун иш и уч ун ет ар ли а ни қ эм ас )? D A1 2. (2 ё ш да ги б ол а- ла р уч ун ): (И см и) б ир ор - би р бу ю м ни нг но м ин и ай ти б бе ра о ла ди м и (м ас ал ан , ҳ ай во н, ўй ин чо қ, к ру ж ка , пи ёл а, қ ош иқ )? D A1 3. (И см и) ў з ёш ид аг и бо ш қа бо ла ла рг а ни сб а- та н ақ ла н ор қа да қо ла ёт га нд ек ё ки су ст ро қ бў ли б кў ри на ди м и? са тр ис м и Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ 01 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 02 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 03 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 04 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 05 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 06 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 07 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 08 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 09 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 10 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Иловаси F1. Уй хўжалиги саволномаси 11 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 са тр ис м и Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ Ҳа Й ўқ 12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 13 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 14 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 15 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 16 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 17 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 18 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 19 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 20 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 21 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 22 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� F1 Иловаси. Уй хўжалиги саволномаси 23 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 О Н А л А Р Ў л И М И Б Ў Й И Ч А М О Д У л ь M M Уй х ўж ал иг ин ин г 15 в а ун да н ка тт а ёш ли ҳ ар б ир а ъз ос иг а ни сб ат ан қ ўл ла ни ла ди . У й хў ж ал иг ин ин г 15 в а ун да н ка тт а ёш да ги ҳ ар б ир а ъз ос ин ин г ис м и ва с ат р ра қа м ин и кў чи ри б ёз ин г. А га р ка тт ал ар и чи - да н би ро р ки ш и йў қ бў лс а, у ни нг ў рн иг а бо ш қа к ат та ё ш ли о да м ж ав об б ер иш и м ум ки н. Бу ҳ ол да M M 3д а ‘1 ’ б ел ги си ни қ ўй ин г ва M M 4д а ва ко ла тл и ре сп он де нт ни нг с ат р ра қа м ин и қў йи нг . У й хў ж ал иг ин ин г 15 ё ш да н ки чи к аъ зо ла ри у чу н са тр ла рн и бў ш қ ол ди ри нг . M M 1. С ат р ра қа м и. M M 2. И см и M M 3. Бу « иш он ч бў йи ча » бе ри лг ан ж ав об м и? 1 . Ҳ а M M 4 2. Й ўқ  M M 5 M M 4. Ва ко ла тл и ре сп он де нт н ин г са тр р ақ ам и (H L1 да ги у й хў ж ал иг и рў йх ат ид ан ) M M 5. Си зн ин г не чт а оп а- си н- ги лл ар ин ги з (б ир о на да н ту ғи лг ан ) б ўл га н? 98 = б ил м ай м ан M M 6. Ш у оп а- си нг ил ла ри нг из - да н не чт ас и 15 ё ш га ча яш аг ан ? ** 98 = б ил м ай м ан M M 7. Ш у оп а- си нг ил ла ри нг из д ан не чт ас и (1 5 ёш да б ўл са ҳ ам ) ҳо зи р ҳа ёт ? 98 = б ил м ай м ан M M 8. 1 5 ёш га ча в а ун да н кў п яш а- га н ш у оп а- си нг ил ла ри нг из - да н не чт ас и ва ф от э тг ан ? 98 = б ил м ай м ан M M 9. Ш у ва ф от э тг ан о па -с ин - ги лл ар ин ги з да н не чт ас и ҳо м ил ад ор ли к да вр ид а ёк и ту ғи ш в ақ ти да ё ки ҳо м ил ад ор л ик да н сў нг 6 ҳа ф та д ав ом ид а ва ф от эт га н? * 98 = б ил м ай м ан са тр ис м и Ҳа Й ўқ са тр 01 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 02 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 03 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 04 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 05 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 06 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 07 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 08 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 09 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 1�� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил Иловаси F1. Уй хўжалиги саволномаси 10 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 11 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ са тр ис м и Ҳа Й ўқ са тр 12 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 13 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 14 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 15 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 16 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 17 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 18 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 19 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 20 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 21 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 22 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 23 1 2 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! 1�� F1 Иловаси. Уй хўжалиги саволномаси ЙОДлАНГАН ТУзНИ ИСТЕъМОл ҚИлИШ БЎЙИЧА МОДУль SI SI1. Биз сизнинг уй хўжалигингизда фойдаланилаётган тузнинг йодланганлигини текшириб кўрмоқчи эдик. Мен кеча кечқурун уй хўжалиги аъзоларингиз томони- дан тановул қилинган таомга ишлатилган тузни кўрсам бўладими? Тузни текширганингиздан сўнг, ушбу синов натижасига тўғри келадиган рақамни доира ичига олинг. 0 PPM билан йодланмаган . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 15 PPM дан кам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 15 PPM ёки кўп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Уйда туз йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Туз текширилмади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 SI2. Уй хўжалигида 15–49 ёшдаги мос келувчи аёл борми? Уй хўжалиги рўйхатини, HL6 устунини текширинг. Сизда ҳар бир мос келувчи аёл учун тўлдирилган маълумот панелли саволнома бўлиши керак.  Ҳа  Биринчи мос келувчи аёл билан суҳбат ўтказиш учун АЁЛЛАР УЧУН САВОЛНОМАГА ўтинг  Йўқ  Давом этинг SI3. Уй хўжалигида 5 ёшдан кичик болалар борми? Уй хўжалиги рўйхатини, HL8 устунини текширинг. Сизда ҳар бир мос келувчи бола учун тўлдирилган маълумот панелли саволнома бўлиши керак.  Ҳа  Биринчи мос келувчи боланинг онаси ёки тарбияловчиси билан суҳбат ўтказиш учун 5 ЁШДАН КИЧИК БОЛАЛАР УЧУН САВОЛНОМАга ўтинг.  Йўқ  Ҳамкорлик учун респондентга миннатдорчилик билдириб суҳбатни якунланг. Ушбу уй хўжалигига тегишли барча саволномаларни жамлаб, муқовада барча тугатилган суҳбатларнинг жами сонини ёзиб қўйинг. �00 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил F2 Иловаси. Аёллар учун шахсий саволнома АёллАР ТЎҒРИСИДА МАълУМОТлАР МОДУлИ WM Ушбу модуль 15дан 49 ёшгача бўлган барча аёлларга тўлдирилиши лозим. (Уй хўжалиги рўйхати HL6 устунини қаранг). Ҳар бир мос келувчи аёлга биттадан анкета тўлдиринг. Қуйидаги ажратилган жойда кластер рақами, уй хўжалиги рақами ва аёлнинг исми ва рақамини ёзиб қўйинг. Ўз исмингизни, рақамингизни ва вақтни ёзинг. WM1. Кластер рақами: ___ ___ ___ WM2. Уй хўжалиги рақами: ___ ___ ___ WM3. Аёл исми: _________________________ WM4. Аёлнинг сатр рақами: ___ ___ WM5. Суҳбат ўтказувчининг исми ва рақами: _________________________ ___ ___ WM6. Суҳбат куни/ойи/йили: ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ WM7. Аёл билан суҳбат натижаси: Ўтказилди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Уйда йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Рад этилди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Қисман ўтказилди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Яроқсиз деб топилди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Агар аёлга ўқиб берилмаган бўлса, унга саломлашишни қайтаринг: Биз Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасиданмиз. Биз оила саломатлиги ва таълимига бағишланган масалаларни ўрганмоқдамиз. Мен Сиз билан шу ҳақда сўз юритмоқчиман. Бизнинг сўровимиз тахминан (30) дақиқа давом этади. Биз олган маълумотлар қатъий сир сақланади ва ҳеч ким бу жавоблар сизники эканлигини билмайди. Яна, Сиз ҳоҳишингиз бўлмаса, ҳеч қайси саволлларга жавоб беришга мажбур эмассиз ва хоҳлаган вақтингизда суҳбатни тўхтатишингиз мумкин. Энди суҳбатни бошласам бўладими? Рухсат берилган бўлса, суҳбатни бошланг. Агар аёл суҳбат ўтказишга рози бўлмаса, унга миннатдорчилик билдиринг, WM7 билан тугатинг ва кейинги суҳбатга ўтинг. Аёллар билан суҳбат ўтказиш мақсадида уй хўжалигига келгусида қўшимча келиш учун натижаларни супервизорингиз билан муҳокама қилинг. WM8. кайси йил ва ойда туғилгансиз? Туғилган вақти: Ой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ Ойини билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Йил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ __ __ Йилини билмайман. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9998 WM9. Охирги туғилган кунингизда неча ёшга тўлдингиз? Ёш (тўлиқ йил кўрсатилсин) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ WM10. Сиз қачондир ўқув муассасасида ўқиганмисиз? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2WM14 WM11. Сиз қатнаган ўқув муассасасининг энг юқори даражаси қандай: бошланғич, ўрта, ўрта махсус, олий? Бошланғич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Ўрта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Ўрта махсус. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Олий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Ностандарт ўқув режаси. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 WM12. Ушбу даражада қандай энг юқори курс/синфни тугатгансиз? Синф/курс __ __ WM13. WM11ни текшириб кўринг: • Ўрта ёки олий  Кейинги модулга ўтинг. • Бошланғич ёки ностандарт ўқув режаси.  WM14 дан давом эттиринг. WM14. Мен Сиздан ушбу жумлани ўқиб беришингизни сўрайман. Респондентга жумлаларни кўрсатинг. Агар аёл ўқиб бера олмаса, сўранг: Сиз жумланинг бир қисмини ўқиб бера оласизми? Саводхонликни текшириб кўриш учун жумлалар намунаси: 1. Бола китоб ўқимоқда. 2. Бу йил ёмғирлар кеч бошланди. 3. Ота-оналар ўз фарзандларини севишлари керак. 4. Фермерлик машаққатли меҳнат. Умуман ўқа олмайди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Жумланинг фақат бир қисминиўқа олади. . . . . . . . . . . . . . . . .2 Жумланинг ҳаммасини ўқа олади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Керакли тилда жумла йўқ эди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 (тилни аниқланг) Кўзи ожиз/соқов/кўриш қобилияти паст/нутқи бўйича муаммо бор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �01 F2 Иловаси. Аёллар учун шахсий саволнома БОлАлАР ЎлИМИ БЎЙИЧА МОДУль CM Ушбу модуль 15дан 49 ёшгача бўлган барча аёлларга тўлдирилиши лозим. Барча саволлар фақат ТИРИК ТУҒИЛГАНЛАРГА таалуқлидир. CM1. Энди мен Сиздан ҳаётингизнинг шу давригача бўлган барча туғруқлар ҳақида сўрамоқчи эдим. Сиз ҳеч туққанмисиз? Агар “Йўқ” бўлса, сўраб кўринг: Мен лоақал бир неча дақиқа ёки соат яшаган бўлсада, нафас олган ёки қичқирган ёки бошқа бирор ҳаёт белгилари бўлган болани назарда тутмоқдаман. Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2CM11A CM2a. Сиз биринчи марта қачон туққансиз? Мен сизнинг биринчи марта бола туққанингизни назарда тутмоқдаман, гарчанд бола кейинчалик ўлган бўлса ҳам ёки у ҳозирда сиз билан яшамаётган эркакдан бўлса ҳам. CM3га фақат биринчи туғруқнинг йили кўрсатилган ҳолдагина ўтинг. Акс ҳолда эса, CM2B дан давом эттиринг. Биринчи туғруқ вақти Кун . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ Кунини билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Ой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ Ойини билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Йил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ __ __ Йилини билмайман. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9998 CM3 CM2b CM2b. Сиз биринчи марта неча йил аввал туққансиз? Биринчи туғруқдан кейин ўтган йиллар тўлиқ сони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ CM3. Ҳозирги вақтда ўз ўғил ёки қизларингиздан бирортаси Сиз билан яшайдими? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2CM5 CM4. Ўз ўғилларингиздан нечтаси Сиз билан бирга яшайди? Ўз қизларингиздан нечтаси Сиз билан бирга яшайди? Уйда яшайдиган ўғиллар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ Уйда яшайдиган қизлар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ CM5. Сиз билан бирга яшамайдиган, ҳозирда ҳаёт бўлган ўз ўғил -қизларингиз борми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2CM7 CM6. Ҳозирда ҳаёт бўлган ўз ўғилларингиздан нечтаси Сиз билан бирга яшамайди? Ҳозирда ҳаёт бўлган ўз қизларингиздан нечтаси Сиз билан бирга яшамайди? Алоҳида яшайдиган ўғиллар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ Алоҳида яшайдиган қизлар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ CM7. Сиз қачондир кейинчалик ўлган ўғил ёки қиз туққанмисиз? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2CM9 CM8. Нечта ўғлингиз ўлган? Нечта қизингиз ўлган? Ўлган ўғиллар сони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ Ўлган қизлар сони. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ CM9. CM4, CM6 и CM8 саволларига берилган жавобларни жамланг. Жами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ CM10. Тўғри ёзиб олганлигимга ишонч ҳосил қилиш учун Сиз умрингизда (умумий сони) марта туққансиз. Шу тўғрими? • Ҳа.  CM11 саволга ўтинг • Йўқ.  CM11 саволга ўтишдан аввал жавобларни текшириб чиқинг ва тузатишлар киритинг. CM11. Ушбу барча туғруқлардан (умумий сони) Сиз охирги марта қачон туққансиз (ҳатто бола ўлган бўлса ҳам)? Агар куни номаълум бўлса, куни ўрнига ‘98’ рақамини ёзиб қўйинг. Охирги туғруқ вақти Кун/Ой/Йил __ __/__ __/__ __ __ __ СМ11А. Баъзида ҳомиладорлик тирик бола туғилиши билан тугамайди. Бошқача айтганда, ҳомиладорлик бола олдириш(аборт), бола тушиши ёки ўлик бола туғилиши билан тугаши мумкин. Ҳозир мен шу ҳолатларнинг ҳар бири тўғрисида алоҳида сўрамоқчи эдим. Сизда неча марта аборт бўлган? Агар умуман бўлмаган бўлса, «00» ёзинг. Абортлар жами __ __ СМ11В. Неча марта бола тушиши содир бўлган? Агар умуман бўлмаган бўлса, «00» ёзинг. Бола тушишлар жами __ __ СМ11С. Неча марта ўлик бола туғилган? Агар умуман бўлмаган бўлса, «00» ёзинг. Ўлик бола туғилишлар жами __ __ �0� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил F2 Иловаси. Аёллар учун шахсий саволнома CM12. CM11ни текширинг: Охирги икки йил давомида, айнан (2004 йил суҳбатининг куни ва ойи)дан бери охирги туғруқлар бўлганми? Агар бола ўлган бўлса, кейинги модулда шу бола тўғрисидаги саволларга алоҳида эътибор беринг. • Охирги 2 йил давомида, ўтган суҳбатдан бери туғруқлар бўлмаган  ОИЛАВИЙ АҲВОЛИ/ИТТИФОҚИ БЎЙИЧА МОДУЛга ўтинг. • Ҳа, 2 йил давомида, ўтган суҳбатдан бери туғруқлар бўлган.  CM13дан давом эттиринг. Боланинг исми _________________________ CM13. (Исми)га қачон ҳомиладор бўлгансиз, ўша даврда Сиз ҳомиладор бўлишни хоҳлаганмисиз, Сиз тўхтаб турмоқчимидингиз ёки бола (бошқа) кўришни хоҳламаганмисиз? Ўша даврда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Кейинроқ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Ҳомиладор бўлишни хоҳламаганман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �0� F2 Иловаси. Аёллар учун шахсий саволнома ОНАлАР ВА ЯНГИ ТУҒИлГАНлАР САлОМАТлИГИ БЎЙИЧА МОДУль MN Ушбу модул сўров вақтидан олдинги икки йил давомида тирик бола туққан барча аёлларга тўлдирилади. Болалар Ўлими модули CM12ни текширинг ва охирги боланинг исмини ёзиб қўйинг. __________. Келгуси саволларда, кўрсатилган жойларда шу боланинг исмидан фойдаланинг. MN1. Сиз охирги болангиз (исми)ни туққанингиздан кейин биринчи икки ой ичида А витаминини шундай миқдорда олганмисиз? 200,000 IU капсуласини ёки тарқатма мосламасини кўрсатинг. Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 MN2. Сиз шу охирги ҳомиладорлигингиз давомида туғруққача хизмат олиш мақсадида кимгадир мурожаат қилганмисиз? Агар ҳа бўлса: Кимларга мурожаат қилгансиз? Яна кимга? Аёлнинг кимга мурожаат қилганлигини аниқлаш учун саволлар беришни давом эттиринг ва қайд этилган шахсларни белгилаб, доира ичига олинг. Тиббиёт ходимлари: Шифокор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Ҳамшира/доя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B Доя ёрдамчиси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C Бошқа шахслар Маҳаллий доя аёл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F Жамоатчи тиббиёт ходими . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G кариндош/дугона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X Ҳеч кимга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Y YMN7 MN3. Туғруққача кузатув қисми сифатида Сизга бир марта бўлса ҳам қуйида курсатилганлар амалга оширилганми? MN3a. Вазнингиз тортиб кўришганми? MN3b. кон босимингизни ўлчаб кўрилганми? MN3c. Таҳлил учун сийдик топширганмисиз? MN3d. Таҳлил учун қон топширганмисиз? Ҳа Йўқ Вазн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 кон босими. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Сийдик таҳлили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 кон таҳлили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 MN4. Туғруққача хизмат олиш учун келган даврларингизда кимдир Сиз билан ОИТС ёки ОИВ ҳақида сўзлашганми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 MN5. Мен текширув натижаси ҳақида билишни истамайман, лекин туғруққача хизмат олиш доирасида ОИТС чақирувчи вирус билан зарарланмаганлигингизни билиш учун текширувдан ўтганмисиз? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2MN7 8MN7 MN6. Мен текширув натижасини билишни истамайман, лекин текширув натижаларини олганмисиз? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 MN7. Охирги болангиз (исми)ни туғаётганингизда сизга ким ёрдам берган? Яна ким? Аёлга туғаётганида ким ёрдам берганлигини аниқлаш учун саволлар беришни давом эттиринг ва қайд этилган шахсларни белгилаб, доира ичига олинг. Тиббиёт ходимлари: Шифокор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Ҳамшира / доя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B Доя ёрдамчиси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C Бошқа шахслар Маҳаллий доя аёл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F Жамоатчи тиббиёт ходими . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G кариндош / дугона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X Ҳеч кимга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Y MN8. Сиз (исми)ни қаерда туққансиз? Агар манба шифохона, тиббиёт маркази ёки клиника бўлса, муассаса номини ажратилган жойга ёзиб қўйинг. Муассаса турини сўранг ва тегишли хос рақамни доира ичига олинг. _________________________ (Муассаса номи) Уйда Ўзининг уйида . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Ўзининг уйида эмас. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Давлат сектори Давлат шифохонаси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Давлат клиникаси /тиб.маркази . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Давлат туғруқхонаси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Бошқа дав. муассасаси (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Хусусий тиббий сектор Хусусий шифохона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Хусусий клиника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Хусусий туғруқхона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Бошқа хусусий тиббиёт муассаси (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 MN9 (Исми) ТУҒИЛГАН ВАҚТИДА ЖУДА йирик, ўртачадан йирик, ўртача, ўртачадан кичик ёки жуда кичик бўлганми? Жуда йирик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Ўртачадан йирик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Ўртача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Ўртачадан кичик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Жуда кичик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 �0� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил F2 Иловаси. Аёллар учун шахсий саволнома MN10. (Исми) туғилган заҳоти вазни тортиб кўрилганми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2MN12 8MN12 MN11. (Исми) вазни қанча эди? Агар боланинг ривожланиш картаси бўлса, ундан боланинг вазнини ёзиб олинг. Картадан…………1 (граммларда) . . . . . . . . . . . . __ . __ __ __ Хотирадан……….2 (граммларда) . . . . . . . . . . . . __ . __ __ __ Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99998 MN12. Сиз (исми)ни қачондир кўкрак сути билан боққанмисиз? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2кейинги модулга MN13. Сиз (исми)ни туққанингиздан кейин биринчи марта қачон кўкрак сути билан боққансиз? Агар бир соатдан кам бўлса, ‘00’соат деб ёзиб қўйинг. Агар 24 соатдан кам бўлса, соатлар сонини ёзиб қўйинг. Бошқа ҳолларда кунларни ёзинг. Дарҳол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000 Соатларда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 __ __ ёки Кунларда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 __ __ Билмайди / эслолмайди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 ОИлАВИЙ АҲВОлИ/ИТТИфОҚИ БЎЙИЧА МОДУль MA MA1. Сиз ҳозирда никоҳдамисиз ёки норасмий никоҳдаги эркак билан яшаяпсизми? Ҳа, ҳозир никоҳдаман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Ҳа, ҳозир эркак киши билан яшамоқда ман. . . . . . . . . . . . . . .2 Оила иттифоқида эмас. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 3MA3 MA2. Сизнинг турмуш ўртоғингиз / шеригингиз охирги туғилган кунида неча ёшга тўлди? Ёши йилларда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 MA5 98MA5 MA3. Сиз қачондир турмушга чиққанмисиз ёки норасмий никоҳдаги эркак билан яшаганмисиз? Ҳа, турмушга чиққанман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ҳа, аввал эркак киши билан яшаганман. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 3кейинги модулга MA4. Ҳозирги вақтда Сизнинг оилавий аҳволингиз қандай: Сиз бевамисиз, ажрашганмисиз ёки алоҳида яшайсизми? Бева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Ажралишган . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Алоҳида яшайди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 MA5. Сиз расмий ёки норасмий никоҳда бир марта бўлганмисиз ёки бир неча мартами? Фақат бир марта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Бир неча марта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 MA6 Биринчи турмуш ўртоғингиз / шеригингиз билан қайси йил ва ойдан бери яшай бошлагансиз? Ой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ Ойини билмайди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Йил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ __ __ Йилини билмайди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9998 MA7. MA6ни текшириб кўринг: • Никоҳ /иттифоқининг йили ва ойи маълумми?  Кейинги модулга ўтинг. • Никоҳ / иттифоқининг ёки йили ёки ойи маълум эмасми?  MA8дан давом эттиринг. MA8. Биринчи турмуш ўртоғингиз / шеригингиз билан яшай бошлаганингизда Сиз неча ёшда эдингиз? Ёши йилларда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �0� F2 Иловаси. Аёллар учун шахсий саволнома КОНТРАЦЕПЦИЯ ВА КОНТРАЦЕПЦИЯНИНГ зАРУРлИГИ CP CP1. Мен мавзуни ўзгартирмоқчиман. Мен Сиз билан бошқа нарса — оилани режалаштириш ва Сизнинг репродуктив саломатлигингиз ҳақида сўзлашмоқчиман. Сиз ҳозир ҳомиладормисиз? Ҳа, ҳозир ҳомиладорман. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Аниқ айтолмайман ёки билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2CP2 8CP2 CP1a. Сиз қачон ҳомиладор бўлгансиз, ўша даврда Сиз ҳомиладор бўлишни ҳоҳлаганмисиз, Сиз тўхтаб турмоқчимидингиз ёки кейинроқ ҳомиладор бўлмоқчимидингиз ёки бошқа бола кўришни ҳоҳламаганмисиз? Ўша даврда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Кейинроқ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Бола кўришни ҳоҳламаганман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1CP4b 2CP4b 3CP4b CP2. Бази эр-хотинлар ҳомиладорликни кечиктириш ёки ундан сақланиш учун турли усуллардан фойдаланишади. Сиз ҳозирда ҳомиладорликдан сақланиш ёки уни кечиктириш учун нимадир ёки қайсидир усулдан фойдаланаяпсизми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2CP4a CP3. Сиз қайси усулни қўллаяпсиз? Сўровга тутилаётган аёлга жавоб беришга ёрдамлашманг. Агар бир неча усуллар қайд этилса, уларнинг ҳар бирини доира ичига олинг. Аёлларни стериллаш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Эркакларни стериллаш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B Таблеткалар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C Ички бачадон спираллари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Инъекциялар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E Имплантантлар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F Резина сақлагич (презерватив)лар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Аёллар презервативи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Диафрагмалар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Кўпик / желе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J Лактацион аменорея усули . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .K Вақтинчалик сақланиш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L Тўхтатилган жинсий алоқа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X CP4a. Энди мен Сизга келажак тўғрисида бир неча саволлар бермоқчи эдим. Сиз бола (яна битта) кўришни ҳоҳлар эдингизми ёки бола (яна бошқа) кўришни истамайсизми? CP4b. Агар ҳозир ҳомиладор бўлса: Ҳозир келажак ҳаётингиз тўғрисида сўрамоқчи эдим. Ҳозирги ҳомиладор бўлган болангиздан ташқари бола (яна битта) кўришни ҳоҳлар эдингизми ёки бола (яна бошқа) кўришни истамайсизми? Бола (яна бошқа) кўришни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Бошқа йўқ, битта ҳам. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Ҳомиладор бўла олмайди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Аниқ айтолмайман / билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2CP4d 3к. модулга 8CP4d CP4c. Сиз бола (яна битта) кўришни қанчалик узоқ кутишни ҳоҳлар эдингиз? Ойларда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 __ __ Йил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 __ __ Тез фурсатда / ҳозир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 Ҳомиладор бўла олмайди деб айтди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 Турмуш қургандан кейин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995 Бошқалар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 994кейинги модулга CP4d. CP1ни текшириб кўринг: • Ҳозирда ҳомиладорми?  кейинги модулга ўтинг. • Ҳомиладор эмасми ёки аниқ ишонмайдими?  CP4Едаги саволдан давом эттиринг. CP4е. Нима деб ўйлайсиз, Сиз ҳомиладор бўла оласизми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 ЖИНСИЙ ҲУлҚ МОДУлИ SB Бошқа кишиларни бор-йўқ эканлигини текширинг. Суҳбатни давом эттиришдан олдин ёнингизда бошқа ҳеч ким йўқлигига ишонч ҳосил қилинг. SB0. WM9ни текшириб кўринг: Респондент ёши 15 ва 24 ёшлар орасидами? • 25–49 ёшда бўлса  Кейинги Модулга ўтинг. • 15–24 ёшда бўлса.  SB1дан давом эттиринг. SB1. Энди мен оилавий ҳаётингизнинг баъзи жиҳатларини яхши тушуниб олиш учун Сизнинг жинсий фаоллигингизга оид бир неча саволлар бермоқчи эдим. Сизнинг жавобларингиз қатъий сирлигича қолади. Сиз биринчи марта жинсий алоқа қилганингизда неча ёшда эдингиз (агар алоқа қилган бўлсангиз)? Ҳеч қачон жинсий муносабатда бўлмаганман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 Ёши йилларда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ Биринчи бор (биринчи) турмуш ўртоғим/ шеригим билан яшай бошлаганимда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 00кейинги модулга �0� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил F2 Иловаси. Аёллар учун шахсий саволнома SB2. Сиз қачон охирги марта жинсий алоқада бўлдингиз? Агар охирги жинсий алоқа бир ёки бир йилдан кўп вақт илгари бўлган бўлса, ‘йил олдин’ деб ёзинг. Агар жавоб 12 ой ёки кўп бўлса, жавоб йилларда ёзилиши лозим. Кун олдин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 __ __ Ҳафта олдин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 __ __ Ойлар олдин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 __ __ Йил олдин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 __ __ 4кей. модулга SB3. Охирги жинсий алоқа вақтида резина сақлагич (презерватив)дан фойдаланилганми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 SB4. Сиз охирги марта жинсий алоқа қилган эркак билан қандай муносабатдасиз? Агар эркак ‘дўст’ ёки ‘қайлиқ’бўлса,сўранг: Сизлар биргаликда норасмий никоҳда яшаганмисиз? Агар ‘ҳа’ бўлса, 1ни доира ичига олинг Агар‘йўқ’бўлса, 2ни доира ичига олинг. Турмуш ўртоқ /бирга яшовчи шерик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Эркак-ишқий дўст / қайлиқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Бошқа дўст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Тасодифий таниш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1SB6 SB5. У кишининг ёши нечада? Агар билмайман жавоби бўлса, яна сўранг: Бу шерикнинг ёши тахминан нечада? Жинсий шерикнинг ёши . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 SB6. Сизда охирги 12 ой ичида яна ким биландир жинсий алоқа бўлганми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2кей. модулга SB7. Шу киши (дўст) билан охирги жинсий алоқа вақтида резина сақлагич (презерватив)дан фойдаланилганми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 SB8. Бу эркак билан қандай муносабатдасиз? Агар эркак ‘дўст’ ёки ‘қайлиқ’бўлса,сўранг: Охирги жинсий алоқа вақтида Сиз у билан бирга худди турмуш қурганлардек яшаганмисиз? Агар ‘ҳа’ бўлса, 1ни доира ичига олинг Агар‘йўқ’бўлса, 2ни доира ичига олинг. Турмуш ўртоқ /бирга яшовчи шерик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Эркак-ишқий дўст / қайлиқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Бошқа дўст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Тасодифий таниш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1SB10 SB9. У кишининг ёши нечада? Агар ‘билмайман‘ жавоби бўлса,яна сўранг: Бу шерикнинг ёши тахминан нечада? Жинсий партнернинг ёши . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 SB10. Бу икки эркакдан ташқари Сизда охирги 12 ой ичида яна ким биландир жинсий муносабатлар бўлганми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2кей. модулга SB11. Умуман олганда, Сизда охирги 12 ой ичида нечта турли эркаклар билан жинсий муносабатлар бўлган? Шериклар сони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ ОИТС/ОИВ БЎЙИЧА МОДУль HA HA1. Энди мен Сиз билан бошқа нарса тўғрисида гаплашмоқчи эдим. Сиз ҳеч иммунитет танқислиги вируси ОИВ ёки ОИТС деб аталадиган касаллик ҳақида эшитганмисиз? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 HA19 HA2. Агар бошқа шериклари бўлмаган, касаллик юқмаган ягона жинсий (шаҳвоний) шериги бўлса, кишилар ОИТС вирусини юқтириб олиш имкониятини пасайтиришлари мумкинми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 HA3. Сизнингча ОИТС билан ғайри-табиий кучлар (кўз тегиши, кинна кириши ва бошқалар) таъсири остида зарарланиб қолиш мумкинми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 HA4. Ҳар бир жинсий алоқада резина сақлагич (пре- зерватив) тўғри қўлланилганда кишилар ОИТС вирусини юқтириб олиш имкониятини пасайтиришлари мумкинми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 HA5. Чивин чақишидан ОИТС касаллигига чалиниш мумкинми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 HA6. Кишилар умуман жинсий алоқада бўлмай туриб, ОИТС вирусини юқтириб олиш имкониятини пасайтиришлари мумкинми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 HA7. Инсонлар ОИТС билан касалланган киши билан бирга овқатланиб, ОИТС вируси билан касалланиб қолишлари мумкинми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �0� F2 Иловаси. Аёллар учун шахсий саволнома HA7a. Инсонлар кимлардир фойдаланган игнани ишлатганлари ҳолда ОИТС вируси билан касалланиб қолишлари мумкинми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 HA8. Соғлом кўринган инсон ОИТС вируси билан касалланган бўлиши мумкинми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 HA9. ОИТС вируси онадан болага ўтиши мумкинми? HA9a. Ҳомиладорлик даврида? HA9b. Туғруқ вақтида? HA9c. Кўкрак сути билан боқиш даврида? Ҳа Йўқ БМ Ҳомиладорлик даврида . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 8 Туғруқ вақтида . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 8 Кўкрак сути орқали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 8 HA10. Агар ўқитувчига ОИТС вируси юққан, лекин касал бўлиб кўринмаса, унга мактабда ишни давом эттиришга рухсат бериш мумкинми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 БМ/аниқ билмайман/боғлиқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 HA11. Агар Сиз озиқ-овқат маҳсулотлари сотувчида ОИТС вируси борлигини билсангиз, ундан янги сабзавотлар харид қилармидингиз? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 БМ/аниқ билмайман/боғлиқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 HA12. Агар Сизнинг оила аъзоларингиздан бири ОИТС вируси билан зарарланиб қолса, буни сир сақлашни ҳоҳлайсизми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 БМ/аниқ билмайман/боғлиқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 HA13. Агар Сизнинг оила аъзоларингиздан бири ОИТС вируси билан касал бўлиб қолса, ўз уйингизда унга қарашни ҳоҳлар эдингизми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 БМ/аниқ билмайман/боғлиқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 HA14. MN5ни текшириб кўринг: Туғишгача бўлган хизмат кўрсатишда ОИТС вируси билан зарарланиш текширилганми? • Ҳа.  HA18Ага ўтинг • Йўқ.  HA15дан давом эттиринг HA15. Мен текширув натижаси ҳақида билишни истамайман, лекин қачондир ОИТС чақирувчи вирус билан зарарланмаганлигингизни билиш учун текширувдан ўтганмисиз? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2HA18 HA16. Мен текширув натижасини билишни истамайман, лекин Сизга текширув натижалари ҳақида хабар беришганми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 HA17. Сиз текширувдан ўтишни сўраганмисиз, Сизга таклиф қилишган ва Сиз рози бўлгансизми, ёки текширув мажбурий бўлганми? Текширув ўтказишни сўраган . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Таклиф этилган ва рози бўлган. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Мажбурий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1HA19 2 HA19 3 HA19 HA18. Ҳозирги вақтда Оитс вируси мавжудлигини текшириш мумкин бўлган қандайдир жойни биласизми? HA18а. Агар туғишгача бўлган хизмат кўрсатишда ОИТС вируси билан зарарланиш текширилган бўлса: Туғишгача бўлган хизмат кўрсатиш жойидан ташқари Оитс вируси мавжудлигини текшириш мумкин бўлган қандайдир жойни биласизми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 HA19. Уй хўжалиги рўйхатининг HL8 устунидан аёлнинг сатр рақамини текширинг: Шу аёл ўзи билан бирга яшаётган 5 ёшдан кичик болаларни асосий парваришловчи онаси ёки тарбияловчисими? • Ҳа.  Уни барча болаларга нисбатан 5 ЁШДАН КИЧИК БОЛАЛАР УЧУН САВОЛНОМА бўйича сўранг • Йуқ.  HA19A дан давом эттиринг HA19A. Уй хўжалиги рўйхатиниг HL6 устунунини текширинг: Уй хўжалигида мезонларга жавоб берувчи бошқа аёл борми? • Ҳа.  Мезонларга жавоб берувчи навбатдаги аёл билан АЁЛЛАР УЧУН ШАХСИЙ САВОЛНОМА БЎЙИЧА суҳбат ўтказинг. • Йўқ.  Ушбу уй хўжалигида сўровни якунланг. �0� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил 5 ёШДАН КИЧИК БОлА ҲАҚИДА МАълУМОТ МОДУлИ uf Бу сўровнома ўзи билан бирга яшовчи 5 ёшдан кичик болаларни (уй хўжалиги рўйхатининг HL5 устунига қаранг) тарбияловчи барча оналар ёки тарбияловчиларига (уй хўжалиги рўйхатининг HL8 устунига қаранг) тўлдирилади. Ҳар бир бола учун алоҳида сўров варағи тўлдирилади. Ажратилган устунда уй хўжалиги ва кластер рақамини, боланинг, унинг онаси ёки тарбияловчисининг исми ва сатр рақамини ёзиб қўйинг. Ўз исмингиз, рақамингиз ва кунини ёзиб қўйинг. UF1. Кластер рақами: ___ ___ ___ UF2. Уй хўжалиги рақами: ___ ___ ___ UF3. Боланинг исми: _________________________ UF4. Боланинг сатр рақами: ___ ___ UF5. Она/тарбияловчи шахс исми: _________________________ UF6. Она /жавобгар катта ёшли шахснинг сатр рақами: ___ ___ UF7. Сўров ўтказувчи исми ва рақами: ___ ___ UF8. Суҳбат куни/ойи/йили: ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ UF9. 5 ёшдан кичик болалар учун сўров натижаси (Хос рақамлар она/тарбияловчига тегишли) Ўтказилди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Уйда йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Рад этилди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Қисман ўтказилди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Сўров ўтказиш аҳволида эмас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Агар респондентга ўқиб берилмаган бўлса, унга саломлашишни қайтаринг: Биз Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасиданмиз. Биз оила саломатлиги ва таълимига бағишланган масалаларни ўрганмоқдамиз. Мен Сиз билан шу ҳақда сўз юритмоқчиман. Бизнинг сўровимиз тахминан 20 дақиқа давом этади. Биз олган маълумотлар қатъий сир сақланади ва ҳеч ким бу жавоблар сизники эканлигини билмайди. Яна, Сиз хоҳишингиз бўлмаса, ҳеч қайси саволлларга жавоб беришга мажбур эмассиз ва хоҳлаган вақтингизда суҳбатни тўхтатишингиз мумкин. Энди суҳбатни бошласам бўладими? Рухсат берилган бўлса, суҳбатни бошланг. Агар респондент суҳбат ўтказишга рози бўлмаса, унга миннатдорчилик билдиринг ва кейинги суҳбатга ўтинг. Бола ҳақида маълумот олиш мақсадида уй хўжалигига келгусида қўшимча келиш учун натижаларни супервизорингиз билан муҳокама қилинг. UF10. Ҳозир мен сизга сиз билан бирга яшовчи ва сиз тарбия қилаётган 5 ёшдан кичик ҳар бир болангиз соғлиги ҳақида бир неча саволлар бермоқчиман. Ҳозир мен сиздан (исми) тўғрисида сўрайман. (Исми) нинг туғилган йили ва ойини айтинг. Саволни давом эттиринг: Унинг туғилган кунини айтинг? Агар она боланинг туғилган кунини аниқ билса, уни ёзиб қўйинг; акс ҳолда туғилган куни учун 98 рақамини доира ичига олинг. Туғилган вақти: Куни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ Кунини билмайди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Ойи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ Йили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ __ __ UF11. (Исми) охирги туғилган кунида неча ёшга тўлди? Ёшини тўлиқ йилларда ёзинг. Ёши тўлиқ йилларда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ ТУҒИлИШНИ ҚАЙД ЭТИШ ВА БОлА БИлАН ЭРТА МАШҒУлОТ ЎТКАзИШ БЎЙИЧА МОДУль BR BR1. (Исми) туғилганлик тўғрисидаги гувоҳномага эгами? Уни кўрсам бўладими? Ҳа, гувоҳнома кўрсатилди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Ҳа, лекин гувоҳнома йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1BR5 BR2. (Исми)нинг туғилганлиги давлат органларида қайд этилганми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1BR5 8BR4 BR3. (Исми) нинг туғилганлиги нега қайд қилинмаган эди? Бу жуда қимматга тушар эди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Жуда узоққа бориш керак эди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Қайд этиш кераклигини билишмаган . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Жарима тўлашни ҳоҳлашмаган . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Каерда қайд этишни билишмаган. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Билмайди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 BR4. Сиз болангиз туғилишини қандай қайд этиш кераклигини биласизми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 BR5. Боланинг ёшини UF11 дан текширинг: Бола 3 ёки 4 ёшдами? • Ҳа.  BR6 дан давом эттиринг • Йўқ.  BR8 га ўтинг F3 Иловаси. 5 ёшдан кичик болалар ҳақида сўровнома Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �0� BR6. (Исми) бирор-бир уюштирилган машғулотларга қатнайдими, у болалар боғчаси ёки болаларни парваришловчи жамоа гуруҳлари каби давлат ёки хусусий муассасаларда кичик ёшдаги болалар учун ўқув дастурларига жалб қилинганми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2BR8 8BR8 BR7. (Исми) охирги етти кун ичида неча соат (тахминан) машғулотларда қатнашди? Соатлар сони. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ BR8. Охирги 3 кун ичида (исми) билан Сиз ёки 15 ёшдан катта уй хўжалиги аъзоларидан кимдир қуйида келтирилганлардан нимадир билан шуғулланганми?: Агар ҳа бўлса, сўранг: Бола билан ким шуғулланган — боланинг онаси, отаси ёки уй хўжалигининг бошқа катта ёшли аъзосими (жавобгар катта ёшли/ респондентни қўшган ҳолда)? Барча тегишлиларни доира ичига олинг. Она Ота Бош- қалар Ҳеч ким BR8a. (Исми) билан китоб ўқиганмисиз ёки китоблардаги расмларни кўрганмисиз? Китоблар A B X Y BR8b. (Исми)га эртаклар айтиб беришганми? Эртаклар A B X Y BR8c. (Исми) билан қўшиқ айтишганми? Қўшиқлар A B X Y BR8d. (Исми)ни уй, мажмуа, боғ ёки бино ташқарисига олиб чиқилганми? Кўчага олиб чиқилган A B X Y BR8e. (Исми) билан ўйинлар ўйнашганми? Ўйинлар A B X Y BR8f. (Исми) билан буюмларга ном бериб, санаб, ёки улар расмини чизиб вақт ўтказишганми? Вақт ўтказишган A B X Y БОлАлАР РИВОЖлАНИШИ CE CE1саволни ҳар бир тарбияловчига фақат бир марта бериш лозим. CE1. УЙ хўжалигида нечта китоб мавжуд? дарсликларни қўшган ҳолда, лекин болалар учун бошқа, масалан расмли китобларга ўхшаган китобларни эмас. Агар йўқ бўлса, 00 деб ёзинг. Болалар учун бўлмаган китоблар сони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._0_ __ 10 ва ундан ортиқ болалар учун бўлмаган китоблар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 CE2. (Исми)да нечта болалар китоби ёки расмли китоблар бор? Агар йўқ бўлса, 00 деб ёзинг. Болалар китоби сони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._0_ __ 10 ва ундан ортиқ китоблар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 CE3. Мени (исми)нинг уйда бўлганида нималарни ўйнаши қизиқтиради. (Исми) нималар билан ўйнайди? У ўйнайдими: Уй жиҳозлари яъни чўмич, ликопча, пиёла ёки кастрюл каби буюмлар биланми? яшаш ҳудудидан ташқарида топилган буюмлар, масалан таёқ, тош, ҳайвонлар, чиғаноқлар ёки барглар кабилар биланми? уйда ясалган ўйинчоқлар, масалан қўғирчоқлар, машина ёки бошқа уйда ясалган ўйинчоқлар биланми? дўконлардан сотиб олинган ўйинчоқлар биланми? Агар респондент кўрсатилганлардан қайсидир бирига ‘ҲА’ деб жавоб берса, жавобни аниқлаш учун айнан бола нима билан ўйнашини билишга ҳаракат қилинг. Агар бола кўрсатилганлардан ҳеч қайсиси билан ўйнамаса, Y хос рақамини доира ичига олинг. Уй жиҳозлари (чўмичлар, ликопчалар, пиёлалар, туваклар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Уйдан ташқаридаги буюм ва материаллар (таёқлар, тошлар, ҳайвонлар, чиғаноқлар, барглар) . . . . . . . . . . . . . . . .B Ҳаваскорлик ўйинчоқлари (қўғирчоқлар, машиналар ва уйда ясалган бошқа ўйинчоқлар) . . . . . . . . C Дўкондан сотиб олинган ўйинчоқлар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Ҳеч қандай ўйинчоқлар айтилмади. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Y CE4. Баъзида болаларга қаровчи катталар харид қилиш учун ёки бошқа сабаблар билан уйдан чиқиб кетишлари ва кичик болаларни бошқалар билан қолдиришларига тўғри келадими? Охирги (ҳафта куни) дан бери (исми) неча марта уйда бошқа бола (ўн ёшдан кичик) назоратида қолган? Агар ‘йўқ’ бўлса, 00 ёзиб қўйинг. Қолишлар сони. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ F3 Иловаси. 5 ёшд­ан кичик болалар ҳақид­а сўровнома �10 ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил CE5. Шу ҳафта ичида (исми) неча марта уйда ёлғиз қолган? Агар ‘йўқ’ бўлса, 00 ёзиб қўйинг. Қолишлар сони. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ А ВИТАМИНИ БЎЙИЧА МОДУль VA VA1. (Исми)га қачондир мана шунга ўхшаган А витамини капсуласи (қўшилмаси) берилганми? 6–11 ойлик бўлганлар учун — 100 000ли, 12–59 ойлик бўлганлар учун — 200 000ли бўлган ҳар хил дозалар учун капсула ёки томизувчили флаконни кўрсатинг Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2сл. модуль 8сл. модуль VA2. Охирги марта (исми) га шундай дозани неча ой олдин беришган эди? Ойлар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 VA3. (Исми)га охирги дозани қаерда беришган эди? Тиббиёт муассасасига навбатдаги ташриф давомида. . . . .1 Боланинг касал бўлгани учун мурожаат этилган вақтида . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Миллий эмлаш кунлари ўтказилиши муносабати билан .3 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 КЎКРАК СУТИ БИлАН БОҚИШ БЎЙИЧА МОДУль Bf BF1. Сиз ҳеч (исми)ни кўкрак сути билан боққанмисиз? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2BF3 8BF3 BF2. Ҳозирги вақтгача болангиз эмадими? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 BF3. Кечаги куннинг айнан шу соатидан бошлаб болага қуйидагилардан қай бирини бергансиз?: Ҳар бир маҳсулот номини баланд овозда ўқиб беринг ва кейинги саволга ўтишдан олдин жавобни ёзиб қўйинг. BF3a. витаминлар, маъданли қўшилмалар ёки дорилар? BF3b. Оддий сув? BF3I. қанд солинмаган чой BF3c. Ширинлаштирилган хушбўй , бошқа(аниқланг) сув ёки мевали шарбат, чой ёки дамлама? BF3d. орал регидратацион эритма (регидрон)? BF3e. Болалар тўйимли аралашмалари? BF3f. Консервалаштирилган, кукунли ёки янги соғилган сут? BF3g. Бошқа бирор суюқликлар? BF3h. қуюқ ёки ярим қуюқ (майдаланган) овқат? Ҳ Й Бм A. Витаминли қўшилмалар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 8 B. Сув . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 8 I. қанд солинмаган чой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 8 C. Ширинлаштирилган сув ёки шарбат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 8 D. ОРЭ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 8 E. Болалар тўйимли аралашмалари . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 8 F. Сут . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 8 G. Бошқа суюқликлар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 8 H. Майдаланган овқат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 8 BF4. BF3Hни текширинг: Болага қуюқ ёки ярим қуюқ (бўтқасимон) овқат берилганми? • Ҳа.  BF5га давом эттиринг. • Йўқ ёки Бм.  Кейинги модулга ўтинг BF5. Кечаги куннинг айнан шу соатидан бери (исми)га суюқликлардан ташқари неча марта қуюқ ёки ярим қуюқ (майдаланган) овқат бергансиз? Агар 7 ёки ундан кўп марта бўлса, ‘7’ёзинг. Берилган сони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .___ Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 F3 Иловаси. 5 ёшд­ан кичик болалар ҳақид­а сўровнома Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �11 КАСАллИКлАРНИ ДАВОлАШ ВА ПАРВАРИШлАШ БЎЙИЧА МОДУль CA CA1. (Исми) да охирги икки ҳафта давомида яъни ўтган илгариги ҳафтанинг (ҳафта куни) кунидан бошлаб диарея (ич кетиш) кузатилганми? Диарея она ёки бола тарбиячиси тушуниши ёки болада кунига 3 ёки ундан ортиқ марта суюқ ёки сувли нажас келиши ёки нажасда қон бўлиши кузатилиши бўйича аниқланади. Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2CA5 8CA5 CA2. (Исми) охирги диарея ҳолатида қуйидагиларни қабул қилганми?: Ҳар бир номни баланд овоз чиқариб ўқиб беринг ва кейингисига ўтишдан олдин жавобни ёзиб қўйинг. CA2a. Регидрон деб аталувчи махсус ОРР пакетидаги суюқлик ? CA2b. Тиббиёт ходими тавсия этган уйда тайёрланган суюқлик? CA2d. Ичимлик аралашмалари (тузли ёки ширин сув)? Ҳ Й Бм A. ОРР пакетидан суюқлик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 8 В. Ҳукумат тавсия этган суюқлик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 8 D. Тузли ёки ширин сув? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 8 CA3. (Исми) касаллик вақтида одатдагидан анча кам, одатдагидек ёки ундан кўп суюқлик ичганми? Анча кам ёки ҳеч қанча . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Тахминан шунча миқдорда (ёки бирмунча кам). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Кўпроқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 CA4. (Исми) касаллик вақтида одатдагидан анча кам, одатдагидек ёки ундан кўп овқат истеъмол қилганми? Агар “кам” деган жавоб бўлса, аниқланг: Анча камми ёки бирмунча камми? Умуман йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Анча кам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Бирмунча кам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Деярли шунча . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Кўп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 CA4a. CA2Aни текширинг: ОРР пакетдан фойдаланилганми? • Ҳа.  CA4Bдан давом эттиринг • Йўқ.  CA5га ўтинг. CA4b. Сиз (СА2Адаги ОРР пакети номи)ни қаердан олдингиз ёки сотиб олдингиз? Давлат сектори Давлат шифохонаси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Давлат тиббиёт маркази/Поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Амбулатория/ҚВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Фельдшердан/ФАП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Кўчма/чақирувли бригада/клиника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Бошқа давлат тиббиёт муассасаси (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Хусусий тиббиёт сектори Хусусий шифохона /клиника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Хусусий шифокор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Хусусий дорихона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Кўчма клиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Бошқа хусусий тиббиёт муассасаси (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Бошқа манба Дўстлар/ қариндошлар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Дўкон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Маҳаллий даволовчи/ табиб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 CA4c. Сиз (СА2Адаги ОРР пакети номи) учун неча пул тўладингиз? Маҳаллий валютада(сўм). . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ __ __ __ Бепул . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99996 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99998 CA5. (Исми) охирги икки ҳафта давомида яъни ўтган илгариги ҳафтанинг (ҳафта куни)кунидан бошлаб йўталли қандайдир касал билан оғриганми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2CA12 8CA12 CA6. Йўталли касаллик вақтида нафас олиши одатдагидан тез-тез қисқа ва тез ёки қийин бўлганми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2CA12 8CA12 CA7. Ушбу белгилар кўкрак қафаси ёки битиб қолган бурунга боғлиқ эдими? Кўкрак қафаси. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Битиб қолган бурун . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Ҳар иккала сабаб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2CA12 6CA12 F3 Иловаси. 5 ёшд­ан кичик болалар ҳақид­а сўровнома �1� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил CA8. Ушбу касалликни даволаш ёки маслаҳат олиш учун бирор ерга мурожаат қилганмисиз? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2CA10 8CA10 CA9. Сиз қаердан ёрдам олдингиз? Сизга яна кимдир ёрдам бердими? Барча айтилганларни доира ичига олинг, лекин айтиб турманг. Агар манба шифохона, тиббиёт маркази ёки клиника бўлса, муассаса номини қуйидаги ажратилган жойга ёзиб қўйинг. Муассаса турини сўранг ва тегишли хос рақамни доира ичига олинг. _________________________ (Муассаса номи) Давлат сектори Шифохона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Тиббиёт пункти/Поликлиника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B Амбулатория/ҚВП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C қишлоқ фельдшери/ФАП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Ҳаракатдаги/чақирувли тиббий бригада . . . . . . . . . . . . .E Бошқа давлат тиббий муассасаси (аниқланг). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Хусусий тиббиёт сектори Хусусий шифохона/амбулатория . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Хусусий шифокор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J Хусусий дорихона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .K Ҳаракатдаги тиббий бригада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L Бошқа хусусий тиббий муассасаси (аниқланг). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Бошқа манба қариндошлар ёки дўстлар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P дўкон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q маҳаллий даволовчи/ табиб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X CA10. (Исми) га касалликка қарши дори бергансизми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2CA12 8CA12 CA11. (Исми) га қандай дори бергансиз? Барча айтилган дориларни доира ичига олинг. Антибиотик (Ампициллин, Амоксициллин ва ҳоқазолар). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Парацетамол/Панадол/Ацетаминофен . . . . . . . . . . . . . . . . . .P Аспирин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q Ибупрофен. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z CA11a. CA11ни текширинг: Антибиотик берилганми? • Ҳа.  CA11Bдан давом эттиринг • Йўқ.  CA12га ўтинг CA11b. Сиз антибиотикни қаердан олдингиз? Давлат сектори Давлат шифохонаси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Давлат тиббиёт маркази/Поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Амбулатория/ҚВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Фельдшердан/ФАП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Кўчма/ чақирувли/ клиника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Бошқа давлат тиббиёт муассасаси (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Хусусий тиббиёт сектори Хусусий шифохона /клиника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Хусусий шифокор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Хусусий дорихона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Кўчма клиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Бошқа хусусий тиббиёт муассасаси (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Бошқа манба Дўстлар/ қариндошлар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Дўкон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Маҳаллий даволовчи/ табиб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 CA11c. Сиз антибиотик учун қанча пул тўладингиз? Маҳаллий валютада (сўм) . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ __ __ __ Бепул . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99996 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99998 CA12. UF11дан текширинг: Бола 3 ёшдан кичикми? • Ҳа.  CA13дан давом эттиринг • Йўқ.  CA14га ўтинг F3 Иловаси. 5 ёшд­ан кичик болалар ҳақид­а сўровнома Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �1� CA13. Охирги марта (исми)да суюқ нажас бўлганда уни йўқотиш учун нима қилинган? Бола ҳожатхонадан фойдаланди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Ҳожатхонага/халажойга оқизилди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Ўрага/ оқавага ташланди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Ахлатга ташланди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Кўмиб ташланди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Очиқ қолдирилди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Ушбу саволни (CA14) фақат бир марта ҳар бир онага / тарбияловчига беринг. CA14. Баъзида болалар жиддий касалликка чалиниб қолади ва бу ҳолларда зудлик билан тиббиёт муассасасига мурожаат этиш керак. қандай белгилар болангизни ушбу муассасасига дарҳол олиб боришга мажбур этади? қолган белгилар ҳақида онадан/ тарбияловчидан барча қўшимча белгиларни билмагунча сўрайверинг. Барча қайд этилганларни доира ичига олинг. Лекин ҳеч нарса айтиб турманг. Бола овқат ея олмайди ёки эма олмайди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Боланинг аҳволи ёмонлашмоқда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B Боланинг ҳарорати кўтарилмоқда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C Боланинг нафас олиши тезлашмоқда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Боланинг нафас олиши қийинлашмоқда. . . . . . . . . . . . . . . . . .E Бола нажасида қон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F Бола кам суюқлик ичмоқда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Y Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z F3 Иловаси. 5 ёшд­ан кичик болалар ҳақид­а сўровнома �1� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ИММУНИзАЦИЯ БЎЙИЧА МОДУль IM Агар боланинг иммунизация картаси ёки иммунизация паспорти бўлса, IM2–IM7га барча турдаги иммунизация саналарини кўчириб ёзинг. Кейин IM10–IM19 саволларини фақат боланинг онасига/ асосий тарбияловчисига беринг. IM1. (Исми) эмлашларни қайд этиш картасига ёки иммунизация паспортига эгами? Ҳа, у тақдим этилди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Ҳа, лекин у тақдим этилмади. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2IM10 3IM10 (a) Паспортдан барча эмлаш саналарини кўчириб ёзинг. (в) Агар паспортда эмлаш амалга оширилганлиги қайд этилган, лекин санаси йўқ бўлса, кун устунига ‘44’ рақамини қўйинг. Иммунизация санаси КУН ОЙ ЙИЛ IM2. БЦЖ БЦЖ IM3a. ОПВ 0 оПВ 0 IM3b. оПВ 1 оПВ 1 IM3c. оПВ 2 оПВ 2 IM3d. оПВ 3 оПВ 3 IM3e. оПВ 4 оПВ 4 IM4a. АКДС1 AКДС1 IM4a. АКДС2 AКДС2 IM4a. АКДС3 AКДС3 IM4a. АКДС4 AКДС4 IM5a. ГепB1 ГепB1 IM5a. ГепB2 ГепB2 IM5a. ГепB3 ГепB3 IM6. Қизамиқ Қизамиқ IM7. Паротит Паротит IM10. (Исми)ни касалликлардан сақлаш учун қандайдир эмлашлар, миллий эмлаш кунлари вақтидаги эмлашларни қўшган ҳолда амалга оширилганми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2IM19 8IM19 IM11. (Исми) га қачондир чап елкага қилиниб, чандиқ (ўйиқ) қолдирувчи, силга қарши БЦЖ эмлаши қилинганми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 IM12. (Исми)га шолни олдини олиш мақсадида «оғизга томчи» кўринишида вакцинани берганмисиз? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2IM15 8IM15 IM13. Бола бу томчиларни қачон олган — туғилишидан кейин тездами (2 ҳафта давомида) ёки кечроқми? Туғилишдан кеийн тезда(2 ҳафта ичида) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Кечроқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 IM14. Бу томчилар неча бор берилди? Сони. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ IM15. (Исми)га қоқшол, кўкйўтал ва бўғмадан сақланиш учун сон ва думбага АКДС эмлаш инъекциялари қилинганми? (Баъзан улар шолга қарши эмлаш билан бир вақтда қилинади) Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2IM16a 8IM16a F3 Иловаси. 5 ёшд­ан кичик болалар ҳақид­а сўровнома Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил ! �1� IM16. Неча марта? Сони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ IM16А. (Исми)га В гепатити(сариқ касаллиги)дан сақланиш учун сон ва думбага ГепB эмлаш инъекциялари қилинганми? (Баъзан улар шолга қарши эмлаш ва АКДС вакциналари билан бир вақтда қилинади) Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2IM17 8IM17 IM16В. Неча марта? Сони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ IM17. (Исми)га қизамиқдан сақланиш учун 9 ойлик ва ундан ортиқ ёшида елкага эмлаш инъекцияси қилинганми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 IM18. (Исми)га паротитдан (тепки)дан сақланиш учун 16 ойлик ва ундан ортиқ ёшида елкага эмлаш инъекцияси қилинганми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Билмайман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 IM19. Марҳамат, айтингчи, бола қайси бир А витамини миллий кампаниялари томонидан жалб этилганми: IM19а. 2005 йил июль-август ойларида ўтказилган а витамини кампаниясини назарда тутаяпман. Ҳ Й Бм А кампанияси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 8 IM20А. Тиббиёт муассасасидан боланинг картасини идентификация қилиш учун барча керакли маълумотларни билиб олинг. Сўров тугагандан сўнг тиббиёт муассасасига мурожаат қилиб, тиббиёт муассасаси маълумотлари асосида иммунизация бўйича модулни тўлдиринг. Боланинг тўлиқ исми: __________________ Манзили: ______________________________________ Боланинг картаси, шу жумладан иммунизация картаси сақланаётган тиббиёт муасасасининг манзили: _______________________ IM20. Уй хўжалигида ушбу респондент жавоб берадиган яна бошқа бола яшайдими? Уй хўжалиги рўйхатининг HL8 устунини текшириб кўринг. • Ҳа.  Ушбу саволномани тугатинг ва кейинги болага қўллаш учун 5 ЁШДАН КИЧИК БОЛАЛАР УЧУН САВОЛНОМАга ўтинг. • Йўқ.  Респондент билан суҳбатни тугатинг ва унинг ёрдами учун миннатдорчилик билдиринг. Агар ушбу бола уй хўжалигида маълумот олинаётган охирги бола бўлса, АНТРОПОМЕТРИЯ БЎЙИЧА МОДУЛга ўтинг. АНТРОПОМЕТРИЯ БЎЙИЧА МОДУль AN Барча болаларга саволномалар тўлдирилгандан сўнг, ҳар бир боланинг оғирлигини ва бўйини ўлчаб кўринг. Оғирлиги ва бўйини ёзинг ва бу маълумотлар тўғри ёзилишини назорат қилинг. Ўлчов натижаларини ёзишдан олдин Уй хўжалиги Рўйхатидан боланинг исми ва тартиб рақамини текшириб кўринг. AN1. Боланинг оғирлиги. Килограмларда (кг). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .__ __ . __ AN2. Боланинг бўйи. Боланинг ёшини UF11дан текшириб кўринг: • Бола 2 ёшдан кичик.  Бўйини ўлчанг (ётган ҳолатида). • Бола 2 ёшда ва ундан катта.  Бўйини ўлчанг (тик турган ҳолатда). Бўйи (см) Ётган ҳолатида . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ___ ___ ___ . ___ Бўйи (см) Тик турган ҳолатда . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ___ ___ ___ . ___ AN3. Ўлчовни амалга ошираётган шахснинг идентификацион хос рақами. Хос рақам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ AN4. Натижа Ўлчаб кўрилди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Уйда йўқ эдилар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Рад этишди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Бошқалар (аниқланг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 AN5. Оилада кузатилиши лозим бўлган яна бирор бола борми? • Ҳа.  Навбатдаги бола учун ўлчовларни ёзинг. • Йўқ.  Уй хўжалиги билан суҳбатни тугатинг. Барча қатнашчиларга уларнинг ёрдами учун миннатдорчилик билдиринг. Ушбу уй хўжалиги учун барча саволномаларни жамланг ва ҳар бир варақ юқорисида барча идентификацион рақамлар қўйилганига ишонч ҳосил қилинг. Уй хўжалиги тўғрисидаги маълумотлар Панелига тугатилган сўровлар сонини ёзиб қўйинг. F3 Иловаси. 5 ёшд­ан кичик болалар ҳақид­а сўровнома �1� ! Ўзбекистоннинг Мульти Инд­икаторли Кластерли Тад­қиқотлари, 2006 йил F3 Иловаси. 5 ёшдан кичик болалар ҳақида сўровнома ТИББИёТ МУАССАСАСИ МАълУМОТАРИ БЎЙИЧА ИММУНИзАЦИЯ МОДУлИ IMf Агар боланинг иммунизация картаси ёки иммунизация паспорти бўлса, IM2–IM7га барча турдаги иммунизация саналарини кўчириб ёзинг. Кейин IM10–IM19 саволларини фақат боланинг онасига/ асосий тарбияловчисига беринг. IMF1а. IM20А ни текширинг. Иммунизация маълумотлари сақланаётган тиббиёт муассасаси ҳақида маълумот олинганми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2IMF9 IMF1в. Тиббиёт муассасасига ташриф этилганми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2IMF9 IMF1с. Тиббиёт муассасасида (исми)нинг иммунизация қилинганлиги ҳақида ёзувлар борми? Ҳа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Йўқ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2IM F9 (a) Паспортдан барча эмлаш саналарини кўчириб ёзинг. (в) Агар паспортда эмлаш амалга оширилганлиги қайд этилган, лекин санаси йўқ бўлса, кун устунига ‘44’ рақамини қўйинг. Иммунизация санаси КУН ОЙ ЙИЛ IM2. БЦЖ БЦЖ IM3a. оПВ 0 оПВ 0 IM3b. оПВ 1 оПВ 1 IM3c. оПВ 2 оПВ 2 IM3d. оПВ 3 оПВ 3 IM3e. оПВ 4 оПВ 4 IM4a. АКДС1 AКДС1 IM4a. АКДС2 AКДС2 IM4a. АКДС3 AКДС3 IM4a. АКДС4 AКДС4 IM5a. ГепB1 ГепB1 IM5a. ГепB2 ГепB2 IM5a. ГепB3 ГепB3 IM6. Қизамиқ Қизамиқ IM7. Паротит Паротит IMF9. Тамом

View the publication

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.